English    Türkçe    فارسی   

2
2009-2033

 • توبه کن و ز خورده استفراغ کن ** ور جراحت کهنه شد رو داغ کن‏
 • Tövbe et içtiğini kus. Eğer yara eskidiyse yürü, dağla!
 • تتمه‏ی حکایت خرس و آن ابله که بر وفای او اعتماد کرده بود
 • Ayıyla, onun vefakârlığına güvenen ahmağın hikâyesi
 • خرس هم از اژدها چون وارهید ** و آن کرم ز آن مرد مردانه بدید 2010
 • Ayı, ejderhadan kurtulup o babayiğit erden o keremi görünce,
 • چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار ** شد ملازم در پی آن بردبار
 • Eshâb- Kehf’in köpeği gibi onun peşine takıldı.
 • آن مسلمان سر نهاد از خستگی ** خرس حارس گشت از دل بستگی‏
 • O Müslüman, hastalanıp yastığa baş koyunca da ayı, ona bağlanmış, gönül vermiş olduğundan bırakmadı, başın da beklemeye başladı.
 • آن یکی بگذشت و گفتش حال چیست ** ای برادر مر ترا این خرس کیست‏
 • Birisi oradan geçerken “ Halin nasıl? Kardeş, bu ayıyla ne işin var” dedi.
 • قصه واگفت و حدیث اژدها ** گفت بر خرسی منه دل ابلها
 • Er, ejderha hikâyesini nakletti. O adam “ Ayıya güvenme be ahmak.
 • دوستی ابله بتر از دشمنی است ** او بهر حیله که دانی راندنی است‏ 2015
 • Ahmağın dostluğu düşmanlıktan beterdir. Ne suretle olursa olsun sürülmesi gerek” dedi.
 • گفت و الله از حسودی گفت این ** ور نه خرسی چه نگری این مهر بین‏
 • Er dedi ki; “Vallahi bunu hasedinden söyledin, yoksa sen ayıya ne bakıyorsun, sevgilisini gör!”
 • گفت مهر ابلهان عشوه‏ده است ** این حسودی من از مهرش به است‏
 • Adam, “Ahmakların sevgisi aldatıcı bir sevgidir, benim bu hasedim, onun sevgisinden iyidir.
 • هی بیا با من بران این خرس را ** خرس را مگزین مهل هم جنس را
 • Be adam, gel benimle bir ol da o ayıyı sür, defet. Hemcinsini bırakıp ayıya güvenme” dediyse de
 • گفت رو رو کار خود کن ای حسود ** گفت کارم این بد و رزقت نبود
 • Er, “Git, git hasetçi herif, kendi işine bak” dedi. Adam “İşim buydu ama sana nasip değil.
 • من کم از خرسی نباشم ای شریف ** ترک او کن تا منت باشم حریف‏ 2020
 • Yüce kişi ben bir ayıdan daha aşağı değilim ya. Onu bırak da eşin dostun ben olayım.
 • بر تو دل می‏لرزدم ز اندیشه‏ای ** با چنین خرسی مرو در بیشه‏ای‏
 • Başına bir şey gelecek diye yüreğim titriyor. Böyle bir ayı ile ormanlığa gitme.
 • این دلم هرگز نلرزید از گزاف ** نور حق است این نه دعوی و نه لاف‏
 • Yüreğim asla olmayacak şeyden titremedi. Bu seziş Allah nurundandır, saçma değil.
 • مومنم ینظر بنور الله شده ** هان و هان بگریز از این آتشکده‏
 • Ben müminim “Mümin Allah nuruyla bakar” sırrına mazharım. Kendine gel, kendine! Bu ateşgedeyi bırak!” dedi.
 • این همه گفت و به گوشش در نرفت ** بد گمانی مرد را سدی است زفت‏
 • Bu sözler, erin kulağına girmedi. Suizan adama kuvvetli bir settir.
 • دست او بگرفت و دست از وی کشید ** گفت رفتم چون نه‏ای یار رشید 2025
 • Ayının elini tuttu, adamın elini bıraktı. Adam da “Senin aklın başında değil, gidiyorum” dedi.
 • گفت رو بر من تو غم خواره مباش ** بو الفضولا معرفت کمتر تراش‏
 • Er dedi ki: “Git benim kaydıma kalma. Boş boğaz herif, o derece bilirlikten dem vurup durma”
 • باز گفتش من عدوی تو نی‏ام ** لطف باشد گر بیایی در پی‏ام‏
 • Adam tekrar “Ben senin düşmanın değilim. Peşimden gelirsen kendine lütfetmiş olursun” dedi.
 • گفت خوابستم مرا بگذار و رو ** گفت آخر یار را منقاد شو
 • Er “Uykum geldi. Bırak beni işine git” dedi. Adam “Yahu, ne olur bir dosta uy da,
 • تا بخسبی در پناه عاقلی ** در جوار دوستی صاحب دلی‏
 • Akıllı birisinin himayesinde, gönül sahibi bir dostun civarında uyu” dedi.
 • در خیال افتاد مرد از جد او ** خشمگین شد زود گردانید رو 2030
 • Babayiğit, o adamın ısrarından hayallenip kızıverdi, yüzünü çevirip,
 • کاین مگر قصد من آمد خونی است ** یا طمع دارد گدا و تونی است‏
 • “Bu galiba bir katil, bana kastetmeye geldi yahut bir şey umuyor, dilenci ve külhani herifin biri!
 • یا گرو بسته ست با یاران بدین ** که بترساند مرا زین هم نشین‏
 • Yahut da beni bu ayıyla korkutma hususunda evvelce dostlarıyla bahse girişmiş olmalı” dedi.
 • خود نیامد هیچ از خبث سرش ** یک گمان نیک اندر خاطرش‏
 • İçinin kötülüğünden hatırına iyi bir şey gelmedi.