English    Türkçe    فارسی   

2
2314-2363

 • By the truth of Him who hath set the wheel of thy sphere turning above this (earthly) abode,
 • حق آن که چرخه‏ی چرخ ترا ** کرد گردان بر فراز این سرا
 • (We beseech thee to) revolve in another wise and show mercy, ere thou uproot us. 2315
 • که دگرگون گردی و رحمت کنی ** پیش از آن که بیخ ما را بر کنی‏
 • (We beseech thee by) the truth of thy having fostered us at first, so that our (young) shoot grew up from (the nurture given by) water and earth;
 • حق آن که دایگی کردی نخست ** تا نهال ما ز آب و خاک رست‏
 • By the truth of that King who created thee pure and displayed so many cressets in thee,
 • حق آن شه که ترا صاف آفرید ** کرد چندان مشعله در تو پدید
 • Who hath kept thee so flourishing and lasting that the materialist hath thought thee (existent) from eternity.
 • آن چنان معمور و باقی داشتت ** تا که دهری از ازل پنداشتت‏
 • Thanks (to God), we have come to know thy beginning: the prophets have told that secret of thine.
 • شکر دانستیم آغاز ترا ** انبیا گفتند آن راز ترا
 • A man knows that a house is made (at some time or other); the spider which plays idly in it (knows) not (this). 2320
 • آدمی داند که خانه حادث است ** عنکبوتی نه که در وی عابث است‏
 • How should the gnat know of what date this garden is?––for ‘twas born in spring, and its death is in the (following) winter.
 • پشه کی داند که این باغ از کی است ** کاو بهاران زاد و مرگش در دی است‏
 • The worm that is born miserably in (dry) wood––how should it know the wood at the time when it was a (sappy) shoot?
 • کرم کاندر چوب زاید سست حال ** کی بداند چوب را وقت نهال‏
 • And if the worm should know (this), it would be intellect in its essential substance; the worm would be (only) its (outward) form.
 • ور بداند کرم از ماهیتش ** عقل باشد کرم باشد صورتش‏
 • Intellect shows itself (in many) guises, (but) like the Jinn is leagues removed from them (in its real nature).
 • عقل خود را می‏نماید رنگها ** چون پری دور است از آن فرسنگ‏ها
 • It is above the angels––what occasion is there for (comparing it with) the Jinn? (But) you have the wings of a gnat, you are flying downwards. 2325
 • از ملک بالاست چه جای پری ** تو مگس پری به پستی می‏پری‏
 • Although your intellect is flying upward, the bird of your conventional notions is feeding below.
 • گر چه عقلت سوی بالا می‏پرد ** مرغ تقلیدت به پستی می‏چرد
 • Conventional knowledge is the bane of our souls; it is a borrowed thing, but we rest (at ease in the belief) that it is ours.
 • علم تقلیدی وبال جان ماست ** عاریه ست و ما نشسته کان ماست‏
 • It behoves us to become ignorant of this (worldly) wisdom; (rather) must we clutch at madness.
 • زین خرد جاهل همی باید شدن ** دست در دیوانگی باید زدن‏
 • Always flee from whatever you deem profitable to your (lower) self: drink poison and spill the water of life.
 • هر چه بینی سود خود ز آن می‏گریز ** زهر نوش و آب حیوان را بریز
 • Revile any one that praises you: lend (both) interest and capital to the destitute. 2330
 • هر که بستاند ترا دشنام ده ** سود و سرمایه به مفلس وام ده‏
 • Let safety go, and dwell in the place of fear (danger): leave reputation behind and be disgraced and notorious.
 • ایمنی بگذار و جای خوف باش ** بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش‏
 • I have tried far-thinking (provident) intellect; henceforth I will make myself mad.
 • آزمودم عقل دور اندیش را ** بعد از این دیوانه سازم خویش را
 • How Dalqak excused himself to the Sayyid-i Ajall (who asked him) why he had married a harlot.
 • عذر گفتن دلقک با سید که چرا فاحشه را نکاح کرد
 • One night the Sayyid-i Ajall said to Dalqak, “You have married a harlot in haste.
 • گفت با دلقک شبی سید اجل ** قحبه‏ای را خواستی تو از عجل‏
 • You ought to have disclosed this (matter) to me, so that we might have made a chaste (woman) your wife.”
 • با من این را باز می‏بایست گفت ** تا یکی مستور کردیمیت جفت‏
 • Dalqak replied, “I have (already) married nine chaste and virtuous women: they became harlots, and I wasted away with grief. 2335
 • گفت نه مستور صالح خواستم ** قحبه گشتند و ز غم تن کاستم‏
 • I married this harlot without (previous) acquaintance (with her), in order to see how this one (also) would turn out in the end.
 • خواستم این قحبه را بی‏معرفت ** تا ببینم چون شود این عاقبت‏
 • Often have I tried (sound) intelligence; henceforth I will seek a nursery for insanity.”
 • عقل را من آزمودم هم بسی ** زین سپس جویم جنون را مغرسی‏
 • How an inquirer managed to draw into conversation an eminent (saintly) man who had feigned to be mad.
 • به حیلت در سخن آوردن سائل آن بزرگ را که خود را دیوانه ساخته بود
 • A certain man was saying, “I want some one of intelligence, (that) I may consult him about a difficulty.”
