English    Türkçe    فارسی   

3
2579-2628

 • چون بخوانی آن فسون بر مرده‌ای ** برجهد چون شیر صید آورده‌ای
 • (So that) when thou chantest those spells over a dead man, he springs up (rejoicing) like a lion that has caught his prey.”
 • گفت آری آن منم گفتا که تو ** نه ز گل مرغان کنی ای خوب‌رو 2580
 • He said, “Yea, I am he.” Said the other, “Dost not thou make (living) birds out of clay, O beauteous one?”
 • گفت آری گفت پس ای روح پاک ** هرچه خواهی می‌کنی از کیست باک
 • He said, “Yea.” Said the other, “Then, O pure Spirit, thou doest whatsoever thou wilt: of whom hast thou fear?
 • با چنین برهان که باشد در جهان ** که نباشد مر ترا از بندگان
 • With such (miraculous) evidence, who is there in the world that would not be one of the slaves (devoted) to thee?”
 • گفت عیسی که به ذات پاک حق ** مبدع تن خالق جان در سبق
 • Jesus said, “By the holy Essence of God, the Maker of the body and the Creator of the soul in eternity;
 • حرمت ذات و صفات پاک او ** که بود گردون گریبان‌چاک او
 • By the sanctity of the pure Essence and Attributes of Him, for whose sake the collar of Heaven is rent,
 • کان فسون و اسم اعظم را که من ** بر کر و بر کور خواندم شد حسن 2585
 • (I swear) that the spells and the Most Great Name which I pronounced over the deaf and the blind were good (in their effects).
 • بر که سنگین بخواندم شد شکاف ** خرقه را بدرید بر خود تا بناف
 • I pronounced (them) over the stony mountain: it was cloven and tore upon itself its mantle down to the navel.
 • برتن مرده بخواندم گشت حی ** بر سر لاشی بخواندم گشت شی
 • I pronounced (them) over the corpse: it came to life. I pronounced (them) over nonentity: it became entity.
 • خواندم آن را بر دل احمق بود ** صد هزاران بار و درمانی نشد
 • I pronounced them lovingly over the heart of the fool hundreds of thousands of times, and ’twas no cure (for his folly).
 • سنگ خارا گشت و زان خو بر نگشت ** ریگ شد کز وی نروید هیچ کشت
 • He became hard rock and changed not from that disposition; he became sand from which no produce grows.”
 • گفت حکمت چیست کنجا اسم حق ** سود کرد اینجا نبود آن را سبق 2590
 • Said the other, “What is the reason that the Name of God availed there, (while) it had no advantage (good effect) here?
 • آن همان رنجست و این رنجی چرا ** او نشد این را و آن را شد دوا
 • That (physical infirmity) is disease too, and this (folly) is a disease: why did it (the Name of God) not become a cure for this, since it cured that?”
 • گفت رنج احمقی قهر خداست ** رنج و کوری نیست قهر آن ابتلاست
 • He (Jesus) said, “The disease of folly is (the result of) the wrath of God; (physical) disease and blindness are not (the result of Divine) wrath: they are (a means of) probation.”
 • ابتلا رنجیست کان رحم آورد ** احمقی رنجیست کان زخم آورد
 • Probation is a disease that brings (Divine) mercy (in its train); folly is a disease that brings (Divine) rejection.
 • آنچ داغ اوست مهر او کرده است ** چاره‌ای بر وی نیارد برد دست
 • That which is branded on him (the fool) He (God) hath sealed: no hand can apply a remedy to it.
 • ز احمقان بگریز چون عیسی گریخت ** صحبت احمق بسی خونها که ریخت 2595
 • Flee from the foolish, seeing that (even) Jesus fled (from them): how much blood has been shed by companionship with fools!
 • اندک اندک آب را دزدد هوا ** دین چنین دزدد هم احمق از شما
 • The air steals away (absorbs) water little by little: so too does the fool steal away religion from you.
 • گرمیت را دزدد و سردی دهد ** همچو آن کو زیر کون سنگی نهد
 • He steals away your heat and gives you cold, like one who puts a stone under your rump.
 • آن گریز عیسی نه از بیم بود ** آمنست او آن پی تعلیم بود
 • The flight of Jesus was not caused by fear, (for) he is safe (from the mischief done by fools): it was for the purpose of teaching (others).
 • زمهریر ار پر کند آفاق را ** چه غم آن خورشید با اشراق را
 • Though intense frost fill the world from end to end, what harm (would it do) to the radiant sun?
 • قصه‌ی اهل سبا و حماقت ایشان و اثر ناکردن نصیحت انبیا در احمقان
 • The story of the people of Sabá and their folly, and how the admonition of the prophets produces no effect upon the foolish.
 • یادم آمد قصه‌ی اهل سبا ** کز دم احمق صباشان شد وبا 2600
 • I am reminded of the story of the people of Sabá—how their (balmy) zephyr (sabá) was turned into pestilence (wabá) by the words of the foolish.
 • آن سبا ماند به شهر بس کلان ** در فسانه بشنوی از کودکان
 • That (kingdom of) Sabá resembles the great big city (which) you may hear of from children in (their) tales.
 • کودکان افسانه‌ها می‌آورند ** درج در افسانه‌شان بس سر و پند
 • The children relate tales, (but) in their tales there is enfolded many a mystery and (moral) lesson.
