English    Türkçe    فارسی   

2
2455-2479

 • اصل و سرچشمه‏ی خوشی آن است آن ** زود تجری تحتها الأنهار خوان‏ 2455
 • That, that, is the source and fountainhead of joy: quick, recite (the text), (gardens) beneath which flow the rivers.
 • تتمه‏ی نصیحت رسول صلی الله علیه و آله بیمار را
 • Conclusion of the admonishment given by the Prophet, God bless and save him, to the sick man.
 • گفت پیغمبر مر آن بیمار را ** چون عیادت کرد یار زار را
 • The Prophet said to the sick man, when he visited (his) suffering friend,
 • که مگر نوعی دعایی کرده‏ای ** از جهالت زهربایی خورده‏ای‏
 • “Maybe you have made a prayer of some (peculiar) sort, and from ignorance have (as it were) eaten some poisoned food.
 • یاد آور چه دعا می‏گفته‏ای ** چون ز مکر نفس می‏آشفته‏ای‏
 • Bring to mind what (sort of) a prayer you said when you were being vexed by the guile of the fleshly soul.”
 • گفت یادم نیست الا همتی ** دار با من یادم آید ساعتی‏
 • He answered, “I do not remember; but direct a (spiritual) influence towards me, and it (the prayer) will come to my memory in a moment.”
 • از حضور نور بخش مصطفا ** پیش خاطر آمد او را آن دعا 2460
 • Through the light-giving presence of Mustafá (Mohammed), that prayer came into his mind;
 • همت پیغمبر روشن‏کده ** پیش خاطر آمدش آن گم شده‏
 • (From) the aspiration of the Prophet who dwells in light there came into his mind that which had been lost;
 • تافت ز آن روزن که از دل تا دل است ** روشنی که فرق حق و باطل است‏
 • Through the window which is between heart and heart flashed the light that separates truth and falsehood.
 • گفت اینک یادم آمد ای رسول ** آن دعا که گفته‏ام من بو الفضول‏
 • He said, “Look now, I have remembered, O Prophet, the prayer which I, impertinent fool, spoke.
 • چون گرفتار گنه می‏آمدم ** غرقه دست اندر حشایش می‏زدم‏
 • When I was being caught in (the toils of) sin, and drowning (therein) was clutching at straws––
 • از تو تهدید و وعیدی می‏رسید ** مجرمان را از عذاب بس شدید 2465
 • (Whilst) there was coming from thee to sinners a threat and menace of punishment exceedingly severe––
 • مضطرب می‏گشتم و چاره نبود ** بند محکم بود و قفل ناگشود
 • (And) I was becoming agitated, and there was no help (for me), (since) there were chains made fast and a lock not (to be) opened:
 • نی مقام صبر و نه راه گریز ** نی امید توبه نه جای ستیز
 • Neither room for patience nor means of flight, neither hope of repenting nor opportunity for rebelling
 • من چو هاروت و چو ماروت از حزن ** آه می‏کردم که ای خلاق من‏
 • I, like Hárút and Márút was crying in sorrow, ‘Alas!’ and saying, ‘O my Creator!’”
 • از خطر هاروت و ماروت آشکار ** چاه بابل را بکردند اختیار
 • Because of the dangers (of the Last Judgement) Hárút and Márút openly chose the pit of Babylon,
 • تا عذاب آخرت اینجا کشند ** گربزند و عاقل و ساحروش‏اند 2470
 • So that they might suffer here (in this world) the punishment of the world to come; and they are cunning and intelligent and magician-like.
 • نیک کردند و بجای خویش بود ** سهلتر باشد ز آتش رنج دود
 • They acted well, and ‘twas fitly done: the pain of smoke is lighter than (that of) fire.
 • حد ندارد وصف رنج آن جهان ** سهل باشد رنج دنیا پیش آن‏
 • The pain of that (future) world is beyond description; light is the pain of this world beside it.
 • ای خنک آن کاو جهادی می‏کند ** بر بدن زجری و دادی می‏کند
 • Oh, happy he that wages a holy war (of self-mortification), and puts a restraint upon the body and deals justice (against it),
 • تا ز رنج آن جهانی وارهد ** بر خود این رنج عبادت می‏نهد
 • And, in order that he may be delivered from the pain of that world, lays upon himself this pain of serving God.
 • من همی‏گفتم که یا رب آن عذاب ** هم در این عالم بران بر من شتاب‏ 2475
 • “I was saying, ‘O Lord, quickly inflict on me in this world that punishment,
 • تا در آن عالم فراغت باشدم ** در چنین درخواست حلقه می‏زدم‏
 • So that I may have exemption (from it) in yonder world.’ About such-like a request was I knocking at the door .
 • این چنین رنجوریی پیدام شد ** جان من از رنج بی‏آرام شد
 • (Thereupon) such a (painful) sickness as this appeared in me: through pain my soul was deprived of rest.
 • مانده‏ام از ذکر و از اوراد خود ** بی‏خبر گشتم ز خویش و نیک و بد
 • I have been left without power to perform my dhikr (commemoration of God) and litanies: I have become unconscious of myself and of (all) good and ill.
 • گر نمی‏دیدم کنون من روی تو ** ای خجسته وی مبارک بوی تو
 • If I had not now beheld thy face, O thou whose scent is fortunate and blessed,