English    Türkçe    فارسی   

6
1603-1627

 • خویشتن را ساز منطیقی ز حال  ** تا نگردی هم‌چو من سخره‌ی مقال 
 • Make yourself one that speaks eloquently from ecstatic feeling, lest you become a slave to argumentation like me.”
 • سال کردن آن صوفی قاضی را 
 • How the Súfi questioned the Cadi.
 • گفت صوفی چون ز یک کانست زر  ** این چرا نفعست و آن دیگر ضرر 
 • The Súfi said, “Since (all) the gold is from a single Mine, why is this beneficial and that other harmful?
 • چونک جمله از یکی دست آمدست  ** این چرا هوشیار و آن مست آمدست  1605
 • Since the whole (Creation) has come from a single Hand, why has this one come sober and that one intoxicated?
 • چون ز یک دریاست این جوها روان  ** این چرا نوش است و آن زهر دهان 
 • Since (all) these rivers flow from a single Sea, why is this one honey and that one poison in the mouth?
 • چون همه انوار از شمس بقاست  ** صبح صادق صبح کاذب از چه خاست 
 • Since all lights are (derived) from the everlasting Sun, wherefore did the true dawn and the false dawn rise?
 • چون ز یک سرمه‌ست ناظر را کحل  ** از چه آمد راست‌بینی و حول 
 • Since the blackness of every seeing person’s eye is (derived) from a single Collyrium, wherefore did true sight and strabism come (into being)?
 • چونک دار الضرب را سلطان خداست  ** نقد را چون ضرب خوب و نارواست 
 • Since God is the Governor of the Mint, how is it that (both) good and spurious coins are struck?
 • چون خدا فرمود ره را راه من  ** این خفیر از چیست و آن یک راه‌زن  1610
 • Since God has called the Way ‘My Way,’ wherefore is this one a trusty escort and that one a brigand?
 • از یک اشکم چون رسد حر و سفیه  ** چون یقین شد الولد سر ابیه 
 • How can (both) the (noble) freeman and the (base) fool come from a single womb, since it is certain that the son is (the expression of) his father’s inmost nature?
 • وحدتی که دید با چندین هزار  ** صد هزاران جنبش از عین قرار 
 • Who (ever) saw a Unity with so many thousand (numbers), (or) a hundred thousand motions (proceeding) from the essence of Rest?”
 • جواب گفتن آن قاضی صوفی را 
 • The Cadi’s reply to the Súfi.
 • گفت قاضی صوفیا خیره مشو  ** یک مثالی در بیان این شنو 
 • The Cadi said, “O Súfí, do not be perplexed: hearken to a parable in explanation of this (mystery).
 • هم‌چنانک بی‌قراری عاشقان  ** حاصل آمد از قرار دلستان 
 • (‘Tis) just as the disquiet of lovers is the result of the tranquillity of the one who captivates their hearts.
 • او چو که در ناز ثابت آمده  ** عاشقان چون برگها لرزان شده  1615
 • He stands immovable, like a mountain, in his disdain, while his lovers are quivering like leaves.
 • خنده‌ی او گریه‌ها انگیخته  ** آب رویش آب روها ریخته 
 • His laughter stirs (them to) tears, his glory causes their glories to fade.
 • این همه چون و چگونه چون زبد  ** بر سر دریای بی‌چون می‌طپد 
 • All this conditionality is tossing like foam on the surface of the unconditioned Sea.
 • ضد و ندش نیست در ذات و عمل  ** زان بپوشیدند هستیها حلل 
 • In its (the Sea’s) essence and action there is neither opposite nor like: by it (alone) are (all) existences clothed in robes (of existence).
 • ضد ضد را بود و هستی کی دهد  ** بلک ازو بگریزد و بیرون جهد 
 • How should an opposite bestow being and existence on its opposite? Nay, it flees and escapes from it.
 • ند چه بود مثل مثل نیک و بد  ** مثل مثل خویشتن را کی کند  1620
 • What is (the meaning of) nidd? The like (mithl) of (something) good or bad. How should a like make its own like?
 • چونک دو مثل آمدند ای متقی  ** این چه اولیتر از آن در خالقی 
 • When there are two likes, O God-fearing man, why should this one be more fit than that one for (the purpose of) creating?
 • بر شمار برگ بستان ند و ضد  ** چون کفی بر بحر بی‌ضدست و ند 
 • Opposites and likes, in number as the leaves of the orchard, are (but) as a flake of foam on the Sea that hath no like or opposite.
 • بی‌چگونه بین تو برد و مات بحر  ** چون چگونه گنجد اندر ذات بحر 
 • Perceive that the victory and defeat of the Sea are unconditioned: how, (then), should there be room for conditionality in the essence of the Sea?
 • کمترین لعبت او جان تست  ** این چگونه و چون جان کی شد درست 
 • Your soul is the least of its playthings; (yet) how can the quality and description of the soul be ascertained?
 • پس چنان بحری که در هر قطر آن  ** از بدن ناشی‌تر آمد عقل و جان  1625
 • Such a Sea, then, with every drop whereof the intellect and the spirit are more unfamiliar than the body—
 • کی بگنجد در مضیق چند و چون  ** عقل کل آنجاست از لا یعلمون 
 • How should it be contained in the narrow room of quantity and quality? There (even) Universal Reason is one of the ignorant.
 • عقل گوید مر جسد را که ای جماد  ** بوی بردی هیچ از آن بحر معاد 
 • Reason says to the body, ‘O lifeless thing, hast thou ever had a scent of the Sea whither all return?’