English    Türkçe    فارسی   

6
2738-2762

 • گر نبودی جذب موش گنده‌مغز  ** عیش‌ها کردی درون آب چغز 
 • Were it not for the pulling of the scatter-brained mouse, the frog would have enjoyed himself in the water.
 • باقیش چون روز برخیزی ز خواب  ** بشنوی از نوربخش آفتاب 
 • You will hear the rest of it from the light-giving (illumination) of the Sun when you rise from slumber on the Day (of Resurrection).
 • یک سر رشته گره بر پای من  ** زان سر دیگر تو پا بر عقده زن  2740
 • (The mouse said), “Knot one end of the string on my foot and the other end on thine,
 • تا توانم من درین خشکی کشید  ** مر ترا نک شد سر رشته پدید 
 • That I may be able to pull thee to this dry land: lo, the end of the string (the object of my plan) is (now) clear (to thee).”
 • تلخ آمد بر دل چغز این حدیث  ** که مرا در عقده آرد این خبیث 
 • This news (proposal) was disagreeable to the heart of the frog, (who thought to himself), “This wicked fellow will bring me into a tangle.”
 • هر کراهت در دل مرد بهی  ** چون در آید از فنی نبود تهی 
 • Whenever a feeling of repugnance comes into the heart of a good man, ’tis not devoid of some significance.
 • وصف حق دان آن فراست را نه وهم  ** نور دل از لوح کل کردست فهم 
 • Deem that (intuitive) sagacity to be a Divine attribute, not a (vain) suspicion: the light of the heart has apprehended (by intuitive perception) from the Universal Tablet.
 • امتناع پیل از سیران ببیت  ** با جد آن پیلبان و بانگ هیت  2745
 • (For example) the refusal of the Elephant to march against the House (of Allah) notwithstanding the driver's efforts and cries of “Come on!”
 • جانب کعبه نرفتی پای پیل  ** با همه لت نه کثیر و نه قلیل 
 • In spite of all blows the Elephant's feet would not move, either much or little, towards the Ka‘ba.
 • گفتیی خود خشک شد پاهای او  ** یا بمرد آن جان صول‌افزای او 
 • You would have said that its legs were paralysed or that its impetuous spirit was dead.
 • چونک کردندی سرش سوی یمن  ** پیل نر صد اسپه گشتی گام‌زن 
 • (But) whenever they turned its head towards Yemen, the fierce Elephant would begin to stride (forward) with the speed of a hundred horses.
 • حس پیل از زخم غیب آگاه بود  ** چون بود حس ولی با ورود 
 • (Since) the Elephant's perception was aware of the blow (coming) from the Unseen, how (much more) must the perception of the saint (endowed) with (the Divine) afflatus be (aware)!
 • نه که یعقوب نبی آن پاک‌خو  ** بهر یوسف با همه اخوان او  2750
 • Is it not (the case) that the prophet Jacob, that man of holy nature, (said) for Joseph's sake to all his (Joseph's) brethren—
 • از پدر چون خواستندش دادران  ** تا برندش سوی صحرا یک زمان 
 • When the brothers begged their father to give him to them, that they might take him to the country for a while,
 • جمله گفتندش میندیش از ضرر  ** یک دو روزش مهلتی ده ای پدر 
 • (And) they all said to him, “Do not be afraid of harm (befalling him): give him one or two days' time, O father;
 • که چرا ما را نمی داری امین ** یوسف خود را به سیران و ظعین
 • For why wilt not thou entrust thy Joseph to us in going about and travelling (for pleasure),
 • تا به هم در مرجها بازی کنیم  ** ما درین دعوت امین و محسنیم 
 • That we may play together in the meadows? In (making) this request we are trustworthy and beneficent”—
 • گفت این دانم که نقلش از برم  ** می‌فروزد در دلم درد و سقم  2755
 • Did not he (Jacob) say (to them), “I know this, that (the thought of) his being removed from me is kindling grief and sickness in my heart;
 • این دلم هرگز نمی‌گوید دروغ  ** که ز نور عرش دارد دل فروغ 
 • This heart of mine never lies, for my heart is illumined by the light of the highest heaven”?
 • آن دلیل قاطعی بد بر فساد  ** وز قضا آن را نکرد او اعتداد 
 • That (foreboding) was a decisive proof of (their) wickedness, but by (Divine) destiny he took no account (of it).
 • در گذشت از وی نشانی آن‌چنان  ** که قضا در فلسفه بود آن زمان 
 • An intimation like that passed away from him (from his mind), because Destiny was at that moment (engaged) in (putting into operation the Divine) philosophy.
 • این عجب نبود که کور افتد به چاه  ** بوالعجب افتادن بینای راه 
 • ’Tis no wonder that a blind man should fall into a pit, (but) the falling of one who can see the way is beyond all wonder.
 • این قضا را گونه گون تصریفهاست  ** چشم‌بندش یفعل‌الله ما یشاست  2760
 • This Destiny employs diverse shifts: its eye-binding spell is God doeth what He pleaseth.
 • هم بداند هم نداند دل فنش  ** موم گردد بهر آن مهر آهنش 
 • The heart knows and yet knows not its (Destiny's) artfulness: its (hard) iron becomes (soft) as wax for the seal.
 • گوییی دل گویدی که میل او  ** چون درین شد هرچه افتد باش گو 
 • ’Tis as though the heart should say (to itself), “Since its (Destiny's) inclination is turned to (bringing) this (to pass), whatever may happen, let it come!”