English    Türkçe    فارسی   

1
3072-3121

 • His least act, every day, is that He despatches three armies:
 • کمترین کاریش هر روز است آن ** کاو سه لشکر را کند این سو روان‌‌
 • One army from the loins (of the fathers) towards the mothers, in order that the plant may grow in the womb;
 • لشکری ز اصلاب سوی امهات ** بهر آن تا در رحم روید نبات‌‌
 • One army from the wombs to the Earth, that the world may be filled with male and female;
 • لشکری ز ارحام سوی خاکدان ** تا ز نر و ماده پر گردد جهان‌‌
 • One army from the Earth (to what is) beyond death, that every one may behold the beauty of (good) works. 3075
 • لشکری از خاک ز آن سوی اجل ** تا ببیند هر کسی حسن عمل‌‌
 • This discourse hath no end. Come, hasten (back) to those two sincere and devoted friends.
 • این سخن پایان ندارد هین بتاز ** سوی آن دو یار پاک پاک باز
 • Description of Unification.
 • صفت توحید
 • His friend said to him, “Come in, O thou who art entirely myself, not different like the rose and thorn in the garden.”
 • گفت یارش کاندر آ ای جمله من ** نی مخالف چون گل و خار چمن‌‌
 • The thread has become single. Do not now fall into error if thou seest that the letters K and N are two.’
 • رشته یکتا شد غلط کم شد کنون ** گر دو تا بینی حروف کاف و نون‌‌
 • K and N are pulling like a noose, that they may draw non-existence into great affairs.
 • کاف و نون همچون کمند آمد جذوب ** تا کشاند مر عدم را در خطوب‌‌
 • Hence the noose must be double in (the world of) forms, though those two (letters) are single in effect. 3080
 • پس دو تا باید کمند اندر صور ** گر چه یکتا باشد آن دو در اثر
 • Whether the feet be two or four, they traverse the road, like the double shears (which) makes (but) one cut.
 • گر دو پا گر چار پا ره را برد ** همچو مقراض دو تا یکتا برد
 • Look at those two fellow-washermen: there is apparently a difference between that one and this:
 • آن دو همبازان گازر را ببین ** هست در ظاهر خلافی ز آن و ز این‌‌
 • The one has thrown the cotton garments into the water, while the other partner is drying them.
 • آن یکی کرباس را در آب زد ** و آن دگر همباز خشکش می‌‌کند
 • Again the former makes the dry clothes wet: ’tis as though he were spitefully thwarting his opposite;
 • باز او آن خشک را تر می‌‌کند ** گوییا ز استیزه ضد بر می‌‌تند
 • Yet these two opposites, who seem to be at strife, are of one mind and acting together in agreement. 3085
 • لیک این دو ضد استیزه نما ** یکدل و یک کار باشد در رضا
 • Every prophet and every saint hath a way (of religious doctrine and practice), but it leads to God: all (the ways) are (really) one.
 • هر نبی و هر ولی را مسلکی است ** لیک تا حق می‌‌برد جمله یکی است‌‌
 • When slumber (heedlessness) overtook the concentration (attention) of the listener, the water carried the millstones away.
 • چون که جمع مستمع را خواب برد ** سنگهای آسیا را آب برد
 • The course of this water is above the mill: its going into the mill is for your sakes.
 • رفتن این آب فوق آسیاست ** رفتنش در آسیا بهر شماست‌‌
 • Since ye had no further need of the mill, he (the prophet or saint) made the water flow back into the original stream.
 • چون شما را حاجت طاحون نماند ** آب را در جوی اصلی باز راند
 • The rational spirit (the Logos) is (coming) to the mouth for the purpose of teaching: else (it would not come, for) truly that speech hath a channel apart: 3090
 • ناطقه سوی دهان تعلیم راست ** ور نه خود آن نطق را جویی جداست‌‌
 • It is moving without noise and without repetitions (of sound) to the rose-gardens beneath which are the rivers.
 • می‌‌رود بی‌‌بانگ و بی‌‌تکرارها ** تحتها الأنهار تا گلزارها
 • O God, do Thou reveal to the soul that place where speech is growing without letters,
 • ای خدا جان را تو بنما آن مقام ** کاندر او بی‌‌حرف می‌‌روید کلام‌‌
 • That the pure soul may make of its head a foot (fly headlong) towards the far stretching expanse of non-existence—
 • تا که سازد جان پاک از سر قدم ** سوی عرصه‌‌ی دور پهنای عدم‌‌
 • An expanse very ample and spacious; and from it this phantasy and being (of ours) is fed.
 • عرصه‌‌ای بس با گشاد و با فضا ** وین خیال و هست یابد زو نوا
 • (The realm of) phantasies is narrower than non-existence (potential existence): on that account phantasy is the cause of pain. 3095
 • تنگتر آمد خیالات از عدم ** ز آن سبب باشد خیال اسباب غم‌‌
 • (The realm of actual) existence, again, was (ever) narrower than (the realm of) phantasy: hence in it the moon becomes like the moon that has waned
 • باز هستی تنگتر بود از خیال ** ز آن شود در وی قمر همچون هلال‌‌
 • Again, the existence of the world of sense and colour is narrower (than this), for ’tis a narrow prison.
