English    Türkçe    فارسی   

1
2827-2876

 • How Love, saucy, uncontrolled, and restless, throws the whole body into madness.
 • عشق شنگ بی‌‌قرار بی‌‌سکون ** چون در آرد کل تن را در جنون‌‌
 • The purity of the water of the Sea that is like Kawthar (is such that) all its pebbles are pearls and gems.
 • لطف آب بحر کاو چون کوثر است ** سنگ ریزه‌‌ش جمله در و گوهر است‌‌
 • For whatever science the master is renowned, the souls of his pupils become endued with the same.
 • هر هنر که استا بدان معروف شد ** جان شاگردان بدان موصوف شد
 • With the master-theologian the quick and industrious pupil reads (scholastic) theology. 2830
 • پیش استاد اصولی هم اصول ** خواند آن شاگرد چست با حصول‌‌
 • With the master-jurist the student of jurisprudence reads jurisprudence, when he (the teacher) expounds it, not theology.
 • پیش استاد فقیه آن فقه خوان ** فقه خواند نی اصول اندر بیان‌‌
 • With the master who is a grammarian—the soul of his pupil becomes imbued by him with grammar.
 • پیش استادی که او نحوی بود ** جان شاگردش از او نحوی شود
 • Again, the master who is absorbed in the Way (of Súfism)— because of him the soul of his pupil is absorbed in the King (God).
 • باز استادی که او محو ره است ** جان شاگردش از او محو شه است‌‌
 • Of all these various kinds of knowledge, on the day of death the (best) equipment and provision for the road is the knowledge of (spiritual) poverty.
 • زین همه انواع دانش روز مرگ ** دانش فقر است ساز راه و برگ‌‌
 • The story of what passed between the grammarian and the boatman.
 • حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان‌‌
 • A certain grammarian embarked in a boat. That self-conceited person turned to the boatman 2835
 • آن یکی نحوی به کشتی درنشست ** رو به کشتیبان نهاد آن خود پرست‌‌
 • And said, “Have you ever studied grammar?” “No,” he replied. The other said, “Half your life is gone to naught.”
 • گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا ** گفت نیم عمر تو شد در فنا
 • The boatman became heart-broken with grief, but at the time he refrained from answering.
 • دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب ** لیک آن دم کرد خامش از جواب‌‌
 • The wind cast the boat into a whirlpool: the boatman spoke loud (shouted) to the grammarian,
 • باد کشتی را به گردابی فگند ** گفت کشتیبان به آن نحوی بلند
 • “Tell me, do you know how to swim?” “No,” said he, “O fair-spoken good-looking man!”
 • هیچ دانی آشنا کردن بگو ** گفت نی ای خوش جواب خوب رو
 • “O grammarian,” said he, “your whole life is naught, because the boat is sinking in these whirlpools.” 2840
 • گفت کل عمرت ای نحوی فناست ** ز آن که کشتی غرق این گردابهاست‌‌
 • Know that here mahw (self-effacement) is needed, not nah? (grammar): if you are mahw (dead to self), plunge into the sea without peril.
 • محو می‌‌باید نه نحو اینجا بدان ** گر تو محوی بی‌‌خطر در آب ران‌‌
 • The water of the sea places the dead one on its head (causes him to float on the surface); but if he be living, how shall he escape from the sea?
 • آب دریا مرده را بر سر نهد ** ور بود زنده ز دریا کی رهد
 • Inasmuch as you have died to the attributes of the flesh, the Sea of (Divine) consciousness will place you on the crown of its head (will raise you to honour).
 • چون بمردی تو ز اوصاف بشر ** بحر اسرارت نهد بر فرق سر
 • (But) O thou who hast called the people asses, at this time thou art left (floundering), like an ass, upon this ice.
 • ای که خلقان را تو خر می‌‌خوانده‌‌ای ** این زمان چون خر بر این یخ مانده‌‌ای‌‌
 • If in the world thou art the most learned scholar of the time, behold the passing away of this world and this time! 2845
 • گر تو علامه‌‌ی زمانی در جهان ** نک فنای این جهان بین وین زمان‌‌
 • We have stitched in (inserted) the (story of the) grammarian, that we might teach you the grammar (nahw) of self-effacement (mahw).
 • مرد نحوی را از آن در دوختیم ** تا شما را نحو محو آموختیم‌‌
 • In self-loss, O venerated friend, thou wilt find the jurisprudence of jurisprudence, the grammar of grammar, and the accidence of accidence.
 • فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف ** در کم آمد یابی ای یار شگرف‌‌
 • That jug of water is (an emblem of) our different sorts of knowledge, and the Caliph is the Tigris of God's knowledge.
 • آن سبوی آب دانشهای ماست ** و آن خلیفه دجله‌‌ی علم خداست‌‌
 • We are carrying jugs full (of water) to the Tigris: if we do not know ourselves to be asses, asses we are.
 • ما سبوها پر به دجله می‌‌بریم ** گر نه خر دانیم خود را ما خریم‌‌
 • After all, the Bedouin was excusable, for he was inattentive and very blind to the Tigris and of the (great) river. 2850
 • باری اعرابی بدان معذور بود ** کو ز دجله بی‌‌خبر بود و ز رود
 • If he had been acquainted with the Tigris, as we are, he would not have carried that jug from place to place;
 • گر ز دجله با خبر بودی چو ما ** او نبردی آن سبو را جا به جا
 • Nay, had he been aware of the Tigris, he would have dashed that jug against a stone.
