English    Türkçe    فارسی   

2
1461-1510

 • دوست همچون زر بلا چون آتش است ** زر خالص در دل آتش خوش است‏
 • A friend is like gold, tribulation is like the fire: the pure gold is glad in the heart of the fire.
 • امتحان کردن خواجه‏ی لقمان زیرکی لقمان را
 • How Luqmán's master tested his sagacity.
 • نه که لقمان را که بنده‏ی پاک بود ** روز و شب در بندگی چالاک بود
 • (Was it) not (the case) that (this happened) to Luqmán, who was a pure (unselfish) slave, and day and night was brisk in service?
 • خواجه‏اش می‏داشتی در کار پیش ** بهترش دیدی ز فرزندان خویش‏
 • His master used to prefer him (to all others) in the work (of service) and deem him better than his own sons,
 • ز انکه لقمان گر چه بنده زاد بود ** خواجه بود و از هوا آزاد بود
 • Because Luqmán, though he was slave-born, was the master (of himself) and was free from sensual desire.
 • گفت شاهی شیخ را اندر سخن ** چیزی از بخشش ز من درخواست کن‏ 1465
 • A certain king said to the Shaykh (spiritual Director) in conversation, “Ask me to bestow some bounty upon thee.”
 • گفت ای شه شرم ناید مر ترا ** که چنین گویی مرا زین برتر آ
 • He answered, “O King, are not you ashamed to say such a thing to me? Come higher!
 • من دو بنده دارم و ایشان حقیر ** و آن دو بر تو حاکمانند و امیر
 • I have two slaves, and they are vile, and those two are rulers and lords over you.”
 • گفت شه آن دو چه‏اند این زلت است ** گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است‏
 • Said the King, “What are those two? This is a mistake.” He replied, “The one is anger and the other is lust.”
 • شاه آن دان کاو ز شاهی فارغ است ** بی‏مه و خورشید نورش بازغ است‏
 • Regard as a king him that is unconcerned with kingship, him whose light shines forth without moon or sun.
 • مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست ** هستی او دارد که با هستی عدوست‏ 1470
 • (Only) that one whose essence is the treasury (of spiritual truths) possesses the treasury: (only) he that is an enemy to (his own) existence possesses (real) existence.
 • خواجه‏ی لقمان به ظاهر خواجه‏وش ** در حقیقت بنده، لقمان خواجه‏اش‏
 • Luqmán's master (was) like a master outwardly; in reality he was a slave, and Luqmán was his master.
 • در جهان باژگونه زین بسی است ** در نظرشان گوهری کم از خسی است‏
 • In the topsy-turvy world there is many a one of this (kind): a pearl is less than a straw in their sight.
 • مر بیابان را مفازه نام شد ** نام و رنگی عقلشان را دام شد
 • Every desert has been named mafáza (place of safety): a name and specious form has ensnared their understanding.
 • یک گره را خود معرف جامه است ** در قبا گویند کاو از عامه است‏
 • In the case of one class of people, the dress makes (a man) known: (if he is dressed) in a qabá, they say that he belongs to the vulgar.
 • یک گره را ظاهر سالوس زهد ** نور باید تا بود جاسوس زهد 1475
 • In the case of one class of people (the distinguishing mark is) the hypocritical appearance of asceticism; (but) light is needed, that (any one) may be a spy on asceticism (and detect its true character).
 • نور باید پاک از تقلید و غول ** تا شناسد مرد را بی‏فعل و قول‏
 • Light is needed, (a light) purged of cant and noxiousness, that he may know a man without (the evidence of) deed or word,
 • در رود در قلب او از راه عقل ** نقد او بیند نباشد بند نقل‏
 • And enter into his heart by way of the intellect, and behold his real state and not be confined to tradition.
 • بندگان خاص علام الغیوب ** در جهان جان جواسیس القلوب‏
 • The chosen servants of (God) the Knower of things unseen are, in the spiritual world, the spies on hearts.
 • در درون دل در آید چون خیال ** پیش او مکشوف باشد سر حال‏
 • He (such a one) enters within the heart like a fancy: the mystery of the (real) state is unveiled to him.
 • در تن گنجشک چه بود برگ و ساز ** که شود پوشیده آن بر عقل باز 1480
 • In the body of the sparrow what power and faculty is there that is hidden from the intellect of the falcon?
 • آن که واقف گشت بر اسرار هو ** سر مخلوقات چه بود پیش او
 • He who has become acquainted with the secrets of Hú (God), what to him is the secret (inmost consciousness) of created beings?
 • آن که بر افلاک رفتارش بود ** بر زمین رفتن چه دشوارش بود
 • He whose walk is on the spheres, how should it be hard for him to walk on the earth?
 • در کف داود کاهن گشت موم ** موم چه بود در کف او ای ظلوم‏
 • Since iron became wax in the hand of David, what should wax be in his hand, O man of iniquity?
 • بود لقمان بنده شکلی خواجه‏ای ** بندگی بر ظاهرش دیباجه‏ای‏
 • Luqmán was a slave in appearance, a master (in reality): servitude was (only) a frontispiece on his outside.
 • چون رود خواجه به جای ناشناس ** در غلام خویش پوشاند لباس‏ 1485
 • When the master goes to a place where he is not known, he puts (his own) clothes on his slave.