 • باز هستی جهان حس و رنگ ** تنگتر آمد که زندانی است تنگ‌‌
 • The cause of narrowness is composition (compoundness) and number (plurality): the senses are moving towards composition.
 • علت تنگی است ترکیب و عدد ** جانب ترکیب حسها می‌‌کشد
 • Know that the world of Unification lies beyond sense: if you want Unity, march in that direction.
 • ز آن سوی حس عالم توحید دان ** گر یکی خواهی بدان جانب بران‌‌
 • The (Divine) Command KuN (Be) was a single act, and the (two letters) N and K occurred (only) in speech, while the (inward) meaning was pure (uncompounded). 3100
 • امر کن یک فعل بود و نون و کاف ** در سخن افتاد و معنی بود صاف‌‌
 • This discourse hath no end. Return, that (we may see) what happened to the wolf in combat (with the lion).
 • این سخن پایان ندارد باز گرد ** تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد
 • How the lion punished the wolf who had shown disrespect in dividing (the prey).
 • ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی‌‌ادبی کرده بود
 • That haughty one tore off the head of the wolf, in order that two-headedness (dualism) and distinction might not remain (in being).
 • گرگ را بر کند سر آن سر فراز ** تا نماند دو سری‌‌و امتیاز
 • ’Tis (the meaning of) So we took vengeance on them, O old wolf, inasmuch as thou wert not dead in the presence of the Amír.
 • فانتقمنا منهم است ای گرگ پیر ** چون نبودی مرده در پیش امیر
 • After that, the lion turned to the fox and said, “Divide this for eating.”
 • بعد از آن رو شیر با روباه کرد ** گفت این را بخش کن از بهر خورد
 • He bowed low and said, “This fat ox will be thy food at breakfast, O excellent King, 3105
 • سجده کرد و گفت کاین گاو سمین ** چاشت خوردت باشد ای شاه گزین‌‌
 • And that goat will be a portion reserved for the victorious King at midday,
 • و آن بز از بهر میان روز را ** یخنیی باشد شه پیروز را
 • And the hare too for supper—(to be) the repast at nightfall of the gracious and bountiful King.”
 • و آن دگر خرگوش بهر شام هم ** شب چره‌‌ی این شاه با لطف و کرم‌‌
 • Said the lion, “O fox, thou hast made justice shine forth: from whom didst thou learn to divide in such a manner?
 • گفت ای روبه تو عدل افروختی ** این چنین قسمت ز کی آموختی‌‌
 • Whence didst thou learn this, O eminent one?” “O King of the world,” he replied, “(I learned it) from the fate of the wolf.”
 • از کجا آموختی این ای بزرگ ** گفت ای شاه جهان از حال گرگ‌‌
 • The lion said, “Inasmuch as thou hast become pledged to love of me, pick up all the three (animals), and take (them) and depart. 3110
 • گفت چون در عشق ما گشتی گرو ** هر سه را برگیر و بستان و برو
 • O fox, since thou hast become entirely mine, how should I hurt thee when thou hast become myself?
 • روبها چون جملگی ما را شدی ** چونت آزاریم چون تو ما شدی‌‌
 • I am thine, and all the beasts of chase are thine: set thy foot on the Seventh Heaven and mount (beyond)!
 • ما ترا و جمله اشکاران ترا ** پای بر گردون هفتم نه بر آ
 • Since thou hast taken warning from (the fate of) the vile wolf, thou art not a fox: thou art my own lion.
 • چون گرفتی عبرت از گرگ دنی ** پس تو روبه نیستی شیر منی‌‌
 • The wise man is he that in (the hour of) the shunned tribulation takes warning from the death of his friends.”
 • عاقل آن باشد که عبرت گیرد از ** مرگ یاران در بلای محترز
 • At that moment the fox uttered a hundred thanksgivings, saying, "(How lucky) that the lion called me up after the wolf. 3115
 • روبه آن دم بر زبان صد شکر راند ** که مرا شیر از پی آن گرگ خواند
 • If he had bidden me first, saying, ‘Do thou divide this,’ who would have escaped from him with his life?”
 • گر مرا اول بفرمودی که تو ** بخش کن این را که بردی جان از او
 • Thanks be to Him (God), then, that He caused us to appear (be born) in the world after those of old,
 • پس سپاس او را که ما را در جهان ** کرد پیدا از پس پیشینیان‌‌
 • So that we heard of the chastisements which God inflicted upon the past generations in the preceding time,
 • تا شنیدیم آن سیاستهای حق ** بر قرون ماضیه اندر سبق‌‌
 • That we, like the fox, may keep better watch over ourselves from (considering) the fate of those ancient wolves.
 • تا که ما از حال آن گرگان پیش ** همچو روبه پاس خود داریم بیش‌‌
 • On this account he that is God's prophet and veracious in explanation called us “a people on which God has taken mercy.” 3120
 • امت مرحومه زین رو خواندمان ** آن رسول حق و صادق در بیان‌‌
 • Behold with clear vision the bones and fur of those wolves, and take warning, O mighty ones!
 • استخوان و پشم آن گرگان عیان ** بنگرید و پند گیرید ای مهان‌‌