English    Türkçe    فارسی   

2
904-928

 • ز انکه من در امتحان آرم و را ** شرمساری آیدت در ما ورا
 • Because I will bring him to the test, and shame will befall you in the upshot.”
 • قسم غلام در صدق و وفای یار خود از طهارت ظن خود
 • How the slave, from the purity of his thought, swore to the truth and loyalty of his friend.
 • گفت نه و الله و بالله العظیم ** مالک الملک و به رحمان و رحیم‏ 905
 • He said, “Nay, by Allah, and by the great God, the possessor of kingdom, and by the Merciful and Compassionate One;
 • آن خدایی که فرستاد انبیا ** نه به حاجت بل به فضل و کبریا
 • By the God who sent the prophets, not in (His) need (of them), but in grace and majesty;
 • آن خداوندی که از خاک ذلیل ** آفرید او شهسواران جلیل‏
 • By the Lord who from the lowly earth created (those) glorious princely riders,
 • پاکشان کرد از مزاج خاکیان ** بگذرانید از تک افلاکیان‏
 • (And) purified them from the temperament of earthly beings, and caused them to outrun the celestials;
 • بر گرفت از نار و نور صاف ساخت ** وانگه او بر جمله‏ی انوار تاخت‏
 • (By Him) who took up from the Fire and fashioned into pure Light—and then it outstripped all (the other) lights—
 • آن سنا برقی که بر ارواح تافت ** تا که آدم معرفت ز آن نور یافت‏ 910
 • That splendour of lightning which shone over the spirits, so that Adam gained from that Light (his) knowledge (of God).
 • آن کز آدم رست و دست شیث چید ** پس خلیفه‏ش کرد آدم کان بدید
 • That (splendour) which grew from Adam and which the hand of Seth gathered hand of Seth gathered: therefore Adam, when he saw that (Light in him), made him his vicar.
 • نوح از آن گوهر که برخوردار بود ** در هوای بحر جان دربار بود
 • Since Noah had enjoyment of that Jewel, he showered pearls (of Divine wisdom) in the air of the Sea of Soul.
 • جان ابراهیم از آن انوار زفت ** بی‏حذر در شعله‏های نار رفت‏
 • From (possession of) that mighty radiance the spirit of Abraham went fearlessly into the flames of the fire.
 • چون که اسماعیل در جویش فتاد ** پیش دشنه‏ی آب دارش سر نهاد
 • When Ismá‘íl (Ishmael) fell into the stream thereof, he laid his head before his (Abraham's) flashing knife.
 • جان داود از شعاعش گرم شد ** آهن اندر دست بافش نرم شد 915
 • The soul of David was heated by its rays: iron became soft in his hand-loom.
 • چون سلیمان بد وصالش را رضیع ** دیو گشتش بنده فرمان و مطیع‏
 • When Solomon was suckled on (the milk of) union with it, the demon became a thrall to his command and obedient.
 • در قضا یعقوب چون بنهاد سر ** چشم روشن کرد از بوی پسر
 • When Jacob bowed his head (in submission) to the (Divine) destiny, it (the Light) illumined (gladdened) his eye with the scent of his (lost) son.
 • یوسف مه رو چو دید آن آفتاب ** شد چنان بیدار در تعبیر خواب‏
 • When the moon-faced Joseph beheld that Sun, he became so wide-awake (wise) in the interpretation of dreams.
 • چون عصا از دست موسی آب خورد ** ملکت فرعون را یک لقمه کرد
 • When the rod drank water (was imbued with the influence of the Light) from the hand of Moses, it made one mouthful of Pharaoh's empire.
 • نردبانش عیسی مریم چو یافت ** بر فراز گنبد چارم شتافت‏ 920
 • When Jesus, the son of Mary, found its ladder, he sped to the topmost height of the Fourth Dome (of Heaven).
 • چون محمد یافت آن ملک و نعیم ** قرص مه را کرد او در دم دو نیم‏
 • When Mohammed gained that Kingdom and Felicity, he in a moment clave the disk of the moon in two halves.
 • چون ابو بکر آیت توفیق شد ** با چنان شه صاحب و صدیق شد
 • When Abú Bakr became a signal example of (God's) favour, he became the Companion of such a King (as Mohammed) and (received the name) Siddíq.
 • چون عمر شیدای آن معشوق شد ** حق و باطل را چو دل فاروق شد
 • When ‘Umar became distraught with that Beloved, he became a Fárúq (discerner), like the heart, between truth and falsehood.
 • چون که عثمان آن عیان را عین گشت ** نور فایض بود و ذی النورین گشت‏
 • When ‘Uthmán became the fountain of that clear (Essence), he was light overflowing and became Dhu ’l-Núrayn (Lord of the Two Lights).
 • چون ز رویش مرتضی شد در فشان ** گشت او شیر خدا درمرج جان‏ 925
 • When at (the sight of) its countenance Murtazá (‘Alí) began to scatter pearls (of spiritual truth), he became the Lion of God in the pasture of the soul.
 • چون جنید از جند او دید آن مدد ** خود مقاماتش فزون شد از عدد
 • When Junayd received that support (which he received) from its army, his maqámát (stages of progress in the mystical life) became innumerable.
 • بایزید اندر مزیدش راه دید ** نام قطب العارفین از حق شنید
 • Báyazíd saw the way into its superabundance, and heard from God (heard God bestow upon him) the name, “Pole of the Gnostics.”
 • چون که کرخی کرخ او را شد حرص ** شد خلیفه‏ی عشق و ربانی نفس‏
 • When Karkhí became the guard of its city, he became the vicar of (Divine) love and inspired by the Divine breath.