English    Türkçe    فارسی   

1
370-419

 • موشکافان صحابه هم در آن ** وعظ ایشان خیره گشتندی به جان‌‌ 370
 • Even the hair-splitters (the most scrupulous) of the Companions used to become distraught in spirit at the (Prophet's) admonition to them (the inquirers).
 • متابعت نصارا وزیر را
 • How the Christians followed the vizier.
 • دل بدو دادند ترسایان تمام ** خود چه باشد قوت تقلید عام‌‌
 • The Christians all gave their hearts to him: what (how great), indeed, is the strength of the (blind) conformity of the vulgar!
 • در درون سینه مهرش کاشتند ** نایب عیساش می‌‌پنداشتند
 • They planted love of him within their breasts, they were regarding him as the vicar of Jesus.
 • او به سر دجال یک چشم لعین ** ای خدا فریادرس نعم المعین‌‌
 • He inwardly (in reality) was the accursed one-eyed Antichrist. O God, do Thou (hear and) answer the cry (of those in trouble) —what a good helper art Thou!
 • صد هزاران دام و دانه ست ای خدا ** ما چو مرغان حریص بی‌‌نوا
 • O God, there are myriads of snares and baits, and we are as greedy foodless birds.
 • دم‌‌به‌‌دم ما بسته‌‌ی دام نویم ** هر یکی گر باز و سیمرغی شویم‌‌ 375
 • From moment to moment we are caught in a fresh snare, though we become, each one, (like) a falcon or a Símurgh.
 • می‌‌رهانی هر دمی ما را و باز ** سوی دامی می‌‌رویم ای بی‌‌نیاز
 • Every moment Thou art delivering us, and again we are going to a snare, O Thou who art without want!
 • ما در این انبار گندم می‌‌کنیم ** گندم جمع آمده گم می‌‌کنیم‌‌
 • We are putting corn in this barn, (and then) we are losing the corn that has been garnered.
 • می‌‌نیندیشیم آخر ما به هوش ** کین خلل در گندم است از مکر موش‌‌
 • (Why), after all, do not we consider with intelligent mind that this damage to the corn arises from the deceitfulness of the mouse?
 • موش تا انبار ما حفره زده ست ** وز فنش انبار ما ویران شده ست‌‌
 • Since the mouse has made a hole in our barn, and our barn has been ravaged by its guile,
 • اول ای جان دفع شر موش کن ** وانگهان در جمع گندم جوش کن‌‌ 380
 • O soul, in the first place avert the mischief of the mouse, and then show fervour (zeal) in garnering the corn.
 • بشنو از اخبار آن صدر الصدور ** لا صلاة تم الا بالحضور
 • Hear (one) of the sayings related from the Chiefest of the Chief (the Prophet): “No prayer is complete without ‘presence’ (concentration of the mind on God).”
 • گر نه موشی دزد در انبار ماست ** گندم اعمال چل ساله کجاست‌‌
 • If there is no thievish mouse in our barn, where is the corn of forty years' works (of devotion)?
 • ریزه ریزه صدق هر روزه چرا ** جمع می‌‌ناید در این انبار ما
 • Why is the daily sincerity (of our devotions) not being stored, bit by bit, in this barn of ours?
 • بس ستاره‌‌ی آتش از آهن جهید ** و ان دل سوزیده پذرفت و کشید
 • Many a star (spark) of fire shot forth from the iron (of good works), and that burning heart received (it) and drew (it) in;
 • لیک در ظلمت یکی دزدی نهان ** می‌‌نهد انگشت بر استارگان‌‌ 385
 • But in the darkness a hidden thief is laying his finger upon the stars,
 • می‌‌کشد استارگان را یک به یک ** تا که نفروزد چراغی از فلک‌‌
 • Extinguishing the stars one by one, that no lamp may shine from the (spiritual) sky.
 • گر هزاران دام باشد در قدم ** چون تو با مایی نباشد هیچ غم‌‌
 • Though there be thousands of snares at our feet, when Thou art with us there is not any trouble.
 • هر شبی از دام تن ارواح را ** می‌‌رهانی می‌‌کنی الواح را
 • Every night Thou freest the spirits from the body's snare, and dost erase (the impressions on) the tablets (of the mind).
 • می‌‌رهند ارواح هر شب زین قفس ** فارغان، نه حاکم و محکوم کس‌‌
 • The spirits are set free every night from this cage, independent, neither ruling nor ruled by anyone.
 • شب ز زندان بی‌‌خبر زندانیان ** شب ز دولت بی‌‌خبر سلطانیان‌‌ 390
 • At night prisoners are unconscious of their prison, at night governors are unconscious of their power.
 • نه غم و اندیشه‌‌ی سود و زیان ** نه خیال این فلان و آن فلان‌‌
 • There is no sorrow, no thought of gain or loss, no fancy of this person or that person.
 • حال عارف این بود بی‌‌خواب هم ** گفت ایزد هم رقود زین مرم‌‌
 • This is the state of the ‘árif (gnostic), even without sleep: God said, (Thou wouldst deem them awake) whilst they slept. Shy not at this.
 • خفته از احوال دنیا روز و شب ** چون قلم در پنجه‌‌ی تقلیب رب‌‌
 • He is asleep, day and night, to the affairs of the world, like a pen in the hand of the Lord's control.
 • آن که او پنجه نبیند در رقم ** فعل پندارد به جنبش از قلم‌‌
 • One who sees not the hand in the writing thinks (that) the act (of writing proceeds) from the pen by means of movement.
