English    Türkçe    فارسی   

5
1332-1356

 • لاجرم محجوب گشتند از غرض  ** که دقیقه فوت شد در معترض 
 • Necessarily they were debarred from (attaining to) the (real) object; for the subtlety escaped (them) on the occasion when it (the object) presented itself.
 • داستان آن کنیزک کی با خر خاتون شهوت می‌راند و او را چون بز و خرس آموخته بود شهوت راندن آدمیانه و کدویی در قضیب خر می‌کرد تا از اندازه نگذرد خاتون بر آن وقوف یافت لکن دقیقه‌ی کدو را ندید کنیزک را ببهانه براه کرد جای دور و با خر جمع شد بی‌کدو و هلاک شد بفضیحت کنیزک بیگاه باز آمد و نوحه کرد که ای جانم و ای چشم روشنم کیر دیدی کدو ندیدی ذکر دیدی آن دگر ندیدی کل ناقص ملعون یعنی کل نظر و فهم ناقص ملعون و اگر نه ناقصان ظاهر جسم مرحوم‌اند ملعون نه‌اند بر خوان لیس علی الاعمی حرج نفی حرج کرد و نفی لعنت و نفی عتاب و غضب 
 • Story of the maidservant who cum asino herae suae libidinem exercebat et eum tanquam caprum et ursam docuerat libidinem more humano exercere et veretro asini cucurbitam affigebat ne modum excederet. Her mistress discovered it but did not perceive the device of the gourd; making a pretext, she sent the maid away to a distant place and cum asino concubuit sine cucurbita and perished shamefully. The maid came back late and lamented, crying, “O my soul and O light of my eyes, veretrum vidisti, curcurbitam non vidisti; penem vidisti, illud alterum non vidisti.” (According to the Tradition) every deficient one is accursed, i.e. every deficient insight and understanding is accursed; for those deficient in respect of the outward eye are objects of (Divine) mercy and are not accursed. Recite (the Verse), It is no crime in the blind. (In their case) He (God) has removed the crime, He has removed the curse, and He has removed the reproach and the wrath. [Story of the maidservant who indulged (her) lust with (her) mistress’ ass; she had trained it like a goat or a bear to indulge in lust like a man. And she used to put a gourd on the ass’s penis so that it would not exceed the measure (of her vagina). Her mistress discovered it but did not perceive the device of the gourd; making a pretext, she sent the maid away to a distant place and she copulated with the ass without the gourd and perished shamefully. The maid came back late and lamented, crying, “O my soul and O light of my eyes, you saw the cock (but) you did not see the gourd; you saw the penis (but) you did not see that other thing.” (According to the Tradition)…]
 • یک کنیزک یک خری بر خود فکند  ** از وفور شهوت و فرط گزند 
 • Ancilla quaedam ob multam libidinem immodicamque nequitiam asinum super se injecit. [A maidservant (habitually) cast an ass upon herself due to abundant lust and excess (risk) of calamity. ]
 • آن خر نر را بگان خو کرده بود  ** خر جماع آدمی پی برده بود 
 • Asinum ad coitum assuefecerat; asinus ad concubitum hominis viam invenerat. [The male ass was habituated to copulation; the ass had discovered human sexual intercourse.]
 • یک کدویی بود حیلت‌سازه را  ** در نرش کردی پی اندازه را  1335
 • Technarum fabricatrici cucurbita erat, quam veretro ejus affigebat ut servaret modum. [(That) fabricator of devices had a gourd (which) she would put on its male organ, according to (a certain) dimension.]
 • در ذکر کردی کدو را آن عجوز  ** تا رود نیم ذکر وقت سپوز 
 • Cucurbitam peni indiderat illa anus ut trudenti tempore dimidium penis iniret; [That old woman would put the gourd on the penis so that half of the penis would go (into her) at the time of insertion.]
 • گر همه کیر خر اندر وی رود  ** آن رحم و آن روده‌ها ویران شود 
 • Si totum asini veretrum eam iniret, uterus ejus et viscera diruerentur. [If all of the ass’s cock were to go inside her, (her) womb and intestines would be destroyed.]
