English    Türkçe    فارسی   

چند راهنمایی ساده برای دسترسی آسانتر به ابیات مثنوی
مکان نمای چپ: صفحه قبل و مکان نمای راست، صفحه بعد را نشان می دهند
در هر صفحه، با فشردن کلید نوار فاصله :(spacebar) بیتی که به رنگ زرد متمایز (highlight) شده، قرائت می شود
با انتخاب دایره در سمت چپ پایین صفحه، ابیات به طور پیوسته و به دنبال هم خوانده می شوند. فشردن دوباره این کلید، خوانش ابیات را متوقف می کند
با فشردن کلید :TAB ترجمه از زیر متن فارسی حذف می شود. فشردن دوباره TAB ترجمه را به زیر متن بازمی گرداند

1
1-50

 • بشنو این نی چون شکایت می‌‌کند ** از جدایی‌‌ها حکایت می‌‌کند
 • Listen to this reed how it complains, telling a tale of separations––
 • کز نیستان تا مرا ببریده‌‌اند ** در نفیرم مرد و زن نالیده‌‌اند
 • Saying, “Ever since I was parted from the reed-bed, man and woman have moaned in (unison with) my lament.
 • سینه خواهم شرحه شرحه از فراق ** تا بگویم شرح درد اشتیاق‌‌
 • I want a bosom torn by severance, that I may unfold (to such a one) the pain of love-desire.
 • هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش ** باز جوید روزگار وصل خویش‌‌
 • Every one who is left far from his source wishes back the time when he was united with it.
 • من به هر جمعیتی نالان شدم ** جفت بد حالان و خوش حالان شدم‌‌ 5
 • In every company I uttered my wailful notes, I consorted with the unhappy and with them that rejoice.
 • هر کسی از ظن خود شد یار من ** از درون من نجست اسرار من‌‌
 • Every one became my friend from his own opinion; none sought out my secrets from within me.
 • سر من از ناله‌‌ی من دور نیست ** لیک چشم و گوش را آن نور نیست‌‌
 • My secret is not far from my plaint, but ear and eye lack the light (whereby it should be apprehended).
 • تن ز جان و جان ز تن مستور نیست ** لیک کس را دید جان دستور نیست‌‌
 • Body is not veiled from soul, nor soul from body, yet none is permittd to see the soul."
 • آتش است این بانگ نای و نیست باد ** هر که این آتش ندارد نیست باد
 • This noise of the reed is fire, it is not wind: whoso hath not this fire, may he be naught!
 • آتش عشق است کاندر نی فتاد ** جوشش عشق است کاندر می ‌‌فتاد 10
 • ’Tis the fire of Love that is in the reed, ’tis the fervour of Love that is in the wine.
 • نی حریف هر که از یاری برید ** پرده‌‌هایش پرده‌‌های ما درید
 • The reed is the comrade of every one who has been parted from a friend: its strains pierced our hearts.
 • همچو نی زهری و تریاقی که دید ** همچو نی دمساز و مشتاقی که دید
 • Who ever saw a poison and antidote like the reed? Who ever saw a sympathiser and a longing lover like the reed?
 • نی حدیث راه پر خون می‌‌کند ** قصه‌‌های عشق مجنون می‌‌کند
 • The reed tells of the Way full of blood and recounts stories of the passion of Majnún.
 • محرم این هوش جز بی‌‌هوش نیست ** مر زبان را مشتری جز گوش نیست‌‌
 • Only to the senseless is this sense confided: the tongue hath no customer save the ear.
 • در غم ما روزها بی‌‌گاه شد ** روزها با سوزها همراه شد 15
 • In our woe the days (of life) have become untimely: our days travel hand in hand with burning griefs.
 • روزها گر رفت گو رو باک نیست ** تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست‌‌
 • If our days are gone, let them go!—’tis no matter. Do Thou remain, for none is holy as Thou art!
 • هر که جز ماهی ز آبش سیر شد ** هر که بی‌‌روزی است روزش دیر شد
 • Except the fish, everyone becomes sated with water; whoever is without daily bread finds the day long.
 • درنیابد حال پخته هیچ خام ** پس سخن کوتاه باید و السلام‌‌
 • None that is raw understands the state of the ripe: therefore my words must be brief. Farewell!
 • بند بگسل، باش آزاد ای پسر ** چند باشی بند سیم و بند زر
 • O son, burst thy chains and be free! How long wilt thou be a bondsman to silver and gold?
 • گر بریزی بحر را در کوزه‌‌ای ** چند گنجد قسمت یک روزه‌‌ای‌‌ 20
 • If thou pour the sea into a pitcher, how much will it hold? One day's store.
 • کوزه‌‌ی چشم حریصان پر نشد ** تا صدف قانع نشد پر در نشد
 • The pitcher, the eye of the covetous, never becomes full: the oyster-shell is not filled with pearls until it is contented.
 • هر که را جامه ز عشقی چاک شد ** او ز حرص و عیب کلی پاک شد
 • He (alone) whose garment is rent by a (mighty) love is purged entirely of covetousness and defect.
 • شاد باش ای عشق خوش سودای ما ** ای طبیب جمله علتهای ما
 • Hail, our sweet-thoughted Love —thou that art the physician of all our ills,
 • ای دوای نخوت و ناموس ما ** ای تو افلاطون و جالینوس ما
 • The remedy of our pride and vainglory, our Plato and our Galen!
 • جسم خاک از عشق بر افلاک شد ** کوه در رقص آمد و چالاک شد 25
