English    Türkçe    فارسی   

3
1-50

 • ای ضیاء الحق حسام الدین بیار ** این سوم دفتر که سنت شد سه بار
 • O Light of the Truth, Husámu’ddín, bring (into verse and writing) this Third Book, for “three times” has become a sunna.
 • بر گشا گنجینه‌ی اسرار را ** در سوم دفتر بهل اعذار را
 • Open the treasury of mysteries; in respect of the Third Book leave excuses alone.
 • قوتت از قوت حق می‌زهد ** نه از عروقی کز حرارت می‌جهد
 • Thy power flows from the power of God, not from the veins which throb because of (bodily) heat.
 • این چراغ شمس کو روشن بود ** نه از فتیل و پنبه و روغن بود
 • This lamp, the sun, which is bright—it is not (made bright) by means of wick and cotton and oil.
 • سقف گردون کو چنین دایم بود ** نه از طناب و استنی قایم بود 5
 • The vault of heaven, which is so enduring, is not supported by any tent-rope or pillar.
 • قوت جبریل از مطبخ نبود ** بود از دیدار خلاق وجود
 • The power of Gabriel was not from the kitchen; it was from beholding the Creator of existence.
 • همچنان این قوت ابدال حق ** هم ز حق دان نه از طعام و از طبق
 • Likewise, know this power of the Abdál of God to be (derived) from God, not from viands and from trays (of food).
 • جسمشان را هم ز نور اسرشته‌اند ** تا ز روح و از ملک بگذشته‌اند
 • Their bodies too have been moulded of the Light, so that they have transcended the Spirit and the Angel.
 • چونک موصوفی باوصاف جلیل ** ز آتش امراض بگذر چون خلیل
 • Inasmuch as thou art endowed with the qualities of the Almighty, pass beyond the fire of the maladies (of the sensual self), like Khalíl.
 • گردد آتش بر تو هم برد و سلام ** ای عناصر مر مزاجت را غلام 10
 • To thee also the fire will become coolness and safety, O thou to whose complexion (constitution) the elements are slaves.
 • هر مزاجی را عناصر مایه‌است ** وین مزاجت برتر از هر پایه است
 • The elements are the substance of every complexion, but this complexion of thine is superior to every grade.
 • این مزاجت از جهان منبسط ** وصف وحدت را کنون شد ملتقط
 • This complexion of thine is of the simple (uncompounded) world; it has now gathered up (amassed and absorbed) the attributes of Unity.
 • ای دریغا عرصه‌ی افهام خلق ** سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق
 • Oh, alas, the area of the people's understandings is exceeding narrow: the people have no throat.
 • ای ضیاء الحق بحذق رای تو ** حلق بخشد سنگ را حلوای تو
 • O Light of the Truth, through the keenness of thy perception thy sweetmeat bestows a throat (even) on (one dull as) stone.
 • کوه طور اندر تجلی حلق یافت ** تا که می نوشید و می را بر نتافت 15
 • Mount Sinai in the (Divine) epiphany gained a throat, so that it quaffed the wine; but it could not bear the wine.
 • صار دکا منه وانشق الجبل ** هل رایتم من جبل رقص الجمل
 • Thereby the mountain was shattered and cloven asunder: have ye seen a mountain amble like a camel?
 • لقمه‌بخشی آید از هر کس به کس ** حلق‌بخشی کار یزدانست و بس
 • Bestowal of mouthfuls comes (to pass) from every one to some one, (but) bestowal of a throat is the work of God alone.
 • حلق بخشد جسم را و روح را ** حلق بخشد بهر هر عضوت جدا
 • He bestows a throat on the body and on the spirit; He bestows a separate throat for every part of you.
 • این گهی بخشد که اجلالی شوی ** وز دغا و از دغل خالی شوی
 • This He bestows at the time when you become Majestical and become void of guile and deceit,
 • تا نگویی سر سلطان را به کس ** تا نریزی قند را پیش مگس 20
 • So that you will not tell the King's secret to any one nor pour out sugar before flies.
 • گوش آنکس نوشد اسرار جلال ** کو چو سوسن صدزبان افتاد و لال
 • The secrets of the (Divine) Majesty are drunk in by the ear of that one who, like the lily, hath a hundred tongues and is dumb.
 • حلق بخشد خاک را لطف خدا ** تا خورد آب و بروید صد گیا
 • The grace of God bestows a throat on the earth, to the end that it may drink water and make a hundred herbs to grow.
 • باز خاکی را ببخشد حلق و لب ** تا گیاهش را خورد اندر طلب
 • Again, He bestows on the creature of earth (the animal) a throat and lip, in order that it may eat its (the earth's) herbage in desire.
 • چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت ** گشت حیوان لقمه‌ی انسان و رفت
 • When the animal has eaten its herbage, it becomes fat: the animal becomes a mouthful for Man and goes (disappears).
 • باز خاک آمد شد اکال بشر ** چون جدا شد از بشر روح و بصر 25
 • In turn it becomes earth and becomes a devourer of Man, when the spirit and the sight are separated from Man.
