English    Türkçe    فارسی   

2
2166-2215

 • To go for one moment a single span apart from the community (of saints) is (a result of) the Devil's guile. Hearken, and know (it) well.
 • یک بدست از جمع رفتن یک زمان ** مکر دیو است بشنو و نیکو بدان‏
 • How the gardener isolated the Súfí, the jurist, and the descendant of ‘Alí from one another.
 • تنها کردن باغبان صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر
 • A gardener, when he looked into the orchard, saw three men in his orchard, as (though they were) thieves:
 • باغبانی چون نظر در باغ کرد ** دید چون دزدان به باغ خود سه مرد
 • A jurist and a Sharíf and a Súfí: each one an impudent, knavish and perfidious rogue.
 • یک فقیه و یک شریف و صوفیی ** هر یکی شوخی بدی لایوفیی‏
 • He said, “I have a hundred arguments against these fellows, but they are united, and a united party is (a source of) strength.
 • گفت با اینها مرا صد حجت است ** لیک جمع‏اند و جماعت قوت است‏
 • I cannot cope singly with three persons, so first I will sunder them from one another. 2170
 • بر نیایم یک تنه با سه نفر ** پس ببرمشان نخست از همدگر
 • I will cause each one to set out in a (different) direction, and when each is alone, I will tear out his moustache.”
 • هر یکی را من به سویی افکنم ** چون که تنها شد سبیلش بر کنم‏
 • He employed a ruse and got the Súfí away, that he might poison (the minds of) his friends against him.
 • حیله کرد و کرد صوفی را به راه ** تا کند یارانش را با او تباه‏
 • He said to the Súfí, “Go to the house and fetch a rug for these companions (of yours).”
 • گفت صوفی را برو سوی وثاق ** یک گلیم آور برای این رفاق‏
 • (As soon as) the Súfí departed, he (the gardener) said in private to the two friends, “Thou art a jurist, and this (other) is a renowned Sharíf.
 • رفت صوفی گفت خلوت با دو یار ** تو فقیهی وین شریف نامدار
 • ’Tis according to thy legal decision that we eat a loaf (of bread): ’tis by the wings of thy knowledge that we fly. 2175
 • ما به فتوی تو نانی می‏خوریم ** ما به پر دانش تو می‏پریم‏
 • And this other is our prince and sovereign: he is a Sayyid, he is of the House of Mustafá (Mohammed).
 • وین دگر شه زاده و سلطان ماست ** سید است از خاندان مصطفاست‏
 • Who is this gluttonous vile Súfí, that he should associate with kings like you?
 • کیست آن صوفی شکم خوار خسیس ** تا بود با چون شما شاهان جلیس‏
 • When he comes (back), drive him away and take possession of my orchard and field for a week.
 • چون بیاید مر و را پنبه کنید ** هفته‏ای بر باغ و راغ من زنید
 • What is (it to offer you) my orchard? My life is yours, O ye who have (always) been (as dear to me) as my right eye.”
 • باغ چه بود جان من آن شماست ** ای شما بوده مرا چون چشم راست‏
 • He made evil suggestions and beguiled them. Ah, one must not patiently suffer the loss of friends. 2180
 • وسوسه کرد و مر ایشان را فریفت ** آه کز یاران نمی‏باید شکیفت‏
 • When they had turned the Súfí away and he was gone, the enemy went after him with a stout cudgel.
 • چون به ره کردند صوفی را و رفت ** خصم شد اندر پیش با چوب زفت‏
 • “O dog,” he cried, “is it Súfism that of a sudden you come into my orchard in spite (of me)?
 • گفت ای سگ صوفیی باشد که تیز ** اندر آیی باغ ما تو از ستیز
 • Did Junayd or Báyazíd direct you to behave in this way? From what Shaykh and Pír did this (instruction) reach you?”
 • این جنیدت ره نمود و بایزید ** از کدامین شیخ و پیرت این رسید
 • He beat the Súfí when he found him alone; he half killed him and cracked his head.
 • کوفت صوفی را چو تنها یافتش ** نیم کشتش کرد و سر بشکافتش‏
 • Said the Súfí, “Mine is over, but O comrades, take good care of yourselves! 2185
 • گفت صوفی آن من بگذشت لیک ** ای رفیقان پاس خود دارید نیک‏
 • Ye regarded me as an alien. Look out! I am not more alien than this scoundrel.
 • مر مرا اغیار دانستید هان ** نیستم اغیارتر زین قلتبان‏
 • That (cup) which I have drunk must be drunk by you, and such a draught as this is the due of every cad.”
 • این چه من خوردم شما را خوردنی است ** وین چنین شربت جزای هر دنی است‏
 • This world is (like) the mountain, and (all) thy words come back to thee from the echo.
 • این جهان کوه است و گفت‏وگوی تو ** از صدا هم باز آید سوی تو
 • After the gardener had finished with the Súfí, he invented a pretext of the same kind as the former,
 • چون ز صوفی گشت فارغ باغبان ** یک بهانه کرد ز آن پس جنس آن‏
 • Saying, “O my Sharíf, go to the house, for I have baked (some) thin cakes of bread for breakfast. 2190
 • کای شریف من برو سوی وثاق ** که ز بهر چاشت پختم من رقاق‏
 • At the house-door tell Qaymáz to fetch those cakes and the goose.”