 • هزلها گویند در افسانه‌ها ** گنج می‌جو در همه ویرانه‌ها
 • (Though) in (their) tales they say (many) ridiculous things, (yet) in all ruined places do thou ever seek the treasure.
 • بود شهری بس عظیم و مه ولی ** قدر او قدر سکره بیش نی
 • (Once) there was a city very huge and great, but its size was the size of a saucer, no more (than that).
 • بس عظیم و بس فراخ و بس دراز ** سخت زفت زفت اندازه‌ی پیاز 2605
 • (It was) very huge and very broad and very long, ever so big, as big as an onion.
 • مردم ده شهر مجموع اندرو ** لیک جمله سه تن ناشسته‌رو
 • The people of ten cities were assembled within it, but the whole (amounted to) three fellows with unwashed (dirty) faces.
 • اندرو خلق و خلایق بی‌شمار ** لیک آن جمله سه خام پخته‌خوار
 • Within it there were numberless people and folk, but the whole of them (amounted to) three beggarly fools.
 • جان ناکرده به جانان تاختن ** گر هزارانست باشد نیم تن
 • The soul that has not made haste towards the Beloved— (even) if it is thousands, (yet) it is (only) half a body.
 • آن یکی بس دور بین و دیده‌کور ** از سلیمان کور و دیده پای مور
 • One (of the three) was very far-sighted and blind-eyed— blind to Solomon and seeing the leg of the ant;
 • و آن دگر بس تیزگوش و سخت کر ** گنج و در وی نیست یک جو سنگ زر 2610
 • And the second was very sharp of hearing and extremely deaf—a treasure in which there is not a barleycorn's weight of gold;
 • وآن دگر عور و برهنه لاشه‌باز ** لیک دامنهای جامه‌ی او دراز
 • And the other (the third) was naked and bare, pudendo patefacto, but the skirts of his raiment were long. [And the other (the third) was naked and bare, (the private parts of his) body exposed, but the skirts of his raiment were long.]
 • گفت کور اینک سپاهی می‌رسند ** من همی‌بینم که چه قومند و چند
 • The blind man said, “Look, an army is approaching: I see what people they are and how many.”
 • گفت کر آری شنودم بانگشان ** که چه می‌گویند پیدا و نهان
 • The deaf man said, “Yes; I heard their voices (and know) what they are saying openly and secretly.”
 • آن برهنه گفت ترسان زین منم ** که ببرند از درازی دامنم
 • The naked man said, “I am afraid they will cut off (something) from the length of my skirt.”
 • کور گفت اینک به نزدیک آمدند ** خیز بگریزیم پیش از زخم و بند 2615
 • The blind man said, “Look, they have come near! Arise and let us flee before (we suffer) blows and chains.”
 • کر همی‌گوید که آری مشغله ** می‌شود نزدیکتر یاران هله
 • “Yes,” says the deaf man, “the noise is getting nearer. Come on, my friends!”
 • آن برهنه گفت آوه دامنم ** از طمع برند و من ناآمنم
 • The naked man said, “Alas, from covetousness they will cut off my skirt, and I am unprotected.”
 • شهر را هشتند و بیرون آمدند ** در هزیمت در دهی اندر شدند
 • They (the three) left the city and came forth and in their flight entered a village.
 • اندر آن ده مرغ فربه یافتند ** لیک ذره‌ی گوشت بر وی نه نژند
 • In that village they found a fat fowl, but not a mite of flesh on it: (’twas) abject—
 • مرغ مرده‌ی خشک وز زخم کلاغ ** استخوانها زار گشته چون پناغ 2620
 • A dried-up dead fowl, and its bones through being pecked at by crows had become bare like threads.
 • زان همی‌خوردند چون از صید شیر ** هر یکی از خوردنش چون پیل سیر
 • They were eating thereof as a lion (eats) of his prey: each of them (became) surfeited, like an elephant, with eating it.
 • هر سه زان خوردند و بس فربه شدند ** چون سه پیل بس بزرگ و مه شدند
 • All the three ate thereof and grew exceedingly fat: they became like three very great and big elephants,
 • آنچنان کز فربهی هر یک جوان ** در نگنجیدی ز زفتی در جهان
 • In such wise that each young man, because of fatness, was too stout to be contained in the world.
 • با چنین گبزی و هفت اندام زفت ** از شکاف در برون جستند و رفت
 • Notwithstanding such bigness and seven stout limbs, they sprang forth through a chink in the door and departed.
 • راه مرگ خلق ناپیدا رهیست ** در نظر ناید که آن بی‌جا رهیست 2625
 • The way of creaturely death is an invisible way: it comes not into sight, for it is a way without locality.
 • نک پیاپی کاروانها مقتفی ** زین شکاف در که هست آن مختفی
 • Lo, the caravans are following one after another through this chink which is hidden (from view) in the door.
 • بر در ار جویی نیابی آن شکاف ** سخت ناپیدا و زو چندین زفاف
 • If you look on the door for that chink, you will not find it: (it is) extremely unapparent, though (there are) so many processions through it.
 • شرح آن کور دوربین و آن کر تیزشنو و آن برهنه دراز دامن
 • Explaining (what is signified by) the far-sighted blind man, the deaf man who is sharp of hearing, and the naked man with the long skirts.
 • کر امل را دان که مرگ ما شنید ** مرگ خود نشنید و نقل خود ندید
 • Know that Hope is the deaf man who has (often) heard of our dying, (but) has not heard of his own death or regarded his own decease.