English    Türkçe    فارسی   

4
717-766

 • بذل شاهانه‌ست این بی رشوتی ** بخشش محضست این از رحمتی
 • This is a royal gift devoid of any corruption: this is pure munificence (springing) from a (great) mercy,
 • تحریض سلیمان علیه‌السلام مر رسولان را بر تعجیل به هجرت بلقیس بهر ایمان
 • [How Solomon, on whom be peace, urged the envoys to hasten the emigration of Bilqís (from her kingdom) for the Faith’s sake.]
 • هم‌چنان که شه سلیمان در نبرد ** جذب خیل و لشکر بلقیس کرد
 • Even as in (the spiritual) warfare King Solomon drew the cavalry and foot-soldiers of Bilqís (towards him),
 • که بیایید ای عزیزان زود زود ** که برآمد موجها از بحر جود
 • Saying, “O honoured men, come quickly, quickly, for the waves have risen from the sea of bounty.
 • سوی ساحل می‌فشاند بی‌خطر ** جوش موجش هر زمانی صد گهر 720
 • At every moment the surge of its waves is scattering shorewards a hundred pearls without danger (to those who seek them).
 • الصلا گفتیم ای اهل رشاد ** کین زمان رضوان در جنت گشاد
 • We cry (you) welcome, O people of righteousness, for now Rizwan hath opened the gate of Paradise.”
 • پس سلیمان گفت ای پیکان روید ** سوی بلقیس و بدین دین بگروید
 • Then Solomon said, “O couriers, go to Bilqís and believe in this Religion.
 • پس بگوییدش بیا اینجا تمام ** زود که ان الله یدعوا بالسلام
 • Then bid her come hither with all speed, for verily God inviteth to the (abode of) peace.”
 • هین بیا ای طالب دولت شتاب ** که فتوحست این زمان و فتح باب
 • Hark, come speedily, O seeker of felicity, for now is (the time for) manifestations (of spiritual grace) and the opening of the door.
 • ای که تو طالب نه‌ای تو هم بیا ** تا طلب یابی ازین یار وفا 725
 • O thou who art not a seeker, come thou also, that thou mayst gain (the gift of) seeking (felicity) from this faithful Friend.
 • سبب هجرت ابراهیم ادهم قدس الله سره و ترک ملک خراسان
 • The cause of the emigration of (Ibráhím son of) Adham, may God sanctify his spirit, and his abandoning the kingdom of Khurásán.
 • ملک برهم زن تو ادهم‌وار زود ** تا بیابی هم‌چو او ملک خلود
 • Quickly dash to pieces the kingdom (of this world), like (Ibráhím son of) Adham, that like him thou mayst gain the kingdom of everlasting life.
 • خفته بود آن شه شبانه بر سریر ** حارسان بر بام اندر دار و گیر
 • At night that king was asleep on his throne, (while) on the roof (of the palace) the guards were exercising authority.
 • قصد شه از حارسان آن هم نبود ** که کند زان دفع دزدان و رنود
 • The king's purpose in (having) the guards was not that he might thereby keep off robbers and ne’er-do-wells.
 • او همی دانست که آن کو عادلست ** فارغست از واقعه آمن دلست
 • He knew that the man who is just is free from (fear of) attack and secure in his heart.
 • عدل باشد پاسبان گامها ** نه به شب چوبک‌زنان بر بامها 730
 • Justice is the guardian of pleasures; not men who beat their rattles on the roofs at night.
 • لیک بد مقصودش از بانگ رباب ** هم‌چو مشتاقان خیال آن خطاب
 • But his object in (listening to) the sound of the rebeck was, like (that of) ardent lovers (of God), (to bring into his mind) the phantasy of that (Divine) allocution;
 • ناله‌ی سرنا و تهدید دهل ** چیزکی ماند بدان ناقور کل
 • (For) the shrill noise of the clarion and the menace of the drum somewhat resemble that universal trumpet.
 • پس حکیمان گفته‌اند این لحنها ** از دوار چرخ بگرفتیم ما
 • Hence philosophers have said that we received these harmonies from the revolution of the (celestial) sphere,
 • بانگ گردشهای چرخست این که خلق ** می‌سرایندش به طنبور و به حلق
 • (And that) this (melody) which people sing with pandore and throat is the sound of the revolutions of the sphere;
 • مومنان گویند که آثار بهشت ** نغز گردانید هر آواز زشت 735
 • (But) the true believers say that the influences of Paradise made every unpleasant sound to be beautiful.
 • ما همه اجزای آدم بوده‌ایم ** در بهشت آن لحنها بشنوده‌ایم
 • We all have been parts of Adam, we have heard those melodies in Paradise.
 • گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی ** یادمان آمد از آنها چیزکی
 • Although the water and earth (of our bodies) have caused a doubt to fall upon us, something of those (melodies) comes (back) to our memory;
 • لیک چون آمیخت با خاک کرب ** کی دهند این زیر و آن بم آن طرب
 • But since it is mingled with the earth of sorrow, how should this treble and bass give (us) the same delight?
 • آب چون آمیخت با بول و کمیز ** گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز
 • When water is mingled with urine and stalings, its temperament is made bitter and acid by the commixture.
 • چیزکی از آب هستش در جسد ** بول گیرش آتشی را می‌کشد 740
 • There is a small quantity of water in his (a man's) body: suppose it is urine, (yet) it will extinguish a fire.
 • گر نجس شد آب این طبعش بماند ** که آتش غم را به طبع خود نشاند
 • If the water has been defiled, (still) this natural property of it remains, for by its nature it allays the fire of grief.
