English    Türkçe    فارسی   

6
1135-1184

 • بد هلال استاددل جان‌روشنی  ** سایس و بنده‌ی امیری مومنی  1135
 • Hilál was a spiritual adept and a man of illumined soul, (though he was) the groom and slave of a Moslem Amír.
 • سایسی کردی در آخر آن غلام  ** لیک سلطان سلاطین بنده نام 
 • The youth served as a groom in the stable, but (he was really) a king of kings and a slave (only) in name.
 • آن امیر از حال بنده بی‌خبر  ** که نبودش جز بلیسانه نظر 
 • The Amír was ignorant of his slave's (real) condition, for he had no discernment but of the sort possessed by Iblís.
 • آب و گل می‌دید و در وی گنج نه  ** پنج و شش می‌دید و اصل پنج نه 
 • He saw the clay, but not the treasure (buried) in it: he saw the five (senses) and the six (directions), but not the source of the five.
 • رنگ طین پیدا و نور دین نهان  ** هر پیمبر این چنین بد در جهان 
 • The colour of clay is manifest, the light of religion is hidden: such was (the case of) every prophet in the world.
 • آن مناره دید و در وی مرغ نی  ** بر مناره شاه‌بازی پر فنی  1140
 • One (person) saw the minaret, but not the bird (perched) upon it, (though) upon the minaret (was) a fully accomplished royal falcon;
 • وان دوم می‌دید مرغی پرزنی  ** لیک موی اندر دهان مرغ نی 
 • And a second (observer) saw a bird flapping its wings, but not the hair in the bird's mouth (beak);
 • وانک او ینظر به نور الله بود  ** هم ز مرغ و هم ز مو آگاه بود 
 • But that one who was seeing by the light of God was aware both of the bird and of the hair,
 • گفت آخر چشم سوی موی نه  ** تا نبینی مو بنگشاید گره 
 • And said (to the other), “Pray, direct thine eye towards the hair: till thou see the hair, the knot will not be untied.”
 • آن یکی گل دید نقشین دو وحل  ** وآن دگر گل دید پر علم و عمل 
 • The one saw in the mud (only) figured clay, while the other saw clay replete with knowledge and works.
 • تن مناره علم و طاعت هم‌چو مرغ  ** خواه سیصد مرغ‌گیر و یا دو مرغ  1145
 • 1145 The body is the minaret, knowledge and obedience (to God) are like the bird: suppose three hundred birds (to be perched on it) or (only) two birds, whichever you please.
 • مرد اوسط مرغ‌بینست او و بس  ** غیر مرغی می‌نبیند پیش و پس 
 • The middle man sees the bird only: neither before nor behind (him) does he see anything but a bird.
 • موی آن نور نیست پنهان آن مرغ  ** هیچ عاریت نباشد کار او 
 • The hair is the hidden light belonging to the bird, whereby the soul of the bird is enduring (for ever).
 • مرغ کان مویست درمنقار او ** هیچ عاریت نباشد کار او
 • The works of the bird in whose beak is that hair are never counterfeit.
 • علم او از جان او جوشد مدام  ** پیش او نه مستعار آمد نه وام 
 • Its knowledge gushes perpetually from its soul: it (this bird) has nothing that is borrowed (from others) and (owes) no debt.
 • رنجور شدن این هلال و بی‌خبری خواجه‌ی او از رنجوری او از تحقیر و ناشناخت و واقف شدن دل مصطفی علیه‌السلام از رنجوری و حال او و افتقاد و عیادت رسول علیه‌السلام این هلال را 
 • How this Hilál fell ill, and how his master was unaware of his being ill, because he despised him and did not recognise (his real worth); and how the heart of Mustafá (Mohammed), on whom be peace, came to know of his illness and his state (of weakness), and how the Prophet, on whom be peace, inquired after this Hilál and went to see him.
