English    Türkçe    فارسی   

2
2427-2476

 • دانش من جوهر آمد نه عرض ** این بهایی نیست بهر هر غرض‏
 • My knowledge is substantial, not accidental; and this precious (thing) is not for (the purpose of gaining) every (worldly) interest.
 • کان قندم نیستان شکرم ** هم ز من می‏روید و من می‏خورم‏
 • I am a mine of candy, I am a plantation of sugar-canes: it is growing from me, and at the same time I am eating (of it).
 • علم تقلیدی و تعلیمی است آن ** کز نفورش مستمع دارد فغان‏
 • Knowledge is conventional and acquired (not real), when he (its owner) laments because the hearer is averse to (hearing) it.
 • چون پی دانه نه بهر روشنی است ** همچو طالب علم دنیای دنی است‏ 2430
 • Since it is (learned) as a bait (for popularity), not for the sake of (spiritual) enlightenment, he (the seeker of religious knowledge) is just as (bad) as the seeker of vile worldly knowledge;
 • طالب علم است بهر عام و خاص ** نی که تا یابد از این عالم خلاص‏
 • (For) he is seeking knowledge on account of the vulgar and the noble, not in order that he may win release from this world.
 • همچو موشی هر طرف سوراخ کرد ** چون که نورش راند از در گشت سرد
 • Like a mouse, he has burrowed in every direction, since the light drove him (back) from the door (the entrance to the hole) and said, ‘Away!’
 • چون که سوی دشت و نورش ره نبود ** هم در آن ظلمات جهدی می‏نمود
 • Inasmuch as he had no way (of getting out) to the open country and the light, he continued to make (such) an exertion even in that darkness.
 • گر خدایش پر دهد پر خرد ** برهد از موشی و چون مرغان پرد
 • If God give him wings, the wings of Wisdom, he will escape from mousiness and will fly like the birds;
 • ور نجوید پر بماند زیر خاک ** ناامید از رفتن راه سماک‏ 2435
 • But if he seek not wings, he will remain underground with no hope of traversing the path to Simák.
 • علم گفتاری که آن بی‏جان بود ** عاشق روی خریداران بود
 • Dialectic knowledge, which is soulless, is in love with (eager for) the countenance of customers;
 • گر چه باشد وقت بحث علم زفت ** چون خریدارش نباشد مرد و رفت‏
 • (But) though it is robust at the time of disputation, it is dead and gone when it has no customer.
 • مشتری من خدای است او مرا ** می‏کشد بالا که الله اشتری‏
 • My purchaser is God: He is drawing me aloft, for God hath purchased.
 • خونبهای من جمال ذو الجلال ** خونبهای خود خورم کسب حلال‏
 • My bloodwit (the reward of my self-sacrifice) is the beauty of the Glorious One: I enjoy my bloodwit (as) lawful earnings.
 • این خریداران مفلس را بهل ** چه خریداری کند یک مشت گل‏ 2440
 • Abandon these insolvent customers: what purchase can be made by a handful of (worthless) clay?
 • گل مخور گل را مخر گل را مجو ** ز انکه گل خوار است دایم زرد رو
 • Do not eat clay, do not buy clay, do not seek clay, because the eater of clay is always pale-faced.
 • دل بخور تا دایما باشی جوان ** از تجلی چهره‏ات چون ارغوان‏
 • Eat your heart (in love of God), that you may be young always, (and that) your visage (may be rosy) with Divine illumination, like the arghawán.”
 • یا رب این بخشش نه حد کار ماست ** لطف تو لطف خفی را خود سزاست‏
 • O Lord, this gift is not (within) the compass of our work (achievement): verily, (the gift of) Thy grace is (not according to our work, but) according to Thy mysterious grace.
 • دست گیر از دست ما ما را بخر ** پرده را بردار و پرده‏ی ما مدر
 • Take our hands (help us); buy (redeem) us from our hands (self-existence); lift the veil (between Thee and us), and do not tear our veil (do not expose us to shame).
 • باز خر ما را از این نفس پلید ** کاردش تا استخوان ما رسید 2445
 • Redeem us from this filthy self (nafs): its knife has reached our bones.
 • از چو ما بی‏چارگان این بند سخت ** کی گشاید ای شه بی‏تاج و تخت‏
 • Who will loose these strong chains from helpless ones like us, O king uncrowned and unthroned?
 • این چنین قفل گران را ای ودود ** کی تواند جز که فضل تو گشود
 • Who except (Thee in) Thy bounty, O Loving One, can loose such a heavy lock?
 • ما ز خود سوی که گردانیم سر ** چون تویی از ما به ما نزدیکتر
 • Let us turn our heads from ourselves towards Thee, inasmuch as Thou art nigher unto us than we (unto ourselves).
 • این دعا هم بخشش و تعلیم تست ** گر نه در گلخن گلستان از چه رست‏
 • Even this prayer is Thy gift and lesson (to us); else, wherefore has a rose-bed grown in an ash-pit?
 • در میان خون و روده فهم و عقل ** جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل‏ 2450
 • Save through Thy munificence, ’tis impossible to convey understanding and reason into the midst of blood and entrails.
 • از دو پاره‏ی پیه این نور روان ** موج نورش می‏زند بر آسمان‏
 • This flowing light (proceeds) from two pieces of fat (the two eyeballs): their waves of light reach up to the sky.
