English    Türkçe    فارسی   

4
1262-1311

 • که نفرساید نریزد در خزان ** باد هر خرطوم اخشم دور از آن
 • Which does not fade and drop in autumn—far from it be the wind (breath) of every nose that cannot smell!
 • نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه‌السلام و تشبه کردن او به کارهای سلیمان علیه‌السلام و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خویشتن را سلیمان بن داود نام کردن
 • How the Demon sat on the place (throne) of Solomon, on whom be peace, and imitated his actions; and concerning the manifest difference between the two Solomons, and how the Demon called himself Solomon son of David.
 • ورچه عقلت هست با عقل دگر ** یار باش و مشورت کن ای پدر
 • Even if thou hast intellect, associate and consult with another intellect, O father.
 • با دو عقل از بس بلاها وا رهی ** پای خود بر اوج گردونها نهی
 • With two intellects thou wilt be delivered from many afflictions: thou wilt plant thy foot on the summit of the heavens.
 • دیو گر خود را سلیمان نام کرد ** ملک برد و مملکت را رام کرد 1265
 • If the Demon called himself Solomon and won the kingdom and made the empire subject (to him),
 • صورت کار سلیمان دیده بود ** صورت اندر سر دیوی می‌نمود
 • (It was because) he had seen (and imitated) the form of Solomon's action; (but) within the form the spirit of demonry was appearing.
 • خلق گفتند این سلیمان بی‌صفاست ** از سلیمان تا سلیمان فرقهاست
 • The people said, “This Solomon is without excellence: there are (great) differences between (that) Solomon and (this) Solomon.”
 • او چو بیداریست این هم‌چون وسن ** هم‌چنانک آن حسن با این حسن
 • He (the former) is like wakefulness, this one is like sleep; (there is as much difference) as between that Hasan and this Hasan.
 • دیو می‌گفتی که حق بر شکل من ** صورتی کردست خوش بر اهرمن
 • The Demon would reply, “God has bestowed on Ahriman a pleasing form (aspect) in the likeness of me.
 • دیو را حق صورت من داده است ** تا نیندازد شما را او بشست 1270
 • God hath given my aspect to the Devil: let him not cast you into his net!
 • گر پدید آید به دعوی زینهار ** صورت او را مدارید اعتبار
 • If he appear with the pretence (that he is really I), beware! Do not have regard to his (outward) form.”
 • دیوشان از مکر این می‌گفت لیک ** می‌نمود این عکس در دلهای نیک
 • The Demon was saying this to them from guile, but in good (enlightened) hearts the reverse of this was apparent.
 • نیست بازی با ممیز خاصه او ** که بود تمییز و عقلش غیب‌گو
 • There is no playing tricks with the discerning man, especially (with) him whose discernment and intelligence speak of the Unseen.
 • هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل ** می‌نبندد پرده بر اهل دول
 • No magic and no imposture and fraud will bind a veil upon the owners of (spiritual) empire.
 • پس همی گفتند با خود در جواب ** بازگونه می‌روی ای کژ خطاب 1275
 • Hence they were saying to themselves in reply (to the Demon), “Thou art going upside down, O thou who art addressed falsely (by the name of Solomon).
 • بازگونه رفت خواهی همچنین ** سوی دوزخ اسفل اندر سافلین
 • Upside down likewise thou wilt go Hellward, the lowest among the low.
 • او اگر معزول گشتست و فقیر ** هست در پیشانیش بدر منیر
 • If he (Solomon) has been deposed and reduced to poverty, (yet) the radiant full-moon is on his forehead.
 • تو اگر انگشتری را برده‌ای ** دوزخی چون زمهریر افسرده‌ای
 • If thou hast carried off the (royal) signet-ring, (yet) thou art (as) a Hell frozen like (the region of) piercing cold.
 • ما ببوش و عارض و طاق و طرنب ** سر کجا که خود همی ننهیم سنب
 • On account of (the Demon's) ostentation and vain show and pomp and grandeur how (should we lay) the head (in obeisance before him)? for we will not lay (before him) even a hoof.
 • ور به غفلت ما نهیم او را جبین ** پنجه‌ی مانع برآید از زمین 1280
 • And if heedlessly we should lay the forehead (on the ground in homage) to him, a preventing hand will rise up from the earth,
 • که منه آن سر مرین سر زیر را ** هین مکن سجده مرین ادبار را
 • (As though to say), ‘Do not lay the head before this headlong-fallen one; beware, do not bow down to this ill-fated wretch!’”
 • کردمی من شرح این بس جان‌فزا ** گر نبودی غیرت و رشک خدا
 • I would have given a very soul-quickening exposition of this (story), were it not for the indignation and jealousy of God.
 • هم قناعت کن تو بپذیر این قدر ** تا بگویم شرح این وقتی دگر
 • Still, be content and accept this (insufficient) amount, that I may explain (the whole of) this at another time.
 • نام خود کرده سلیمان نبی ** روی‌پوشی می‌کند بر هر صبی
 • He (the Demon), having called himself by the name of the prophet Solomon, makes it a mask to deceive every (foolish) boy.
 • در گذر از صورت و از نام خیز ** از لقب وز نام در معنی گریز 1285
 • Pass on from the (outward) form and rise beyond the name: flee from title and from name (and enter) into reality.
 • پس بپرس از حد او وز فعل او ** در میان حد و فعل او را بجو
 • Inquire, then, about his (spiritual) degree and his (interior) actions: in the midst of his degree and actions seek (to discover) him.