 • خر همی شد لاغر و خاتون او  ** مانده عاجز کز چه شد این خر چو مو 
 • The ass was becoming lean, and his mistress remained helpless, saying, "Why has his ass become as (thin as) a hair?"
 • نعل‌بندان را نمود آن خر که چیست  ** علت او که نتیجه‌ش لاغریست 
 • She showed the ass to the shoeing smiths and asked, "What is his ailment of which the result is leanness?"
 • هیچ علت اندرو ظاهر نشد  ** هیچ کس از سر او مخبر نشد  1340
 • No ailment was discerned in him, no one gave information concerning the secret (cause) thereof.
 • در تفحص اندر افتاد او به جد  ** شد تفحص را دمادم مستعد 
 • (Then) she began to investigate in earnest: she became prepared to investigate at every moment.
 • جد را باید که جان بنده بود  ** زانک جد جوینده یابنده بود 
 • The soul must needs be devoted to earnest endeavour, for the earnest seeker will be a finder.
 • چون تفحص کرد از حال اشک  ** دید خفته زیر خر آن نرگسک 
 • Postquam rem asini perscrutata est, ancillulam narcisso similem vidit sub asino cubantem. [When she investigated the ass’s condition, she saw the little narcissus (the maidservant) lying under the ass.]
 • از شکاف در بدید آن حال را  ** بس عجب آمد از آن آن زال را 
 • Through a crack in the door she saw what was going on: the old woman marvelled greatly thereat.
 • خر همی‌گاید کنیزک را چنان  ** که به عقل و رسم مردان با زنان  1345
 • (Vidit) asinum futuentem ancillam sicut viri ratione et more (concumbunt) cum feminis. [(She saw) the ass copulating with the maidservant in the manner that men reasonably and customarily (do) with women.]
 • در حسد شد گفت چون این ممکنست  ** پس نم اولیتر که خر ملک منست 
 • She became envious and said, “Since this is possible, then I have the best right, for the ass is my property.
 • خر مهذب گشته و آموخته  ** خوان نهادست و چراغ افروخته 
 • The ass has been perfectly trained and instructed: the table is laid and the lamp is lighted.”
 • کرد نادیده و در خانه بکوفت  ** کای کنیزک چند خواهی خانه روفت 
 • Feigning to have seen nothing, she knocked at the door of the room (stable), saying, “How long will you be sweeping the room, O maid?”
 • از پی روپوش می‌گفت این سخن  ** کای کنیزک آمدم در باز کن 
 • She spoke these words as a blind (and added), “I have come, O maid: open the door.”
 • کرد خاموش و کنیزک را نگفت  ** راز را از بهر طمع خود نهفت  1350
 • (Then) she became silent and said no more to the maid: she concealed the secret for the sake of her own desire.
 • پس کنیزک جمله آلات فساد  ** کرد پنهان پیش شد در را گشاد 
 • Thereupon the maid hid all the apparatus of iniquity and came forward and opened the door.
 • رو ترش کرد و دو دیده پر ز نم  ** لب فرو مالید یعنی صایمم 
 • She made her face sour and her eyes full of moisture (tears) and rubbed her lips (against each other), meaning to say, “I am fasting.”
 • در کف او نرمه جاروبی که من  ** خانه را می‌روفتم بهر عطن 
 • In her hand was a soft broom, as though to say, “I was sweeping the room in order to clean it.”
 • چونک باع جاروب در را وا گشاد  ** گفت خاتون زیر لب کای اوستاد 
 • When, with the broom (in her hand), she opened the door, the mistress said under her breath, “O crafty one,
 • رو ترش کردی و جاروبی به کف  ** چیست آن خر برگسسته از علف  1355
 • You have made your face sour and (taken) a broom in your hand; what is (the meaning of) the ass having turned away from his fodder?
 • نیم کاره و خشمگین جنبان ذکر  ** ز انتظار تو دو چشمش سوی در 
 • Re semiconfecta, iratus, agitans veretrum: quia te exspectat ideo (sunt) duo oculi ejus ad januam (conversi).” [Half-finished and angry, (its) penis (was still) moving: its (the ass’s) two eyes (were turned) toward the door in expectation of you.”]