English    Türkçe    فارسی   

2
2897-2921

 • دود در حلقش شد و حلقش بخست ** از نهیب دود تلخ از خواب جست‏
 • The smoke went into his throat and made it smart: terrified by the bitter smoke, he sprang from sleep.
 • در زمان در رو فتاد و می‏گریست ** کای خدا اینها نشان منکری است‏
 • Forthwith he fell on his face and wept, saying, “O God, these things are the sign of (their) disbelief.
 • خلم بهتر از چنین حلم ای خدا ** که کند از نور ایمانم جدا
 • Wrath (against them) is better, O God, than such forbearance (as mine), which separates me from the light of Faith.”
 • گر بکاوی کوشش اهل مجاز ** تو به تو گنده بود همچون پیاز 2900
 • If you scrutinise the labour of them that follow falsehood, (you will se that) it is stinking, coat upon coat, like an onion—
 • هر یکی از یکدیگر بی‏مغزتر ** صادقان را یک ز دیگر نغزتر
 • Every one (of their efforts) more pithless than another, (while), in the case of the sincere, (every effort) is more excellent than the other.
 • صد کمر آن قوم بسته بر قبا ** بهر هدم مسجد اهل قبا
 • Those folk (the Hypocrites) tied a hundred belts on their mantles in order to destroy the Mosque of the people of Qubá—
 • همچو آن اصحاب فیل اندر حبش ** کعبه‏ای کردند حق آتش زدش‏
 • Even as the Lords of the Elephant (who abode) in Abyssinia made a Ka‘ba, (but) God set it afire;
 • قصد کعبه ساختند از انتقام ** حالشان چون شد فرو خوان از کلام‏
 • (And then) they (the Abyssinians) made an attempt on the Ka‘ba in revenge: read from the Word (of God) how they fared!
 • مر سیه رویان دین را خود جهیز ** نیست الا حیلت و مکر و ستیز 2905
 • The reprobates of the Religion have indeed no equipment but cunning and deceit and contentiousness.
 • هر صحابی دید ز آن مسجد عیان ** واقعه تا شد یقینشان سر آن‏
 • Every Companion saw plainly (in sleep) some vision of that Mosque, so that the secret (purpose) of it became to them certain knowledge.
 • واقعات ار باز گویم یک به یک ** پس یقین گردد صفا بر اهل شک‏
 • If I should relate the visions, one by one, then the purity (of the Companions) would become certain to them that doubt;
 • لیک می‏ترسم ز کشف رازشان ** نازنینانند و زیبد نازشان‏
 • But I am afraid of revealing their mystery: they are the disdainful loved ones (of God), and disdain beseems them.
 • شرع بی‏تقلید می‏پذرفته‏اند ** بی‏محک آن نقد را بگرفته‏اند
 • They have received the (religious) Law (directly from God) without mechanical imitation (of others): they have taken that (unadulterated) coin without (applying) the touchstone.
 • حکمت قرآن چو ضاله‏ی مومن است ** هر کسی در ضاله‏ی خود موقن است‏ 2910
 • The Wisdom of the Qur’án is like the true believer's stray camel: every one has certain (intuitive) knowledge of his own stray.
 • قصه‏ی آن شخص که اشتر ضاله‏ی خود می‏جست و می‏پرسید
 • Story of the person who was seeking after his stray camel and inquiring about it.
 • اشتری گم کردی و جستیش چست ** چون بیابی چون ندانی کان تست‏
 • (If) you have lost a camel and sought it busily, how should you not know,when you find it, that it is yours?
 • ضاله چه بود ناقه‏ای گم کرده‏ای ** از کفت بگریخته در پرده‏ای‏
 • What is the stray? You have lost a she-camel: (she has) fled from your herd into a veil (of concealment).
 • آمده در بار کردن کاروان ** اشتر تو ز آن میان گشته نهان‏
 • The caravaneers have begun to load, (but) your camel has disappeared from the midst (of the caravan).
 • می‏دوی این سو و آن سو خشک لب ** کاروان شد دور و نزدیک است شب‏
 • You are running to and fro with parched lips; the caravan is (now) far away, and night is near.
 • رخت مانده بر زمین در راه خوف ** تو پی اشتر دوان گشته به طوف‏ 2915
 • Your baggage is left on the ground, (lying) on the road of peril, (whilst) you are running about in search of the camel,
 • کای مسلمانان که دیده ست اشتری ** جسته بیرون بامداد از آخوری‏
 • Crying, “O Moslems, who has seen a camel which this morning escaped from a stable?
 • هر که بر گوید نشان از اشترم ** مژدگانی می‏دهم چندین درم‏
 • Whoever will tell (me) a clue to my camel, I will give so many dirhems as a reward (for the information).”
 • باز می‏جویی نشان از هر کسی ** ریش‏خندت می‏کند زین هر خسی‏
 • You are requesting clues from every one: every rascal is making a mock of you on this account,
 • کاشتری دیدیم می‏رفت این طرف ** اشتر سرخی به سوی آن علف‏
 • Saying, “We saw a camel going in this direction, a reddish camel (going) towards yonder pasturage.”
 • آن یکی گوید بریده گوش بود ** و آن دگر گوید جلش منقوش بود 2920
 • One (of them) says, “It was crop-eared,” and another says, “Its saddlecloth was embroidered.”
 • آن یکی گوید شتر یک چشم بود ** و آن دگر گوید ز گر بی‏پشم بود
 • One says, “The camel had (only) one eye,” and another says, “It (was suffering) from mange (and) had no hair.”