English    Türkçe    فارسی   

1
3677-3726

 • At Resurrection both the thankful and the ungrateful rush along from non-existence towards existence.
 • حمله آرند از عدم سوی وجود ** در قیامت هم شکور و هم کنود
 • Why do you turn away your head and pretend not to see? Did you not turn away your head at first, (when you were) in non-existence (and disbelieved that you would ever come into existence)?
 • سر چه می‌‌پیچی کنی نادیده‌‌ای ** در عدم ز اول نه سرپیچیده‌‌ای‌‌
 • You had planted your foot (firmly) in non-existence, saying, “Who will uproot me from my place?”
 • در عدم افشرده بودی پای خویش ** که مرا که بر کند از جای خویش‌‌
 • Are not you beholding the action of your Lord, who dragged you (into existence) by the forelock, 3680
 • می‌‌نبینی صنع ربانیت را ** که کشید او موی پیشانیت را
 • Until He drew you into (all) these various states (of being), which were not in your thought or fancy?
 • تا کشیدت اندر این انواع حال ** که نبودت در گمان و در خیال‌‌
 • That non-existence is always His slave: work (in His service), O demon! Solomon is living.
 • آن عدم او را هماره بنده است ** کار کن دیوا سلیمان زنده است‌‌
 • The demon is making large bowls like watering-troughs: he dare not say a word in refusal or in retort.
 • دیو می‌‌سازد جفان کالجواب ** زهره نی تا دفع گوید یا جواب‌‌
 • Look at yourself, how you are trembling with fear (of non-existence): know that nonexistence also is constantly trembling (lest God should bring it into existence).
 • خویش را بین چون همی‌‌لرزی ز بیم ** مر عدم را نیز لرزان دان مقیم‌‌
 • And if you are grasping at (worldly) dignities, ’tis from fear too that you are suffering agony of spirit. 3685
 • ور تو دست اندر مناصب می‌‌زنی ** هم ز ترس است آن که جانی می‌‌کنی‌‌
 • Except love of the most beauteous God everything, though (outwardly) it is (pleasant like) eating sugar, is (in truth) agony of spirit.
 • هر چه جز عشق خدای احسن است ** گر شکر خواری است آن جان کندن است‌‌
 • What is agony of spirit? To advance towards death and not grasp the Water of Life.
 • چیست جان کندن سوی مرگ آمدن ** دست در آب حیاتی نازدن‌‌
 • People fix both their eyes on earth and death: they have a hundred doubts concerning the Water of Life.
 • خلق را دو دیده در خاک و ممات ** صد گمان دارند در آب حیات‌‌
 • Strive that the hundred doubts may become ninety (may decrease): go (towards God) in the night (of this world), for if you slumber, the night will go (from you).
 • جهد کن تا صد گمان گردد نود ** شب برو ور تو بخسبی شب رود
 • In the dark night seek that (shining) Day: put in front (follow) the darkness consuming Reason. 3690
 • در شب تاریک جوی آن روز را ** پیش کن آن عقل ظلمت سوز را
 • In the evil-coloured night there is much good: the Water of Life is the mate of darkness.
 • در شب بد رنگ بس نیکی بود ** آب حیوان جفت تاریکی بود
 • How is it possible to lift up the head from slumber, whilst you are sowing a hundred such seeds of slothfulness?
 • سر ز خفتن کی توان برداشتن ** با چنین صد تخم غفلت کاشتن‌‌
 • Slumber is dead (unlawful) food is dead; they are friends (to each other): the merchant fell asleep and the night-thief got to work.
 • خواب مرده لقمه‌‌ی مرده یار شد ** خواجه خفت و دزد شب بر کار شد
 • Do you not know who your enemies are? Those made of fire are enemies to the existence of those made of earth.
 • تو نمی‌‌دانی که خصمانت کی‌‌اند ** ناریان خصم وجود خاکی‌‌اند
 • Fire is the enemy of water and its children, even as water is an enemy to the life of fire. 3695
 • نار خصم آب و فرزندان اوست ** همچنان که آب خصم جان اوست‌‌
 • Water kills fire because it is the enemy and foe of the children of water.
 • آب آتش را کشد زیرا که او ** خصم فرزندان آب است و عدو
 • To proceed, this fire is the fire of lust, wherein is the root of sin and error.
 • بعد از آن این نار نار شهوت است ** کاندر او اصل گناه و زلت است‌‌
 • The external fire may be quenched by some water, (but) the fire of lust is bringing (you) to Hell.
 • نار بیرونی به آبی بفسرد ** نار شهوت تا به دوزخ می‌‌برد
 • The fire of lust is not allayed by water, because it has the (insatiable) nature of Hell in respect of (inflicting) torment.
 • نار شهوت می‌‌نیارامد به آب ** ز انکه دارد طبع دوزخ در عذاب‌‌
 • What is the remedy for the fire of lust? The light of the Religion: your (the Moslems') light is the (means of) extinguishing the fire of the infidels. 3700
 • نار شهوت را چه چاره نور دین ** نورکم اطفاء نار الکافرین‌‌
 • What kills this fire? The Light of God. Make the light of Abraham your teacher,
 • چه کشد این نار را نور خدا ** نور ابراهیم را ساز اوستا
 • That this body of yours, which resembles wood (faggots), may be delivered from the fire of the Nimrod-like flesh (nafs).
 • تا ز نار نفس چون نمرود تو ** وارهد این جسم همچون عود تو
 • Fiery lust is not diminished by indulging it: it is diminished, without any escape (inevitably), by leaving it (ungratified).
