English    Türkçe    فارسی   

3
2152-2201

 • چشم و هوش و گوش و گوهرهای عرش ** خرج کردی چه خریدی تو ز فرش
 • Thou hast expended eyes and ears and intellect and the pure celestial substances: what hast thou purchased from the earth?
 • دست و پا دادمت چون بیل و کلند ** من ببخشیدم ز خود آن کی شدند
 • I gave thee hands and feet as spade and mattock (for tilling the soil of good works). When did those become (existent) of themselves?”
 • همچنین پیغامهای دردگین ** صد هزاران آید از حضرت چنین
 • Even so hundreds of thousands of such sorrowful messages come from the Lord.
 • در قیام این کفتها دارد رجوع ** وز خجالت شد دوتا او در رکوع 2155
 • At the time of standing (in prayer) these words return (from God to the worshipper), and from shame he is bent double in the genuflexion.
 • قوت استادن از خجلت نماند ** در رکوع از شرم تسبیحی بخواند
 • From shame the power of standing remains not, and from abashment he recites a litany of glorification while his knees are bowed.
 • باز فرمان می‌رسد بردار سر ** از رکوع و پاسخ حق بر شمر
 • Then comes the (Divine) command, “Lift up thy head from the genuflexion and tell over (what thou hast to say in) answer to God.”
 • سر بر آرد از رکوع آن شرمسار ** باز اندر رو فتد آن خام‌کار
 • The shamefaced one lifts up his head from the genuflexion; then that man whose works are unripe (imperfect) falls on his face.
 • باز فرمان آیدش بردار سر ** از سجود و وا ده از کرده خبر
 • Again the (Divine) command comes to him, “Lift up thy head from the prostration and give an account of thy deeds.”
 • سر بر آرد او دگر ره شرمسار ** اندر افتد باز در رو همچو مار 2160
 • Once more the shamefaced one lifts up his head, and falls again on his face, (flat) as a snake.
 • باز گوید سر بر آر و باز گو ** که بخواهم جست از تو مو بمو
 • Again He says, “Lift up thy head and relate (thy deeds), for I will inquire of thee (concerning them), hair by hair.”
 • قوت پا ایستادن نبودش ** که خطاب هیبتی بر جان زدش
 • He hath no power to stand on foot, since the words of awe addressed to him have smitten his soul;
 • پس نشیند قعده زان بار گران ** حضرتش گوید سخن گو با بیان
 • So he sits down because of that heavy burden. (Then) the Lord says to him, “Speak plainly!
 • نعمتت دادم بگو شکرت چه بود ** دادمت سرمایه هین بنمای سود
 • I gave thee bounty: tell (Me), what were thy thanks? I gave thee capital: come, show (Me) the interest.”
 • رو بدست راست آرد در سلام ** سوی جان انبیا و آن کرام 2165
 • (Then) he (the worshipper) turns his face to the right hand in the salutation—towards the spirits of the prophets and those of the noble (saints),
 • یعنی ای شاهان شفاعت کین لیم ** سخت در گل ماندش پای و گلیم
 • Meaning to say, “O kings, (vouchsafe) intercession, for this vile one's feet and mantle are stuck fast in the mire.”
 • بیان اشارت سلام سوی دست راست در قیامت از هیبت محاسبه حق از انبیا استعانت و شفاعت خواستن
 • Explaining that the salutation (in prayer) towards the right hand at the Resurrection indicates (the worshipper's) dread of being examined by God and (his) seeking help and intercession from the prophets.
 • انبیا گویند روز چاره رفت ** چاره آنجا بود و دست‌افزار زفت
 • The prophets say, “The day for remedy is past; the remedy and the strong implement (for tilling the soil of good works) were there.
 • مرغ بی‌هنگامی ای بدبخت رو ** ترک ما گو خون ما اندر مشو
 • Thou art an untimely bird. Begone, O miserable one, take leave of us, do not wade in our blood.”
 • رو بگرداند به سوی دست چپ ** در تبار و خویش گویندش که خپ
 • (Then) he turns his face to the left hand towards his family and kinsfolk: they say to him, “Be silent!
 • هین جواب خویش گو با کردگار ** ما کییم ای خواجه دست از ما بدار 2170
 • Hark, answer for thyself to the Creator. Who are we? Sire, keep thy hands off us!”
 • نه ازین سو نه از آن سو چاره شد ** جان آن بیچاره‌دل صد پاره شد
 • No succour comes either from this side or from that: the soul of this desperate man is (torn into) a hundred pieces.
 • از همه نومید شد مسکین کیا ** پس برآرد هر دو دست اندر دعا
 • The wretched personage loses hope of all; then he lifts up both hands in supplication,
 • کز همه نومید گشتم ای خدا ** اول و آخر توی و منتها
 • Crying, “O God, I have lost hope of all: Thou art the First and the Last and the ultimate Bourn.”
 • در نماز این خوش اشارتها ببین ** تا بدانی کین بخواهد شد یقین
 • Behold in the ritual prayer these goodly indications, in order that you may know these will certainly come to pass.
 • بچه بیرون آر از بیضه نماز ** سر مزن چون مرغ بی تعظیم و ساز 2175
 • From the ritual prayer, which is (as) the egg, hatch the chick; do not peck like a bird without reverence or propriety.
 • شنیدن دقوقی در میان نماز افغان آن کشتی کی غرق خواست شدن
 • How during the ritual prayer Daqúqí heard cries of distress from a ship that was about to sink.
