English    Türkçe    فارسی   

6
1375-1399

 • گر انیس لا نه‌ای ای جان به سر  ** در کمین لا چرایی منتظر  1375
 • O (dear) soul, if you are not inwardly congenial to non-existence, why are you waiting in ambush for non-existence?
 • زانک داری جمله دل برکنده‌ای  ** شست دل در بحر لا افکنده‌ای 
 • You have torn your heart away from all that you own, you have cast the net of your heart into the sea of non-existence.
 • پس گریز از چیست زین بحر مراد  ** که بشستت صد هزاران صید داد 
 • Wherefore, then, (this) flight from this sea of (heart's) desire that has put hundreds of thousands of prey into your net?
 • از چه نام برگ را کردی تو مرگ  ** جادوی بین که نمودت مرگ برگ 
 • Wherefore have you given the name “death” to (what is really) provision (for the spirit)? Observe the sorcery that has caused the provision (barg) to seem to you death (marg).
 • هر دو چشمت بست سحر صنعتش  ** تا که جان را در چه آمد رغبتش 
 • The magic of His (God's) doing has bound both your eyes, so that desire for the (worldly) pit has come over your soul.
 • در خیال او ز مکر کردگار  ** جمله صحرا فوق چه زهرست و مار  1380
 • Through the contrivance of the Creator, in its (your soul's) fancy all the expanse above the pit is (full of) poison and snakes;
 • لاجرم چه را پناهی ساختست  ** تا که مرگ او را به چاه انداختست 
 • Consequently it has made the pit a refuge (for itself), so that (fear of) death has cast it into the pit.
 • اینچ گفتم از غلطهات ای عزیز  ** هم برین بشنو دم عطار نیز 
 • (Having heard) what I have said concerning your misapprehensions, O dear friend, hear also the utterance of ‘Attár on this same (subject).
 • قصه‌ی سلطان محمود و غلام هندو 
 • Story of Sultan Mahmúd and the Hindú boy.
 • رحمة الله علیه گفته است  ** ذکر شه محمود غازی سفته است 
 • He, God have mercy upon him, has told it: he has strung together the tale of King Mahmúd, the Ghází—
 • کز غزای هند پیش آن همام  ** در غنیمت اوفتادش یک غلام 
 • How, amongst the booty of his campaign in India, (there was) a boy (who) was brought into the presence of that sovereign.
 • پس خلیفه‌ش کرد و بر تختش نشاند  ** بر سپه بگزیدش و فرزند خواند  1385
 • Afterwards he made him his vicegerent and seated him on the throne and gave him preferment above (the rest of) the army and called him “son.”
 • طول و عرض و وصف قصه تو به تو  ** در کلام آن بزرگ دین بجو 
 • Seek the length and breadth and all particulars of the story in the discourse of that prince of the Faith.
 • حاصل آن کودک برین تخت نضار  ** شسته پهلوی قباد شهریار 
 • In short, the lad was seated on this throne of gold beside the King-emperor.
 • گریه کردی اشک می‌راندی بسوز  ** گفت شه او را کای پیروز روز 
 • He wept and shed tears in burning grief. The King said to him, “O thou whose day (fortune) is triumphant,
 • از چه گریی دولتت شد ناگوار  ** فوق املاکی قرین شهریار 
 • Wherefore shouldst thou weep? Has thy fortune become disagreeable to thee? Thou art above kings, (thou art) the familiar companion of the Emperor.
 • تو برین تخت و وزیران و سپاه  ** پیش تختت صف زده چون نجم و ماه  1390
 • Thou art (seated) on this throne, while the viziers and soldiers are ranged in file before thy throne, like the stars and the moon.”
 • گفت کودک گریه‌ام زانست زار  ** که مرا مادر در آن شهر و دیار 
 • The boy said, “The cause of my weeping bitterly is that in yonder city and country my mother
 • از توم تهدید کردی هر زمان  ** بینمت در دست محمود ارسلان 
 • Was always threatening me with thee, (saying), ‘May I see you in the hands of the lion, Mahmúd!’
 • پس پدر مر مادرم را در جواب  ** جنگ کردی کین چه خشمست و عذاب 
 • Then my father would wrangle with my mother (and say) in reply, ‘What wrath and torment is this (that you would inflict on him)?
 • می‌نیابی هیچ نفرینی دگر  ** زین چنین نفرین مهلک سهلتر 
 • Cannot you find any other curse lighter than this deadly curse?
 • سخت بی‌رحمی و بس سنگین‌دلی  ** که به صد شمشیر او را قاتلی  1395
 • You are very pitiless and exceedingly hard-hearted, for you are (virtually) killing him with a hundred swords.’
 • من ز گفت هر دو حیران گشتمی  ** در دل افتادی مرا بیم و غمی 
 • I used to be dismayed by the talk of both: a (great) terror and pain would come into my heart,
 • تا چه دوزخ‌خوست محمود ای عجب  ** که مثل گشتست در ویل و کرب 
 • (Thinking), ‘Oh, wonderful! What a hellish person Mahmúd must be, since he has become proverbial for woe and anguish!’
 • من همی‌لرزیدمی از بیم تو  ** غافل از اکرام و از تعظیم تو 
 • I used to tremble in fear of thee, being ignorant of thy gracious treatment and high regard.
 • مادرم کو تا ببیند این زمان  ** مر مرا بر تخت ای شاه جهان 
 • Where is my mother, that she might see me now (seated) on the throne, O King of the world?”