English    Türkçe    فارسی   

6
4796-4845

 • آدمی اندر بلا کشته بهست  ** نفس کافر نعمتست و گمرهست 
 • ’Tis best for a man to be killed (mortified) in tribulation: the carnal soul is an ingrate and one that has gone astray.
 • خطاب حق تعالی به عزرائیل علیه‌السلام کی ترا رحم بر کی بیشتر آمد ازین خلایق کی جانشان قبض کردی و جواب دادن عزرائیل حضرت را 
 • How God addressed Azrael, saying, “Of all these creatures whose souls thou hast seized, whom didst thou pity most?” and the answer given by Azrael to the Lord.
 • حق به عزرائیل می‌گفت ای نقیب  ** بر کی رحم آمد ترا از هر کیب 
 • God was saying to Azrael, “O marshal, whom of all the miserable ones didst thou pity (most)?”
 • گفت بر جمله دلم سوزد به درد  ** لیک ترسم امر را اهمال کرد 
 • He replied, “My heart burns with grief for them all, but I am afraid to neglect the (Divine) command,
 • تا بگویم کاشکی یزدان مرا  ** در عوض قربان کند بهر فتی 
 • So that I should say, ‘Would that God might sacrifice me in exchange for the (generous) youth!’”
 • گفت بر کی بیشتر رحم آمدت  ** از کی دل پر سوز و بریان‌تر شدت  4800
 • God asked, “For whom didst thou feel the greatest pity? On account of whom was thy heart most filled with flame and grilled?”
 • گفت روزی کشتیی بر موج تیز  ** من شکستم ز امر تا شد ریز ریز 
 • “One day,” said he, “by (Thy) command I wrecked a ship on the fierce waves, so that it went to pieces.
 • پس بگفتی قبض کن جان همه  ** جز زنی و غیر طفلی زان رمه 
 • Then Thou bad’st me take the souls of them all, except one woman and one child belonging to that company.
 • هر دو بر یک تخته‌ای در ماندند  ** تخته را آن موج‌ها می‌راندند 
 • The twain were left on a plank, and the plank was being driven on by the waves.
 • باز گفتی جان مادر قبض کن  ** طفل را بگذار تنها ز امر کن 
 • Then Thou saidst, ‘Take the mother's soul and leave the child alone in obedience to the command Be!’
 • چون ز مادر بسکلیدم طفل را  ** خود تو می‌دانی چه تلخ آمد مرا  4805
 • When I parted the child from its mother, Thou thyself knowest how bitter ’twas to me.
 • بس بدیدم دود ماتم‌های زفت  ** تلخی آن طفل از فکرم نرفت 
 • Often have I seen sighs (heaved) in great mournings, (but) the bitter grief of that child has never gone from my recollection.”
 • گفت حق آن طفل را از فضل خویش  ** موج را گفتم فکن در بیشه‌ایش 
 • God said, “Of My grace I bade the waves cast that child into a forest—
 • بیشه‌ای پر سوسن و ریحان و گل  ** پر درخت میوه‌دار خوش‌اکل 
 • A forest abounding in lilies and sweet basils and roses, full of trees laden with fruit good to eat,
 • چشمه‌های آب شیرین زلال  ** پروریدم طفل را با صد دلال 
 • And fountains of sweet limpid water. I fostered the child with a hundred endearments.
 • صد هزاران مرغ مطرب خوش‌صدا  ** اندر آن روضه فکنده صد نوا  4810
 • Myriads of melodious singing-birds poured forth a hundred songs in that garden.
 • پسترش کردم ز برگ نسترن  ** کرده او را آمن از صدمه‌ی فتن 
 • I made for him a couch of wild-rose leaves; I made him secure from the shock of afflictions.
 • گفته من خورشید را کو را مگز  ** باد را گفته برو آهسته وز 
 • I told the sun not to scorch him; I told the wind to blow on him gently;
 • ابر را گفته برو باران مریز  ** برق را گفته برو مگرای تیز 
 • I told the clouds not to rain upon him; I told the lightning not to dart at him.
 • زین چمن ای دی مبران اعتدال  ** پنجه ای بهمن برین روضه ممال 
 • I said, ‘O December, do not cut off the mild weather from this orchard; O November, do not let thy fist fall on this garden.’”
 • کرامات شیخ شیبان راعی قدس الله روحه العزیز 
 • The miracles of Shaybán Rá‘í, may God sanctify his venerable spirit!
 • هم‌چو آن شیبان که از گرگ عنید  ** وقت جمعه بر رعا خط می‌کشید  4815
 • Just as Shaybán Rá‘í (the shepherd), because of the froward wolf, used to draw a line round his flock at the hour of the Friday prayers,
 • تا برون ناید از آن خط گوسفند  ** نه در آید گرگ و دزد با گزند 
 • In order that no sheep should go beyond that line, and that no wolf or mischievous robber should come inside.
 • بر مثال دایره‌ی تعویذ هود  ** که اندر آن صرصر امان آل بود 
 • ’Twas on the model of Húd's circle of refuge, in which his followers were safe from the sarsar wind.
 • هشت روزی اندرین خط تن زنید  ** وز برون مثله تماشا می‌کنید 
 • (Húd said to them), “Stay quietly within this line for eight days and view the terrible mutilation (which is being inflicted) outside.”
 • بر هوا بردی فکندی بر حجر  ** تا دریدی لحم و عظم از هم‌دگر 
 • It (the wind) lifted (the unbelievers) into the air and flung them on the stones, so that flesh and bone were torn asunder.
 • یک گره را بر هوا درهم زدی  ** تا چو خشخاش استخوان ریزان شدی  4820
 • One party it hurled against each other in the air, so that their bones crumbled like poppy-seed.
