English    Türkçe    فارسی   

1
1068-1117

 • هر که ماند از کاهلی بی‌‌شکر و صبر ** او همین داند که گیرد پای جبر
 • Whoever, through heedlessness, remains without thanksgiving and patience (selfcontrol), knows (no resource) but this, that he should follow in the heels of necessity (jabr).
 • هر که جبر آورد خود رنجور کرد ** تا همان رنجوری‌‌اش در گور کرد
 • Any one who pleads necessity (as an excuse) feigns himself to be ill, with the result that the (feigned) illness brings him to the grave.
 • گفت پیغمبر که رنجوری به لاغ ** رنج آرد تا بمیرد چون چراغ‌‌ 1070
 • The Prophet said, “Illness (assumed) in jest brings (real) disease, so that he (the jester) dies like a lamp.”
 • جبر چه بود بستن اشکسته را ** یا بپیوستن رگی بگسسته را
 • What is (the meaning of) jabr? To bind up a broken (limb) or tie a severed vein.
 • چون در این ره پای خود نشکسته‌‌ای ** بر که می‌‌خندی چه پا را بسته‌‌ای‌‌
 • Inasmuch as you have not broken your foot in this path, whom are you mocking? Why have you bandaged your foot?
 • و آن که پایش در ره کوشش شکست ** در رسید او را براق و بر نشست‌‌
 • But as for him who broke his foot in the path of exertion, Buráq came up to him, and he mounted (and rode).
 • حامل دین بود او محمول شد ** قابل فرمان بد او مقبول شد
 • He was a bearer of the (true) religion, and he became one who is borne; he was an accepter of the (Divine) command, and he became accepted.
 • تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه ** بعد از این فرمان رساند بر سپاه‌‌ 1075
 • Until now, he was receiving commands from the King; henceforth he delivers the (King's) commands to the people.
 • تا کنون اختر اثر کردی در او ** بعد از این باشد امیر اختر او
 • Until now, the stars were influencing him; henceforth he is the ruler of the stars.
 • گر ترا اشکال آید در نظر ** پس تو شک داری در انشق القمر
 • If (on this account) perplexity arise in thy sight (mind), then thou wilt have doubts concerning The moon was cloven asunder.
 • تازه کن ایمان نه از گفت زبان ** ای هوا را تازه کرده در نهان‌‌
 • Refresh thy faith, (but) not with talk of the tongue, O thou who hast secretly refreshed thy (evil) desire.
 • تا هوا تازه ست ایمان تازه نیست ** کاین هوا جز قفل آن دروازه نیست‌‌
 • So long as desire is fresh, faith is not fresh, for ’tis this desire that locks (against thee) that gate.
 • کرده‌‌ای تاویل حرف بکر را ** خویش را تاویل کن نی ذکر را 1080
 • Thou hast interpreted (and altered the meaning of) the virgin (uncorrupted) Word: interpret (alter) thyself, not the (Divine) Book.
 • بر هوا تاویل قرآن می‌‌کنی ** پست و کژ شد از تو معنی سنی‌‌
 • Thou interpretest the Qur’án according to thy desire: by thee the sublime meaning is degraded and perverted.
 • زیافت تاویل رکیک مگس‌‌
 • The baseness of the foul interpretation given by the fly.
 • آن مگس بر برگ کاه و بول خر ** همچو کشتی‌‌بان همی‌‌افراشت سر
 • The fly was lifting up his head, like a pilot, on a blade of straw and (a pool of) ass's urine.
 • گفت من دریا و کشتی خوانده‌‌ام ** مدتی در فکر آن می‌‌مانده‌‌ام‌‌
 • “I have called (them) sea and ship,” said he; “I have been pondering over that (interpretation) for a long while.
 • اینک این دریا و این کشتی و من ** مرد کشتیبان و اهل و رایزن‌‌
 • Look! here is this sea and this ship, and I am the pilot and skilled (in navigation) and judicious.”
 • بر سر دریا همی‌‌راند او عمد ** می‌‌نمودش آن قدر بیرون ز حد 1085
 • He was propelling the raft on the “sea”: that (small) quantity appeared to him illimitable.
 • بود بی‌‌حد آن چمین نسبت بدو ** آن نظر که بیند آن را راست کو
 • That urine was boundless in relation to him: where was the vision that should see it truly?
 • عالمش چندان بود کش بینش است ** چشم چندین بحر هم چندینش است‌‌
 • His world extends (just) as far as his sight reaches; his eye is so big, his “sea” is big in the same proportion.
 • صاحب تاویل باطل چون مگس ** وهم او بول خر و تصویر خس‌‌
 • So with the false interpreter (of the Qur’án): like the fly, his imagination is (foul as) ass's urine and his conception (worthless as) a straw.
 • گر مگس تاویل بگذارد به رای ** آن مگس را بخت گرداند همای‌‌
 • If the fly leave off interpreting by (following his own) opinion, Fortune will turn that fly into a humáy.
 • آن مگس نبود کش این عبرت بود ** روح او نی در خور صورت بود 1090
 • One who possesses this (Divine) indication (of the true meaning) is not a fly: his spirit is not analogous to his (outward) form.
 • تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش‌‌
 • How the lion roared wrathfully because the hare was late in coming.
 • همچو آن خرگوش کاو بر شیر زد ** روح او کی بود اندر خورد قد
 • As (for example) the hare who struck against the lion: how was his spirit analogous to his stature?
