English    Türkçe    فارسی   

1
76-125

 • گفت معشوقم تو بوده ستی نه آن ** لیک کار از کار خیزد در جهان‌‌
 • The king said, “Thou wert my Beloved (in reality), not she; but in this world deed issues from deed.
 • ای مرا تو مصطفی من چون عمر ** از برای خدمتت بندم کمر
 • O thou who art to me (as) Mustafá (Mohammed), while I am like unto ‘Umar—I will gird my loins to do thee service.”
 • از خداوند ولی التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌‌ادبی‌‌
 • Beseeching the Lord, who is our Helper, to help us to observe self-control in all circumstances, and explaining the harmful and pernicious consequences of indiscipline.
 • از خدا جوییم توفیق ادب ** بی‌‌ادب محروم گشت از لطف رب‌‌
 • Let us implore God to help us to self-control: one who lacks self-control is deprived of the grace of the Lord.
 • بی‌‌ادب تنها نه خود را داشت بد ** بلکه آتش در همه آفاق زد
 • The undisciplined man does not maltreat himself alone, but he sets the whole world on fire.
 • مایده از آسمان در می‌‌رسید ** بی‌‌شری و بیع و بی‌‌گفت و شنید 80
 • A table (of food) was coming down from heaven without buying and selling and without speaking and hearing,
 • در میان قوم موسی چند کس ** بی‌‌ادب گفتند کو سیر و عدس‌‌
 • (When) some of the people of Moses cried disrespectfully, “Where is garlic and lentils?”
 • منقطع شد خوان و نان از آسمان ** ماند رنج زرع و بیل و داسمان‌‌
 • (Straightway) the dishes (of food) and the bread from heaven were cut off: there remained for us the toil of sowing and (labouring with) mattock and scythe.
 • باز عیسی چون شفاعت کرد، حق ** خوان فرستاد و غنیمت بر طبق‌‌
 • Again, when Jesus made intercession, God sent food and bounty (from heaven) on trays,
 • باز گستاخان ادب بگذاشتند ** چون گدایان زله‌‌ها برداشتند
 • But once more the insolent fellows omitted to show respect and, like beggars, snatched away the viands.
 • لابه کرده عیسی ایشان را که این ** دایم است و کم نگردد از زمین‌‌ 85
 • (Although) Jesus entreated them, saying, “This is lasting and will not fail from off the earth.”
 • بد گمانی کردن و حرص آوری ** کفر باشد پیش خوان مهتری‌‌
 • To show suspicion and greed at the table of Majesty is ingratitude.
 • ز ان گدا رویان نادیده ز آز ** آن در رحمت بر ایشان شد فراز
 • Because of those impudent wretches who were blinded by greed, that gate of mercy was closed upon them.
 • ابر برناید پی منع زکات ** وز زنا افتد وبا اندر جهات‌‌
 • On account of withholding the poor-tax no rain-clouds arise, and in consequence of fornication the plague spreads in all directions.
 • هر چه بر تو آید از ظلمات و غم ** آن ز بی‌‌باکی و گستاخی است هم‌‌
 • Whatever befalls thee of gloom and sorrow is the result of irreverence and insolence withal.
 • هر که بی‌‌باکی کند در راه دوست ** ره زن مردان شد و نامرد اوست‌‌ 90
 • Any one behaving with irreverence in the path of the Friend is a brigand who robs men, and he is no man.
 • از ادب پر نور گشته است این فلک ** وز ادب معصوم و پاک آمد ملک‌‌
 • Through discipline this Heaven has been filled with light, and through discipline the angels became immaculate and holy.
 • بد ز گستاخی کسوف آفتاب ** شد عزازیلی ز جرات رد باب‌‌
 • By reason of irreverence the sun was eclipsed, and insolence caused an ‘Azázíl to be turned back from the door.
 • ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند
 • The meeting of the king with the saint whose coming had been shown to him in a dream.
 • دست بگشاد و کنارانش گرفت ** همچو عشق اندر دل و جانش گرفت‌‌
 • He (the king) opened his hands and clasped him to his breast and received him, like love, into his heart and soul,
 • دست و پیشانیش بوسیدن گرفت ** وز مقام و راه پرسیدن گرفت‌‌
 • And began to kiss his hand and brow and inquire concerning his home and journey.
 • پرس پرسان می‌‌کشیدش تا به صدر ** گفت گنجی یافتم آخر به صبر 95
 • (So) with many a question he led him to the dais. “At last,” said he, “I have found a treasure by being patient.”
 • گفت ای نور حق و دفع حرج ** معنی الصبر مفتاح الفرج‌‌
 • He said (also), “O light of God and defence against trouble, (O thou who art) the meaning of ‘Patience is the key of joy’!
 • ای لقای تو جواب هر سؤال ** مشکل از تو حل شود بی‌‌قیل و قال‌‌
 • O thou whose countenance is the answer to every question, by thee hard knots are loosed without discussion.
 • ترجمانی هر چه ما را در دل است ** دست گیری هر که پایش در گل است‌‌
 • Thou interpretest all that is in our hearts, thou givest a helping hand to every one whose foot is in the mire.
 • مرحبا یا مجتبی یا مرتضی ** إن تغب جاء القضاء ضاق الفضا
 • Welcome, O chosen one, O approved one! If thou vanish, Destiny will come (upon us) and the wide room will be straitened.
