English    Türkçe    فارسی   

3
3254-3278

 • عکس هر کس را بدان ای جان ببین ** پهلوی جنسی که خواهی می‌نشین
 • Know every one's reflexion: see (it plainly), O my soul. (Then) ever sit beside the congener whom thou desirest.
 • وجه عبرت گرفتن ازین حکایت و یقین دانستن کی ان مع العسر یسرا
 • The right way of taking a lesson from this story and knowing with certainty that “verily, together with hardship there is ease.”
 • عبرتست آن قصه ای جان مر ترا ** تا که راضی باشی در حکم خدا 3255
 • That tale is a lesson to thee, O my soul, to the end that thou mayst acquiesce in the decree of God;
 • تا که زیرک باشی و نیکوگمان ** چون ببینی واقعه‌ی بد ناگهان
 • So that thou wilt be quick to understand and wilt have good thoughts (of God) when thou seest a calamity (befall thee) of a sudden.
 • دیگران گردند زرد از بیم آن ** تو چو گل خندان گه سود و زیان
 • (While) others turn pale from dread of it, thou (wilt be) laughing in the hour of gain or loss, like the rose.
 • زانک گل گر برگ برگش می‌کنی ** خنده نگذارد نگردد منثنی
 • Because the rose, though thou tear it petal by petal, does not leave off laughing and does not become bent (with grief).
 • گوید از خاری چرا افتم بغم ** خنده را من خود ز خار آورده‌ام
 • “Why,” it says, “should I fall into grief on account of a thorn? Indeed I have brought laughter (into my possession) by means of the thorn.”
 • هرچه از تو یاوه گردد از قضا ** تو یقین دان که خریدت از بلا 3260
 • Whatsoever by (Divine) destiny becomes lost to thee, know for sure that it has redeemed thee from affliction.
 • ما التصوف قال وجدان الفرح ** فی الفاد عند اتیان الترح
 • (Some one asked), “What is Súfism?” He (the Shaykh) said, “To feel joy in the heart at the coming of sorrow.”
 • آن عقابش را عقابی دان که او ** در ربود آن موزه را زان نیک‌خو
 • Regard His chastisement as the eagle which carried off the boot from that man of excellent disposition,
 • تا رهاند پاش را از زخم مار ** ای خنک عقلی که باشد بی غبار
 • That she might save his foot from the serpent's bite. Oh, happy is the understanding that is undimmed.
 • گفت لا تاسوا علی ما فاتکم ** ان اتی السرحان واردی شاتکم
 • He (God) hath said, “Grieve not for that which escapeth you,” if the wolf come and destroy your sheep,
 • کان بلا دفع بلاهای بزرگ ** و آن زیان منع زیانهای سترگ 3265
 • For that (God-sent) affliction keeps off great afflictions, and that loss prevents huge losses.
 • استدعاء آن مرد از موسی زبان بهایم با طیور
 • How a certain man demanded of Moses (that he should teach him) the language of the beasts and birds.
 • گفت موسی را یکی مرد جوان ** که بیاموزم زبان جانوران
 • A young man said to Moses, “Teach me the language of the animals,
 • تا بود کز بانگ حیوانات و دد ** عبرتی حاصل کنم در دین خود
 • That perchance from the voice of animals and wild beasts I may get a lesson concerning my religion.
 • چون زبانهای بنی آدم همه ** در پی آبست و نان و دمدمه
 • Since the languages of the sons of Adam are entirely for the sake of (acquiring) water and bread and renown,
 • بوک حیوانات را دردی دگر ** باشد از تدبیر هنگام گذر
 • It may be that the animals have a different care, (namely), that of taking thought for the hour of passing away (from this world).”
 • گفت موسی رو گذر کن زین هوس ** کین خطر دارد بسی در پیش و پس 3270
 • “Begone,” said Moses; “abandon this vain desire, for this (desire) holds (involves) much danger before and behind.
 • عبرت و بیداری از یزدان طلب ** نه از کتاب و از مقال و حرف و لب
 • Seek the lesson and the (spiritual) wakefulness (which you want) from God, not from books and speech and words and lips.”
 • گرم‌تر شد مرد زان منعش که کرد ** گرم‌تر گردد همی از منع مرد
 • The man became more eager in consequence of the refusal which he (Moses) made to him: a man always becomes more eager from being refused (what he craves).
 • گفت ای موسی چو نور تو بتافت ** هر چه چیزی بود چیزی از تو یافت
 • He said, “O Moses, since thy light has shone forth, whatever was a thing has gained (its) thinginess from thee.
 • مر مرا محروم کردن زین مراد ** لایق لطفت نباشد ای جواد
 • ’Tis not worthy of thy bounty, O generous one, to disappoint me of this object of desire.
 • این زمان قایم مقام حق توی ** یاس باشد گر مرا مانع شوی 3275
 • At this time thou art the vicegerent of God: it will be despair (for me) if thou prevent me.”
 • گفت موسی یا رب این مرد سلیم ** سخره کردستش مگر دیو رجیم
 • Moses said, “O Lord, surely the stoned (accursed) Devil has subdued this simple man.
 • گر بیاموزم زیان‌کارش بود ** ور نیاموزم دلش بد می‌شود
 • If I teach him, it will be harmful to him; and if I do not teach him, he will become faint-hearted.”
 • گفت ای موسی بیاموزش که ما ** رد نکردیم از کرم هرگز دعا
 • He (God) said, “Teach him, O Moses, for We in our loving-kindness never have rejected (any one's) prayer.”