English    Türkçe    فارسی   

4
470-519

 • هم‌چو از آب و گل آدم‌کده ** نور ز آهک پاره‌ها تابان شده 470
 • As from the water and earth of the house (bodily tenement) of Adam, (so) did light shine forth from the pieces of mortar.
 • سنگ بی‌حمال آینده شده ** وان در و دیوارها زنده شده
 • The stones were coming without carrier, and those doors and walls had become living.
 • حق همی‌گوید که دیوار بهشت ** نیست چون دیوارها بی‌جان و زشت
 • God saith that the ‘wall of Paradise is not lifeless and ugly like (other) walls;
 • چون در و دیوار تن با آگهیست ** زنده باشد خانه چون شاهنشهیست
 • Like the door and wall of the body, it is (endowed) with intelligence: the house (Paradise) is living since it belongs to the King of kings.
 • هم درخت و میوه هم آب زلال ** با بهشتی در حدیث و در مقال
 • Both tree and fruit and limpid water (take part) with the in habitant of Paradise in conversation and discourse,
 • زانک جنت را نه ز آلت بسته‌اند ** بلک از اعمال و نیت بسته‌اند 475
 • Because Paradise has not been fashioned out of (the builder’s) materials; nay, but it has been fashioned out of (good) deeds and intentions.
 • این بنا ز آب و گل مرده بدست ** وان بنا از طاعت زنده شدست
 • This edifice has been (made) of dead water and earth, while that edifice has arisen from living piety.
 • این به اصل خویش ماند پرخلل ** وان به اصل خود که علمست و عمل
 • This (edifice) resembles its foundation (which is) full of defect, and that (edifice resembles) its foundation, which is knowledge and action.
 • هم سریر و قصر و هم تاج و ثیاب ** با بهشتی در سال و در جواب
 • Both throne and palace and crown and robes are (engaged) in question and reply (conversation) with the inhabitant of Paradise.
 • فرش بی‌فراش پیچیده شود ** خانه بی‌مکناس روبیده شود
 • The carpet (there) is folded without the farrash (carpet- spreader); the house (Paradise) is swept without the broom.
 • خانه‌ی دل بین ز غم ژولیده شد ** بی‌کناس از توبه‌ای روبیده شد 480
 • Behold the house of the heart: it was disordered by (worldly) cares: without sweeper it was swept (clean) by a (vow of) repentance.
 • تخت او سیار بی‌حمال شد ** حلقه و در مطرب و قوال شد
 • Its throne moved along without carrier; its door-ring and door became (sweet-sounding like) musician and singer.
 • هست در دل زندگی دارالخلود ** در زبانم چون نمی‌آید چه سود
 • The life of the everlasting Abode (Paradise) exists in the heart: since it comes not on to my tongue, what is the use (of my attempting to describe it)?
 • چون سلیمان در شدی هر بامداد ** مسجد اندر بهر ارشاد عباد
 • When Solomon went into the Mosque every morning to guide the servants (of God) in the right way,
 • پند دادی گه بگفت و لحن و ساز ** گه به فعل اعنی رکوعی یا نماز
 • He would give exhortation, sometimes by speech and melody and harmony, sometimes by act—I mean, a bowing or (service of) prayer.
 • پند فعلی خلق را جذاب‌تر ** که رسد در جان هر باگوش و کر 485
 • The exhortation of act draws people more powerfully, for it reaches the soul of every one that hath hearing and (also) the deaf.
 • اندر آن وهم امیری کم بود ** در حشم تاثیر آن محکم بود
 • In that (kind of exhortation) the conceit of princedom is less (than in the other kind): the impression made by it upon the (prince’s) followers is strong.
 • قصه‌ی آغاز خلافت عثمان رضی الله عنه و خطبه‌ی وی در بیان آنک ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به قول
 • Story of the beginning of the Caliphate of ‘Uthmán, may God be well-pleased with him, and his sermon expounding that the doer who exhorts by deeds is better than the speaker who exhorts by words.
 • قصه‌ی عثمان که بر منبر برفت ** چون خلافت یافت بشتابید تفت
 • The story (told) of ‘Uthmán is that he mounted the pulpit: when he obtained the Caliphate, he made hot haste (to mount it).
 • منبر مهتر که سه‌پایه بدست ** رفت بوبکر و دوم پایه نشست
 • (’Twas) the pulpit of the Chief (Mohammed), which had three steps: Abú Bakr went and seated himself on the second step.
 • بر سوم پایه عمر در دور خویش ** از برای حرمت اسلام و کیش
 • ‘Umar, in his reign, (sat) on the third step in order to show reverence for Islam and the (true) Religion.
 • دور عثمان آمد او بالای تخت ** بر شد و بنشست آن محمودبخت 490
 • (When) the reign of ‘Uthmán arrived, he, that man of praised (blessed) fortune, went up on to the top of the throne (pulpit) and seated himself.
 • پس سالش کرد شخصی بوالفضول ** که آن دو ننشستند بر جای رسول
 • Then a person given to idle meddling questioned him, saying, “Those two did not sit in the Prophet's place:
 • پس تو چون جستی ازیشان برتری ** چون برتبت تو ازیشان کمتری
 • How, then, hast thou sought to be higher than they, when thou art inferior to them in rank?”
 • گفت اگر پایه‌ی سوم را بسپرم ** وهم آید که مثال عمرم
 • He replied, “If I tread on the third step, it will be imagined that I resemble ‘Umar;
 • بر دوم پایه شوم من جای‌جو ** گویی بوبکرست و این هم مثل او
 • (And if) I seek a seat on the second step, thou wilt say, ‘’Tis (the seat of) Abú Bakr, and (therefore) this one too is like him.’
