English    Türkçe    فارسی   

3
3930-3954

 • وان یکی گفتی که شب قفلی نهید ** غافلی کاید شما کم ره دهید 3930
 • And another would say, “Bolt (the door) at night, (and when) a heedless person comes, do not admit him.”
 • مهمان آمدن در آن مسجد
 • How the guest came into the mosque.
 • تا یکی مهمان در آمد وقت شب ** کو شنیده بود آن صیت عجب
 • (So it continued) till a guest arrived at nightfall who had heard that marvellous rumour.
 • از برای آزمون می‌آزمود ** زانک بس مردانه و جان سیر بود
 • He was testing (it) in order to put (it) to the proof, for he was very valiant and surfeited with life.
 • گفت کم گیرم سر و اشکمبه‌ای ** رفته گیر از گنج جان یک حبه‌ای
 • He said (to himself), “I take little account of a (sheep's) head and belly: suppose that one grain is gone from the spirit's treasure, (what does it matter?)
 • صورت تن گو برو من کیستم ** نقش کم ناید چو من باقیستم
 • Let the bodily form go: who am I (in reality)? Is not the (bodily) figure of small account when I am enduring for ever?
 • چون نفخت بودم از لطف خدا ** نفخ حق باشم ز نای تن جدا 3935
 • Since by the grace of God the (Divine) spirit was breathed into me, I am the breath of God (which is) kept apart from the windpipe of the body,
 • تا نیفتد بانگ نفخش این طرف ** تا رهد آن گوهر از تنگین صدف
 • To the end that the sound of His breathing should not fall in this direction, and that that (spiritual) pearl should escape from the narrow (bodily) shell.
 • چون تمنوا موت گفت ای صادقین ** صادقم جان را برافشانم برین
 • Since God said, ‘Desire death, O ye that are sincere,’ I am sincere: I will lavish my soul upon this (I will sacrifice my life for this object).”
 • ملامت کردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهدید کردن مرورا
 • How the people of the mosque blamed the lover-guest for (his intention of) sleeping the night there and threatened him.
 • قوم گفتندش که هین اینجا مخسپ ** تا نکوبد جانستانت همچو کسپ
 • The people said to him, “Beware! Do not sleep here, lest the Taker of the soul pound thee like the dregs of sesame-grain,
 • که غریبی و نمی‌دانی ز حال ** کاندرین جا هر که خفت آمد زوال
 • For thou art a stranger and ignorant of the fact that any one who sleeps in this place perishes.
 • اتفاقی نیست این ما بارها ** دیده‌ایم و جمله اصحاب نهی 3940
 • This is not an (accidental) occurrence: we and all those possessed of intelligence have ofttimes witnessed this.
 • هر که آن مسجد شبی مسکن شدش ** نیم‌شب مرگ هلاهل آمدش
 • To whomsoever that mosque gave lodging for a single night, poisonous death came to him at midnight.
 • از یکی ما تابه صد این دیده‌ایم ** نه به تقلید از کسی بشنیده‌ایم
 • We have seen this not (only) once but a hundred times: we have not heard it at second-hand from any one.
 • گفت الدین نصیحه آن رسول ** آن نصیحت در لغت ضد غلول
 • The Prophet said, ‘The (Mohammedan) religion is (consists in) sincerity (nasíhat)’: that nasíhat etymologically is the opposite of ghulúl (unfaithfulness).
 • این نصیحت راستی در دوستی ** در غلولی خاین و سگ‌پوستی
 • This nasíhat is ‘to be true in friendship’: in an act of ghulúl you are treacherous and currish.
 • بی خیانت این نصیحت از وداد ** می‌نماییمت مگرد از عقل و داد 3945
 • We are showing this sincerity towards thee, without treachery, from (motives of) love: do not turn away from reason and justice!”
 • جواب گفتن عاشق عاذلان را
 • The lover's reply to those who chid him.
 • گفت او ای ناصحان من بی ندم ** از جهان زندگی سیر آمدم
 • He said, “O sincere advisers, I have become unrepentantly weary of the world of life.
 • منبلی‌ام زخم جو و زخم‌خواه ** عافیت کم جوی از منبل براه
 • I am an idle vagabond, seeking blows and desiring blows: do not seek rectitude from the vagabond on the road.
 • منبلی نی کو بود خود برگ‌جو ** منبلی‌ام لاابالی مرگ‌جو
 • (I am) not the vagabond who in sooth is a seeker of provender: I am the reckless vagabond (who is) the seeker of death.
 • منبلی نی کو به کف پول آورد ** منبلی چستی کزین پل بگذرد
 • (I am) not the vagabond who gets small money into his palm, (but) the nimble vagabond who would cross this bridge (to the world hereafter)—
 • آن نه کو بر هر دکانی بر زند ** بل جهد از کون و کانی بر زند 3950
 • Not the one who cleaves to every shop; nay, but (the one who) springs away from (phenomenal) existence and strikes upon a mine (of reality).
 • مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا ** چون قفص هشتن پریدن مرغ را
 • Death and migration from this (earthly) abode has become as sweet to me as leaving the cage and flying (is sweet) to the (captive) bird—
 • آن قفص که هست عین باغ در ** مرغ می‌بیند گلستان و شجر
 • The cage that is in the very midst of the garden, (so that) the bird beholds the rose-beds and the trees,
 • جوق مرغان از برون گرد قفص ** خوش همی‌خوانند ز آزادی قصص
 • (While) outside, round the cage, a multitude of birds is sweetly chanting tales of liberty:
 • مرغ را اندر قفص زان سبزه‌زار ** نه خورش ماندست و نه صبر و قرار
 • At (the sight of) that verdant place neither (desire for) food remains to the bird in the cage, nor patience and rest,