 • شیر می‌‌گفت از سر تیزی و خشم ** کز ره گوشم عدو بر بست چشم‌‌
 • The lion from fury and rage was saying, “By means of my ear the enemy has bound up my eye.
 • مکرهای جبریانم بسته کرد ** تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد
 • The tricks of the necessitarians have bound me (in captivity); their wooden sword has wounded my body.
 • زین سپس من نشنوم آن دمدمه ** بانگ دیوان است و غولان آن همه‌‌
 • After this I will not hearken to their palaver: all that is (only meant to deceive, like) the cry of demons and ghouls.
 • بردران ای دل تو ایشان را مه‌‌ایست ** پوستشان بر کن کشان جز پوست نیست‌‌ 1095
 • O my heart, tear them to pieces, do not lag; rend their skins, for they have naught but skin.”
 • پوست چه بود گفتهای رنگ رنگ ** چون زره بر آب کش نبود درنگ‌‌
 • What is skin? Specious words, like ripples on water which have no continuance.
 • این سخن چون پوست و معنی مغز دان ** این سخن چون نقش و معنی همچو جان‌‌
 • Know that these words are as the skin (rind), and the meaning is (as) the kernel; these words are as the form, and the meaning is like the spirit.
 • پوست باشد مغز بد را عیب پوش ** مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش‌‌
 • The skin hides the defect of the bad kernel; it (also) hides jealously the secrets of the good kernel.
 • چون قلم از باد بد دفتر ز آب ** هر چه بنویسی فنا گردد شتاب‌‌
 • When the pen is of wind and the scroll of water, whatever you write perishes speedily;
 • نقش آب است ار وفا جویی از آن ** باز گردی دستهای خود گزان‌‌ 1100
 • It is written on water: if you seek constancy from it, you will return biting your hands (in disappointment).
 • باد در مردم هوا و آرزوست ** چون هوا بگذاشتی پیغام هوست‌‌
 • The wind in men is vanity and desire; when you have abandoned vanity, (then) is (the time for) the message from Him (God).
 • خوش بود پیغامهای کردگار ** کاو ز سر تا پای باشد پایدار
 • Sweet are the messages of the Maker, for it (that message) from head to foot (from first to last) is enduring.
 • خطبه‌‌ی شاهان بگردد و آن کیا ** جز کیا و خطبه‌‌های انبیا
 • The khutbas for kings change (and pass), and their empire; (all will pass) except the empire and khutbas (insignia) of the prophets,
 • ز آن که بوش پادشاهان از هواست ** بار نامه‌‌ی انبیا از کبریاست‌‌
 • Because the pomp of kings is from (earthly) vanity, (while) the glorious privilege of the prophets is from (Divine) Majesty.
 • از درمها نام شاهان بر کنند ** نام احمد تا ابد بر می‌‌زنند 1105
 • The names of kings are removed from the dirhems, (but) the name of Ahmad (Mohammed) is stamped on them for ever.
 • نام احمد نام جمله انبیاست ** چون که صد آمد نود هم پیش ماست‌‌
 • The name of Ahmad is the name of all the prophets: when the hundred comes (is counted), ninety is with us as well.
 • هم در بیان مکر خرگوش‌‌
 • Further setting forth the stratagem of the hare.
 • در شدن خرگوش بس تاخیر کرد ** مکر را با خویشتن تقریر کرد
 • The hare made much delay in going; he rehearsed to himself the tricks (which he was about to play).
 • در ره آمد بعد تاخیر دراز ** تا به گوش شیر گوید یک دو راز
 • After long delay he came on (took) the road, that he might say one or two secrets into the ear of the lion.
 • تا چه عالمهاست در سودای عقل ** تا چه با پهناست این دریای عقل‌‌
 • Think, what worlds are in commerce with Reason! How wide is this ocean of Reason!
 • صورت ما اندر این بحر عذاب ** می‌‌دود چون کاسه‌‌ها بر روی آب‌‌ 1110
 • In this sweet ocean our forms are moving fast, like cups on the surface of water:
 • تا نشد پر بر سر دریا چو طشت ** چون که پر شد طشت در وی غرق گشت‌‌
 • Until they become full, (they float) like bowls on the top of the sea, (but) when the bowl is filled it sinks therein.
 • عقل پنهان است و ظاهر عالمی ** صورت ما موج یا از وی نمی‌‌
 • Reason is hidden, and (only) a world (of phenomena) is visible: our forms are the waves or a spray of it (of that hidden ocean).
 • هر چه صورت می وسیلت سازدش ** ز آن وسیلت بحر دور اندازدش‌‌
 • Whatsoever (thing) the form makes (uses as) a means of approach to It (to Reason), by that (same) means the ocean (of Reason) casts it (the form) far away.
 • تا نبیند دل دهنده‌‌ی راز را ** تا نبیند تیر دور انداز را
 • So long as the heart does not see the Giver of (its) conscience, so long as the arrow does not see the far-shooting Archer,
 • اسب خود را یاوه داند وز ستیز ** می‌‌دواند اسب خود در راه تیز 1115
 • He (who is thus blind) thinks his horse is lost, though (all the while) he is obstinately speeding his horse on the road.
 • اسب خود را یاوه داند آن جواد ** و اسب خود او را کشان کرده چو باد
 • That fine fellow thinks his horse is lost, while the horse in truth is sweeping him onward like the wind.
 • در فغان و جستجو آن خیره‌‌سر ** هر طرف پرسان و جویان دربدر
 • In lamentation and inquiry that scatterbrain (runs) from door to door in every direction, asking and searching: