English    Türkçe    فارسی   

1
310-334

 • قلعه ویران کرد و از کافر ستد ** بعد از آن بر ساختش صد برج و سد 310
 • Rased the fortress and took it from the infidel, then reared thereon a hundred towers and ramparts.
 • کار بی‌‌چون را که کیفیت نهد ** این که گفتم هم ضرورت می‌‌دهد
 • Who shall describe the action of Him who hath no like? This that I have said (is what) the present necessity is affording.
 • گه چنین بنماید و گه ضد این ** جز که حیرانی نباشد کار دین‌‌
 • Sometimes it (the action of God) appears like this and sometimes the contrary of this: the work of religion is naught but bewilderment.
 • نی چنان حیران که پشتش سوی اوست ** بل چنین حیران و غرق و مست دوست‌‌
 • (I mean) not one bewildered in such wise that his back is (turned) towards Him; nay, but one bewildered (with ecstasy) like this and drowned (in God) and intoxicated with the Beloved.
 • آن یکی را روی او شد سوی دوست ** و آن یکی را روی او خود روی دوست‌‌
 • The face of the one is set towards the Beloved, (while) the face of the other is just his own face (he is facing himself).
 • روی هر یک می‌‌نگر می‌‌دار پاس ** بو که گردی تو ز خدمت رو شناس‌‌ 315
 • Look long on the face of every one, keep watch attentively: it may be that by doing service (to Súfís) you will come to know the face (of the true saint).
 • چون بسی ابلیس آدم روی هست ** پس به هر دستی نشاید داد دست‌‌
 • Since there is many a devil who hath the face of Adam, it is not well to give your hand to every hand,
 • ز انکه صیاد آورد بانگ صفیر ** تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر
 • Because the fowler produces a whistling sound in order to decoy the bird,
 • بشنود آن مرغ بانگ جنس خویش ** از هوا آید بیابد دام و نیش‌‌
 • (So that) the bird may hear the note of its congener and come down from the air and find trap and knife-point.
 • حرف درویشان بدزدد مرد دون ** تا بخواند بر سلیمی ز ان فسون‌‌
 • The vile man will steal the language of dervishes, that he may thereby chant a spell over (fascinate and deceive) one who is simple.
 • کار مردان روشنی و گرمی است ** کار دونان حیله و بی‌‌شرمی است‌‌ 320
 • The work of (holy) men is (as) light and heat; the work of vile men is trickery and shamelessness.
 • شیر پشمین از برای کد کنند ** بو مسیلم را لقب احمد کنند
 • They make a woollen lion for the purpose of begging; they give the title of Ahmad (Mohammed) to Bú Musaylim;
 • بو مسیلم را لقب کذاب ماند ** مر محمد را اولو الالباب ماند
 • (But) to Bú Musaylim remained the title of Kadhdháb (Liar), to Mohammed remained (the title of) Ulu ’l-albáb (Endowed with understanding).
 • آن شراب حق ختامش مشک ناب ** باده را ختمش بود گند و عذاب‌‌
 • The wine of God, its seal (last result) is pure musk, (but) as for (the other) wine, its seal is stench and torment
 • داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌‌کشت از بهر تعصب
 • Story of the Jewish king who for bigotry's sake used to slay the Christians.
 • بود شاهی در جهودان ظلم ساز ** دشمن عیسی و نصرانی گداز
 • Amongst the Jews there was a king who wrought oppression, an enemy of Jesus and a destroyer of Christians.
 • عهد عیسی بود و نوبت آن او ** جان موسی او و موسی جان او 325
 • ’Twas the epoch of Jesus and the turn was his: he was the soul of Moses, and Moses the soul of him;
 • شاه احول کرد در راه خدا ** آن دو دمساز خدایی را جدا
 • (But) the squint-eyed (double-seeing) king separated in the way of God those two Divine (prophets) who were (really) in accord (with each other).
 • گفت استاد احولی را کاندر آ ** رو برون آر از وثاق آن شیشه را
 • The master said to a squint-eyed (pupil), “Come on; go, fetch that bottle out of the room.”
 • گفت احول ز ان دو شیشه من کدام ** پیش تو آرم بکن شرح تمام‌‌
 • Said the squint-eyed one: “Which of the two bottles shall I bring to you? Explain fully.”
 • گفت استاد آن دو شیشه نیست رو ** احولی بگذار و افزون بین مشو
 • “There are not two bottles,” replied the master; “go, leave off squinting and do not be seeing more (than one).”
 • گفت ای استا مرا طعنه مزن ** گفت استا ز ان دو یک را در شکن‌‌ 330
 • “O master,” said he, “don't chide me.” Said the master, “Smash one of those two.”
 • شیشه یک بود و به چشمش دو نمود ** چون شکست او شیشه را دیگر نبود
 • The bottle was one, though in his eyes it seemed two; when he broke the bottle, there was no other.
 • چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم ** مردم احول گردد از میلان و خشم‌‌
 • When one was broken, both vanished from sight: a man is made squint-eyed by (evil) propensity and anger.
 • خشم و شهوت مرد را احول کند ** ز استقامت روح را مبدل کند
 • Anger and lust make a man squint-eyed, they change the spirit (so that it departs) from rectitude.
 • چون غرض آمد هنر پوشیده شد ** صد حجاب از دل به سوی دیده شد
 • When self-interest appears, virtue becomes hidden: a hundred veils rise from the heart to the eye.