English    Türkçe    فارسی   

1
3086-3135

 • هر نبی و هر ولی را مسلکی است ** لیک تا حق می‌‌برد جمله یکی است‌‌
 • Every prophet and every saint hath a way (of religious doctrine and practice), but it leads to God: all (the ways) are (really) one.
 • چون که جمع مستمع را خواب برد ** سنگهای آسیا را آب برد
 • When slumber (heedlessness) overtook the concentration (attention) of the listener, the water carried the millstones away.
 • رفتن این آب فوق آسیاست ** رفتنش در آسیا بهر شماست‌‌
 • The course of this water is above the mill: its going into the mill is for your sakes.
 • چون شما را حاجت طاحون نماند ** آب را در جوی اصلی باز راند
 • Since ye had no further need of the mill, he (the prophet or saint) made the water flow back into the original stream.
 • ناطقه سوی دهان تعلیم راست ** ور نه خود آن نطق را جویی جداست‌‌ 3090
 • The rational spirit (the Logos) is (coming) to the mouth for the purpose of teaching: else (it would not come, for) truly that speech hath a channel apart:
 • می‌‌رود بی‌‌بانگ و بی‌‌تکرارها ** تحتها الأنهار تا گلزارها
 • It is moving without noise and without repetitions (of sound) to the rose-gardens beneath which are the rivers.
 • ای خدا جان را تو بنما آن مقام ** کاندر او بی‌‌حرف می‌‌روید کلام‌‌
 • O God, do Thou reveal to the soul that place where speech is growing without letters,
 • تا که سازد جان پاک از سر قدم ** سوی عرصه‌‌ی دور پهنای عدم‌‌
 • That the pure soul may make of its head a foot (fly headlong) towards the far stretching expanse of non-existence—
 • عرصه‌‌ای بس با گشاد و با فضا ** وین خیال و هست یابد زو نوا
 • An expanse very ample and spacious; and from it this phantasy and being (of ours) is fed.
 • تنگتر آمد خیالات از عدم ** ز آن سبب باشد خیال اسباب غم‌‌ 3095
 • (The realm of) phantasies is narrower than non-existence (potential existence): on that account phantasy is the cause of pain.
 • باز هستی تنگتر بود از خیال ** ز آن شود در وی قمر همچون هلال‌‌
 • (The realm of actual) existence, again, was (ever) narrower than (the realm of) phantasy: hence in it the moon becomes like the moon that has waned
 • باز هستی جهان حس و رنگ ** تنگتر آمد که زندانی است تنگ‌‌
 • Again, the existence of the world of sense and colour is narrower (than this), for ’tis a narrow prison.
 • علت تنگی است ترکیب و عدد ** جانب ترکیب حسها می‌‌کشد
 • The cause of narrowness is composition (compoundness) and number (plurality): the senses are moving towards composition.
 • ز آن سوی حس عالم توحید دان ** گر یکی خواهی بدان جانب بران‌‌
 • Know that the world of Unification lies beyond sense: if you want Unity, march in that direction.
 • امر کن یک فعل بود و نون و کاف ** در سخن افتاد و معنی بود صاف‌‌ 3100
 • The (Divine) Command KuN (Be) was a single act, and the (two letters) N and K occurred (only) in speech, while the (inward) meaning was pure (uncompounded).
 • این سخن پایان ندارد باز گرد ** تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد
 • This discourse hath no end. Return, that (we may see) what happened to the wolf in combat (with the lion).
 • ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی‌‌ادبی کرده بود
 • How the lion punished the wolf who had shown disrespect in dividing (the prey).
 • گرگ را بر کند سر آن سر فراز ** تا نماند دو سری‌‌و امتیاز
 • That haughty one tore off the head of the wolf, in order that two-headedness (dualism) and distinction might not remain (in being).
 • فانتقمنا منهم است ای گرگ پیر ** چون نبودی مرده در پیش امیر
 • ’Tis (the meaning of) So we took vengeance on them, O old wolf, inasmuch as thou wert not dead in the presence of the Amír.
 • بعد از آن رو شیر با روباه کرد ** گفت این را بخش کن از بهر خورد
 • After that, the lion turned to the fox and said, “Divide this for eating.”
 • سجده کرد و گفت کاین گاو سمین ** چاشت خوردت باشد ای شاه گزین‌‌ 3105
 • He bowed low and said, “This fat ox will be thy food at breakfast, O excellent King,
 • و آن بز از بهر میان روز را ** یخنیی باشد شه پیروز را
 • And that goat will be a portion reserved for the victorious King at midday,
 • و آن دگر خرگوش بهر شام هم ** شب چره‌‌ی این شاه با لطف و کرم‌‌
 • And the hare too for supper—(to be) the repast at nightfall of the gracious and bountiful King.”
 • گفت ای روبه تو عدل افروختی ** این چنین قسمت ز کی آموختی‌‌
 • Said the lion, “O fox, thou hast made justice shine forth: from whom didst thou learn to divide in such a manner?
 • از کجا آموختی این ای بزرگ ** گفت ای شاه جهان از حال گرگ‌‌
 • Whence didst thou learn this, O eminent one?” “O King of the world,” he replied, “(I learned it) from the fate of the wolf.”
 • گفت چون در عشق ما گشتی گرو ** هر سه را برگیر و بستان و برو 3110
 • The lion said, “Inasmuch as thou hast become pledged to love of me, pick up all the three (animals), and take (them) and depart.
 • روبها چون جملگی ما را شدی ** چونت آزاریم چون تو ما شدی‌‌
 • O fox, since thou hast become entirely mine, how should I hurt thee when thou hast become myself?