 • بر در خانه بگو قیماز را ** تا بیارد آن رقاق و قاز را
 • Having sent him off, he said (to the other), “O keen-sighted one, thou art a jurist; this is manifest and sure.
 • چون به ره کردش بگفت ای تیز بین ** تو فقیهی ظاهر است این و یقین‏
 • (But) he (thy friend) a Sharíf! ’Tis an absurd claim he is making. Who knows who committed adultery with his mother?
 • او شریفی می‏کند دعوی سرد ** مادر او را که داند تا که کرد
 • Will ye set your hearts (rely) on woman and the deeds of woman? (Will ye acknowledge her to be of) weak mind, and then (put) trust (in her)?
 • بر زن و بر فعل زن دل می‏نهید ** عقل ناقص و آن گهانی اعتماد
 • Many a fool in the world has tacked himself on to ‘Alí and the Prophet—and there is many a fool in the world (who will believe him).” 2195
 • خویشتن را بر علی و بر نبی ** بسته است اندر زمانه بس غبی‏
 • Whoever is (born) of adultery and (is one) of the adulterous will think this concerning the men of God.
 • هر که باشد از زنا و زانیان ** این برد ظن در حق ربانیان‏
 • Any one whose head is made giddy by (his own) gyrations sees the house turning round like himself.
 • هر که بر گردد سرش از چرخها ** همچو خود گردنده بیند خانه را
 • What that vain talker, the gardener, said was (indicative of) his (own) condition; (it was) far from (being applicable to) the descendants of the Prophet.
 • آن چه گفت آن باغبان بو الفضول ** حال او بد، دور از اولاد رسول‏
 • If he had not been the issue of apostates, how should he have spoken thus as regards (the Prophet's) House?
 • گر نبودی او نتیجه مرتدان ** کی چنین گفتی برای خاندان‏
 • He used spells (guileful words), and the jurist hearkened to them. (Then) that insolent bully went after him (the Sharíf). 2200
 • خواند افسونها شنید آن را فقیه ** در پیش رفت آن ستمکار سفیه‏
 • He said, “O ass, who invited you into this orchard? Has robbery been left to you as an inheritance by the Prophet?
 • گفت ای خر اندر این باغت که خواند ** دزدی از پیغمبرت میراث ماند
 • The lion's cub resembles him (the lion): in what do you resemble the Prophet? Tell (me that)!”
 • شیر را بچه همی‏ماند بدو ** تو به پیغمبر به چه مانی بگو
 • The man (the gardener) who had sought refuge (in craft) did to the Sharíf that which a Khárijite would do to the Family of Yá-sín (Mohammed).
 • با شریف آن کرد مرد ملتجی ** که کند با آل یاسین خارجی‏
 • (I marvel) what hatred devils and ghouls like Yazíd and Shimr always have towards the Prophet's Family.
 • تا چه کین دارند دایم دیو و غول ** چون یزید و شمر با آل رسول‏
 • The Sharíf was devastated by the blows of that ruffian. He said to the jurist, “W have jumped out of the water. 2205
 • شد شریف از زخم آن ظالم خراب ** با فقیه او گفت ما جستیم از آب‏
 • Do thou stand fast, now that thou art left alone and deprived (of our support). Be as a drum, suffer blows on the belly!
 • پای دار اکنون که ماندی فرد و کم ** چون دهل شو زخم می‏خور بر شکم‏
 • If I am not a Sharíf and worthy (of thee) and a (true) bosom-friend, (at any rate) I am no worse for thee than such a ruffian as this.”
 • گر شریف و لایق و هم دم نی‏ام ** از چنین ظالم تو را من کم نی‏ام‏
 • He (the gardener) finished with him (the Sharíf), and came up, saying, “O jurist, what (sort of) jurist are you, O you disgrace to every fool?
 • شد از او فارغ بیامد کای فقیه ** چه فقیهی ای تو ننگ هر سفیه‏
 • Is it your legal opinion, O convicted thief, that you may come (into my orchard) without asking leave?
 • فتوی‏ات این است ای ببریده دست ** کاندر آیی و نگویی امر هست‏
 • Have you read such a license in the Wasít, or has this question been (so decided) in the Muhít?” 2210
 • این چنین رخصت بخواندی در وسیط ** یا بدست این مسئله اندر محیط
 • “You are right,” he replied; “beat (me): you have got the upper hand. This is the fit penalty for him that parts from friends.”
 • گفت حق استت بزن دستت رسید ** این سزای آن که از یاران برید
 • Returning to the story of the sick man and the visit paid (to him) by the Prophet, God bless him and grant him peace!
 • رجعت به قصه مریض و عیادت پیغامبر علیه السلام‏
 • This visiting of the sick is for the sake of this (spiritual) attachments, and this attachment is pregnant with a hundred lovingkindnesses.
 • این عیادت از برای این صله است ** وین صله از صد محبت حامله است‏
 • The peerless Prophet went to visit the sick man; he found that Companion at the last gasp.
 • در عیادت شد رسول بی‏ندید ** آن صحابی را به حال نزع دید
 • When you become far from the presence of the saints, you have in reality become far from God.
 • چون شوی دور از حضور اولیا ** در حقیقت گشته‏ای دور از خدا
 • Inasmuch as the result of parting from fellow-travellers is sorrow, how is separation from the countenance of the kings (saints) less (grievous) than that? 2215
 • چون نتیجه هجر همراهان غم است ** کی فراق روی شاهان ز آن کم است‏