 • آن یکی می‏گفت خواهم عاقلی ** مشورت آرم بدو در مشکلی‏
 • One said to him, “In our city there is nobody of intelligence except yonder man who appears to be mad.
 • آن یکی گفتش که اندر شهر ما ** نیست عاقل جز که آن مجنون‏نما
 • Look, there is (one named) so-and-so: mounted on a cane, he rides (it as a cock-horse) amongst the children. 2340
 • بر نیی گشته سواره نک فلان ** می‏دواند در میان کودکان‏
 • He is possessed of judgment and (keen as) a spark of fire; he is as the sky in dignity, and as the stars in high estate.
 • صاحب رای است و آتش پاره‏ای ** آسمان قدر است و اختر باره‏ای‏
 • His glory has become the (rational) soul of the Cherubim; he has become concealed in this (feigned) madness.”
 • فر او کروبیان را جان شده ست ** او در این دیوانگی پنهان شده ست‏
 • But you must not account every madman a (rational) soul: do not, like Sámirí, lay down your head (in worship) to a calf.
 • لیک هر دیوانه را جان نشمری ** سر منه گوساله را چون سامری‏
 • When a manifest saint has declared unto you hundreds of thousands of unseen things and hidden mysteries,
 • چون ولیی آشکارا با تو گفت ** صد هزاران غیب و اسرار نهفت‏
 • And you have not had the (proper) understanding and knowledge, (so that) you have not distinguished dung from aloes-wood— 2345
 • مر ترا آن فهم و آن دانش نبود ** واندانستی تو سرگین را ز عود
 • How, when the saint has made for himself a veil of madness, will you recognise him, O blind one?
 • از جنون خود را ولی چون پرده ساخت ** مر و را ای کور کی خواهی شناخت‏
 • If your eye of intuitive certainty is open, behold a (spiritual) captain under every stone.
 • گر ترا باز است آن دیده‏ی یقین ** زیر هر سنگی یکی سرهنگ بین‏
 • To the eye that is open and (as) a guide, every dervish-cloak hath a Moses in its embrace.
 • پیش آن چشمی که باز و رهبر است ** هر گلیمی را کلیمی در بر است‏
 • ’Tis only the saint (himself) that makes the saint known and makes fortunate whomsoever he will.
 • مر ولی را هم ولی شهره کند ** هر که را او خواست با بهره کند
 • No one can recognise him by means of wisdom when he has feigned to be mad. 2350
 • کس نداند از خرد او را شناخت ** چون که او مر خویش را دیوانه ساخت‏
 • When a seeing thief steals from a blind man, can he at all detect (the identity of) the thief (who is) in the act of passing?
 • چون بدزدد دزد بینایی ز کور ** هیچ یابد دزد را او در عبور
 • The blind man does not know who it was that robbed him, even though the wicked thief may knock against him.
 • کور نشناسد که دزد او که بود ** گر چه خود بر وی زند دزد عنود
 • When a dog bites a blind ragged mendicant, how should he recognise that ferocious dog?
 • چون گزد سگ کور صاحب ژنده را ** کی شناسد آن سگ درنده را
 • How the dog attacked the mendicant who was blind.
 • حمله بردن سگ بر کور گدا
 • A dog was attacking, as (though it were) a warlike lion, a blind mendicant in a certain street.
 • یک سگی در کوی بر کور گدا ** حمله می‏آورد چون شیر وغا
 • The dog rushes angrily at dervishes; the moon smears her eyes with dust of (the feet of) dervishes. 2355
 • سگ کند آهنگ درویشان به خشم ** در کشد مه خاک درویشان به چشم‏
 • The blind man was made helpless by the dog's barking and by (his) fear of the dog; the blind man began to pay honour to the dog.
 • کور عاجز شد ز بانگ و بیم سگ ** اندر آمد کور در تعظیم سگ‏
 • Saying, “O prince of the chase, and O lion of the hunt, thine is the (upper) hand: refrain thy hand from me!”—
 • کای امیر صید و ای شیر شکار ** دست دست تست دست از من بدار
 • For, (moved) by necessity, that (renowned) philosopher paid honour to (one vile as) the tail of an ass, and gave him the title of “noble.”
 • کز ضرورت دم خر را آن حکیم ** کرد تعظیم و لقب دادش کریم‏
 • He (the blind man) too, of necessity, said, “O lion, what (good) will come to thee from such a meagre prey as I am?
 • گفت او هم از ضرورت کای اسد ** از چو من لاغر شکارت چه رسد
 • Thy friends are catching onagers in the desert; thou art catching a blind man in the street; this is bad. 2360
 • گور می‏گیرند یارانت به دشت ** کور می‏گیری تو در کوچه به گشت‏
 • Thy friends seek on agers by hunting (them); thou in (mere) malice seekest a blind man in the street.”
 • گور می‏جویند یارانت به صید ** کور می‏جویی تو در کوچه به کید
 • The knowing dog has made the onager his prey, while this worthless dog has attacked a blind man.
 • آن سگ عالم شکار گور کرد ** وین سگ بی‏مایه قصد کور کرد
 • When the dog has learned the knowledge (imparted to him), he has escaped from error: he hunts lawful prey in the jungles.
 • علم چون آموخت سگ رست از ضلال ** می‏کند در بیشه‏ها صید حلال‏