 • أنت مولی القوم من لا یشتهی ** قد ردی کلا لئن لم ینته‌‌ 100
 • Thou art the protector of the people. He that desires (thee) not hath gone to perdition. Nay, verily, if he do not refrain…!”
 • بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند
 • How the king led the physician to the bedside of the sick girl, that he might see her condition.
 • چون گذشت آن مجلس و خوان کرم ** دست او بگرفت و برد اندر حرم‌‌
 • When that meeting and bounteous (spiritual) repast was over, he took his hand and conducted him to the harem.
 • قصه‌‌ی رنجور و رنجوری بخواند ** بعد از آن در پیش رنجورش نشاند
 • He rehearsed the tale of the invalid and her illness, and then seated him beside the sick (girl).
 • رنگ رو و نبض و قاروره بدید ** هم علاماتش هم اسبابش شنید
 • The physician observed the colour of her face, (felt) her pulse, and (inspected) her urine; he heard both the symptoms and the (secondary) causes of her malady.
 • گفت هر دارو که ایشان کرده‌‌اند ** آن عمارت نیست ویران کرده‌‌اند
 • He said, “None of the remedies which they have applied builds up (health): they (the false physicians) have wrought destruction.
 • بی‌‌خبر بودند از حال درون ** أستعیذ الله مما یفترون‌‌ 105
 • They were ignorant of the inward state. I seek refuge with God from that which they invent.”
 • دید رنج و کشف شد بر وی نهفت ** لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت‌‌
 • He saw the pain, and the secret became open to him, but he concealed it and did not tell the king.
 • رنجش از صفرا و از سودا نبود ** بوی هر هیزم پدید آید ز دود
 • Her pain was not from yellow or black bile: the smell of every firewood appears from the smoke.
 • دید از زاریش کو زار دل است ** تن خوش است و او گرفتار دل است‌‌
 • From her sore grief he perceived that she was heart-sore; well in body, but stricken in heart.
 • عاشقی پیداست از زاری دل ** نیست بیماری چو بیماری دل‌‌
 • Being in love is made manifest by soreness of heart: there is no sickness like heartsickness.
 • علت عاشق ز علتها جداست ** عشق اصطرلاب اسرار خداست‌‌ 110
 • The lover's ailment is separate from all other ailments: love is the astrolabe of the mysteries of God.
 • عاشقی گر زین سر و گر ز ان سر است ** عاقبت ما را بدان سر رهبر است‌‌
 • Whether love be from this (earthly) side or from that (heavenly) side, in the end it leads us yonder.
 • هر چه گویم عشق را شرح و بیان ** چون به عشق آیم خجل گردم از آن‌‌
 • Whatsoever I say in exposition and explanation of Love, when I come to Love (itself) I am ashamed of that (explanation).
 • گر چه تفسیر زبان روشن‌‌گر است ** لیک عشق بی‌‌زبان روشن‌‌تر است‌‌
 • Although the commentary of the tongue makes (all) clear, yet tongueless love is clearer.
 • چون قلم اندر نوشتن می‌‌شتافت ** چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت‌‌
 • Whilst the pen was making haste in writing, it split upon itself as soon as it came to Love.
 • عقل در شرحش چو خر در گل بخفت ** شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت‌‌ 115
 • In expounding it (Love), the intellect lay down (helplessly) like an ass in the mire: it was Love (alone) that uttered the explanation of love and loverhood.
 • آفتاب آمد دلیل آفتاب ** گر دلیلت باید از وی رو متاب‌‌
 • The proof of the sun is the sun (himself): if thou require the proof, do not avert thy face from him!
 • از وی ار سایه نشانی می‌‌دهد ** شمس هر دم نور جانی می‌‌دهد
 • If the shadow gives an indication of him, the sun (himself) gives spiritual light every moment.
 • سایه خواب آرد ترا همچون سمر ** چون بر آید شمس انشق القمر
 • The shadow, like chat in the night-hours, brings sleep to thee; when the sun rises the moon is cloven asunder.
 • خود غریبی در جهان چون شمس نیست ** شمس جان باقیی کش امس نیست‌‌
 • There is nothing in the world so wondrous strange as the Sun, the everlasting spiritual Sun which hath no yesterday.
 • شمس در خارج اگر چه هست فرد ** می‌‌توان هم مثل او تصویر کرد 120
 • Although the external sun is unique, still it is possible to imagine one resembling it;
 • شمس جان کاو خارج آمد از اثیر ** نبودش در ذهن و در خارج نظیر
 • But the Sun by which the aether was brought into existence hath no peer.
 • در تصور ذات او را گنج کو ** تا در آید در تصور مثل او
 • Where is room in the imagination for His essence, that the like of Him should come into the imagination?
 • چون حدیث روی شمس الدین رسید ** شمس چارم آسمان سر در کشید
 • When news arrived of the face of Shamsu’ddín (the Sun of the Religion), the sun of the fourth heaven drew in its head (hid itself for shame).
 • واجب آید چون که آمد نام او ** شرح کردن رمزی از انعام او
 • Since his name has come (to my lips), it behoves me to set forth some hint of his bounty.
 • این نفس جان دامنم بر تافته ست ** بوی پیراهان یوسف یافته ست‌‌ 125
 • At this moment my Soul has plucked my skirt: he has caught the perfume of Joseph's vest.