English    Türkçe    فارسی   

3
3600-3649

 • بس محال از تاب ایشان حال شد ** نحس آنجا رفت و نیکوفال شد 3600
 • Olmayacak şey, onların himmetiyle olur. Pis, oraya vardı mı tertemiz olur, kutlu bir hale girer.
 • تا قیامت گر بگویم زین کلام ** صد قیامت بگذرد وین ناتمام
 • Bu sözü kıyamete kadar söylesem, bu bahsi kıyamete kadar uzatsam bitmez… Yüzlerce kıyamet kopar, geçer de yine bu bahis tamamlanmaz.
 • آداب المستمعین والمریدین عند فیض الحکمة من لسان الشیخ
 • Şeyhin dilinden hikmetler coşunca müritlerle dinleyenlerin takınmaları lâzım olan edep ve terbiye
 • بر ملولان این مکرر کردنست ** نزد من عمر مکرر بردنست
 • Bu sözlerim, insanlara bir tekrarlamadır, ama bence tekrarlanan, tazelenip uzayan bir ömürdür.
 • شمع از برق مکرر بر شود ** خاک از تاب مکرر زر شود
 • Mum, birbiri üstüne çıkan kıvılcımlarla yanar, alevlenir. Toprak, birbiri üstüne vuran ziyalarla altın haline gelir, parlar.
 • گر هزاران طالب‌اند و یک ملول ** از رسالت باز می‌ماند رسول
 • Binlerce istekli olsa da bir de usanan kişi bulunsa elçi, elçilik yapmak istemez, gönlü soğur.
 • این رسولان ضمیر رازگو ** مستمع خواهند اسرافیل‌خو 3605
 • Bu sır söyleyen gönül elçileri, İsrafil huylu dinleyici isterler.
 • نخوتی دارند و کبری چون شهان ** چاکری خواهند از اهل جهان
 • Padişahlar gibi azamet sahibidir bunlar. Cihan halkından kulluk isterler.
 • تا ادبهاشان بجاگه ناوری ** از رسالتشان چگونه بر خوری
 • Huzurlarında edebe riayet etmedikçe elçiliklerinden nasıl faydalanabilirsin?
 • کی رسانند آن امانت را بتو ** تا نباشی پیششان راکع دوتو
 • Önlerinde iki büklüm eğilmedikçe o emaneti sana verirler mi hiç?
 • هر ادبشان کی همی‌آید پسند ** کامدند ایشان ز ایوان بلند
 • Onlarca öyle her edep, her terbiye de beğenilmez. Çünkü onlar, ulu bir tapıdan gelmişlerdir.
 • نه گدایانند کز هر خدمتی ** از تو دارند ای مزور منتی 3610
 • Onlar yoksul değiller ki ettiğin hizmetlere karşı teşekkür etsinler, minnet altında kalsınlar a müzevir!
 • لیک با بی‌رغبتیها ای ضمیر ** صدقه‌ی سلطان بیفشان وا مگیر
 • Fakat ey gönül, bunca rağbetsizliğie rağmen sen yine padişahın sadakasını saç, esirgeme!
 • اسپ خود را ای رسول آسمان ** در ملولان منگر و اندر جهان
 • Ey gökyüzünün elçisi, sen usananlara bakma, atını sıçratadur, oynatadur!
 • فرخ آن ترکی که استیزه نهد ** اسپش اندر خندق آتش جهد
 • Ne mutludur ki o Türk ki savaşa girişir, dayanır da atını ateşler dolu hendeğe bile sürer, ateşler dolu hendekten bile sıçratır…
 • گرم گرداند فرس را آنچنان ** که کند آهنگ اوج آسمان
 • Atını öyle sürer, öyle şahlandırır ki gökyüzüne çıkmaya kalkışır.
 • چشم را از غیر و غیرت دوخته ** همچو آتش خشک و تر را سوخته 3615
 • Ne kimseyi görür, ne kimsenin hasedine bakar. Her şeyden gözünü yummuştur; ateş gibi kuruyu da yakmıştır, yaşı da.