 • آن سیاست را که لرزید آسمان  ** مثنوی اندر نگنجد شرح آن 
 • There is no room in the Mathnawí to describe fully that chastisement whereat Heaven trembled.
 • گر به طبع این می‌کنی ای باد سرد  ** گرد خط و دایره‌ی آن هود گرد 
 • If, O icy wind, thou art doing this by (thine own) nature, (then) try to invade the line and circle drawn by Húd!
 • ای طبیعی فوق طبع این ملک بین  ** یا بیا و محو کن از مصحف این 
 • O natural philosopher, perceive that this kingdom (of God) is above Nature, or else come and (if thou canst) wipe out this (narrative) from the Holy Book!
 • مقریان را منع کن بندی بنه  ** یا معلم را به مال و سهم ده 
 • Prohibit those who recite the Qur’án (professionally) and impose a ban (upon them), or punish the teacher and put terror into him!
 • عاجزی و خیره کن عجز از کجاست  ** عجز تو تابی از آن روز جزاست  4825
 • Thou art helpless and unable to understand the cause of this helplessness: thy helplessness is a reflexion (foretaste) of the Day of Retribution.
 • عجزها داری تو در پیش ای لجوج  ** وقت شد پنهانیان را نک خروج 
 • O perverse man, thou hast many a helpless plight before thee: (when) the hour comes, lo, the hide-aways will emerge!
 • خرم آن کین عجز و حیرت قوت اوست  ** در دو عالم خفته اندر ظل دوست 
 • Happy is he whose (spiritual) food is this helplessness and bewilderment and who in both worlds is sleeping in the shadow (protection) of the Beloved.
 • هم در آخر عجز خود را او بدید  ** مرده شد دین عجایز را گزید 
 • He (such an one) is conscious of being helpless both in the stable (of the present life) and in the last (future) state: he is dead (to self), he has adopted “the old women's religion.”
 • چون زلیخا یوسفش بر وی بتافت  ** از عجوزی در جوانی راه یافت 
 • (He is) like Zalíkhá, (who), when Joseph beamed upon her, found the way from decrepitude to youth.
 • زندگی در مردن و در محنتست  ** آب حیوان در درون ظلمتست  4830
 • Life depends on dying (to self) and on suffering tribulation: the Water of Life is in the (Land of) Darkness.
 • رجوع کردن به قصه‌ی پروردن حق تعالی نمرود را بی‌واسطه‌ی مادر و دایه در طفلی 
 • Resuming the Story of the most High God's bringing up Nimrod in his childhood without the intervention of mother and nurse.
 • حاصل آن روضه چو باغ عارفان  ** از سموم صرصر آمد در امان 
 • “In short, that garden, like the (spiritual) orchard of gnostics, was secure from the simoom and the sarsar wind.
 • یک پلنگی طفلکان نو زاده بود  ** گفتم او را شیر ده طاعت نمود 
 • A leopardess (there) had newly given birth to cubs: I bade her give milk to him (Nimrod), and she obeyed.
 • پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد  ** تا که بالغ گشت و زفت و شیرمرد 
 • So she gave him milk and tended him till he grew up and became strong and valiant.
 • چون فطامش شد بگفتم با پری  ** تا در آموزید نطق و داوری 
 • When he was weaned, I told the peris (Jinn) to teach him how to discourse and deal justice.
 • پرورش دادم مر او را زان چمن  ** کی بگفت اندر بگنجد فن من  4835
 • I gave him nourishment from that garden: how should (the description of) My artfulness be contained in words.
 • داده من ایوب را مهر پدر  ** بهر مهمانی کرمان بی‌ضرر 
 • I bestowed on Job a father's love in order that he might entertain the worms hospitably and do them no harm.
 • داده کرمان را برو مهر ولد  ** بر پدر من اینت قدرت اینت ید 
 • I bestowed on the worms love for him like that of children for their father. Look, here is (a token of My) Power, here is (a token of My) Hand!
 • مادران را داب من آموختم  ** چون بود لطفی که من افروختم 
 • I have taught mothers to care (for their children): how (infinite) must be the kindness that I have kindled!
 • صد عنایت کردم و صد رابطه  ** تا ببیند لطف من بی‌واسطه 
 • (Unto him) I showed a hundred favours and (knit) a hundred ties (of obligation), that he might experience My kindness directly,
 • تا نباشد از سبب در کش‌مکش  ** تا بود هر استعانت از منش  4840
 • And not be distracted by any secondary cause, to the end that every call for help should be made by him to Me,
 • ورنه تا خود هیچ عذری نبودش  ** شکوتی نبود ز هر یار بدش 
 • Or at least that he should have no excuse (for turning elsewhere) and no occasion to complain of any evil companion.
 • این حضانه دید با صد رابطه  ** که بپروردم ورا بی‌واسطه 
 • He enjoyed this tender care (cemented) by a hundred ties, for I fostered him (Myself) without an intermediary.
 • شکر او آن بود ای بنده‌ی جلیل  ** که شد او نمرود و سوزنده‌ی خلیل 
 • His thanks, O honoured servant, were this, that he became Nimrod and the burner of Khalíl (Abraham)”—
 • هم‌چنان کین شاه‌زاده شکر شاه  ** کرد استکبار و استکثار جاه 
 • Just as this prince, in return for the favours of the King, showed arrogance and sought to aggrandise himself,
 • که چرا من تابع غیری شوم  ** چونک صاحب ملک و اقبال نوم  4845
 • Saying, “Why should I become the follower of another when I possess empire and new (splendid) fortune?”