English    Türkçe    فارسی   

1
3040-3064

 • مال دنیا شد تبسمهای حق ** کرد ما را مست و مغرور و خلق‌‌ 3040
 • Worldly wealth is (like) the smiles of God: it has made us drunken and vainglorious and threadbare (deprived of the means of salvation).
 • فقر و رنجوری به استت ای سند ** کان تبسم دام خود را بر کند
 • Poverty and distress are better for thee, O lord, for (then) that smile will remove its lure.
 • امتحان کردن شیر گرگ را و گفتن که پیش آی ای گرگ بخش کن صیدها را میان ما
 • How the lion made trial of the wolf and said, “Come forward, O wolf, and divide the prey amongst us.”
 • گفت شیر ای گرگ این را بخش کن ** معدلت را نو کن ای گرگ کهن‌‌
 • The lion said, “O wolf, divide this (prey): O old wolf, make justice new (give it new life by thy example).
 • نایب من باش در قسمت‌‌گری ** تا پدید آید که تو چه گوهری‌‌
 • Be my deputy in the office of distributor, that it may be seen of what substance thou art.”
 • گفت ای شه گاو وحشی بخش تست ** آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست‌‌
 • “O King,” said he, “the wild ox is thy share: he is big, and thou art big and strong and active.
 • بز مرا که بز میانه ست و وسط ** روبها خرگوش بستان بی‌‌غلط 3045
 • The goat is mine, for the goat is middle and intermediate; do thou, O fox, receive the hare, and no mistake!”
 • شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو ** چون که من باشم تو گویی ما و تو
 • The lion said, “O wolf, how hast thou spoken? Say! When I am here, dost thou speak of ‘I’ and ‘thou’?
 • گرگ خود چه سگ بود کاو خویش دید ** پیش چون من شیر بی‌‌مثل و ندید
 • Truly, what a cur the wolf must be, that he regarded himself in the presence of a lion like me who am peerless and unrivalled!”
 • گفت پیش آ ای خری کاو خود بدید ** پیشش آمد پنجه زد او را درید
 • (Then) he said, “Come forward, O thou self-esteeming ass!” He approached him, the lion seized him with his claws and rent him.
 • چون ندیدش مغز و تدبیر رشید ** در سیاست پوستش از سر کشید
 • Inasmuch as he (the lion) did not see in him the kernel (real understanding) and right consideration of right conduct, he tore the skin off his head as a punishment.
 • گفت چون دید منت از خود نبرد ** این چنین جان را بباید زار مرد 3050
 • He said, “Since the sight of me did not transport thee out of thyself, a spirit like this (thine) must needs die miserably.
 • چون نبودی فانی اندر پیش من ** فضل آمد مر ترا گردن زدن‌‌
 • Since thou wert not passing away (from thyself) in my presence, ’twas an act of grace to smite thy neck (behead thee).”
 • کل شی‌‌ء هالک جز وجه او ** چون نه‌‌ای در وجه او هستی مجو
 • Everything is perishing except His face: unless thou art in His face (essence), do not seek to exist.
 • هر که اندر وجه ما باشد فنا ** کل شيء هالک نبود جزا
 • When any one has passed away (from himself) in my face (essence), (the words) everything is perishing are not applicable (to him),
 • ز آن که در الاست او از لا گذشت ** هر که در الاست او فانی نگشت‌‌
 • Because he is in except, he has transcended not (nonentity): whosoever is in except has not passed away (perished).
 • هر که بر در او من و ما می‌‌زند ** رد باب است او و بر لا می‌‌تند 3055
 • Whosoever is uttering ‘I’ and ‘we’ at the door (of the Divine Court), he is turned back from the door and is continuing in not (nonentity).
 • قصه‌‌ی آن کس که در یاری بکوفت از درون گفت کیست گفت منم، گفت چون تو تویی در نمی‌‌گشایم هیچ کس را از یاران نمی‌‌شناسم که او من باشد
 • The story of the person who knocked at a friend's door: his friend from within asked who he was: he said, “’Tis I,” and the friend answered, “Since thou art thou, I will not open the door: I know not any friend that is ‘I.’ Begone!”
 • آن یکی آمد در یاری بزد ** گفت یارش کیستی ای معتمد
 • A certain man came and knocked at a friend's door: his friend asked him, “Who art thou, O trusty one?”
 • گفت من، گفتش برو هنگام نیست ** بر چنین خوانی مقام خام نیست‌‌
 • He answered, “I.” The friend said, “Begone, ’tis not the time (for thee to come in): at a table like this there is no place for the raw.”
 • خام را جز آتش هجر و فراق ** کی پزد کی وا رهاند از نفاق‌‌
 • Save the fire of absence and separation, who (what) will cook the raw one? Who (what) will deliver him from hypocrisy?
 • رفت آن مسکین و سالی در سفر ** در فراق دوست سوزید از شرر
 • The wretched man went away, and for a year in travel (and) in separation from his friend he was burned with sparks of fire.
 • پخته گشت آن سوخته پس باز گشت ** باز گرد خانه‌‌ی همباز گشت‌‌ 3060
 • That burned one was cooked: then he returned and again paced to and fro beside the house of his comrade.
 • حلقه زد بر در به صد ترس و ادب ** تا بنجهد بی‌‌ادب لفظی ز لب‌‌
 • He knocked at the door with a hundred fears and respects, lest any disrespectful word might escape from his lips.
 • بانگ زد یارش که بر در کیست آن ** گفت بر درهم تویی ای دلستان‌‌
 • His friend called to him, “Who is at the door?” He answered, “’Tis thou art at the door, O charmer of hearts.”
 • گفت اکنون چون منی ای من در آ ** نیست گنجایی دو من را در سرا
 • “Now,” said the friend, “since thou art I, come in, O myself: there is not room in the house for two I's.
 • نیست سوزن را سر رشته دو تا ** چون که یکتایی درین سوزن در آ
 • The double end of thread is not for the needle: inasmuch as thou art single, come into this needle.”