 • آن دقوقی در امامت کرد ساز ** اندر آن ساحل در آمد در نماز
 • Daqúqí made ready to act as Imám: he began to perform the ritual prayer on the shore,
 • و آن جماعت در پی او در قیام ** اینت زیبا قوم و بگزیده امام
 • While that company stood up behind him. Look you, a goodly company, and an elect Imám!
 • ناگهان چشمش سوی دریا فتاد ** چون شنید از سوی دریا داد داد
 • Of a sudden his eye turned towards the sea, because he heard (cries of) “Help! Help!” (coming) from the direction of the sea.
 • در میان موج دید او کشتیی ** در قضا و در بلا و زشتیی
 • He saw amidst the waves a ship in (the hour of its) fate, and in tribulation and an evil plight.
 • هم شب و هم ابر و هم موج عظیم ** این سه تاریکی و از غرقاب بیم 2180
 • (There were) both night and clouds and huge waves: these three darknesses, and (also) fear of (being drowned in) the whirlpool.
 • تند بادی همچو عزرائیل خاست ** موجها آشوفت اندر چپ و راست
 • A fierce wind, like ‘Azrá’íl, arose; the waves tossed on left and right.
 • اهل کشتی از مهابت کاسته ** نعره وا ویلها برخاسته
 • The people in the ship were faint with terror: cries of woe had arisen,
 • دستها در نوحه بر سر می‌زدند ** کافر و ملحد همه مخلص شدند
 • And in lamentation they were beating their heads with their hands: infidel and deist—they all had become sincere (in devotion to God),
 • با خدا با صد تضرع آن زمان ** عهدها و نذرها کرده بجان
 • Making heartfelt promises and vows to God with a hundred humble entreaties in that hour.
 • سر برهنه در سجود آنها که هیچ ** رویشان قبله ندید از پیچ پیچ 2185
 • Bare-headed in the prostrate attitude (of Divine worship) were those whose faces, because of (their) perversity, had never seen the qibla at all.
 • گفته که بی‌فایده‌ست این بندگی ** آن زمان دیده در آن صد زندگی
 • They (formerly) said, “This worship of God is useless”; (but) in that hour (of despair) they saw a hundred lives (precious advantages) therein.
 • از همه اومید ببریده تمام ** دوستان و خال و عم بابا و مام
 • They had entirely abandoned hope of all—of friends and maternal and paternal uncles and father and mother.
 • زاهد و فاسق شد آن دم متقی ** همچو در هنگام جان کندن شقی
 • At that moment ascetic and reprobate (alike) had become God-fearing as a wicked man at the time of the death-agony.
 • نه ز چپشان چاره بود و نه ز راست ** حیله‌ها چون مرد هنگام دعاست
 • Neither on the left nor on the right was there any help for them: when (all) expedients are dead, (then) is the time to invoke God.
 • در دعا ایشان و در زاری و آه ** بر فلک زیشان شده دود سیاه 2190
 • They were (engaged) in invocation and lament and moaning: a black smoke went up from them to heaven.
 • دیو آن دم از عداوت بین بین ** بانگ زد کای سگ‌پرستان علتین
 • Then the Devil cried in enmity, “Avaunt! Avaunt! O dog-worshippers, (ye shall be afflicted with) two maladies.
 • مرگ و جسک ای اهل انکار و نفاق ** عاقبت خواهد بدن این اتفاق
 • Death and woe (to you)! O unbelievers and hypocrites, this will befall (you) in the end,
 • چشمتان تر باشد از بعد خلاص ** که شوید از بهر شهوت دیو خاص
 • (That) after deliverance ye will rejoice to become peculiar devils for the sake of (gratifying) your lust,
 • یادتان ناید که روزی در خطر ** دستتان بگرفت یزدان از قدر
 • And will not remember that in the day of peril God took your hands (to save you) from His decree.”
 • این همی‌آمد ندا از دیو لیک ** این سخن را نشنود جز گوش نیک 2195
 • This cry was coming from the Devil; but these words are unheard except by a good ear.
 • راست فرمودست با ما مصطفی ** قطب و شاهنشاه و دریای صفا
 • Mustafá (Mohammed), the Pole and the Emperor and the Sea of Purity, has told us truly,
 • کانچ جاهل دید خواهد عاقبت ** عاقلان بینند ز اول مرتبت
 • That what the ignorant will see in the end the wise see from the first step.
 • کارها ز آغاز اگر غیبست و سر ** عاقل اول دید و آخر آن مصر
 • If matters are hidden and secret at the beginning, the wise man sees at first, while that obstinate one (sees) at last.
 • اولش پوشیده باشد و آخر آن ** عاقل و جاهل ببیند در عیان
 • The beginning thereof is concealed, and both the wise man and the ignorant will see the end in (the moment of its) manifestation;
 • گر نبینی واقعه‌ی غیب ای عنود ** حزم را سیلاب کی اندر ربود 2200
 • (But) if you, O contumacious one, do not see the hidden event (before it comes to pass)—when did the torrent sweep away your prudence?
 • حزم چه بود بدگمانی بر جهان ** دم بدم بیند بلای ناگهان
 • What is prudence? To think ill of the world. He (the prudent man) at every moment will (expect to) see a sudden calamity.
 • تصورات مرد حازم
 • The ideas of the prudent man.