 • Through Love the earthly body soared to the skies: the mountain began to dance and became nimble.
 • عشق جان طور آمد عاشقا ** طور مست و خر موسی صاعقا
 • Love inspired Mount Sinai, O lover, (so that) Sinai (was made) drunken and Moses fell in a swoon.
 • با لب دمساز خود گر جفتمی ** همچو نی من گفتنیها گفتمی‌‌
 • Were I joined to the lip of one in accord with me, I too, like the reed, would tell all that may be told;
 • هر که او از هم زبانی شد جدا ** بی‌‌زبان شد گر چه دارد صد نوا
 • (But) whoever is parted from one who speaks his language becomes dumb, though he have a hundred songs.
 • چون که گل رفت و گلستان در گذشت ** نشنوی ز ان پس ز بلبل سر گذشت‌‌
 • When the rose is gone and the garden faded, thou wilt hear no more the nightingale's story.
 • جمله معشوق است و عاشق پرده‌‌ای ** زنده معشوق است و عاشق مرده‌‌ای‌‌ 30
 • The Beloved is all and the lover (but) a veil; the Beloved is living and the lover a dead thing.
 • چون نباشد عشق را پروای او ** او چو مرغی ماند بی‌‌پر، وای او
 • When Love hath no care for him, he is left as a bird without wings. Alas for him then!
 • من چگونه هوش دارم پیش و پس ** چون نباشد نور یارم پیش و پس‌‌
 • How should I have consciousness (of aught) before or behind when the light of my Beloved is not before me and behind?
 • عشق خواهد کاین سخن بیرون بود ** آینه غماز نبود چون بود
 • Love wills that this Word should be shown forth: if the mirror does not reflect, how is that?
 • آینه‌‌ت دانی چرا غماز نیست ** ز انکه زنگار از رخش ممتاز نیست‌‌
 • Dost thou know why the mirror (of thy soul) reflects nothing? Because the rust is not cleared from its face.
 • عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او
 • How the king fell in love with the sick handmaiden and made plans to restore her health.
 • بشنوید ای دوستان این داستان ** خود حقیقت نقد حال ماست آن‌‌ 35
 • O my friends, hearken to this tale: in truth it is the very marrow of our inward state.
 • بود شاهی در زمانی پیش از این ** ملک دنیا بودش و هم ملک دین‌‌
 • In olden time there was a king to whom belonged the power temporal and also the power spiritual.
 • اتفاقا شاه روزی شد سوار ** با خواص خویش از بهر شکار
 • It chanced that one day he rode with his courtiers to the chase.
 • یک کنیزک دید شه بر شاه راه ** شد غلام آن کنیزک جان شاه‌‌
 • On the king's highway the king espied a handmaiden: the king was enthralled by her.
 • مرغ جانش در قفس چون می‌‌طپید ** داد مال و آن کنیزک را خرید
 • Forasmuch as the bird, his soul, was fluttering in its cage, he gave money and bought the handmaiden.
 • چون خرید او را و برخوردار شد ** آن کنیزک از قضا بیمار شد 40
 • After he had bought her and won to his desire, by Divine destiny she sickened.
 • آن یکی خر داشت، پالانش نبود ** یافت پالان گرگ خر را در ربود
 • A certain man had an ass but no pack-saddle: (as soon as) he got a saddle, the wolf carried away his ass.
 • کوزه بودش آب می‌‌نامد به دست ** آب را چون یافت خود کوزه شکست‌‌
 • He had a pitcher, but no water could be obtained: when he found water, the pitcher broke.
 • شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست ** گفت جان هر دو در دست شماست‌‌
 • The king gathered the physicians together from left and right and said to them, “The life of us both is in your hands.
 • جان من سهل است جان جانم اوست ** دردمند و خسته‌‌ام درمانم اوست‌‌
 • My life is of no account, (but) she is the life of my life. I am in pain and wounded: she is my remedy.
 • هر که درمان کرد مر جان مرا ** برد گنج و در و مرجان مرا 45
 • Whoever heals her that is my life will bear away with him my treasure and pearls, large and small.”
 • جمله گفتندش که جان‌‌بازی کنیم ** فهم گرد آریم و انبازی کنیم‌‌
 • They all answered him, saying, “We will hazard our lives and summon all our intelligence and put it into the common stock.
 • هر یکی از ما مسیح عالمی است ** هر الم را در کف ما مرهمی است‌‌
 • Each of us is a Messiah of a world (of people): in our hands is a medicine for every pain."
 • گر خدا خواهد نگفتند از بطر ** پس خدا بنمودشان عجز بشر
 • In their arrogance they did not say, “If God will”; therefore God showed unto them the weakness of Man.
 • ترک استثنا مرادم قسوتی است ** نی همین گفتن که عارض حالتی است‌‌
 • I mean (a case in which) omission of the saving clause is (due to) a hardness of heart; not the mere saying of these words, for that is a superficial circumstance.
 • ای بسا ناورده استثنا به گفت ** جان او با جان استثناست جفت‌‌ 50
 • How many a one has not pronounced the saving clause, and yet his soul is in harmony with the soul of it!