 • ما ترا و جمله اشکاران ترا ** پای بر گردون هفتم نه بر آ
 • I am thine, and all the beasts of chase are thine: set thy foot on the Seventh Heaven and mount (beyond)!
 • چون گرفتی عبرت از گرگ دنی ** پس تو روبه نیستی شیر منی‌‌
 • Since thou hast taken warning from (the fate of) the vile wolf, thou art not a fox: thou art my own lion.
 • عاقل آن باشد که عبرت گیرد از ** مرگ یاران در بلای محترز
 • The wise man is he that in (the hour of) the shunned tribulation takes warning from the death of his friends.”
 • روبه آن دم بر زبان صد شکر راند ** که مرا شیر از پی آن گرگ خواند 3115
 • At that moment the fox uttered a hundred thanksgivings, saying, "(How lucky) that the lion called me up after the wolf.
 • گر مرا اول بفرمودی که تو ** بخش کن این را که بردی جان از او
 • If he had bidden me first, saying, ‘Do thou divide this,’ who would have escaped from him with his life?”
 • پس سپاس او را که ما را در جهان ** کرد پیدا از پس پیشینیان‌‌
 • Thanks be to Him (God), then, that He caused us to appear (be born) in the world after those of old,
 • تا شنیدیم آن سیاستهای حق ** بر قرون ماضیه اندر سبق‌‌
 • So that we heard of the chastisements which God inflicted upon the past generations in the preceding time,
 • تا که ما از حال آن گرگان پیش ** همچو روبه پاس خود داریم بیش‌‌
 • That we, like the fox, may keep better watch over ourselves from (considering) the fate of those ancient wolves.
 • امت مرحومه زین رو خواندمان ** آن رسول حق و صادق در بیان‌‌ 3120
 • On this account he that is God's prophet and veracious in explanation called us “a people on which God has taken mercy.”
 • استخوان و پشم آن گرگان عیان ** بنگرید و پند گیرید ای مهان‌‌
 • Behold with clear vision the bones and fur of those wolves, and take warning, O mighty ones!
 • عاقل از سر بنهد این هستی و باد ** چون شنید انجام فرعونان و عاد
 • The wise man will put off from his head (lay aside) this self-existence and wind (of vanity), since he heard (what was) the end of the Pharaohs and ‘Ád;
 • ور بننهد دیگران از حال او ** عبرتی گیرند از اضلال او
 • And if he do not put it off, others will take warning from what befell him in consequence of his being misguided.
 • تهدید کردن نوح علیه السلام مر قوم را که با من مپیچید که من رو پوشم در میان پس به حقیقت با خدای می‌‌پیچید ای مخذولان‌‌
 • How Noah, on whom be peace, threatened his people, saying, “Do not struggle with me, for I am (only) a veil: ye are really struggling with God (who is) within this (veil), O God-forsaken men!”
 • گفت نوح ای سرکشان من من نی‌‌ام ** من ز جان مرده به جانان می‌‌زی‌‌ام‌‌
 • Noah said, “O ye headstrong ones, I am not I: I am dead to the (animal) soul, I am living through the Soul of souls.
 • چون بمردم از حواس بو البشر ** حق مرا شد سمع و ادراک و بصر 3125
 • Inasmuch as I am dead to the senses of the father of mankind (human sense perceptions), God has become my hearing and perception and sight.
 • چون که من من نیستم این دم ز هوست ** پیش این دم هر که دم زد کافر اوست‌‌
 • Since I am not I, this breath (of mine) is from Him: in the presence of this breath if any one breathes (a word) he is an infidel.”
 • هست اندر نقش این روباه شیر ** سوی این روبه نشاید شد دلیر
 • In the form of this fox there is the lion: ’tis not fitting to advance boldly towards this fox.
 • گر ز روی صورتش می‌‌نگروی ** غره‌‌ی شیران از او می‌‌نشنوی‌‌
 • Unless thou believe in him from his exterior aspect (accept him in the form in which he appears), thou wilt not hear from him the lions' roar.
 • گر نبودی نوح را از حق یدی ** پس جهانی را چرا بر هم زدی‌‌
 • Unless Noah had had a hand (a powerful aid) from God, why should he have cast a whole world into confusion?
 • صد هزاران شیر بود او در تنی ** او چو آتش بود و عالم خرمنی‌‌ 3130
 • He was hundreds of thousands of lions in a single body; he was like fire, and the world (like) a stack.
 • چون که خرمن پاس عشر او نداشت ** او چنان شعله بر آن خرمن گماشت‌‌
 • Forasmuch as the stack neglected (to pay) the tithe due to him, he launched such a flame against that stack.
 • هر که او در پیش این شیر نهان ** بی‌‌ادب چون گرگ بگشاید دهان‌‌
 • Whosoever in the presence of this hidden Lion opens his mouth disrespectfully, like the wolf,
 • همچو گرگ آن شیر بردراندش ** فانتقمنا منهم بر خواندش‌‌
 • That Lion will tear him to pieces, as (he tore) the wolf, and will recite to him (the text) So we took vengeance upon them.
 • زخم یابد همچو گرگ از دست شیر ** پیش شیر ابله بود کاو شد دلیر
 • He will suffer blows, like the wolf, from the Lion's paw: foolish is he that waxed bold in the presence of the Lion.
 • کاشکی آن زخم بر تن آمدی ** تا بدی کایمان و دل سالم بدی‌‌ 3135
 • Would that those blows fell upon the body, so that it might be that (the sinner's) faith and heart would be safe!