 • شمه‌‌ای زین حال عارف وانمود ** خلق را هم خواب حسی در ربود 395
 • He (God) hath shown forth some part of this state of the ‘árif, (inasmuch as) the intellect too is carried off (overtaken) by sleep of the senses.
 • رفته در صحرای بی‌‌چون جانشان ** روحشان آسوده و ابدانشان‌‌
 • Their souls are gone into the desert that is without description: their spirits and bodies are at rest;
 • وز صفیری باز دام اندر کشی ** جمله را در داد و در داور کشی‌‌
 • And with a whistle thou leadest them back to the snare, leadest them all (back) to justice and to the judge.
 • فالق الإصباح اسرافیل‌‌وار ** جمله را در صورت آرد ز ان دیار
 • Like Isráfíl (Seraphiel), He (God) who causes the dawn to break brings them all from those lands (of spirit) into (the world of) form.
 • روحهای منبسط را تن کند ** هر تنی را باز آبستن کند
 • He embodies the spirits divested (of body), He makes each body pregnant (laden) again (with actions and works).
 • اسب جانها را کند عاری ز زین ** سر النوم اخ الموت است این‌‌ 400
 • He makes the steed of the souls bare of saddle: this is the inner meaning of “Sleep is the brother of Death”;
 • لیک بهر آن که روز آیند باز ** بر نهد بر پایشان بند دراز
 • But in order that they may return in the daytime, He puts a long tether on their leg,
 • تا که روزش واکشد ز ان مرغزار ** وز چراگاه آردش در زیر بار
 • So that in the daytime He may lead it back from that meadow and bring it from the pasture (to go) under the load.
 • کاش چون اصحاب کهف این روح را ** حفظ کردی یا چو کشتی نوح را
 • Would that He had guarded this spirit as the Men of the Cave or as the Ark of Noah,
 • تا از این طوفان بیداری و هوش ** وارهیدی این ضمیر چشم و گوش‌‌
 • That this mind and eye and ear might be delivered from the Flood of wakefulness and consciousness!
 • ای بسی اصحاب کهف اندر جهان ** پهلوی تو پیش تو هست این زمان‌‌ 405
 • Oh, in the world there is many a Man of the Cave beside you, before you, at this time:
 • غار با او یار با او در سرود ** مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود
 • The Friend is with him, the Cave is in converse with him; but your eyes and ears are sealed, (so) what does it avail?
 • قصه‌‌ی دیدن خلیفه لیلی را
 • Story of the Caliph's seeing Laylá.
 • گفت لیلی را خلیفه کان توی ** کز تو مجنون شد پریشان و غوی‌‌
 • The Caliph said to Laylá: “Art thou she by whom Majnún was distracted and led astray?
 • از دگر خوبان تو افزون نیستی ** گفت خامش چون تو مجنون نیستی‌‌
 • Thou art not superior to other fair ones.” “Be silent,” she replied, “since thou art not Majnún.”
 • هر که بیدار است او در خواب‌‌تر ** هست بیداریش از خوابش بتر
 • Whosoever is awake (to the material world) is the more asleep (to the spiritual world); his wakefulness is worse than his sleep.
 • چون به حق بیدار نبود جان ما ** هست بیداری چو در بندان ما 410
 • When our soul is not awake to God, wakefulness is like closing our doors (to Divine influences).
 • جان همه روز از لگدکوب خیال ** وز زیان و سود وز خوف زوال‌‌
 • All day long, from the buffets of phantasy and from (thoughts of) loss and gain and from fear of decline,
 • نی صفا می‌‌ماندش نی لطف و فر ** نی به سوی آسمان راه سفر
 • There remains to it (the soul) neither joy nor grace and glory nor way of journeying to Heaven.
 • خفته آن باشد که او از هر خیال ** دارد اومید و کند با او مقال‌‌
 • The one asleep (to spiritual things) is he who hath hope of every vain fancy and holds parley with it.
 • دیو را چون حور بیند او به خواب ** پس ز شهوت ریزد او با دیو آب‌‌
 • Diabolum per somnum videt tanquam virginem caelestem, deinde propter libidinem effundit cum diabolo aquam (seminis). [During sleep, he sees (in a dream) a demon resembling a heavenly maiden (houri); then he pours forth (seminal) fluid out of lust (in imagined intercourse) with the demon.]
 • چون که تخم نسل را در شوره ریختا ** و به خویش آمد خیال از وی گریخت‌‌ 415
 • Postquam semen generationis in terram salsuginosam infudit, ipse ad se rediit, fugit ab eo illa imago. [After he had scattered the seed of generation on salty (infertile) ground, he came to himself (and) the phantom fled from him.]
 • ضعف سر بیند از آن و تن پلید ** آه از آن نقش پدید ناپدید
 • Hinc percepit languorem capitis et (videt) corpus pollutum. Proh dolor ob illud simulacrum visum (sed revera) non visum! [Because of that, he sees (himself as) faint of head and polluted of body. Alas, because of that visible (but) invisible form!]
 • مرغ بر بالا و زیر آن سایه‌‌اش ** می‌‌دود بر خاک پران مرغ‌‌وش‌‌
 • The bird is flying on high, and below, its shadow is speeding on the earth, flying like a bird:
 • ابلهی صیاد آن سایه شود ** می‌‌دود چندان که بی‌‌مایه شود
 • Some fool begins to chase the shadow, running (after it) so far that he becomes powerless (exhausted),
 • بی‌‌خبر کان عکس آن مرغ هواست ** بی‌‌خبر که اصل آن سایه کجاست‌‌
 • Not knowing that it is the reflexion of that bird in the air, not knowing where is the origin of the shadow.