English    Türkçe    فارسی   

3
1579-1603

 • فال بد رنجور گرداند همی ** آدمی را که نبودستش غمی
 • A man who has not suffered any pain is made ill by a bad omen.
 • قول پیغامبر قبوله یفرض ** ان تمارضتم لدینا تمرضوا 1580
 • It is obligatory to accept the saying of the Prophet, “If ye pretend to be sick beside me, ye will become (actually) sick.”
 • گر بگویم او خیالی بر زند ** فعل دارد زن که خلوت می‌کند
 • “If I tell him (that he is not ill), he will cast up (conceive) a vain fancy (and will think to himself), ‘My wife has an (evil) design, for she is making arrangements to be alone.
 • مر مرا از خانه بیرون می‌کند ** بهر فسقی فعل و افسون می‌کند
 • She is getting me out of the house, she is plotting and cajoling for the purpose of some wickedness.’”
 • جامه خوابش کرد و استاد اوفتاد ** آه آه و ناله از وی می‌بزاد
 • She prepared his bed, and the master fell down (upon it): sighs and moans were arising from him.
 • کودکان آنجا نشستند و نهان ** درس می‌خواندند با صد اندهان
 • The boys sat there, reciting their lesson with a hundred sorrows in secret,
 • کین همه کردیم و ما زندانییم ** بد بنایی بود ما بد بانییم 1585
 • Thinking, “We have done all this and (still) we are prisoners: it was a bad building (a badly devised plan), and we are bad builders.”
 • دوم بار وهم افکندن کودکان استاد را کی او را از قرآن خواندن ما درد سر افزاید
 • How for the second time the boys made the master imagine (that he was ill), saying that their recitation of the Qur’án would increase his headache.
 • گفت آن زیرک که ای قوم پسند ** درس خوانید و کنید آوا بلند
 • The clever boy said, “O good fellows, recite the lesson and make your voices loud.”
 • چون همی‌خواندند گفت ای کودکان ** بانگ ما استاد را دارد زیان
 • When they were reciting (loudly), he said, “Boys, the noise we are making will do the master harm.
 • درد سر افزاید استا را ز بانگ ** ارزد این کو درد یابد بهر دانگ
 • The master's headache will be increased by the noise: is it worth while that he should suffer pain for the sake of (a few) pence?”
 • گفت استا راست می‌گوید روید ** درد سر افزون شدم بیرون شوید
 • The master said, “He is speaking the truth: depart. My headache is worse: go out (of the house)!”
 • خلاص یافتن کودکان از مکتب بدین مکر
 • How the boys escaped from school by this trick.
 • سجده کردند و بگفتند ای کریم ** دور بادا از تو رنجوری و بیم 1590
 • They bowed and said, “O honoured sir, may illness and danger be far from you!”
 • پس برون جستند سوی خانه‌ها ** همچو مرغان در هوای دانه‌ها
 • Then they bounded off to their homes, like birds in desire of grain.
 • مادرانشان خشمگین گشتند و گفت ** روز کتاب و شما با لهو جفت
 • Their mothers became angry with them and said, “A school-day and you at play!”
 • عذر آوردند کای مادر تو بیست ** این گناه از ما و از تقصیر نیست
 • They offered excuses (every one of them), saying, “Stop, mother! This sin does not proceed from us and is not caused by our fault.
 • از قضای آسمان استاد ما ** گشت رنجور و سقیم و مبتلا
 • By the destiny of Heaven our master has become ill and sick and afflicted.”
 • مادران گفتند مکرست و دروغ ** صد دروغ آرید بهر طمع دوغ 1595
 • The mothers said, “It is a trick and a lie: ye bring forward a hundred lies because of your greed for buttermilk.
 • ما صباح آییم پیش اوستا ** تا ببینیم اصل این مکر شما
 • In the morning we will come to (visit) the master, that we may see (what is at) the bottom of this trick of yours.”
 • کودکان گفتند بسم الله روید ** بر دروغ و صدق ما واقف شوید
 • “Go in God's name,” said the boys; “inform yourselves as to our lying or telling the truth.”
 • رفتن مادران کودکان به عیادت اوستاد
 • How the mothers of the boys went to visit the sick master.
 • بامدادان آمدند آن مادران ** خفته استا همچو بیمار گران
 • At morning those mothers came; (they found) the master in bed like one who is gravely ill,
 • هم عرق کرده ز بسیاری لحاف ** سر ببسته رو کشیده در سجاف
 • Perspiring on account of the great number of coverlets, his head bandaged and his face enveloped in the quilt.
 • آه آهی می‌کند آهسته او ** جملگان گشتند هم لا حول‌گو 1600
 • He was moaning softly: they too all began to cry “Lá hawl.”
 • خیر باشد اوستاد این درد سر ** جان تو ما را نبودست زین خبر
 • They said, “Master, we hope all will be well. This headache— by thy soul, we were not aware of it.”
 • گفت من هم بی‌خبر بودم ازین ** آگهم مادر غران کردند هین
 • He replied, “I also was not aware of it; the whoresons (the scoundrelly boys) made me aware (of it), mark you.
 • من بدم غافل بشغل قال و قیل ** بود در باطن چنین رنجی ثقیل
 • I did not notice (it), through being busy with discourse (teaching), (but) within (me) there was such a severe malady.”