English    Türkçe    فارسی   

3
839-863

 • جهد بی توفیق خود کس را مباد ** در جهان والله اعلم بالسداد
 • Truly, may no one in the world have toil without (God's) prospering (it)! And God best knoweth the right course.
 • قصه‌ی خواب دیدن فرعون آمدن موسی را علیه السلام و تدارک اندیشیدن
 • The Story of Pharaoh's dream of the coming of Moses, on whom be peace, and how he took thought to relieve himself (of the threatened danger).
 • جهد فرعونی چو بی توفیق بود ** هرچه او می‌دوخت آن تفتیق بود 840
 • Inasmuch as Pharaoh's toil was unblest (by God), whatsoever he would stitch, that (stitching) was (in effect an act of) ripping asunder.
 • از منجم بود در حکمش هزار ** وز معبر نیز و ساحر بی‌شمار
 • He had a thousand astrologers at his beck, and also a countless multitude of dream-interpreters and magicians.
 • مقدم موسی نمودندش بخواب ** که کند فرعون و ملکش را خراب
 • There was shown to him in a dream the coming of Moses, who would destroy Pharaoh and his kingdom.
 • با معبر گفت و با اهل نجوم ** چون بود دفع خیال و خواب شوم
 • He said to the interpreters and astrologers, “How may (the fulfilment of) the ill-boding phantasm and dream be warded off?”
 • جمله گفتندش که تدبیری کنیم ** راه زادن را چو ره‌زن می‌زنیم
 • They all said to him, “We will contrive something, we will waylay the birth (of Moses), like brigands.”
 • تا رسید آن شب که مولد بود آن ** رای این دیدند آن فرعونیان 845
 • (They waited) till the night arrived on which the begetting (of Moses) took place; those Pharaoh's men deemed it advisable,
 • که برون آرند آن روز از پگاه ** سوی میدان بزم و تخت پادشاه
 • Early on that day, to bring forth the King's banquet and throne towards the maydán (public arena outside of the city),
 • الصلا ای جمله اسرائیلیان ** شاه می‌خواند شما را زان مکان
 • (Proclaiming), “Welcome, O all ye Israelites! The King calls you from that place (where ye are),
 • تا شما را رو نماید بی نقاب ** بر شما احسان کند بهر ثواب
 • That he may show unto you his face unveiled, and do kindness unto you for the sake of the (Divine) recompense”;
 • کان اسیران را بجز دوری نبود ** دیدن فرعون دستوری نبود
 • For to those captives there was naught but farness (from Pharaoh's presence): the sight of Pharaoh was not permitted (to them).
 • گر فتادندی به ره در پیش او ** بهر آن یاسه بخفتندی برو 850
 • If they fell in with him on the road, they would lie (flat) on their faces on account of the law.
 • یاسه این بد که نبیند هیچ اسیر ** در گه و بیگه لقای آن امیر
 • The law was this: no captive in or out of season shall behold the countenance of that Prince,
 • بانگ چاووشان چو در ره بشنود ** تا ببیند رو به دیواری کند
 • And whenever on the road he hears the shout of the (royal) beadles, he shall turn his face towards a wall, that he may not see;
 • ور ببیند روی او مجرم بود ** آنچ بتر بر سر او آن رود
 • And if he see his face, he shall be guilty of a crime, and the worst punishment shall befall him.
 • بودشان حرص لقای ممتنع ** چون حریصست آدمی فیما منع
 • They (the Israelites) had a greed for the inaccessible countenance, since Man is greedy for that which has been forbidden.
 • به میدان خواندن بنی اسرائیل برای حیله‌ی ولادت موسی علیه السلام
 • How they summoned the Israelites to the maydán, as a device to prevent the begetting ofMoses, on whom be peace.
 • ای اسیران سوی میدانگه روید ** کز شهانشه دیدن و جودست امید 855
 • “O captives, go ye to the maydán, for there is hope (for you) of seeing (Pharaoh) and (experiencing) munificence from the King of kings.”
 • چون شنیدند مژده اسرائیلیان ** تشنگان بودند و بس مشتاق آن
 • When the Israelites heard the glad news, they were thirsting and longing exceedingly for that (spectacle).
 • حیله را خوردند و آن سو تاختند ** خویشتن را بهر جلوه ساختند
 • They swallowed the trick and hastened in that direction and made themselves ready for the (promised) unveiling.
 • حکایت
 • Story.
 • همچنان کاینجا مغول حیله‌دان ** گفت می‌جویم کسی از مصریان
 • (’Twas) even as (when) here the crafty Moghul said, “I am seeking a certain one of the Egyptians.
 • مصریان را جمع آرید این طرف ** تا در آید آنک می‌باید بکف
 • Bring the Egyptians together on this side, in order that he who is wanted may come to hand.”
 • هر که می‌آمد بگفتا نیست این ** هین در آ خواجه در آن گوشه نشین 860
 • Whenever any one came, he said, “’Tis not this one: oh, come in, sir, and sit in that corner,”
 • تا بدین شیوه همه جمع آمدند ** گردن ایشان بدین حیلت زدند
 • Till in this fashion they all were assembled, and they (the Moghuls) beheaded them by means of this trick.
 • شومی آنک سوی بانگ نماز ** داعی الله را نبردندی نیاز
 • (Through) the ill-starredness (which they incurred in consequence) of the fact that they would not obey God's summoner (and turn submissively) towards the call to prayer,
 • دعوت مکارشان اندر کشید ** الحذر از مکر شیطان ای رشید
 • The invitation of the deceiver inveigled them. O righteous man, beware of the deceit of the Devil!