English    Türkçe    فارسی   

2
1736-1785

 • شیر او نوشد که در نشو و نماست ** چارق او پوشد که او محتاج پاست‏
 • (Only) he that is waxing and growing drinks milk: (only) he that has need of feet puts on shoes.
 • ور برای بنده‏ش است این گفت‏وگو ** آن که حق گفت او من است و من خود او
 • And if these words of yours are (meant) for His servant, of whom God said, ‘He is I and I myself am he’;
 • آن که گفت انی مرضت لم تعد ** من شدم رنجور او تنها نشد
 • (For him) of whom He (God) said, ‘Verily, I was sick and thou didst not visit Me,’ (that is), ‘I became ill, not he (the sick man) alone’;
 • آن که بی‏یسمع و بی‏یبصر شده ست ** در حق آن بنده این هم بی‏هده ست‏
 • (For him) who has become seeing by Me and hearing by Me— this (talk of yours) is foolish nonsense even in regard to that servant.
 • بی‏ادب گفتن سخن با خاص حق ** دل بمیراند سیه دارد ورق‏ 1740
 • To speak irreverently to one chosen of God causes the heart (spirit) to perish and keeps the page (record) black.
 • گر تو مردی را بخوانی فاطمه ** گر چه یک جنسند مرد و زن همه‏
 • If you should call a man ‘Fátima’—though men and women are all of one kind—
 • قصد خون تو کند تا ممکن است ** گر چه خوش خو و حلیم و ساکن است‏
 • He will seek to murder you, so far as it is possible (for him), albeit he is good-natured and forbearing and quiet.
 • فاطمه مدح است در حق زنان ** مرد را گویی بود زخم سنان‏
 • (The name) Fátima is (a term of) praise in regard to women, (but) if you address it to a man, ’tis (like) the blow of a spearhead.
 • دست و پا در حق ما استایش است ** در حق پاکی حق آلایش است‏
 • Hand and foot are (terms of) praise in relation to us; in relation to the holiness of God they are pollution.
 • لم یلد لم یولد او را لایق است ** والد و مولود را او خالق است‏ 1745
 • (The words) He begat not, He was not begotten are appropriate to Him: He is the Creator of begetter and begotten.
 • هر چه جسم آمد ولادت وصف اوست ** هر چه مولود است او زین سوی جوست‏
 • Birth is the attribute of everything that is (a) body: whatever is born is on this side of the river,
 • ز انکه از کون و فساد است و مهین ** حادث است و محدثی خواهد یقین‏
 • Because it is of (the world of) becoming and decay and (is) contemptible: it is originated and certainly requires an Originator.”
 • گفت ای موسی دهانم دوختی ** و ز پشیمانی تو جانم سوختی‏
 • He (the shepherd) said, “O Moses, thou hast closed my mouth and thou hast burned my soul with repentance.”
 • جامه را بدرید و آهی کرد تفت ** سر نهاد اندر بیابانی و رفت‏
 • He rent his garment and heaved a sigh, and hastily turned his head towards a desert and went (his way).
 • عتاب کردن حق تعالی با موسی علیه السلام از بهر آن شبان‏
 • How the high God rebuked Moses, on whom be peace, on account of the shepherd.
 • وحی آمد سوی موسی از خدا ** بنده‏ی ما را ز ما کردی جدا 1750
 • A revelation came to Moses from God—“Thou hast parted My servant from Me.
 • تو برای وصل کردن آمدی ** نی برای فصل کردن آمدی‏
 • Didst thou come (as a prophet) to unite, or didst thou come to sever?
 • تا توانی پا منه اندر فراق ** أبغض الأشیاء عندی الطلاق‏
 • So far as thou canst, do not set foot in separation: of (all) things the most hateful to Me is divorce.
 • هر کسی را سیرتی بنهاده‏ام ** هر کسی را اصطلاحی داده‏ام‏
 • I have bestowed on every one a (special) way of acting: I have given to every one a (peculiar) form of expression.
 • در حق او مدح و در حق تو ذم ** در حق او شهد و در حق تو سم‏
 • In regard to him it is (worthy of) praise, and in regard to thee it is (worthy of) blame: in regard to him honey, and in regard to thee poison.
 • ما بری از پاک و ناپاکی همه ** از گران جانی و چالاکی همه‏ 1755
 • I am independent of all purity and impurity, of all slothfulness and alacrity (in worshipping Me).
 • من نکردم امر تا سودی کنم ** بلکه تا بر بندگان جودی کنم‏
 • I did not ordain (Divine worship) that I might make any profit; nay, but that I might do a kindness to (My) servants.
 • هندوان را اصطلاح هند مدح ** سندیان را اصطلاح سند مدح‏
 • In the Hindoos the idiom of Hind (India) is praiseworthy; in the Sindians the idiom of Sind is praiseworthy.
 • من نگردم پاک از تسبیحشان ** پاک هم ایشان شوند و در فشان‏
 • I am not sanctified by their glorification (of Me); ’tis they that become sanctified and pearl-scattering (pure and radiant).
 • ما زبان را ننگریم و قال را ** ما روان را بنگریم و حال را
 • I look not at the tongue and the speech; I look at the spirit and the state (of feeling).