 • پس غدای عاشقان آمد سماع ** که درو باشد خیال اجتماع
 • Therefore samá‘ (music) is the food of lovers (of God), since therein is the phantasy of composure (tranquillity of mind).
 • قوتی گیرد خیالات ضمیر ** بلک صورت گردد از بانگ و صفیر
 • From (hearing) sounds and pipings the mental phantasies gather a (great) strength; nay, they become forms (in the imagination).
 • آتش عشق از نواها گشت تیز ** آن چنان که آتش آن جوزریز
 • The fire of love is made keen (inflamed) by melodies, just as the fire (ardour) of the man who dropped walnuts (into the water).
 • حکایت آن مرد تشنه کی از سر جوز بن جوز می‌ریخت در جوی آب کی در گو بود و به آب نمی‌رسید تا به افتادن جوز بانگ آب# بشنود و او را چو سماع خوش بانگ آب اندر طرب می‌آورد
 • Story of the thirsty man who dropped walnuts from the top of a walnut-tree into the water-brook that was in the hollow, without reaching the water (himself), in order that he might hear the sound made by the walnuts falling on the water, which thrilled him with joy as (though it were) sweet music.
 • در نغولی بود آب آن تشنه راند ** بر درخت جوز جوزی می‌فشاند 745
 • The water was in a deep place: the thirsty man went up the tree and scattered the walnuts one by one.
 • می‌فتاد از جوزبن جوز اندر آب ** بانگ می‌آمد همی دید او حباب
 • The walnuts were falling from the walnut-tree into the water: the sound was coming (to his ears), and he was seeing the bubbles.
 • عاقلی گفتش که بگذار ای فتی ** جوزها خود تشنگی آرد ترا
 • A sensible person said to him, “Leave off, O youth: truly the (loss of the) walnuts will bring thirst (regret) to you.
 • بیشتر در آب می‌افتد ثمر ** آب در پستیست از تو دور در
 • The more the fruit falls into the water—(since) the water is below at a (great) distance from you,
 • تا تو از بالا فرو آیی به زور ** آب جویش برده باشد تا به دور
 • The river-water will have carried it (the fruit) far away before you with effort come down from the top (of the tree).”
 • گفت قصدم زین فشاندن جوز نیست ** تیزتر بنگر برین ظاهر مه‌ایست 750
 • He replied, “My purpose in this scattering is not (to obtain possession of) the walnuts: look more keenly, do not stop at this superficial (view).
 • قصد من آنست که آید بانگ آب ** هم ببینم بر سر آب این حباب
 • My purpose is that the sound of the water should come (to my ears); also, that I should see these bubbles on the surface of the water.”
 • تشنه را خود شغل چه بود در جهان ** گرد پای حوض گشتن جاودان
 • What, indeed, is the thirsty man's business in the world? To circle for ever round the base of the tank,
 • گرد جو و گرد آب و بانگ آب ** هم‌چو حاجی طایف کعبه‌ی صواب
 • Round the channel and round the Water and the sound of the Water, like a pilgrim circumambulating the Ka‘ba of Truth.
 • هم‌چنان مقصود من زین مثنوی ** ای ضیاء الحق حسام‌الدین توی
 • Even so, in (composing) this Mathnawí thou, O Ziyá’u ’l-Haqq (Radiance of God) Husámu’ddín, art my object.
 • مثنوی اندر فروع و در اصول ** جمله آن تست کردستی قبول 755
 • The whole Mathnawí in its branches and roots is thine: thou hast accepted (it).
 • در قبول آرند شاهان نیک و بد ** چون قبول آرند نبود بیش رد
 • Kings accept (both) good and bad: when they accept (anything), it is reprobate no more.
 • چون نهالی کاشتی آبش بده ** چون گشادش داده‌ای بگشا گره
 • Since thou hast planted the sapling, give it water. Since thou hast given it freedom (to grow), untie the knots.
 • قصدم از الفاظ او راز توست ** قصدم از انشایش آواز توست
 • In (all) its expressions my object is (to reveal) thy mystery; in composing it my object is (to hear) thy voice.
 • پیش من آوازت آواز خداست ** عاشق از معشوق حاشا که جداست
 • To me thy voice is the voice of God: Heaven forfend that (I should say) the lover is separate from the Beloved.
 • اتصالی بی‌تکیف بی‌قیاس ** هست رب‌الناس را با جان ناس 760
 • There is a union beyond description or analogy between the Lord of Man and the spirit of Man.
 • لیک گفتم ناس من نسناس نی ** ناس غیر جان جان‌اشناس نی
 • But I said nás (Man), not nasnás; nás is none but the spirit that knows the (Divine) Spirit.
 • ناس مردم باشد و کو مردمی ** تو سر مردم ندیدستی دمی
 • Nás is Man, and where is Manhood? You have never beheld the head (spiritual principle) of Man: you are a tail.
 • ما رمیت اذ رمیت خوانده‌ای ** لیک جسمی در تجزی مانده‌ای
 • You have recited (the text) thou didst not throw when thou threwest, but you are a (mere) body: you have remained in division.
 • ملک جسمت را چو بلقیس ای غبی ** ترک کن بهر سلیمان نبی
 • Like Bilqís, O foolish one, abandon the kingdom of your body for the sake of the prophet Solomon.
 • می‌کنم لا حول نه از گفت خویش ** بلک از وسواس آن اندیشه کیش 765
 • I am crying “lá hawl,” not on account of my own words, nay, but on account of the false suggestions of the person accustomed to think (evil),
 • کو خیالی می‌کند در گفت من ** در دل از وسواس و انکارات ظن
 • Who is conceiving in his heart a vain fancy about my words, (a fancy arising) from the false suggestions and incredulities of (evil) thought.