English    Türkçe    فارسی   

3
1586-1610

 • گفت آن زیرک که ای قوم پسند ** درس خوانید و کنید آوا بلند
 • O zeki çocuk, “Arkadaşlar, dersinizi bağıra bağıra okuyun” dedi.
 • چون همی‌خواندند گفت ای کودکان ** بانگ ما استاد را دارد زیان
 • Hepsi birden bağıra bağıra okumaya başlayınca dedi ki: “Çocuklar, bizim bağırmamız hocaya fena gelir.
 • درد سر افزاید استا را ز بانگ ** ارزد این کو درد یابد بهر دانگ
 • Bu gürültü hocanın baş ağrısını fazlalaştırır. Bu dert, bir kuruşa değer mi?
 • گفت استا راست می‌گوید روید ** درد سر افزون شدم بیرون شوید
 • Hoca, doğru söylüyor, başımın ağrısı fazlalaştı. Hadi gidin!” dedi.
 • خلاص یافتن کودکان از مکتب بدین مکر
 • Çocukların bu hileyle mektepten kurtulmaları
 • سجده کردند و بگفتند ای کریم ** دور بادا از تو رنجوری و بیم 1590
 • Çocuklar, yeri öpüp “Kerem sahibi, hastalık, senden uzak olsun” dediler.
 • پس برون جستند سوی خانه‌ها ** همچو مرغان در هوای دانه‌ها
 • Mektepten fırlayıp tanelere uçuşan kuşlar gibi evlerine koşuştular.
 • مادرانشان خشمگین گشتند و گفت ** روز کتاب و شما با لهو جفت
 • Anneleri kızarak “Bu gün mektep var. Sizse oyuna dalmışsınız” dedi.
 • عذر آوردند کای مادر تو بیست ** این گناه از ما و از تقصیر نیست
 • Özür getirip dediler ki: “Dur hele anne, suç bizim değil, bizim kabahatimiz yok.
 • از قضای آسمان استاد ما ** گشت رنجور و سقیم و مبتلا
 • Nasılsa hocamız hastalandı, perişan bir hale geldi”
 • مادران گفتند مکرست و دروغ ** صد دروغ آرید بهر طمع دوغ 1595
 • Anneleri dedi ki. “Hile, düzen. Siz bir ayran için yüz yalan söylersiniz.
 • ما صباح آییم پیش اوستا ** تا ببینیم اصل این مکر شما
 • Hele sabah olsun, hocanıza gideyim de bu hilenin aslını öğreneyim”
 • کودکان گفتند بسم الله روید ** بر دروغ و صدق ما واقف شوید
 • Çocuklar, “Peki, git de doğru mu söylüyoruz, yalan mı, anla” dediler.
 • رفتن مادران کودکان به عیادت اوستاد
 • Çocukların annelerinin hocayı dolaşmaya gitmeleri
 • بامدادان آمدند آن مادران ** خفته استا همچو بیمار گران
 • Sabah olunca anneleri, hocayı dolaşmaya gittiler. Bir de baktılar ki hoca, ağır bir hastalığa tutulmuş, yatmakta.
 • هم عرق کرده ز بسیاری لحاف ** سر ببسته رو کشیده در سجاف
 • Fazla örtündüğü, başını bağladığı, yüzünü kapattığı için kan-tere batmış.
 • آه آهی می‌کند آهسته او ** جملگان گشتند هم لا حول‌گو 1600
 • Hafif hafif ah etmekte. Hepsi Lâ havle demeye başladılar.
 • خیر باشد اوستاد این درد سر ** جان تو ما را نبودست زین خبر
 • “Hayrola hocam, bu baş ağrısı ne? Allah sağlık versin, vallahi hiç haberimiz yok” dediler.
 • گفت من هم بی‌خبر بودم ازین ** آگهم مادر غران کردند هین
 • Hoca” Benim de haberim yoktu. Bu kahpe oğulları haber verdiler işte,
 • من بدم غافل بشغل قال و قیل ** بود در باطن چنین رنجی ثقیل
 • Ben çalışıp çabalıyor, kıyl ü kaalle meşgul bulunuyordum, haberim bile yoktu. Meğerse içimde dehşetli bir hastalık varmış” dedi.
 • چون بجد مشغول باشد آدمی ** او ز دید رنج خود باشد عمی
 • İnsan, bir işe ciddiyetle koyuldu mu hastalığını göremez, körleşir.
 • از زنان مصر یوسف شد سمر ** که ز مشغولی بشد زیشان خبر 1605
 • Mısır kadınları da Yusuf’un güzelliğine daldılar, haberleri bile olmadı da,
 • پاره پاره کرده ساعدهای خویش ** روح واله که نه پس بیند نه پیش
 • Ellerini, bileklerini paramparça ettiler. Hayrete düşen ruh, ne önü görür, ne ardı!
 • ای بسا مرد شجاع اندر حراب ** که ببرد دست یا پایش ضراب
 • Nice babayiğit erler vardır ki savaşta elleri, ayakları kesilir de,
 • او همان دست آورد در گیر و دار ** بر گمان آنک هست او بر قرار
 • Yine savaştan el çekmez, kendini sağlam sanırlar.
 • خود ببیند دست رفته در ضرر ** خون ازو بسیار رفته بی‌خبر
 • Fakat sonradan görür ki el kesilmiş, bir hayli de kan akmış da haberi bile yok!
 • در بیان آنک تن روح را چون لباسی است و این دست آستین دست روحست واین پای موزه‌ی پای روحست
 • Ten, ruhun elbisesine benzer, bu el de ruhun elinin yenidir, bu ayak da ruhun ayağına giydiği mesttir
 • تا بدانی که تن آمد چون لباس ** رو بجو لابس لباسی را ملیس 1610
 • Bil ki bu ten, elbiseye benzer. Yürü, bu elbiseyi giyeni ara, elbiseye sürünüp durma.