 • از قضا رنجور و ناخوش شد هلال  ** مصطفی را وحی شد غماز حال  1150
 • By (Divine) destiny Hilál became ill and weak: inspiration acquainted Mustafá with his condition.
 • بد ز رنجوریش خواجه‌ش بی‌خبر  ** که بر او بد کساد و بی‌خطر 
 • His master was unaware of his illness, for in his eyes he (Hilál) was worth little and without importance.
 • خفته نه روز اندر آخر محسنی  ** هیچ کس از حال او آگاه نی 
 • (Such) a well-doer lay (ill) in the stable for nine days, and none took notice of his plight.
 • آنک کس بود و شهنشاه کسان  ** عقل صد چون قلزمش هر جا رسان 
 • (But) he who was a personage and the Emperor of (all) personages, he whose oceanic mind reaches every place—
 • وحیش آمد رحم حق غم‌خوار شد  ** که فلان مشتاق تو بیمار شد 
 • To him came the (Divine) inspiration: God's Mercy sympathised (with Hilál), saying (to the Prophet), “Such-and-such an one who longs for thee is fallen sick.”
 • مصطفی بهر هلال با شرف  ** رفت از بهر عیادت آن طرف  1155
 • (Thereupon) Mustafá went thither to pay a visit to the noble Hilál.
 • در پی خورشید وحی آن مه دوان  ** وآن صحابه در پیش چون اختران 
 • The (Prophetic) Moon was running behind the Sun of inspiration, while the Companions followed behind him, like the stars.
 • ماه می‌گوید که اصحابی نجوم  ** للسری قدوه و للطاغی رجوم 
 • The Moon is saying, “My Companions are stars—a model for (those who follow them in) the night-journey, and missiles hurled at the disobedient.”
 • میر را گفتند که آن سلطان رسید  ** او ز شادی بی‌دل و جان برجهید 
 • (When) the Amír was told of the arrival of that (spiritual) Sultan, he sprang up, beside himself with joy;
 • برگمان آن ز شادی زد دو دست  ** کان شهنشه بهر او میر آمدست 
 • He clapped his hands joyously, thinking that the (spiritual) Emperor had come on his account.
 • چون فرو آمد ز غرفه آن امیر  ** جان همی‌افشاند پامزد بشیر  1160
 • When the Amír came down from the upper chamber, he was ready to lavish his soul on the messenger as a reward (for the news he had brought).
 • پس زمین‌بوس و سلام آورد او  ** کرد رخ را از طرب چون ورد او 
 • Then he kissed the earth (before the Prophet) and gave the salaam (with great ceremony): in his delight he made his countenance like a rose.
 • گفت بسم‌الله مشرف کن وطن  ** تا که فردوسی شود این انجمن 
 • “In God's name,” he said, “bestow honour on the house (by entering it), so that this assembly-place may become a Paradise,
 • تا فزاید قصر من بر آسمان  ** که بدیدم قطب دوران زمان 
 • And that my palace may surpass heaven (in glory), saying, ‘I have seen the Pole on which Time revolves.’”
 • گفتش از بهر عتاب آن محترم  ** من برای دیدن تو نامدم 
 • The venerable (Prophet) said to him by way of rebuke, “I have not come to visit you.”
 • گفت روحم آن تو خود روح چیست  ** هین بفرما کین تجشم بهر کیست  1165
 • He replied, “My spirit belongs to thee—what, indeed, is my spirit (before thee)? Oh, say on whose account is this solicitude?—
 • تا شوم من خاک پای آن کسی  ** که به باغ لطف تستش مغرسی 
 • That I may become dust for the feet of the person who is planted in the orchard of thy favour.”
 • پس بگفتش کان هلال عرش کو  ** هم‌چو مهتاب از تواضع فرش کو 
 • Then he (the Prophet) said to him, “Where is that New-moon (Hilál) of the highest heaven? Where is he that in his humility is spread as moonbeams (like a carpet on the ground)?—
 • آن شهی در بندگی پنهان شده  ** بهر جاسوسی به دنیا آمده 
 • That king who is disguised as a slave and has come (down) to this world for the purpose of spying?