 • او بپوشد جامه‏های آن غلام ** مر غلام خویش را سازد امام‏
 • He (himself) puts on the slave's clothes and makes his slave the leader.
 • در پیش چون بندگان در ره شود ** تا نباید زو کسی آگه شود
 • He goes behind him on the road, as slaves do, lest any one should recognise him (as the master).
 • گوید ای بنده تو رو بر صدر شین ** من بگیرم کفش چون بنده‏ی کهین‏
 • “O slave,” says he, “go you and sit in the place of honour: I will take (your) shoes, like the meanest slave.
 • تو درشتی کن مرا دشنام ده ** مر مرا تو هیچ توقیری منه‏
 • Treat (me) roughly and revile me; do not bestow any respect on me.
 • ترک خدمت خدمت تو داشتم ** تا به غربت تخم حیلت کاشتم‏ 1490
 • I hold neglect of service to be your (proper) service, since I have sown the seed of contrivance by dwelling in a foreign land.”
 • خواجگان این بندگیها کرده‏اند ** تا گمان آید که ایشان برده‏اند
 • Masters have performed these slavish offices in order that it might be thought that they were slaves.
 • چشم پر بودند و سیر از خواجگی ** کارها را کرده‏اند آمادگی‏
 • They saw their fill of masterdom and were sated (with it): (hence) they have made ready for (doing) the work (of slaves).
 • وین غلامان هوا بر عکس آن ** خویشتن بنموده خواجه‏ی عقل و جان‏
 • On the contrary, these slaves of sensuality have represented themselves as masters of intellect and spirit.
 • آید از خواجه ره افکندگی ** ناید از بنده بغیر بندگی‏
 • From the master (the spiritual man) comes the practice of self-abasement; from the slave (the sensual man) comes naught but slavishness.
 • پس از آن عالم بدین عالم چنان ** تعبیت‏ها هست بر عکس این بدان‏ 1495
 • So topsy-turvy, then, are the arrangements between that world and this world. Know this (for sure).
 • خواجه‏ی لقمان از این حال نهان ** بود واقف دیده بود از وی نشان‏
 • Luqmán's master was aware of this hidden state (of Luqmán); he had seen signs (thereof) in him.
 • راز می‏دانست و خوش می‏راند خر ** از برای مصلحت آن راهبر
 • He knew the secret, (but) quietly drove his ass on that road (pursued his way) for the sake of the good (which he had in view).
 • مر و را آزاد کردی از نخست ** لیک خشنودی لقمان را بجست‏
 • He would have set him free at the first, but he sought to content (comply with the wish of) Luqmán,
 • ز انکه لقمان را مراد این بود تا ** کس نداند سر آن شیر و فتی‏
 • Because it was Luqmán's desire (to remain a slave), in order that none might know the secret of that brave and generous youth.
 • چه عجب گر سر ز بد پنهان کنی ** این عجب که سر ز خود پنهان کنی‏ 1500
 • What wonder (is it) if you hide your secret from the evil (one)? The wonder is this, that you should hide the secret from yourself.
 • کار پنهان کن تو از چشمان خود ** تا بود کارت سلیم از چشم بد
 • Hide your work from your own eyes, that your work may be safe from the evil eye.
 • خویش را تسلیم کن بر دام مزد ** و انگه از خود بی‏ز خود چیزی بدزد
 • Yield yourself up to the snare of the (Divine) reward, and then, (being) beside yourself, steal something from yourself.
 • می‏دهند افیون به مرد زخم‏مند ** تا که پیکان از تنش بیرون کنند
 • They give opium to the wounded man, in order that they may extract the point (of a spear or arrow) from his body.
 • وقت مرگ از رنج او را می‏درند ** او بدان مشغول شد جان می‏برند
 • At the hour of death he is torn with pain; he becomes preoccupied with that, and (meanwhile) his spirit (life) is taken away.
 • چون به هر فکری که دل خواهی سپرد ** از تو چیزی در نهان خواهند برد 1505
 • Inasmuch as, to whatsoever thought you give up your mind, something will secretly be taken away from you,
 • هر چه اندیشی و تحصیلی کنی ** می‏درآید دزد از آن سو کایمنی‏
 • Whatsoever acquisition you may make, O solicitous one, the thief will enter from the side where you feel safe,
 • پس بدان مشغول شو کان بهتر است ** تا ز تو چیزی برد کان بهتر است‏
 • Become occupied, therefore, with that which is better, in order that the thief may take away from you something that is less (in worth).
 • بار بازرگان چو در آب اوفتد ** دست اندر کاله‏ی بهتر زند
 • When the trader's bales fall into the water, he lays his hands upon the better merchandise.
 • چون که چیزی فوت خواهد شد در آب ** ترک کمتر گوی و بهتر را بیاب‏
 • Since something will (certainly) be lost in the water, take leave of the less (worse) and gain (possession of) the better.
 • ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان پیش امتحان کنندگان
 • How the excellence and sagacity of Luqmán became manifest to those who made trial (of him).
 • هر طعامی کاوریدندی به وی ** کس سوی لقمان فرستادی ز پی‏ 1510
 • Whatever food they brought to him (Luqmán's master), he would send some one to Luqmán after (receiving it),