English    Türkçe    فارسی   

6
400-424

 • هر چه زین سی میر اندر سی مقام  ** کشف شد زو آن به یکدم شد تمام  400
 • Everything that was discovered by these thirty Amírs in thirty stages was completed by him (Ayáz) in one moment.
 • مدافعه‌ی امرا آن حجت را به شبهه‌ی جبریانه و جواب دادن شاه ایشان را 
 • How the Amírs endeavoured to rebut that argument by the Necessitarian error and how the King answered them.
 • پس بگفتند آن امیران کین فنیست  ** از عنایتهاش کار جهد نیست 
 • Then the Amírs said, “This is a branch (species) of His (God's) providential favours: it has nothing to do with (personal) effort.
 • قسمت حقست مه را روی نغز  ** داده‌ی بختست گل را بوی نغز 
 • The fair face of the moon is bestowed on it by God, the sweet scent of the rose is the gift of Fortune.”
 • گفت سلطان بلک آنچ از نفس زاد  ** ریع تقصیرست و دخل اجتهاد 
 • “Nay,” said the Sultan, “that which proceeds from one's self is the product of (one's own) remissness and the income derived from (one's own) labour.
 • ورنه آدم کی بگفتی با خدا  ** ربنا انا ظلمنا نفسنا 
 • Otherwise, how should Adam have said unto God, ‘O our Lord, verily we have wronged ourselves’?
 • خود بگفتی کین گناه از نفس بود  ** چون قضا این بود حزم ما چه سود  405
 • Surely he would have said, ‘This sin was from Fate: since it was destiny, what does our precaution avail?’
 • هم‌چو ابلیسی که گفت اغویتنی  ** تو شکستی جام و ما را می‌زنی 
 • Like Iblís, who said, ‘Thou hast led me astray: Thou hast broken the cup and art beating me.’”
 • بل قضا حقست و جهد بنده حق  ** هین مباش اعور چو ابلیس خلق 
 • Nay, (the Divine) destiny is a fact and the slave's (man's) exertion (of power) is a fact: beware, do not be blind of one eye, like the tatterdemalion Iblís.
 • در تردد مانده‌ایم اندر دو کار  ** این تردد کی بود بی‌اختیار 
 • We are left vacillating between two (alternative) actions: how should this vacillation be without (unaccompanied by) free-will?
 • این کنم یا آن کنم او کی گود  ** که دو دست و پای او بسته بود 
 • How should he whose hands and feet are chained say, “Shall I do this or shall I do that?”
 • هیچ باشد این تردد بر سرم  ** که روم در بحر یا بالا پرم  410
 • Can there ever be in my head such a dilemma as this, (namely), “Shall I walk on the sea or shall I fly aloft?”
 • این تردد هست که موصل روم  ** یا برای سحر تا بابل روم 
 • (No); there is (only) this (kind of) vacillation, (namely), “Shall I go toMosul (for trade) or shall I go to Babylon for (the study of) magic?”
 • پس تردد را بباید قدرتی  ** ورنه آن خنده بود بر سبلتی 
 • Vacillation, then, must have (in connexion with it) a power to act; otherwise, it would be a (mere) mockery.
 • بر قضا کم نه بهانه ای جوان  ** جرم خود را چون نهی بر دیگران 
 • Do not put the blame on Destiny, O youth: how can you lay upon others (responsibility for) your own sin?
 • خون کند زید و قصاص او به عمر  ** می خورد عمرو و بر احمد حد خمر 
 • Does Zayd commit murder, and the retaliation for which he is liable fall upon ‘Amr? Does ‘Amr drink wine, and the penalty for wine(-drinking) fall upon Ahmad?
 • گرد خود برگرد و جرم خود ببین  ** جنبش از خود بین و از سایه مبین  415
 • Circle round yourself and perceive your sin: perceive that the movement proceeds from the sun and do not regard it as proceeding from the shadow;
 • که نخواهد شد غلط پاداش میر  ** خصم را می‌داند آن میر بصیر 
 • For the Lord's retribution will not err: that sagacious Lord knows the guilty one.
 • چون عسل خوردی نیامد تب به غیر  ** مزد روز تو نیامد شب به غیر 
 • When you have eaten (too much) honey, the fever (caused by it) does not come to (does not attack) another; your day's wages do not come at nightfall to another.
 • در چه کردی جهد کان وا تو نگشت  ** تو چه کاریدی که نامد ریع کشت 
 • In what (work) have you exerted yourself without its returning to you (in some form) What have you sown without the produce of the seed coming (back to you)?
 • فعل تو که زاید از جان و تنت  ** هم‌چو فرزندت بگیرد دامنت 
 • Your action that is born of your soul and body clings to your skirt, like your (own) child.
 • فعل را در غیب صورت می‌کنند  ** فعل دزدی را نه داری می‌زنند  420
 • In the Unseen World the action is given a form (corresponding to its nature): is not a gallows erected (in retribution) for the act of robbery?
 • دار کی ماند به دزدی لیک آن  ** هست تصویر خدای غیب‌دان 
 • How should the gallows resemble robbery? But that is the form given (to robbery) by God who knoweth things unseen,
 • در دل شحنه چو حق الهام داد  ** که چنین صورت بساز از بهر داد 
 • Since God inspired the prefect's heart to make such a form for justice' sake.
 • تا تو عالم باشی و عادل قضا  ** نامناسب چون دهد داد و سزا 
 • So long as you are wise and just, how should Destiny deal justice and give retribution not in accordance (with your actions)?
 • چونک حاکم این کند اندر گزین  ** چون کند حکم احکم این حاکمین 
 • Since a judge does this in the case of a virtuous man, how (then) will the most Just of these judges give judgement?