English    Türkçe    فارسی   

2
1689-1738

 • بر مثال برگ می‏لرزی که وای ** گر رود روز و نشان ناید به جای‏
 • You are trembling like a leaf (and saying), “Alas, if the day depart and the sign come not to pass!”
 • می‏دوی در کوی و بازار و سرا ** چون کسی کاو گم کند گوساله را 1690
 • You are running in street and market and into houses, like one that should lose a calf.
 • خواجه خیر است این دوادو چیستت ** گم شده اینجا که داری کیستت‏
 • (Somebody asks), “Is it good (news), Sir? Why are you running to and fro? Who belonging to you is it that you have lost here?”
 • گویی‏اش خیر است لیکن خیر من ** کس نشاید که بداند غیر من‏
 • “It is good (news),” you tell him, “but none may know my good (news) except myself.
 • گر بگویم نک نشانم فوت شد ** چون نشان شد فوت وقت موت شد
 • If I tell it, lo, my sign is missed, and when the sign is missed, the hour of death is come.”
 • بنگری در روی هر مرد سوار ** گویدت منگر مرا دیوانه‏وار
 • You peer into the face of every rider: he says to you, “Do not look at me like a madman.”
 • گویی‏اش من صاحبی گم کرده‏ام ** رو به جستجوی او آورده‏ام‏ 1695
 • You say to him, “I have lost a friend; I have set out to seek him.
 • دولتت پاینده بادا ای سوار ** رحم کن بر عاشقان معذور دار
 • May thy fortune be lasting, O rider! Have pity on lovers and excuse (them).”
 • چون طلب کردی به جد آمد نظر ** جد خطا نکند چنین آمد خبر
 • When you have made search (and your) looking has been in earnest—earnest endeavour does not fail: so the Tradition has come down (from the Prophet)—
 • ناگهان آمد سواری نیک بخت ** پس گرفت اندر کنارت سخت سخت‏
 • Suddenly comes a blessed rider; then he clasps you very closely to his breast.
 • تو شدی بی‏هوش و افتادی به طاق ** بی‏خبر گفت اینت سالوس و نفاق‏
 • You become senseless and fall to vaunting (ecstatically); the ignorant (uninitiated) man says, “Here is fraud and hypocrisy.”
 • او چه می‏بیند در او این شور چیست ** او نداند کان نشان وصل کیست‏ 1700
 • How does he see what this enthusiasm in him (the enraptured person) is? He knows not (who it is) with whom that is the sign of union.
 • این نشان در حق او باشد که دید ** آن دگر را کی نشان آید پدید
 • This sign concerns (only) him that has seen (before): how should the sign appear to the other one?
 • هر زمان کز وی نشانی می‏رسید ** شخص را جانی به جانی می‏رسید
 • Every moment that a sign was coming from Him, a (new) spirit was coming into that person's spirit.
 • ماهی بی‏چاره را پیش آمد آب ** این نشانها تلک آیات الکتاب‏
 • Water has reached the helpless fish. These signs are (those mentioned in the text) those are the signs of the Book.
 • پس نشانیها که اندر انبیاست ** خاص آن جان را بود کاو آشناست‏
 • Hence the signs which are in the prophets are peculiar to (known exclusively by) him who is a friend (knower and lover of God).
 • این سخن ناقص بماند و بی‏قرار ** دل ندارم بی‏دلم معذور دار 1705
 • This discourse remains imperfect and unsettled; I have no heart (understanding), I am out of my mind: excuse me.
 • ذره‏ها را کی تواند کس شمرد ** خاصه آن کاو عشق عقل او ببرد
 • How can any one number the motes, especially that one whose understanding has been transported by Love?
 • می‏شمارم برگهای باغ را ** می‏شمارم بانگ کبک و زاغ را
 • Shall I number the leaves of the garden? Shall I number the cries of the partridge and the crow?
 • در شمار اندر نیاید لیک من ** می‏شمارم بهر رشد ممتحن‏
 • They come not into computation, but I enumerate them for the guidance of him that is put to trial.
 • نحس کیوان یا که سعد مشتری ** ناید اندر حصر گر چه بشمری‏
 • The sinister influence of Saturn and the auspicious influence of Jupiter come not into computation, though you may enumerate;
 • لیک هم بعضی از این هر دو اثر ** شرح باید کرد یعنی نفع و ضر 1710
 • But still, some of these two (diverse) effects must be explained—that is, the benefit and injury (which they involve)—
 • تا شود معلوم آثار قضا ** شمه ای مر اهل سعد و نحس را
 • In order that some little part of the effects of the (Divine) decree may be made known to the good-fortuned and the ill-starred.
 • طالع آن کس که باشد مشتری ** شاد گردد از نشاط و سروری‏
 • He whose ascendant (ruling planet) is Jupiter will be rejoiced by vivacity (of disposition) and eminence;
 • و انکه را طالع زحل از هر شرور ** احتیاطش لازم آید در امور
 • And it will be necessary for him whose ascendant is Saturn to take precautions against every (kind of) mischief in his affairs.
 • گر بگویم آن زحل استاره را ** ز آتشش سوزد مر آن بی‏چاره را
 • If I should speak to one whose (ruling) planet is Saturn of his (Saturn's) fire, it (my discourse) would burn (torment) that hapless man.