 • تو مگو کو بنده و آخرجی ماست  ** این بدان که گنج در ویرانه‌هاست 
 • Do not say, ‘He is my slave and stableman’: know this, that he is a treasure (buried) in ruins.
 • ای عجب چونست از سقم آن هلال  ** که هزاران بدر هستش پای‌مال  1170
 • Oh, I wonder to what state he has been reduced by sickness— that New-moon by which thousands of full-moons are trodden underfoot.”
 • گفت از رنجش مرا آگاه نیست  ** لیک روزی چند بر درگاه نیست 
 • He (the Amír) said, “I have no knowledge of his illness, but he has not been at the palace-gate for several days.
 • صحبت او با ستور و استرست  ** سایس است و منزلش این آخرست 
 • He keeps company with the horses and mules: he is a groom, and this stable is his dwelling-place.”
 • در آمدن مصطفی علیه‌السلام از بهر عیادت هلال در ستورگاه آن امیر و نواختن مصطفی هلال را رضی الله عنه 
 • How Mustafá, on whom be peace, came into the Amír's stable to see the sick Hilál, and how he caressed Hilál, may God be pleased with him!
 • رفت پیغامبر به رغبت بهر او  ** اندر آخر وآمد اندر جست و جو 
 • The Prophet went eagerly into the stable (to look) for him and began to search.
 • بود آخر مظلم و زشت و پلید  ** وین همه برخاست چون الفت رسید 
 • The stable was dark, foul, and dirty, (but) all this vanished (from Hilál's mind) when friendship arrived.
 • بوی پیغامبر ببرد آن شیر نر  ** هم‌چنانک بوی یوسف را پدر  1175
 • That fierce (spiritual) lion scented the Prophet just as the scent of Joseph was perceived by his father (Jacob).
 • موجب ایمان نباشد معجزات  ** بوی جنسیت کند جذب صفات 
 • Miracles are not the cause of religious faith; ’tis the scent of homogeneity that attracts (to itself) qualities (of the same kind).
 • معجزات از بهر قهر دشمنست  ** بوی جنسیت پی دل بردنست 
 • Miracles are (wrought) for the purpose of subjugating the foe: the scent of homogeneity is (only) for the winning of hearts.
 • قهر گردد دشمن اما دوست نی  ** دوست کی گردد ببسته گردنی 
 • A foe is subjugated, but not a friend: how should a friend have his neck bound?
 • اندر آمد او ز خواب از بوی او  ** گفت سرگین‌دان درون زین گونه بو 
 • He (Hilál) was awakened from sleep by his (the Prophet's) scent: he said (to himself), “A stable full of dung, and this kind of scent within it!”
 • از میان پای استوران بدید  ** دامن پاک رسول بی‌ندید  1180
 • (Then) through the legs of the riding-beasts he saw the holy skirt of the peerless Prophet,
 • پس ز کنج آخر آمد غژغژان  ** روی بر پایش نهاد آن پهلوان 
 • And that (spiritual) hero came creeping out of a corner in the stable and laid his face upon his (the Prophet's) feet.
 • پس پیمبر روی بر رویش نهاد  ** بر سر و بر چشم و رویش بوسه داد 
 • Then the Prophet laid his face against his (Hilál's) face and kissed his head and eyes and cheeks.
 • گفت یا ربا چه پنهان گوهری  ** ای غریب عرش چونی خوشتری 
 • “O Lord,” he cried, “what a hidden pearl art thou! How art thou, O heavenly stranger? Art thou better?”
 • گفت چون باشد خود آن شوریده خواب  ** که در آید در دهانش آفتاب 
 • He (Hilál) said, “One whose sleep was disturbed (with grief), how forsooth is he when the Sun (of Prophecy) comes into his mouth?