English    Türkçe    فارسی   

1
2161-2210

 • باز گرد و حال مطرب گوش دار ** ز آن که عاجز گشت مطرب ز انتظار
 • Turn back and hear the plight of the minstrel, for the minstrel had (now) become desperate from waiting (so long).
 • بانگ آمد مر عمر را کای عمر ** بنده‌‌ی ما را ز حاجت باز خر
 • The voice (of God) came to ‘Umar, saying, “O ‘Umar, redeem Our servant from want.
 • بنده‌‌ای داریم خاص و محترم ** سوی گورستان تو رنجه کن قدم‌‌
 • We have a servant, a favourite and highly esteemed one: take the trouble to go on foot to the graveyard.
 • ای عمر برجه ز بیت المال عام ** هفت صد دینار در کف نه تمام‌‌
 • O ‘Umar, spring up and put in thy hand full seven hundred dínárs from the public treasury.
 • پیش او بر کای تو ما را اختیار ** این قدر بستان کنون معذور دار 2165
 • Carry them to him (and say), ‘O thou who art Our choice, accept this sum now and excuse (Us for offering such a small gift).
 • این قدر از بهر ابریشم بها ** خرج کن چون خرج شد اینجا بیا
 • Spend this amount on the price (purchase) of silk: when it is spent, come here (again).’”
 • پس عمر ز آن هیبت آواز جست ** تا میان را بهر این خدمت ببست‌‌
 • Then ‘Umar in awe of that voice sprang up that he might gird his loins for this service.
 • سوی گورستان عمر بنهاد رو ** در بغل همیان دوان در جستجو
 • ‘Umar set his face towards the graveyard with the purse under his arm, running in search (of God's favourite).
 • گرد گورستان دوانه شد بسی ** غیر آن پیر او ندید آن جا کسی‌‌
 • Long did he run round about the graveyard: he saw there no one but that old man.
 • گفت این نبود دگر باره دوید ** مانده گشت و غیر آن پیر او ندید 2170
 • He said, “This is not he,” and ran once more. He became tired out and saw none but the old man.
 • گفت حق فرمود ما را بنده‌‌ای است ** صافی و شایسته و فرخنده‌‌ای است‌‌
 • He said, “God said, ‘We have a servant: he is a pure and worthy and blessed one.’
 • پیر چنگی کی بود خاص خدا ** حبذا ای سر پنهان حبذا
 • How should an old harper be the chosen of God? O Hidden Mystery, how excellent, how excellent art Thou!”
 • بار دیگر گرد گورستان بگشت ** همچو آن شیر شکاری گرد دشت‌‌
 • Once again he wandered about the graveyard, like the hunting lion about the desert.
 • چون یقین گشتش که غیر پیر نیست ** گفت در ظلمت دل روشن بسی است‌‌
 • When it became certain to him that none was there except the old man, he said, “Many an illumined heart is (to be found) in darkness.”
 • آمد او با صد ادب آن جا نشست ** بر عمر عطسه فتاد و پیر جست‌‌ 2175
 • He came and sat down there (beside him) with a hundred marks of respect. ‘Umar happened to sneeze, and the old man sprang to his feet.
 • مر عمر را دید و ماند اندر شگفت ** عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت‌‌
 • He saw ‘Umar and stood fixed in amazement: he resolved to go and began to tremble (with fear).
 • گفت در باطن خدایا از تو داد ** محتسب بر پیرکی چنگی فتاد
 • He said within himself, “O God, help, I beseech thee! The Inspector has fallen upon a poor old harper.”
 • چون نظر اندر رخ آن پیر کرد ** دید او را شرمسار و روی زرد
 • When ‘Umar looked on the old man's countenance, he saw him ashamed and pale.
 • پس عمر گفتش مترس از من مرم ** کت بشارتها ز حق آورده‌‌ام‌‌
 • Then ‘Umar said to him, “Fear not, do not flee from me, for I have brought thee glad tidings from God.
 • چند یزدان مدحت خوی تو کرد ** تا عمر را عاشق روی تو کرد 2180
 • How often has God praised thy disposition, so that He has made ‘Umar in love with thy face!
 • پیش من بنشین و مهجوری مساز ** تا به گوشت گویم از اقبال راز
 • Sit down beside me and do not make separation (between us), that I may say into thine ear the secret (message) from (the Divine) favour.
 • حق سلامت می‌‌کند می‌‌پرسدت ** چونی از رنج و غمان بی‌‌حدت‌‌
 • God sends thee greeting and asks thee how thou farest in thy distress and boundless sorrows.
 • نک قراضه‌‌ی چند ابریشم بها ** خرج کن این را و باز اینجا بیا
 • Lo, here are some pieces of gold to pay for silk. Spend them and come back to this place.”
 • پیر لرزان گشت چون این را شنید ** دست می‌‌خایید و بر خود می‌‌تپید
 • The old man trembled when he heard this, biting his hand and quivering all over,
 • بانگ می‌‌زد کای خدای بی‌‌نظیر ** بس که از شرم آب شد بی‌‌چاره پیر 2185
 • Crying, “O God who hast no like!” inasmuch as the poor old man was melted with shame.
 • چون بسی بگریست و از حد رفت درد ** چنگ را زد بر زمین و خرد کرد
 • After he had wept long and his grief had gone beyond (all) bounds, he dashed his harp on the earth and broke it to bits.
