English    Türkçe    فارسی   

5
4034-4083

 • Now hearken to the tale of the savour and relish of (obeying) the (Divine) command (as related) in the (following) spiritual exposition thereof.”
 • داستان ذوق امر و چاشنیش  ** بشنو اکنون در بیان معنویش 
 • How the King (Mahmud), in the midst of (the company present in) the Diwán and assembly-place, put a pearl in the hand of the Vizier and asked him what it was worth; and how the Vizier gave an extremely high estimate of its value; and when the King commanded hi to break it, answered, “How should I break it?” and so forth.
 • دادن شاه گوهر را میان دیوان و مجمع به دست وزیر کی این چند ارزد و مبالغه کردن وزیر در قیمت او و فرمودن شاه او را کی اکنون این را بشکن و گفت وزیر کی این را چون بشکنم الی آخر القصه 
 • One day the King hastened to the Diwán: in the Diwán he found all the courtiers (assembled). 4035
 • شاه روزی جانب دیوان شتافت  ** جمله ارکان را در آن دیوان بیافت 
 • He produced a radiant pearl and immediately put it in the palm of the Vizier.
 • گوهری بیرون کشید او مستنیر  ** پس نهادش زود در کف وزیر 
 • “How about this pearl?” he asked, “and what is it worth?” He replied, “ is worth more than a hundred ass-loads of gold.”
 • گفت چونست و چه ارزد این گهر  ** گفت به ارزد ز صد خروار زر 
 • He said, “Break it!” “How should I break it?” he replied: “I am a well-wisher to thy treasury and riches.
 • گفت بشکن گفت چونش بشکنم  ** نیک‌خواه مخزن و مالت منم 
 • How should I deem it allowable that a priceless pearl like this should go to waste?”
 • چون روا دارم که مثل این گهر  ** که نیاید در بها گردد هدر 
 •  “Well said!” exclaimed the King and presented him with a dress of honour; the generous King took the pearl from him, 4040
 • گفت شاباش و بدادش خلعتی  ** گوهر از وی بستد آن شاه و فتی 
 • (But) the munificent monarch bestowed on the Vizier every garment and robe that he wore.
 • کرد ایثار وزیر آن شاه جود  ** هر لباس و حله کو پوشیده بود 
 • For a while he engaged them (the courtiers) in conversation concerning new event and old mystery.
 • ساعتیشان کرد مشغول سخن  ** از قضیه تازه و راز کهن 
 • Afterwards he put it (the pearl) into the hand of a chamberlain, saying, "What is it worth to a would-be purchaser?"
 • بعد از آن دادش به دست حاجبی  ** که چه ارزد این به پیش طالبی 
 • He replied, “It is worth half a kingdom: may God preserve it from destruction!”
 • گفت ارزد این به نیمه‌ی مملکت  ** کش نگهدارا خدا از مهلکت 
 •  “Break it,” said he. “O thou whose sword is like the sun he replied, “alas, ‘tis a great pity to break it. 4045
 • گفت بشکن گفت ای خورشیدتیغ  ** بس دریغست این شکستن را دریغ 
 • Let alone its value, mark its splendour and brilliancies: this (shining) daylight has become second to it.
 • قیمتش بگذار بین تاب و لمع  ** که شدست این نور روز او را تبع 
 • How should my hand make a movement to break it? How should I be an enemy to the King’s treasure-house?”
 • دست کی جنبد مرا در کسر او  ** که خزینه‌ی شاه را باشم عدو 
 • The King gave him a robe of honour and increased his stipend, and then opened his mouth in praise of his (the chamberlain’s) intelligence;
 • شاه خلعت داد ادرارش فزود  ** پس دهان در مدح عقل او گشود 
 • After a short time he who was making the trial again handed the pearl to the Minister of Justice (Mir-i dád).
 • بعد یک ساعت به دست میر داد  ** در را آن امتحان کن باز داد 
 • He said the same, and all the (other) Amirs said the same: he (the King) bestowed a costly robe of honour on every one (of them). . 4050
 • او همین گفت و همه میران همین  ** هر یکی را خلعتی داد او ثمین 
 • The King was raising their salaries, (but in truth) he brought those base wretches from the Way (of salvation) to the pit (of perdition).
 • جامگیهاشان همی‌افزود شاه  ** آن خسیسان را ببرد از ره به جاه 
 • All the fifty or sixty Amirs, one by one, spoke like this in imitation of the Vizier.
 • این چنین گفتند پنجه شصت امیر  ** جمله یک یک هم به تقلید وزیر 
 • Though imitation is the pillar of the (present) world, (yet) every imitator is disgraced on being put to the trial.
 • گرچه تقلدست استون جهان  ** هست رسوا هر مقلد ز امتحان 
 • How the pearl, (passing) from hand to hand, came round at last to Ayáz; and (concerning) the sagacity of Ayáz, and how he did not act in conformity with them and was not beguiled by the King’s giving them goods and riches and increasing their robes of honour and salaries and praising the intelligence of those erring men; for one ought not to regard the imitator as a Moslem: he may be a Moslem, but it rarely happens that he holds fast to his faith and comes off safely from the trials (to which he is exposed)—for he lacks the steadfastness of the clairvoyant——except (in the case of) those whom God preserves; because the Truth is one, and its contrary is very deceptive and like unto it (in appearance). Since the imitator does not know the contrary (so as to distinguish it from the Truth), on that account he cannot have known the Truth; but when, notwithstanding his ignorance, God preserves him by favour, that ignorance does him no harm.
 • رسیدن گوهر از دست به دست آخر دور به ایاز و کیاست ایاز و مقلد ناشدن او ایشان را و مغرور ناشدن او به گال و مال دادن شاه و خلعتها و جامگیها افزون کردن و مدح عقل مخطان کردن به مکر و امتحان که کی روا باشد مقلد را مسلمان داشتن مسلمان باشد اما نادر باشد کی مقلد ازین امتحانها به سلامت بیرون آید کی ثبات بینایان ندارد الا من عصم الله زیرا حق یکیست و آن را ضد بسیار غلط‌افکن و مشابه حق مقلد چون آن ضد را نشناسد از آن رو حق را نشناخته باشد اما حق با آن ناشناخت او چو او را به عنایت نگاه دارد آن ناشناخت او را زیان ندارد 
 • “Now, O Ayáz, wilt not thou say how much a pearl of this splendour and excellence is worth?”
 • ای ایاز اکنون نگویی کین گهر  ** چند می‌ارزد بدین تاب و هنر 
 • He replied, “More than I am able to say.” He (the King) said, “Now break it immediately into small fragments.” 4055
 • گفت افزون زانچ تانم گفت من  ** گفت اکنون زود خردش در شکن 
 • He (Ayáz)’had (two) stones in his sleeve: he quickly reduced it to dust, (for) that seemed to him the right course.
 • سنگها در آستین بودش شتاب  ** خرد کردش پیش او بود آن صواب 
 • Or (perhaps) that entirely sincere man had dreamed of this and put the two stones under his arm,
 • یا به خواب این دیده بود آن پر صفا  ** کرده بود اندر بغل دو سنگ را 
 • Like Joseph to whom at the bottom of the well his ultimate fortunes was revealed by God.
 • هم‌چو یوسف که درون قعر چاه  ** کشف شد پایان کارش از اله 
 • To whomsoever He (God) has announced victory and triumph —to him success and unsuccess are one.
 • هر که را فتح و ظفر پیغام داد  ** پیش او یک شد مراد و بی‌مراد 
 • To whomsoever the favour of the Friend has become a surety —what fear should he have of defeat and (painful) combat 4060
 • هر که پایندان وی شد وصل یار  ** او چه ترسد از شکست و کارزار 
 • When it has become certain to him that he will checkmate (his Opponent), the loss of his horse (knight) and elephant (bishop) is a trifle to him
 • چون یقین گشتش که خواهد کرد مات  ** فوت اسپ و پیل هستش ترهات 
 • If his horse be taken by any one who desires to take the horse, let the horse go; (for) is not he (by God’s help), the winner?
 • گر برد اسپش هر آنک اسپ‌جوست  ** اسپ رو گو نه که پیش آهنگ اوست 
 • How should there be an affinity between a man and a horse? His love for the horse is (only) for the purpose of getting in front (of others).
 • مرد را با اسپ کی خویشی بود  ** عشق اسپش از پی پیشی بود 
 • Do not endure all this anguish for the sake of (mere) forms: grasp the reality without (suffering) headache on account of a form.