 • گر پشیمانی برو عیبی کند ** آتش اول در پشیمانی زند
 • Yaptığı işten bir pişmanlık duyar ve bu pişmanlık ona bir ayıp olursa o, önce pişmanlığa ateş salar, yakıp yandırır.
 • خود پشیمانی نروید از عدم ** چون ببیند گرمی صاحب‌قدم
 • Zaten adam, bir işte ayak diredi mi hiç yoktan pişmanlık meydana gelmez ki!
 • شناختن هر حیوانی بوی عدو خود را و حذر کردن و بطالت و خسارت آنکس کی عدو کسی بود کی ازو حذر ممکن نیست و فرار ممکن نی و مقابله ممکن نی
 • Her hayvanın, düşmanının kokusunu duyup çekinmesi, kendisinden çekinilmeye, kaçmaya, karşı koymaya imkân bulunmayan birisiyle düşmanlığa kalkışan adamın ziyankârlığı
 • اسپ داند بانگ و بوی شیر را ** گر چه حیوانست الا نادرا
 • At, aslanın sesini de tanır, kokusunu da duyar. Hayvandır ama düşmanını bilmemesi, duymaması pek nadirdir.
 • بل عدو خویش را هر جانور ** خود بداند از نشان و از اثر
 • Hatta zaten yalnız at değil, her hayvan, düşmanını, nişanından, eserinden tanır, bilir.
 • روز خفاشک نیارد بر پرید ** شب برون آمد چو دزدان و چرید 3620
 • Yarasacık gündüz uçamaz, hırsızlar gibi geceleyin çıkar, yayılır.
 • از همه محروم‌تر خفاش بود ** که عدو آفتاب فاش بود
 • Hayvanlardan hepsinden daha mahrum hayvan yarasadır. Meydanda ki güneşin düşmanıdır o.
 • نه تواند در مصافش زخم خورد ** نه بنفرین تاندش مهجور کرد
 • Fakat ne ben senin düşmanınım diye güneşe karşı koyabilir, ne nefretiyle onu uzaklaştırabilir!
 • آفتابی که بگرداند قفاش ** از برای غصه و قهر خفاش
 • Güneş, yarasanın derdine, kahrına bakıp yüzünü döndürse, gizlense bu,
 • غایت لطف و کمال او بود ** گرنه خفاشش کجا مانع شود
 • Güneşin son derece lütfuna, güneşin en üstün bir kemale sahip bulunuşuna delâlet eder. Yoksa hiç yarasa güneşe mâni olabilir mi?
 • دشمنی گیری بحد خویش گیر ** تا بود ممکن که گردانی اسیر 3625
 • Düşmanlığa kalkışacaksan düşmanlık edebileceğin birisiyle savaş ki onu esir edebilmek mümkün olsun.
 • قطره با قلزم چو استیزه کند ** ابلهست او ریش خود بر می‌کند
 • Karta, denizle nasıl savaşa girişebilir? Girişirse aptaldır, kendi saçını, sakalını yolar.
 • حیلت او از سبالش نگذرد ** چنبره‌ی حجره‌ی قمر چون بر درد
 • Hilesi, saçından sakalından ileri gidemez ki. Nasıl olur da ayın odasındaki perdeyi yırtabilir?
 • با عدو آفتاب این بد عتاب ** ای عدو آفتاب آفتاب
 • Güneşe düşmanlık eden şu azara uğrar: Ey güneşin güneşine düşman olan,
 • ای عدو آفتابی کز فرش ** می‌بلرزد آفتاب و اخترش
 • Sen öyle bir güneşe düşmansın ki onun ışığından güneş de titremektedir, yıldız da!
 • تو عدو او نه‌ای خصم خودی ** چه غم آتش را که تو هیزم شدی 3630
 • Sen, onun düşmanı değilsin, kendinin düşmanısın. Sen odun olsan ateşe ne gam, o ne yapsın?
 • ای عجب از سوزشت او کم شود ** یا ز درد سوزشت پر غم شود
 • Ne şaşılacak şey… Hiç senin yanışınla onun ışığı, onun harareti azalır mı? Yahut da hiç sen yanıp yakılıyorsun diye gamlanır mı?
 • رحمتش نه رحمت آدم بود ** که مزاج رحم آدم غم بود
 • Onun merhameti, insanın merhametine benzemez. Çünkü insanın acımasında bir dert, bir elem vardır.