 • گفت ای بوده حجابم از اله ** ای مرا تو راه زن از شاه راه‌‌
 • He said, “O thou (harp) that hast been to me a curtain (debarring me) from God, O thou (that hast been) to me a brigand (cutting me off) from the King's highway,
 • ای بخورده خون من هفتاد سال ** ای ز تو رویم سیه پیش کمال‌‌
 • O thou that hast drunk my blood for seventy years, O thou because of whom my face is black (disgraced) before (the Divine) perfection!
 • ای خدای با عطای با وفا ** رحم کن بر عمر رفته در جفا
 • Have mercy, O bounteous God who keepest faith, on a life passed in iniquity!
 • داد حق عمری که هر روزی از آن ** کس نداند قیمت آن در جهان‌‌ 2190
 • God gave (me) a life, the value of every single day whereof none in the world can know.
 • خرج کردم عمر خود را دم‌‌به‌‌دم ** در دمیدم جمله را در زیر و بم‌‌
 • I have spent my life, breath by breath: I have breathed it all away in treble and bass.
 • آه کز یاد ره و پرده‌‌ی عراق ** رفت از یادم دم تلخ فراق‌‌
 • Ah me, that in minding the (musical) mode and rhythm of ‘Iráq the bitter moment of parting (from this world) went out of my mind (was forgotten).
 • وای کز تری زیر افکند خرد ** خشک شد کشت دل من دل بمرد
 • Alas that from the liquid freshness of the minor zírafgand the seed sown in my heart dried up, and my heart died.
 • وای کز آواز این بیست و چهار ** کاروان بگذشت و بی‌‌گه شد نهار
 • Alas that from (my preoccupation with) the sound of these four-and-twenty (melodies) the caravan passed and the day grew late.”
 • ای خدا فریاد زین فریادخواه ** داد خواهم نه ز کس زین داد خواه‌‌ 2195
 • O God, help (me) against this (self of mine) that is seeking help (from Thee): I seek justice (redress) from no one (else, but only) from this justice-seeking (self).
 • داد خود از کس نیابم جز مگر ** ز آن که او از من به من نزدیکتر
 • I shall not get justice for myself from any one except, surely, from Him who is nearer to me than I;
 • کاین منی از وی رسد دم دم مرا ** پس و را بینم چو این شد کم مرا
 • For this “I-hood” comes to me from Him moment by moment: therefore when this has failed me, I see (only) Him,
 • همچو آن کاو با تو باشد زر شمر ** سوی او داری نه سوی خود نظر
 • As (when you are with) one who is counting out gold to you, you keep your gaze (directed) towards him, not towards yourself.
 • گردانیدن عمر نظر او را از مقام گریه که هستی است به مقام استغراق که نیستی است‌‌
 • How ‘Umar, may God be well-pleased with him, bade him (the harper) turn his gaze from the stage of weeping, which is (self-) existence, to the stage of absorption (in God).
 • پس عمر گفتش که این زاری تو ** هست هم آثار هشیاری تو
 • Then ‘Umar said to him, “This wailing of thine is also (one of) the marks of thy sobriety (self-consciousness).
 • راه فانی گشته راهی دیگر است ** ز آن که هشیاری گناهی دیگر است‌‌ 2200
 • The way of him that has passed away (from self-consciousness) is another way, because sobriety is another sin.
 • هست هشیاری ز یاد ما مضی ** ماضی و مستقبلت پرده‌‌ی خدا
 • Sobriety exists (arises) from recollection of what is past: past and future are to thee a curtain (separating thee) from God.
 • آتش اندر زن به هر دو تا به کی ** پر گره باشی از این هر دو چو نی‌‌
 • Cast fire on them both: how long, because of these twain, wilt thou be full of knots (joints) like a reed?
 • تا گره با نی بود هم راز نیست ** همنشین آن لب و آواز نیست‌‌
 • Whilst the reed is knotted, it is not a sharer of secrets: it is not the companion of the (flute-player's) lip and voice.
 • چون به طوفی خود به طوفی مرتدی ** چون به خانه آمدی هم با خودی‌‌
 • When thou art (engaged) in going about (seeking God) thou art indeed wrapped in (thy) going about: when thou hast come home, thou art still with thyself (self-conscious).
 • ای خبرهات از خبر ده بی‌‌خبر ** توبه‌‌ی تو از گناه تو بتر 2205
 • O thou whose knowledge is without knowledge of the Giver of knowledge, thy repentance is worse than thy sin.
 • ای تو از حال گذشته توبه جو ** کی کنی توبه از این توبه بگو
 • O thou that seekest to repent of a state that is past, say, when wilt thou repent of this repentance?
 • گاه بانگ زیر را قبله کنی ** گاه گریه‌‌ی زار را قبله زنی‌‌
 • At one time thou turnest to the (low) sound of the treble, at another thou dost kiss (art in love with) weeping and wailing.”
 • چون که فاروق آینه‌‌ی اسرار شد ** جان پیر از اندرون بیدار شد
 • When Fárúq (‘Umar) became a reflector of mysteries, the old man's heart was awakened from within.
 • همچو جان بی‌‌گریه و بی‌‌خنده شد ** جانش رفت و جان دیگر زنده شد
 • He became without weeping or laughter, like the soul: his (animal) soul departed and the other soul came to life.
 • حیرتی آمد درونش آن زمان ** که برون شد از زمین و آسمان‌‌ 2210
 • In that hour such a bewilderment arose within him that he went forth from earth and heaven—