 • درآمدن سلیمان علیه‌السلام هر روز در مسجد اقصی بعد از تمام شدن جهت عبادت و ارشاد عابدان و معتکفان و رستن عقاقیر در مسجد
 • How Solomon, on whom be peace, entered the Farther Mosque daily, after its completion, for the purpose of worshipping and directing the worshippers and devotees; and how medicinal herbs grew in the Mosque.
 • هر صباحی چون سلیمان آمدی ** خاضع اندر مسجد اقصی شدی
 • Every morning, when Solomon came and made supplication in the Farther Mosque.
 • نوگیاهی رسته دیدی اندرو ** پس بگفتی نام و نفع خود بگو
 • He saw that a new plant had grown there; then he would say, “Tell thy name and use.
 • تو چه دارویی چیی نامت چیست ** تو زیان کی و نفعت بر کیست
 • What medicine art thou? What art thou? What is thy name? To whom art thou hurtful and for whom is thy usefulness?”
 • پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام ** که من آن را جانم و این را حمام 1290
 • Then every plant would tell its effect and name, saying “I am life to that one, and death to this one.
 • من مرین را زهرم و او را شکر ** نام من اینست بر لوح از قدر
 • I am poison to this one, and sugar to that one: this is my name (inscribed) on the Tablet by (the pen of) the Divine decree.”
 • پس طبیبان از سلیمان زان گیا ** عالم و دانا شدندی مقتدی
 • Then (by hearing) from Solomon about those plants the physicians became learned and wise authorities (on medicine),
 • تا کتبهای طبیبی ساختند ** جسم را از رنج می‌پرداختند
 • So that they compiled medical books and were relieving the body from pain.
 • این نجوم و طب وحی انبیاست ** عقل و حس را سوی بی‌سو ره کجاست
 • This astronomy and medicine is (knowledge given by) Divine inspiration to the prophets: where is the way for intellect and sense (to advance) towards that which is without (spatial) direction?
 • عقل جزوی عقل استخراج نیست ** جز پذیرای فن و محتاج نیست 1295
 • The particular (individual) intellect is not the intellect (capable) of production: it is only the receiver of science and is in need (of teaching).
 • قابل تعلیم و فهمست این خرد ** لیک صاحب وحی تعلیمش دهد
 • This intellect is capable of being taught and of apprehending, but (only) the man possessed of Divine inspiration gives it the teaching (which it requires).
 • جمله حرفتها یقین از وحی بود ** اول او لیک عقل آن را فزود
 • Assuredly, in their beginning, all trades (crafts and professions) were (derived) from Divine inspiration, but the intellect added (something) to them.
 • هیچ حرفت را ببین کین عقل ما ** تاند او آموختن بی‌اوستا
 • Consider whether this intellect of ours can learn any trade without a master.
 • گرچه اندر مکر موی‌اشکاف بد ** هیچ پیشه رام بی‌استا نشد
 • Although it (the intellect) was hair-splitting (subtle and ingenious) in contrivance, no trade was subdued (brought under command) without a master.
 • دانش پیشه ازین عقل ار بدی ** پیشه‌ی بی‌اوستا حاصل شدی 1300
 • If knowledge of a trade were (derived) from this intellect, any trade would be acquired without a master.
 • آموختن پیشه گورکنی قابیل از زاغ پیش از آنک در عالم علم گورکنی و گور بود
 • How Qábíl (Cain) learned the trade of grave-digging from the crow (raven), before knowledge of grave-digging and graves existed in the world.
 • کندن گوری که کمتر پیشه بود ** کی ز فکر و حیله و اندیشه بود
 • When was grave-digging, which was the meanest trade (of all), (acquired) from thought and cunning and meditation?
 • گر بدی این فهم مر قابیل را ** کی نهادی بر سر او هابیل را
 • If Qábíl had possessed this understanding, how should he have placed (the body of) Hábíl (Abel) on his head?—
 • که کجا غایب کنم این کشته را ** این به خون و خاک در آغشته را
 • Saying, “Where shall I hide this murdered one, this man bestained with blood and earth?”
 • دید زاغی زاغ مرده در دهان ** بر گرفته تیز می‌آمد چنان
 • He espied a crow which had taken up a dead crow in its mouth and was approaching (ever) so quickly.
 • از هوا زیر آمد و شد او به فن ** از پی تعلیم او را گورکن 1305
 • It came down from the air and began skilfully to dig a grave for it (the dead crow) for the purpose of teaching (him).
 • پس به چنگال از زمین انگیخت گرد ** زود زاغ مرده را در گور کرد
 • Then with its talons it raised dust from the ground and speedily put the dead crow in the grave.
 • دفن کردش پس بپوشیدش به خاک ** زاغ از الهام حق بد علم‌ناک
 • It buried it, then it covered it with earth: the crow was endowed with knowledge through the inspiration (given) of God.
 • گفت قابیل آه شه بر عقل من ** که بود زاغی ز من افزون به فن
 • Qábíl cried, “Oh, fie on my intellect! for a crow is superior to me in skill.”
 • عقل کل را گفت مازاغ البصر ** عقل جزوی می‌کند هر سو نظر
 • Concerning the Universal Intellect He (God) hath said, “The sight did not rove (má zágh),” (but) the particular intellect is looking in every direction.
 • عقل مازاغ است نور خاصگان ** عقل زاغ استاد گور مردگان 1310
 • The Intellect whose sight does not rove (‘aql-i má zágh) is the light of the elect; the crow-intellect (‘aql-i zágh) is the sexton for the (spiritually) dead.
 • جان که او دنباله‌ی زاغان پرد ** زاغ او را سوی گورستان برد
 • The spirit that flies after crows—the crow carries it towards the graveyard.