 • ذره‌ها دیدم دهانشان جمله باز ** گر بگویم خوردشان گردد دراز
 • I beheld the atoms (of created existence) with their mouths all open: if I should tell of their food, it (the tale) would become long.
 • برگها را برگ از انعام او ** دایگان را دایه لطف عام او
 • Provisions have (their) provision from His bounty; His universal grace is the nourisher of them that nourish.
 • رزقها را رزقها او می‌دهد ** زانک گندم بی غذایی چون زهد
 • He bestoweth gifts (of sustenance) on the gifts (which sustain life), for how should wheat spring forth without (receiving) any sustenance?
 • نیست شرح این سخن را منتهی ** پاره‌ای گفتم بدانی پاره‌ها
 • There is no end to the explanation of this matter. I have told a portion: you may know the (remaining) portions (by analogy).
 • جمله عالم آکل و ماکول دان ** باقیان را مقبل و مقبول دان 30
 • Know that all the world is eating and eaten; know that those who have everlasting life (in God) are fortunate and accepted.
 • این جهان و ساکنانش منتشر ** وان جهان و سالکانش مستمر
 • This world and its inhabitants are (in the end) dispersed; that (other) world and its travellers are continuing (for ever).
 • این جهان و عاشقانش منقطع ** اهل آن عالم مخلد مجتمع
 • This world and its lovers are cut off; the people of that (other) world are eternalised and united.
 • پس کریم آنست کو خود را دهد ** آب حیوانی که ماند تا ابد
 • The (truly) noble, then, is he that gives to himself the Water of Life that remains unto everlasting.
 • باقیات الصالحات آمد کریم ** رسته از صد آفت و اخطار و بیم
 • The noble one is (the very essence of) the good works which endure: he has been freed from a hundred banes and perils and fears.
 • گر هزارانند یک کس بیش نیست ** چون خیالاتی عدد اندیش نیست 35
 • If they (the noble) are thousands (externally), there is no more than one (in reality): ’tis not like the fancies of him that thinks of number.
 • آکل و ماکول را حلقست و نای ** غالب و مغلوب را عقلست و رای
 • (Both) the eater and the eaten have a throat and windpipe: (both) the victor and the vanquished have understanding and mental perception.
 • حلق بخشید او عصای عدل را ** خورد آن چندان عصا و حبل را
 • He (God) bestowed a throat on the rod of justice, (so that) it devoured all those many rods and ropes;
 • واندرو افزون نشد زان جمله اکل ** زانک حیوانی نبودش اکل و شکل
 • And in it was no increase from all that eating, because its eating and its form were not animal.
 • مر یقین را چون عصا هم حلق داد ** تا بخورد او هر خیالی را که زاد
 • To Faith also He gave a throat like (that of) the rod, so that it devoured every vain fancy that was born.
 • پس معانی را چو اعیان حلقهاست ** رازق حلق معانی هم خداست 40
 • Hence the spiritual and intelligible things, like the concrete (sensible) things, have throats, and the giver of food to the throat of the spiritual and intelligible things is also (none but) God.
 • پس ز مه تا ماهی هیچ از خلق نیست ** که بجذب مایه او را حلق نیست
 • Therefore from the Moon to the Fish there is nothing in creation that hath not a throat in respect of its drawing sustenance (from God).
 • حلق جان از فکر تن خالی شود ** آنگهان روزیش اجلالی شود
 • (When) the spirit's throat is emptied of thought for the body, then its apportioned sustenance becomes Majestical.
 • شرط تبدیل مزاج آمد بدان ** کز مزاج بد بود مرگ بدان
 • Know that the necessary condition (for gaining this sustenance) is the transformation of the (sensual) nature, for the death of evil men is (arises) from (their) evil nature.
 • چون مزاج آدمی گل‌خوار شد ** زرد و بدرنگ و سقیم و خوار شد
 • When it has become natural to a human being to eat clay, he grows pale and ill-complexioned and sickly and miserable;
 • چون مزاج زشت او تبدیل یافت ** رفت زشتی از رخش چون شمع تافت 45
 • (But) when his ugly nature has been transformed, the ugliness departs from his face, and he shines like a candle.
 • دایه‌ای کو طفل شیرآموز را ** تا بنعمت خوش کند پدفوز را
 • Where is a nurse for the suckling babe?—that with kindness she may sweeten the inner part of its mouth,
 • گر ببندد راه آن پستان برو ** برگشاید راه صد بستان برو
 • And, though she bar its way to her teat, may open up for it the way to a hundred gardens (of delight)?—
 • زانک پستان شد حجاب آن ضعیف ** از هزاران نعمت و خوان و رغیف
 • Because the teat has become to that feeble (infant) a barrier (separating it) from thousands of pleasures and dishes (of food) and loaves (of bread).
 • پس حیات ماست موقوف فطام ** اندک اندک جهد کن تم الکلام
 • Our life, then, depends on weaning. Endeavour (to wean yourself) little by little. The discourse is (now) complete.
 • ون جنین بد آدمی بد خون غذا ** از نجس پاکی برد مومن کذا  50
 • When man was an embryo his nourishment was blood: in like fashion the true believer draws purity from filth.