 • اذکروا الله شاه ما دستور داد ** اندر آتش دید ما را نور داد 1715
 • Our King (God) has given permission, (saying), “Commemorate Allah”: He saw us in the fire and gave us light.
 • گفت اگر چه پاکم از ذکر شما ** نیست لایق مر مرا تصویرها
 • He has said, “Although I far transcend your commemoration (of Me), (and although) the pictorial ideas (of human speech) are not suitable to Me,
 • لیک هرگز مست تصویر و خیال ** در نیابد ذات ما را بی‏مثال‏
 • Yet he that is intoxicated with (pictorial) imagination and fancy will never apprehend My essence without (the help of) similitude.”
 • ذکر جسمانه خیال ناقص است ** وصف شاهانه از آنها خالص است‏
 • Bodily commemoration is an imperfect fancy: the Kingly attributes are remote from those (forms of speech).
 • شاه را گوید کسی جولاه نیست ** این چه مدح است این مگر آگاه نیست‏
 • If any one say of a king, “He is not a weaver,” what praise is this? He (that person) is surely ignorant.
 • انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان‏
 • How Moses, on whom be peace, took offence at the prayer of the shepherd.
 • دید موسی یک شبانی را به راه ** کاو همی‏گفت ای خدا و ای اله‏ 1720
 • Moses saw a shepherd on the way, who was saying, “O God who choosest (whom Thou wilt),
 • تو کجایی تا شوم من چاکرت ** چارقت دوزم کنم شانه سرت‏
 • Where art Thou, that I may become Thy servant and sew Thy shoes and comb Thy head?
 • جامه‏ات شویم شپشهایت کشم ** شیر پیشت آورم ای محتشم‏
 • That I may wash Thy clothes and kill Thy lice and bring milk to Thee, O worshipful One;
 • دستکت بوسم بمالم پایکت ** وقت خواب آید بروبم جایکت‏
 • That I may kiss Thy little hand and rub Thy little foot, (and when) bedtime comes I may sweep Thy little room,
 • ای فدای تو همه بزهای من ** ای به یادت هیهی و هیهای من‏
 • O Thou to whom all my goats be a sacrifice, O Thou in remembrance of whom are my cries of ay and ah!”
 • این نمط بی‏هوده می‏گفت آن شبان ** گفت موسی با کی است این ای فلان‏ 1725
 • The shepherd was speaking foolish words in this wise. Moses said, “Man, to whom is this (addressed)?”
 • گفت با آن کس که ما را آفرید ** این زمین و چرخ از او آمد پدید
 • He answered, “To that One who created us; by whom this earth and sky were brought to sight.”
 • گفت موسی های خیره‏سر شدی ** خود مسلمان ناشده کافر شدی‏
 • “Hark!” said Moses, “you have become very backsliding (depraved); indeed you have not become a Moslem, you have become an infidel.
 • این چه ژاژست و چه کفر است و فشار ** پنبه‏ای اندر دهان خود فشار
 • What babble is this? what blasphemy and raving? Stuff some cotton into your mouth!
 • گند کفر تو جهان را گنده کرد ** کفر تو دیبای دین را ژنده کرد
 • The stench of your blasphemy has made the (whole) world stinking: your blasphemy has turned the silk robe of religion into rags.
 • چارق و پا تابه لایق مر تراست ** آفتابی را چنینها کی رواست‏ 1730
 • Shoes and socks are fitting for you, (but) how are such things right for (One who is) a Sun?
 • گر نبندی زین سخن تو حلق را ** آتشی آید بسوزد خلق را
 • If you do not stop your throat from (uttering) these words, a fire will come and burn up the people.
 • آتشی گر نامده ست این دود چیست ** جان سیه گشته روان مردود چیست‏
 • If a fire has not come, (then) what is this smoke? Why has your soul become black and your spirit rejected (by God)?
 • گر همی‏دانی که یزدان داور است ** ژاژ و گستاخی ترا چون باور است‏
 • If you know that God is the Judge, how is it right for you (to indulge in) this doting talk and familiarity?
 • دوستی بی‏خرد خود دشمنی است ** حق تعالی زین چنین خدمت غنی است‏
 • Truly, the friendship of a witless man is enmity: the high God is not in want of suchlike service.
 • با که می‏گویی تو این با عم و خال ** جسم و حاجت در صفات ذو الجلال‏ 1735
 • To whom are you saying this? To your paternal and maternal uncles? Are the body and (its) needs among the attributes of the Lord of glory?
 • شیر او نوشد که در نشو و نماست ** چارق او پوشد که او محتاج پاست‏
 • (Only) he that is waxing and growing drinks milk: (only) he that has need of feet puts on shoes.
 • ور برای بنده‏ش است این گفت‏وگو ** آن که حق گفت او من است و من خود او
 • And if these words of yours are (meant) for His servant, of whom God said, ‘He is I and I myself am he’;
 • آن که گفت انی مرضت لم تعد ** من شدم رنجور او تنها نشد
 • (For him) of whom He (God) said, ‘Verily, I was sick and thou didst not visit Me,’ (that is), ‘I became ill, not he (the sick man) alone’;