English    Türkçe    فارسی   

1
1804-1828

 • حالتی دیگر بود کان نادر است ** تو مشو منکر که حق بس قادر است‌‌
 • There is another state (of consciousness), which is rare: do not thou disbelieve, for God is very mighty.
 • تو قیاس از حالت انسان مکن ** منزل اندر جور و در احسان مکن‌‌ 1805
 • Do not judge from the (normal) state of man, do not abide in wrong-doing and in well-doing.
 • جور و احسان رنج و شادی حادث است ** حادثان میرند و حقشان وارث است‌‌
 • Wrong-doing and well-doing, grief and joy, are things that come into existence; those who come into existence die; God is their heir.
 • صبح شد ای صبح را پشت و پناه ** عذر مخدومی حسام الدین بخواه‌‌
 • ’Tis dawn. O Thou who art the Dawn of the dawn and its Refuge, ask pardon (for me) of my Lord Husámu’ddín!
 • عذر خواه عقل کل و جان تویی ** جان جان و تابش مرجان تویی‌‌
 • Thou art He who asketh pardon of the Universal Mind and Soul, Thou art the Soul of the soul and the Splendour of the coral.
 • تافت نور صبح و ما از نور تو ** در صبوحی با می منصور تو
 • The light of dawn has shone forth, and from Thy light we are engaged in drinking the morning-drink with the wine of Thy Mansúr.
 • داده‌‌ی تو چون چنین دارد مرا ** باده که بود کاو طرب آرد مرا 1810
 • Inasmuch as Thy gift keeps me thus (enravished), who (what) is (other) wine that it should bring me rapture?
 • باده در جوشش گدای جوش ماست ** چرخ در گردش گدای هوش ماست‌‌
 • Wine in ferment is a beggar suing for our ferment; Heaven in revolution is a beggar suing for our consciousness.
 • باده از ما مست شد نی ما از او ** قالب از ما هست شد نی ما از او
 • Wine became intoxicated with us, not we with it; the body came into being from us, not we from it.
 • ما چو زنبوریم و قالبها چو موم ** خانه خانه کرده قالب را چو موم‌‌
 • We are as bees, and bodies are as wax (honeycomb): we have made the body, cell by cell, like wax.
 • رجوع به حکایت خواجه‌‌ی تاجر
 • Reverting to the tale of the merchant who went to trade (in India).
 • بس دراز است این حدیث خواجه گو ** تا چه شد احوال آن مرد نکو
 • This (discourse) is very long. Tell the story of the merchant, that we may see what happened to that good man.
 • خواجه اندر آتش و درد و حنین ** صد پراکنده همی‌‌گفت این چنین‌‌ 1815
 • The merchant in fire (burning grief) and anguish and yearning was uttering a hundred distracted phrases like this,
 • گه تناقض گاه ناز و گه نیاز ** گاه سودای حقیقت گه مجاز
 • Now self-contradiction, now disdain, now supplication, now passion for reality, now metaphor (unreality).
 • مرد غرقه گشته جانی می‌‌کند ** دست را در هر گیاهی می‌‌زند
 • The drowning man suffers an agony of soul and clutches at every straw.
 • تا کدامش دست گیرد در خطر ** دست و پایی می‌‌زند از بیم سر
 • For fear of (losing) his head (life), he flings about (both) hand and foot to see whether any one will take his hand (help him) in peril.
 • دوست دارد یار این آشفتگی ** کوشش بی‌‌هوده به از خفتگی‌‌
 • The Friend loves this agitation: it is better to struggle vainly than to lie still.
 • آن که او شاه است او بی‌‌کار نیست ** ناله از وی طرفه کاو بیمار نیست‌‌ 1820
 • He who is the King (of all) is not idle, (though) complaint from Him would be a marvel, for He is not ill.
 • بهر این فرمود رحمان ای پسر ** کل يوم هو فی شأن ای پسر
 • For this reason said the Merciful (God), O son, “Every day He is (busy) in an affair,” O son.
 • اندر این ره می‌‌تراش و می‌‌خراش ** تا دم آخر دمی فارغ مباش‌‌
 • In this Way be thou ever scraping and scratching (exerting thyself to the utmost): until thy last breath do not be unoccupied for a moment,
 • تا دم آخر دمی آخر بود ** که عنایت با تو صاحب سر بود
 • So that thy last breath may be a last breath in which the (Divine) favour is thy bosom-friend.
 • هر چه می‌‌کوشند اگر مرد و زن است ** گوش و چشم شاه جان بر روزن است‌‌
 • Whatsoever they strive (to do), whether man or woman, the ear and eye of the soul's King are at the window.
 • برون انداختن مرد تاجر طوطی را از قفس و پریدن طوطی مرده‌‌
 • How the merchant cast the parrot out of the cage and how the dead parrot flew away.
 • بعد از آنش از قفس بیرون فگند ** طوطیک پرید تا شاخ بلند 1825
 • After that, he cast her out of the cage. The little parrot flew to a lofty bough.
 • طوطی مرده چنان پرواز کرد ** کافتاب از چرخ ترکی تاز کرد
 • The dead parrot made such a (swift) flight as when the orient sun rushed onward.
 • خواجه حیران گشت اندر کار مرغ ** بی‌‌خبر ناگه بدید اسرار مرغ‌‌
 • The merchant was amazed at the action of the bird: without understanding he suddenly beheld the mysteries of the bird.
 • روی بالا کرد و گفت ای عندلیب ** از بیان حال خودمان ده نصیب‌‌
 • He lifted up his face and said, “O nightingale, give us profit (instruction) by explaining thy case.