 • گوشت پاره که زبان آمد از او ** می‏رود سیلاب حکمت همچو جو
 • The piece of flesh which is the tongue—from it the flood of Wisdom is flowing, like a stream,
 • سوی سوراخی که نامش گوشهاست ** تا بباغ جان که میوه‏اش هوشهاست‏
 • Towards a cavity, whereof the name is “ears,” up to the orchard of the (rational) soul, whereof the fruit is intellections.
 • شاه راه باغ جانها شرع اوست ** باغ و بستانهای عالم فرع اوست‏
 • Its main course is the highway of the orchard of souls; the orchards and gardens of the world are its branches.
 • اصل و سرچشمه‏ی خوشی آن است آن ** زود تجری تحتها الأنهار خوان‏ 2455
 • That, that, is the source and fountainhead of joy: quick, recite (the text), (gardens) beneath which flow the rivers.
 • تتمه‌ای نصیحت رسول صلی الله علیه و آله بیمار را
 • Conclusion of the admonishment given by the Prophet, God bless and save him, to the sick man.
 • گفت پیغمبر مر آن بیمار را ** چون عیادت کرد یار زار را
 • The Prophet said to the sick man, when he visited (his) suffering friend,
 • که مگر نوعی دعایی کرده‏ای ** از جهالت زهربایی خورده‏ای‏
 • “Maybe you have made a prayer of some (peculiar) sort, and from ignorance have (as it were) eaten some poisoned food.
 • یاد آور چه دعا می‏گفته‏ای ** چون ز مکر نفس می‏آشفته‏ای‏
 • Bring to mind what (sort of) a prayer you said when you were being vexed by the guile of the fleshly soul.”
 • گفت یادم نیست الا همتی ** دار با من یادم آید ساعتی‏
 • He answered, “I do not remember; but direct a (spiritual) influence towards me, and it (the prayer) will come to my memory in a moment.”
 • از حضور نور بخش مصطفا ** پیش خاطر آمد او را آن دعا 2460
 • Through the light-giving presence of Mustafá (Mohammed), that prayer came into his mind;
 • همت پیغمبر روشن‏کده ** پیش خاطر آمدش آن گم شده‏
 • (From) the aspiration of the Prophet who dwells in light there came into his mind that which had been lost;
 • تافت ز آن روزن که از دل تا دل است ** روشنی که فرق حق و باطل است‏
 • Through the window which is between heart and heart flashed the light that separates truth and falsehood.
 • گفت اینک یادم آمد ای رسول ** آن دعا که گفته‏ام من بو الفضول‏
 • He said, “Look now, I have remembered, O Prophet, the prayer which I, impertinent fool, spoke.
 • چون گرفتار گنه می‏آمدم ** غرقه دست اندر حشایش می‏زدم‏
 • When I was being caught in (the toils of) sin, and drowning (therein) was clutching at straws––
 • از تو تهدید و وعیدی می‏رسید ** مجرمان را از عذاب بس شدید 2465
 • (Whilst) there was coming from thee to sinners a threat and menace of punishment exceedingly severe––
 • مضطرب می‏گشتم و چاره نبود ** بند محکم بود و قفل ناگشود
 • (And) I was becoming agitated, and there was no help (for me), (since) there were chains made fast and a lock not (to be) opened:
 • نی مقام صبر و نه راه گریز ** نی امید توبه نه جای ستیز
 • Neither room for patience nor means of flight, neither hope of repenting nor opportunity for rebelling
 • من چو هاروت و چو ماروت از حزن ** آه می‏کردم که ای خلاق من‏
 • I, like Hárút and Márút was crying in sorrow, ‘Alas!’ and saying, ‘O my Creator!’”
 • از خطر هاروت و ماروت آشکار ** چاه بابل را بکردند اختیار
 • Because of the dangers (of the Last Judgement) Hárút and Márút openly chose the pit of Babylon,
 • تا عذاب آخرت اینجا کشند ** گربزند و عاقل و ساحروش‏اند 2470
 • So that they might suffer here (in this world) the punishment of the world to come; and they are cunning and intelligent and magician-like.
 • نیک کردند و بجای خویش بود ** سهلتر باشد ز آتش رنج دود
 • They acted well, and ‘twas fitly done: the pain of smoke is lighter than (that of) fire.
 • حد ندارد وصف رنج آن جهان ** سهل باشد رنج دنیا پیش آن‏
 • The pain of that (future) world is beyond description; light is the pain of this world beside it.
 • ای خنک آن کاو جهادی می‏کند ** بر بدن زجری و دادی می‏کند
 • Oh, happy he that wages a holy war (of self-mortification), and puts a restraint upon the body and deals justice (against it),
 • تا ز رنج آن جهانی وارهد ** بر خود این رنج عبادت می‏نهد
 • And, in order that he may be delivered from the pain of that world, lays upon himself this pain of serving God.
 • من همی‏گفتم که یا رب آن عذاب ** هم در این عالم بران بر من شتاب‏ 2475
 • “I was saying, ‘O Lord, quickly inflict on me in this world that punishment,
 • تا در آن عالم فراغت باشدم ** در چنین درخواست حلقه می‏زدم‏
 • So that I may have exemption (from it) in yonder world.’ About such-like a request was I knocking at the door .