 • رحمت مخلوق باشد غصه‌ناک ** رحمت حق از غم و غصه‌ست پاک
 • Mahlûkun acıması elemle karışıktır. Allah’ın rahmetiyle dertten de paktır, elemden de.
 • رحمت بی‌چون چنین دان ای پدر ** ناید اندر وهم از وی جز اثر
 • Babam, Allah rahmetini şöyle bil: O rahmet, vehme bile sığmaz, yalnız eseri görünür.
 • فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز
 • Bir şeyi misal ve taklitle bilmekle o şeyin hakikatini bilmek arasındaki fark
 • ظاهرست آثار و میوه‌ی رحمتش ** لیک کی داند جز او ماهیتش 3635
 • Onun rahmet eserleriyle rahmet meyveleri meydandadır. Fakat onun mahiyetini ondan başka kim bilebilir?
 • هیچ ماهیات اوصاف کمال ** کس نداند جز بثار و مثال
 • Kemal vasıflarının mahiyetleri, yalnız eser ve misalleriyle bilinir. Bundan başka bir tarzda kimsecikler bilemez.
 • طفل ماهیت نداند طمث را ** جز که گویی هست چون حلوا ترا
 • Çocuk çiftleşmenin mahiyetini bilemez ki… Helva, yok mu? İşte onun gibi lezzetlidir dersen o başka.
 • کی بود ماهیت ذوق جماع ** مثل ماهیات حلوا ای مطاع
 • Fakat ey taklide yapışmış adam, çiftleşmede ki lezzet, helvada ki lezzete benzer mi? O nerede, bu nerede?
 • لیک نسبت کرد از روی خوشی ** با تو آن عاقل چو تو کودک‌وشی
 • Fakat sen çocuk gibisin de o akıllı adam, sana güzellikle o misali getirdi.
 • تا بداند کودک آن را از مثال ** گر نداند ماهیت یا عین حال 3640
 • Çocuk da işin mahiyet ve hakikatini bilmese bile misalle anlar hiç olmazsa.
 • پس اگر گویی بدانم دور نیست ** ور ندانم گفت کذب و زور نیست
 • Bu misalden sonra ben, bunu biliyorum desen yanlış olmaz, doğrudur… Fakat bilmiyorum desen sözün yine yalan ve uydurma olmaz.
 • گر کسی گوید که دانی نوح را ** آن رسول حق و نور روح را
 • Birisi “Nuh’u o Allah elçisini, o ruh nurunu biliyor musun?” dese,
 • گر بگویی چون ندانم کان قمر ** هست از خورشید و مه مشهورتر
 • Sen de “Nasıl bilmem o ay yüzlüyü? Güneşten de meşhurdur, aydan da.
 • کودکان خرد در کتابها ** و آن امامان جمله در محرابها
 • Küçücük çocuklar bile onu Tarih kitaplarında okuyorlar… Hocalar, bütün mihraplarda söylüyorlar.
 • نام او خوانند در قرآن صریح ** قصه‌اش گویند از ماضی فصیح 3645
 • Kuran’da adı açıkça okunuyor. Geçmiş zamanlarda ki macerası fasih bir surette anlatılıyor” desen.
 • راست‌گو دانیش تو از روی وصف ** گرچه ماهیت نشد از نوح کشف
 • Doğru söylüyorsun, sana Nuh’un mahiyeti keşfedilmediyse de onu sana söylediler, övdüler: Sen de naklediyor, onu övüyorsun.
 • ور بگویی من چه دانم نوح را ** همچو اویی داند او را ای فتی
 • Fakat desen ki: “Ben Nuh’u ne bileyim? A yiğit, onu onun gibi bir er bilir.
 • مور لنگم من چه دانم فیل را ** پشه‌ای کی داند اسرافیل را
 • Ben topal bir karıncayım, fili ne bileyim? Bir sivrisinek, İsrafil’i nereden bilecek?
 • این سخن هم راستست از روی آن ** که بماهیت ندانیش ای فلان
 • Bu söz de doğru… Çünkü mahiyet bakımından Nuh’u bilmezsin ki.