 • هست این بالا مقام مصطفی ** وهم مثلی نیست با آن شه مرا 495
 • This top (of the pulpit) is the place of Mustafá (Mohammed): no one will imagine that I am like that (spiritual) King.”
 • بعد از آن بر جای خطبه آن ودود ** تا به قرب عصر لب‌خاموش بود
 • Afterwards, (seated) in the preaching-place, that loving man kept silence till near the (time of the) afternoon-prayer.
 • زهره نه کس را که گوید هین بخوان ** یا برون آید ز مسجد آن زمان
 • None dared to say “Come now, preach!” or to go forth from the mosque during that time.
 • هیبتی بنشسته بد بر خاص و عام ** پر شده نور خدا آن صحن و بام
 • An awe had settled (descended) on high and low (alike): the court and roof (of the mosque) had become filled with the Light of God.
 • هر که بینا ناظر نورش بدی ** کور زان خورشید هم گرم آمدی
 • Whoever possessed vision was beholding His Light; the blind man too was being heated by that Sun.
 • پس ز گرمی فهم کردی چشم کور ** که بر آمد آفتابی بی‌فتور 500
 • Hence, by reason of the heat, the blind man's eye was perceiving that there had arisen a Sun whose strength faileth not.
 • لیک این گرمی گشاید دیده را ** تا ببیند عین هر بشنیده را
 • But this heat (unlike the heat of the terrestrial sun) opens the (inward) eye, that it may see the very substance of everything heard.
 • گرمیش را ضجرتی و حالتی ** زان تبش دل را گشادی فسحتی
 • Its heat has (as effect) a grievous agitation and emotion, (but) from that glow there comes to the heart a joyous (sense of) freedom, an expansion.
 • کور چون شد گرم از نور قدم ** از فرح گوید که من بینا شدم
 • When the blind man is heated by the Light of Eternity, from gladness he says, “I have become seeing.”
 • سخت خوش مستی ولی ای بوالحسن ** پاره‌ای راهست تا بینا شدن
 • Thou art mightily well drunken, but, O Bu ’l-Hasan, there is a bit of way (to be traversed ere thou attain) to seeing.
 • این نصیب کور باشد ز آفتاب ** صد چنین والله اعلم بالصواب 505
 • This is the blind man's portion from the Sun, (and) a hundred such (portions); and God best knoweth what is right.
 • وآنک او آن نور را بینا بود ** شرح او کی کار بوسینا بود
 • And he that hath vision of that Light—how should the explanation of him (his state) be a task (within the capacity) of Bú Síná?
 • ور شود صد تو که باشد این زبان ** که بجنباند به کف پرده‌ی عیان
 • (Even) if it be hundredfold, who (what) is this tongue that it should move with its hand the veil of (mystical) clairvoyance?
 • وای بر وی گر بساید پرده را ** تیغ اللهی کند دستش جدا
 • Woe to it if it touch the veil! The Divine sword severs its hand.
 • دست چه بود خود سرش را بر کند ** آن سری کز جهل سرها می‌کند
 • What of the hand? It (the sword) rends off even its (the tongue's) head—the head that from ignorance puts forth many a head (of pride and self-conceit).
 • این به تقدیر سخن گفتم ترا ** ورنه خود دستش کجا و آن کجا 510
 • I have said this to you, speaking hypothetically; otherwise, indeed, how far is its hand from being able to do that!
 • خاله را خایه بدی خالو شدی ** این به تقدیر آمدست ار او بدی
 • Materterae si testiculi essent, ea avunculus esset: this is hypothetical—“if there were.” [(If) in regard to a maternal aunt there were testicles, she would would be a maternal uncle: this is hypothetical—“if there were.”]
 • از زبان تا چشم کو پاک از شکست ** صد هزاران ساله گویم اندکست
 • (If) I say that between the tongue and the eye that is free from doubt there is a hundred thousand years' (journey), ’tis little (in comparison with the reality).
 • هین مشو نومید نور از آسمان ** حق چو خواهد می‌رسد در یک زمان
 • Now come, do not despair! When God wills, light arrives from heaven in a single moment.
 • صد اثر در کانها از اختران ** می‌رساند قدرتش در هر زمان
 • At every instant His power causes a hundred influences from the stars to reach the (subterranean) mines.
 • اختر گردون ظلم را ناسخست ** اختر حق در صفاتش راسخست 515
 • The star (planet) of heaven deletes the darkness; the star of God is fixed in His Attributes.
 • چرخ پانصد ساله راه ای مستعین ** در اثر نزدیک آمد با زمین
 • O thou that seekest help, the celestial sphere, (at a distance) of five hundred years' journey, is in effect nigh unto the earth.
 • سه هزاران سال و پانصد تا زحل ** دم بدم خاصیتش آرد عمل
 • ’Tis (a journey of) three thousand five hundred years to Saturn; (yet) his special property acts incessantly (upon the earth).
 • در همش آرد چو سایه در ایاب ** طول سایه چیست پیش آفتاب
 • He (God) rolls it up like a shadow at the return (of the sun): in the sun's presence what is (what avails) the length of the shadow?
 • وز نفوس پاک اختروش مدد ** سوی اخترهای گردون می‌رسد
 • And from the pure star like souls replenishment is ever coming to the stars of heaven.