 • بهر صورتها مکش چندین زحیر  ** بی‌صداع صورتی معنی بگیر 
 • The ascetic feels anxiety concerning his latter end: (he considers) what will be his plight on the Day of Reckoning; 4065
 • هست زاهد را غم پایان کار  ** تا چه باشد حال او روز شمار 
 • (But) the gnostics, having become conscious of the beginning, are free from anxiety and (care for) the ultimate conditions.
 • عارفان ز آغاز گشته هوشمند  ** از غم و احوال آخر فارغ‌اند 
 • (Formerly) the gnostic had the same fear and hope (as the ascetic), (but) his knowledge of the past devoured both those (feelings).
 • بود عارف را همین خوف و رجا  ** سابقه‌دانیش خورد آن هر دو را 
 • He perceived that in the past he had sown pulse: he knows what the produce will be.
 • دید کو سابق زراعت کرد ماش  ** او همی‌داند چه خواهد بود چاش 
 • He is a gnostic and has been delivered from fear and dread: the sword of God has cut lamentation asunder
 • عارفست و باز رست از خوف و بیم  ** های هو را کرد تیغ حق دو نیم 
 • (Formerly) he had from God (feelings of) fear and hope: the fear has passed away and the hope has come into clear view. 4070
 • بود او را بیم و اومید از خدا  ** خوف فانی شد عیان گشت آن رجا 
 • When he (Ayáz) broke that choice pearl, thereupon from the Amirs arose a hundred clamours and outcries—
 • چون شکست او گوهر خاص آن زمان  ** زان امیران خاست صد بانگ و فغان 
 • “What recklessness is this! By God, whoever has broken this luminous pearl is an infidel”—
 • کین چه بی‌باکیست والله کافرست  ** هر که این پر نور گوهر را شکست 
 • And (yet) the whole company (of Amirs) in their ignorance and blindness had broken the pearl of the King’s command.
 • وآن جماعت جمله از جهل و عما  ** در شکسته در امر شاه را 
 • The precious pearl, the product of love and affection—why was it (ever) veiled from hearts like those?
 • قیمتی گوهر نتیجه‌ی مهر و ود  ** بر چنان خاطر چرا پوشیده شد 
 • How the Amirs reviled Ayáz, saying, “Why did he break it?” and how Ayáz answered them.
 • تشنیع زدن امرا بر ایاز کی چرا شکستش و جواب دادن ایاز ایشان را 
 • Ayáz said, “O renowned princes, is the King’s command more precious or the pearl? 4075
 • گفت ایاز ای مهتران نامور  ** امر شه بهتر به قیمت یا گهر 
 • In your eyes is the command of the sovereign or this goodly pearl superior? For God’s sake (tell me that)!
 • امر سلطان به بود پیش شما  ** یا که این نیکو گهر بهر خدا 
 • O ye whose gaze is (fixed) upon the pearl, not upon the King, the ghoul is your object of desire, not the highway.
 • ای نظرتان بر گهر بر شاه نه  ** قبله‌تان غولست و جاده‌ی راه نه 
 • I will never avert my gaze from the King, I will not turn my face towards a stone, like the polytheist.
 • من ز شه بر می‌نگردانم بصر  ** من چو مشرک روی نارم با حجر 
 • Devoid of the (spiritual) pearl is the soul that prefers a coloured stone and puts my King behind.”
 • بی‌گهر جانی که رنگین سنگ را  ** برگزیند پس نهد شاه مرا 
 • Turn thy back towards the rose-colored doll, lose thy reason in Him who bestows the colour. 4080
 • پشت سوی لعبت گل‌رنگ کن  ** عقل در رنگ‌آورنده دنگ کن 
 • Come into the river (of reality), dash the pitcher (of phenomenal form) against the stone, set fire to (mere) scent and colour.
 • اندر آ در جو سبو بر سنگ زن  ** آتش اندر بو و اندر رنگ زن 
 • If thou art not one of the brigands on the Way of the Religion, do not be addicted, like women, to colour and scent.
 • گر نه‌ای در راه دین از ره‌زنان  ** رنگ و بو مپرست مانند زنان 
 • Those princes cast down their heads, craving with (all) their soul to be excused for that (act of) forgetfulness.
 • سر فرود انداختند آن مهتران  ** عذرجویان گشه زان نسیان به جان