English    Türkçe    فارسی   

3
2916-2940

 • بلک اغلب رنجها را چاره هست ** چون بجد جویی بیاید آن بدست
 • Nay, most maladies have a cure: when you seek in earnest, it will come to hand.”
 • مکرر کردن کافران حجتهای جبریانه را
 • How the infidels repeated the Necessitarian arguments.
 • قوم گفتند ای گروه این رنج ما ** نیست زان رنجی که بپذیرد دوا
 • The people said, “O company (of prophets), this malady of ours is not one of those that admit of cure.
 • سالها گفتید زین افسون و پند ** سخت‌تر می‌گشت زان هر لحظه بند
 • For years ye uttered spells and admonitions of this kind, and by them our bondage was made sorer every moment.
 • گر دوا را این مرض قابل بدی ** آخر از وی ذره‌ای زایل شدی
 • If this disease were susceptible of cure, some particle of it would at last have been removed.
 • سده چون شد آب ناید در جگر ** گر خورد دریا رود جایی دگر 2920
 • When hepatitis occurs, water does not enter the liver: if he (the patient) should drink up the (whole) sea, it (the water) would go somewhere else;
 • لاجرم آماس گیرد دست و پا ** تشنگی را نشکند آن استقا
 • Consequently the hands and feet become swollen: that water-drinking does not defeat the thirst.”
 • باز جواب انبیا علیهم السلام ایشان را
 • How the prophets, on whom be peace, answered them again.
 • انبیا گفتند نومیدی بدست ** فضل و رحمتهای باری بی‌حدست
 • The prophets said, “Despair is wicked: the grace and the mercies of the Creator are infinite.
 • از چنین محسن نشاید ناامید ** دست در فتراک این رحمت زنید
 • ’Tis not proper to despair of such a Benefactor: cling to the saddle-strap of this Mercy.
 • ای بسا کارا که اول صعب گشت ** بعد از آن بگشاده شد سختی گذشت
 • Oh, many a plight became hard in the beginning, (but) afterwards it was relieved, and the hardship passed away.
 • بعد نومیدی بسی اومیدهاست ** از پس ظلمت بسی خورشیدهاست 2925
 • After despair there are many hopes; after darkness there are many suns.
 • خود گرفتم که شما سنگین شدیت ** قفلها بر گوش و بر دل بر زدیت
 • I grant indeed that ye have become stony and have put locks upon your ears and hearts;
 • هیچ ما را با قبولی کار نیست ** کار ما تسلیم و فرمان کردنیست
 • (But) we have naught to do with any acceptance (on your part): our business is to resign ourselves (to God) and fulfil His command.
 • او بفرمودستمان این بندگی ** نیست ما را از خود این گویندگی
 • He hath commanded us (to perform) this service: we have not this office of proclaimer (prophetship) from ourselves.
 • جان برای امر او داریم ما ** گر به ریگی گوید او کاریم ما
 • We possess life (only) for the purpose of (executing) the command of God: if He bid us (sow) in a tract of sand, we sow.
 • غیر حق جان نبی را یار نیست ** با قبول و رد خلقش کار نیست 2930
 • The prophet's soul hath no friend except God: he hath naught to do with the acceptance or rejection of (his message by) the people.
 • مزد تبلیغ رسالاتش ازوست ** زشت و دشمن‌رو شدیم از بهر دوست
 • The reward for delivering His messages comes from Him (God): we have become hateful and wear the aspect of enemies (to the people) for the Beloved's sake.
 • ما برین درگه ملولان نیستیم ** تا ز بعد راه هر جا بیستیم
 • At this (Divine) Portal we are not weary, so that we should halt everywhere because of the distance of the way.
 • دل فرو بسته و ملول آنکس بود ** کز فراق یار در محبس بود
 • Oppressed in heart and weary is that one (alone) who is in prison through being parted from the Friend.
 • دلبر و مطلوب با ما حاضرست ** در نثار رحمتش جان شاکرست
 • The Heart-ravisher and Desired One is present with us: amidst the largesse of His mercy our souls are giving thanks.
 • در دل ما لاله‌زار و گلشنیست ** پیری و پژمردگی را راه نیست 2935
 • In our hearts is an anemone-field and rose-garden: there is no way (of entrance) for old age and decay;
 • دایما تر و جوانیم و لطیف ** تازه و شیرین و خندان و ظریف
 • We are ever fresh and young and gracious, unfaded and sweet and laughing and debonair.
 • پیش ما صد سال و یکساعت یکیست ** که دراز و کوته از ما منفکیست
 • To us a hundred years are the same as a single hour, for long and short (time) is a thing disjoined from us.
 • آن دراز و کوتهی در جسمهاست ** آن دراز و کوته اندر جان کجاست
 • That length and shortness is in bodies (alone): where is that long and short in the soul?
 • سیصد و نه سال آن اصحاب کهف ** پیششان یک روز بی اندوه و لهف
 • The three hundred and nine years of the Men of the Cave seemed to them one day (that passed) without grief and woe;
 • وانگهی بنمودشان یک روز هم ** که به تن باز آمد ارواح از عدم 2940
 • And (only) then did it seem to them one day even, when their spirits came back from non-existence into their bodies.