 • ناظر قلبیم اگر خاشع بود ** گر چه گفت لفظ ناخاضع رود 1760
 • I gaze into the heart (to see) whether it be lowly, though the words uttered be not lowly,
 • ز انکه دل جوهر بود گفتن عرض ** پس طفیل آمد عرض جوهر غرض‏
 • Because the heart is the substance, speech (only) the accident; so the accident is subservient, the substance is the (real) object.
 • چند ازین الفاظ و اضمار و مجاز ** سوز خواهم سوز با آن سوز ساز
 • How much (more) of these phrases and conceptions and metaphors? I want burning, burning: become friendly with that burning!
 • آتشی از عشق در جان بر فروز ** سربه‏سر فکر و عبارت را بسوز
 • Light up a fire of love in thy soul, burn thought and expression entirely (away)!
 • موسیا آداب دانان دیگرند ** سوخته جان و روانان دیگرند
 • O Moses, they that know the conventions are of one sort, they whose souls and spirits burn are of another sort.”
 • عاشقان را هر نفس سوزیدنی ست ** بر ده ویران خراج و عشر نیست‏ 1765
 • To lovers there is a burning (which consumes them) at every moment: tax and tithe are not (imposed) on a ruined village.
 • گر خطا گوید و را خاطی مگو ** گر بود پر خون شهید او را مشو
 • If he (the lover) speak faultily, do not call him faulty; and if the martyr be bathed in blood, do not wash him.
 • خون شهیدان را ز آب اولی‏تر است ** این خطا از صد ثواب اولی‏تر است‏
 • For martyrs, blood is better than water: this fault (committed by him) is better than a hundred right actions (of another).
 • در درون کعبه رسم قبله نیست ** چه غم ار غواص را پاچیله نیست‏
 • Within the Ka‘ba the rule of the qibla does not exist: what matter if the diver has no snow-shoes?
 • تو ز سر مستان قلاووزی مجو ** جامه چاکان را چه فرمایی رفو
 • Do not seek guidance from the drunken: why dost thou order those whose garments are rent in pieces to mend them?
 • ملت عشق از همه دینها جداست ** عاشقان را ملت و مذهب خداست‏ 1770
 • The religion of Love is apart from all religions: for lovers, the (only) religion and creed is—God.
 • لعل را گر مهر نبود باک نیست ** عشق در دریای غم غمناک نیست‏
 • If the ruby have not a seal (graven on it), ’tis no harm: Love in the sea of sorrow is not sorrowful.
 • وحی آمدن موسی را علیه السلام در عذر آن شبان‏
 • How the (Divine) revelation came to Moses, on whom be peace, excusing that shepherd.
 • بعد از آن در سر موسی حق نهفت ** رازهایی کان نمی‏آید به گفت‏
 • After that, God spake secretly in the inmost heart of Moses mysteries which cannot be spoken.
 • بر دل موسی سخنها ریختند ** دیدن و گفتن به هم آمیختند
 • Words were poured upon his heart: vision and speech were mingled together.
 • چند بی‏خود گشت و چند آمد به خود ** چند پرید از ازل سوی ابد
 • How oft did he become beside himself and how oft return to himself! How oft did he fly from eternity to everlastingness!
 • بعد از این گر شرح گویم ابلهی است ** ز انکه شرح این ورای آگهی است‏ 1775
 • If I should unfold (his tale) after this, ’tis foolishness (in me), because the explanation of this is beyond (our) understanding;
 • ور بگویم عقلها را بر کند ** ور نویسم بس قلمها بشکند
 • And if I should speak (thereof), ’twould root up (men's) minds; and if I should write (thereof), ’twould shatter many pens.
 • چون که موسی این عتاب از حق شنید ** در بیابان در پی چوپان دوید
 • When Moses heard these reproaches from God, he ran into the desert in quest of the shepherd.
 • بر نشان پای آن سر گشته راند ** گرد از پرده‏ی بیابان بر فشاند
 • He pushed on over the footprints of the bewildered man, he scattered dust from the skirt of the desert.
 • گام پای مردم شوریده خود ** هم ز گام دیگران پیدا بود
 • The footstep of a man distraught is, in truth, distinct from the footsteps of others:
 • یک قدم چون رخ ز بالا تا نشیب ** یک قدم چون پیل رفته بر وریب‏ 1780
 • (At) one step, (he moves) like the rook (straight) from top to bottom (of the chessboard); (at) one step he goes crossways, like the bishop;
 • گاه چون موجی بر افرازان علم ** گاه چون ماهی روانه بر شکم‏
 • Now lifting his crest like a wave; now going on his belly like a fish;
 • گاه بر خاکی نبشته حال خود ** همچو رمالی که رملی بر زند
 • Now writing (a description of) his state on some dust, like a geomancer who takes an omen by drawing lines (on earth or sand).
 • عاقبت دریافت او را و بدید ** گفت مژده ده که دستوری رسید
 • At last he (Moses) overtook and beheld him; the giver of glad news said, “Permission has come (from God).
 • هیچ آدابی و ترتیبی مجو ** هر چه می‏خواهد دل تنگت بگو
 • Do not seek any rules or method (of worship); say whatsoever your distressful heart desires.
 • کفر تو دین است و دینت نور جان ** ایمنی و ز تو جهانی در امان‏ 1785
 • Your blasphemy is (the true) religion, and your religion is the light of the spirit: you are saved, and through you a (whole) world is in salvation.