 • بلکه از دجله چو واقف آمدی ** آن سبو را بر سر سنگی زدی‌‌
 • How the Caliph accepted the gift and bestowed largesse, notwithstanding that he was entirely without need of the gift (the water) and the jug.
 • قبول کردن خلیفه هدیه را و عطا فرمودن با کمال بی‌‌نیازی از آن هدیه و از آن سبو
 • When the Caliph saw (the gift) and heard his story, he filled the jug with gold and added (other presents).
 • چون خلیفه دید و احوالش شنید ** آن سبو را پر ز زر کرد و مزید
 • He delivered the Arab from penury, he bestowed donations and special robes of honour,
 • آن عرب را کرد از فاقه خلاص ** داد بخششها و خلعتهای خاص‌‌
 • Saying, “Give into his hand this jug full of gold. When he returns (home), take him to the Tigris. 2855
 • کاین سبو پر زر به دست او دهید ** چون که واگردد سوی دجله‌‌ش برید
 • He has come (hither) by way of the desert and by travelling (on land): it will be nearer for him (to return) by way of the Tigris.”
 • از ره خشک آمده ست و از سفر ** از ره آبش بود نزدیکتر
 • When he (the Arab) embarked in the boat and beheld the Tigris, he was prostrating himself in shame and bowing (his head),
 • چون به کشتی درنشست و دجله دید ** سجده می‌‌کرد از حیا و می‌‌خمید
 • Saying, “Oh, wonderful is the kindness of this bounteous King, and ’tis (even) more wonderful that he took that water.
 • کای عجب لطف این شه وهاب را ** وین عجبتر کو ستد آن آب را
 • How did that Sea of munificence so quickly accept from me such spurious coin as that?”
 • چون پذیرفت از من آن دریای جود ** آن چنان نقد دغل را زود زود
 • Know, O son, that everything in the universe is a jug which is (filled) to the brim with wisdom and beauty. 2860
 • کل عالم را سبو دان ای پسر ** کاو بود از علم و خوبی تا به سر
 • It (everything in the universe) is a drop of the Tigris of His beauty, which (beauty) because of its fullness is not contained under the skin (that should enclose it).
 • قطره‌‌ای از دجله‌‌ی خوبی اوست ** کان نمی‌‌گنجد ز پری زیر پوست‌‌
 • ’Twas a hidden treasure: because of its fullness it burst forth and made the earth more shining than the heavens.
 • گنج مخفی بد ز پری چاک کرد ** خاک را تابان تر از افلاک کرد
 • ’Twas a hidden treasure: because of its fullness it surged up and made the earth (like) a sultan robed in satin.
 • گنج مخفی بد ز پری جوش کرد ** خاک را سلطان اطلس پوش کرد
 • And if he (the Arab) had seen a branch of the Divine Tigris, he would have destroyed that jug, destroyed it.
 • ور بدیدی شاخی از دجله‌‌ی خدا ** آن سبو را او فنا کردی فنا
 • They that saw it are always beside themselves: like one beside himself, they hurled a stone at the jug (of their self-existence). 2865
 • آن که دیدندش همیشه بی‌‌خودند ** بی‌‌خودانه بر سبو سنگی زدند
 • O thou who from jealousy hast hurled a stone at the jug, and thy brokenness has in truth become soundness,
 • ای ز غیرت بر سبو سنگی زده ** و این سبو ز اشکست کاملتر شده‌‌
 • The jar is shattered, (but) the water is not spilled from it: from this shattering have arisen a hundred soundnesses.
 • خم شکسته آب از او ناریخته ** صد درستی زین شکست انگیخته‌‌
 • Every piece of the jar is in dance and ecstasy, (though) to the partial (discursive) reason this seems absurd.
 • جزو جزو خم به رقص است و به حال ** عقل جزوی را نموده این محال‌‌
 • In this state (of ecstasy) neither the jug is manifest nor the water. Consider well, and God knoweth best what is right.
 • نی سبو پیدا در این حالت نه آب ** خوش ببین و الله اعلم بالصواب‌‌
 • When you knock at the door of Reality, it will be opened to you: beat the pinion of thought, in order that you may be made a king-falcon. 2870
 • چون در معنی زنی بازت کنند ** پر فکرت زن که شهبازت کنند
 • The pinion of your thought has become mud-stained and heavy because you are a clay-eater: clay has become to you as bread.
 • پر فکرت شد گل آلود و گران ** ز آن که گل خواری ترا گل شد چو نان‌‌
 • Bread and meat are (originally) clay: eat little thereof, that you may not remain in the earth, like clay.
 • نان گل است و گوشت کمتر خور از این ** تا نمانی همچو گل اندر زمین‌‌
 • When you become hungry, you become a dog: you become fierce and ill-tempered and ill-natured.
 • چون گرسنه می‌‌شوی سگ می‌‌شوی ** تند و بد پیوند و بد رگ می‌‌شوی‌‌
 • When you have eaten your fill, you have become a carcase: you have become devoid of understanding and without feet (inert), like a wall.
 • چون شدی تو سیر مرداری شدی ** بی‌‌خبر بی‌‌پا چو دیواری شدی‌‌
 • So at one time you are a carcase and at another time a dog: how will you run well in the road of the lions (follow the saints)? 2875
 • پس دمی مردار و دیگر دم سگی ** چون کنی در راه شیران خوش تگی‌‌
 • Know that your only means of hunting is the dog (the animal soul): throw bones to the dog but seldom,
 • آلت اشکار خود جز سگ مدان ** کمترک انداز سگ را استخوان‌‌