 • شهوت ناری به راندن کم نشد ** او به ماندن کم شود بی‌‌هیچ بد
 • So long as thou art laying faggots on a fire, how will the fire be extinguished by a carrier of faggots?
 • تا که هیزم می‌‌نهی بر آتشی ** کی بمیرد آتش از هیزم کشی‌‌
 • When thou withholdest the faggots, the fire dies out, because fear of God carries (as it were) water to the fire. 3705
 • چون که هیزم باز گیری نار مرد ** ز انکه تقوی آب سوی نار برد
 • How should the fire blacken the beauteous face (of a soul) which lays (on itself) rose colour (derived) from the fear of God that is in (men's) hearts?
 • کی سیه گردد ز آتش روی خوب ** کاو نهد گلگونه از تقوی القلوب‌‌
 • How a conflagration occurred in the city (Medina) in the days of ‘Umar, may God be well-pleased with him.
 • آتش افتادن در شهر به ایام عمر
 • A conflagration occurred in the time of ‘Umar: it was devouring stones as though they were dry wood.
 • آتشی افتاد در عهد عمر ** همچو چوب خشک می‌‌خورد او حجر
 • It fell upon buildings and houses, until (at last) it darted at the wings and nests of birds.
 • در فتاد اندر بنا و خانه‌‌ها ** تا زد اندر پر مرغ و لانه‌‌ها
 • Half the city caught fire from the flames: water was afraid of it (the fire) and amazed.
 • نیم شهر از شعله‌‌ها آتش گرفت ** آب می‌‌ترسید از آن و می‌‌شگفت‌‌
 • Some intelligent persons were throwing skins of water and vinegar on the fire, 3710
 • مشکهای آب و سرکه می‌‌زدند ** بر سر آتش کسان هوشمند
 • (But) out of spite (obstinacy) the fire was increasing: aid was coming to it from One who is infinite.
 • آتش از استیزه افزون می‌‌شدی ** می‌‌رسید او را مدد از بی‌‌حدی‌‌
 • The people came in haste to ‘Umar, saying, “Our fire will not be quenched at all by water.”
 • خلق آمد جانب عمر شتاب ** کاتش ما می‌‌نمیرد هیچ از آب‌‌
 • He said, “That fire is one of God's signs: ’tis a flame from the fire of your avarice.
 • گفت آن آتش ز آیات خداست ** شعله‌‌ای از آتش بخل شماست‌‌
 • What are water and vinegar? Deal out bread (in charity), discard avarice if ye are my people (followers).”
 • آب بگذارید و نان قسمت کنید ** بخل بگذارید اگر آل منید
 • The folk said to him, “We have opened our doors, we have been bountiful and devoted to generosity.” 3715
 • خلق گفتندش که در بگشوده‌‌ایم ** ما سخی و اهل فتوت بوده‌‌ایم‌‌
 • He replied, “Ye have given bread by rule and habit, ye have not opened your hands for the sake of God—
 • گفت نان در رسم و عادت داده‌‌اید ** دست از بهر خدا نگشاده‌‌اید
 • (Only) for glory and for ostentation and for pride, not because of fear and piety and supplication.”
 • بهر فخر و بهر بوش و بهر ناز ** نه از برای ترس و تقوی و نیاز
 • Wealth is seed, and do not lay it in every salty ground: do not put a sword in the hand of every highwayman.
 • مال تخم است و به هر شوره منه ** تیغ را در دست هر ره زن مده‌‌
 • Distinguish the friends of the Religion (ahl-i Dín) from the enemies of God (ahl-i kín): seek the man that sits with God, and sit with him.
 • اهل دین را باز دان از اهل کین ** همنشین حق بجو با او نشین‌‌
 • Every one shows favour to his own folk: the fool (who shows favour to the foolish) thinks he has really done (good and religious) work. 3720
 • هر کسی بر قوم خود ایثار کرد ** کاغه پندارد که او خود کار کرد
 • How an enemy spat in the face of the Prince of the Faithful, ‘Alí, may God honour his person, and how ‘Alí dropped the sword from his hand.
 • خدو انداختن خصم در روی امیر المؤمنین علی علیه السلام و انداختن علی شمشیر را از دست‌‌
 • Learn how to act sincerely from ‘Alí: know that the Lion of God (‘Alí) was purged of (all) deceit.
 • از علی آموز اخلاص عمل ** شیر حق را دان مطهر از دغل‌‌
 • In fighting against the infidels he got the upper hand of (vanquished) a certain knight, and quickly drew a sword and made haste (to slay him).
 • در غزا بر پهلوانی دست یافت ** زود شمشیری بر آورد و شتافت‌‌
 • He spat on the face of ‘Alí, the pride of every prophet and every saint;
 • او خدو انداخت در روی علی ** افتخار هر نبی و هر ولی‌‌
 • He spat on the countenance before which the face of the moon bows low in the place of worship.
 • آن خدو زد بر رخی که روی ماه ** سجده آرد پیش او در سجده‌‌گاه‌‌
 • ‘Alí at once threw his sword away and relaxed (his efforts) in fighting him. 3725
 • در زمان انداخت شمشیر آن علی ** کرد او اندر غزایش کاهلی‌‌
 • That champion was astounded by this act and by his showing forgiveness and mercy without occasion.
 • گشت حیران آن مبارز زین عمل ** وز نمودن عفو و رحمت بی‌‌محل‌‌