English    Türkçe    فارسی   

2
2386-2435

 • If the spatial had (any) access to the non-spatial, I should be (seated) on the bench, (giving instruction) like the Shaykhs (spiritual directors).”
 • گر مکان را ره بدی در لامکان ** همچو شیخان بودمی من بر دکان‏
 • How the Police Inspector summoned the man who had fallen dead-drunk (on the ground) to (go to) prison.
 • خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان‏
 • The Inspector came at midnight to a certain place: he saw a drunken man lying at the bottom of a wall.
 • محتسب در نیم شب جایی رسید ** در بن دیوار مستی خفته دید
 • He cried, “Hey, you are drunk: tell (me), what have you been drinking?” Said the man, “I have drunk of this which is in the jar.”
 • گفت هی مستی چه خورده ستی بگو ** گفت از این خوردم که هست اندر سبو
 • “Pray,” said he, “explain what is in the jar.” He replied, “Some of what I have drunk.” “(But),” said the Inspector, “this is hidden (from sight).”
 • گفت آخر در سبو واگو که چیست ** گفت از آن که خورده‏ام گفت این خفی است‏
 • He asked (again), “What is it that you have drunk?” He rejoined, “That which is hidden in the jar.” 2390
 • گفت آن چه خورده‏ای آن چیست آن ** گفت آن که در سبو مخفی است آن‏
 • These questions and answers were becoming a (vicious) circle. The Inspector was left (stuck) in the mud, like an ass.
 • دور می‏شد این سؤال و این جواب ** ماند چون خر محتسب اندر خلاب‏
 • The Inspector said to him, “Come now, say ‘Ah’”; (but) the drunken man, at the moment of utterance, said “Hú, Hú.”
 • گفت او را محتسب هین آه کن ** مست هو هو کرد هنگام سخن‏
 • “I told you to say ‘Ah’,” said he; “you are saying ‘Hú’.” “(Because) I am glad,” he replied, “while you are bent with grief.
 • گفت گفتم آه کن هو می‏کنی ** گفت من شاد و تو از غم دم زنی‏
 • ‘Ah’ is (uttered) on account of pain and grief and injustice; the ‘Hú, Hú’ of the wine-drinkers is from joy.”
 • آه از درد و غم و بی‏دادی است ** هوی هوی می خوران از شادی است‏
 • The Inspector said, “I know nothing about this. Get up, get up! Don't retail mystic lore, and leave off this wrangling.” 2395
 • محتسب گفت این ندانم خیز خیز ** معرفت متراش و بگذار این ستیز
 • “Go away,” said the man; “what have you to do with me?” “You are drunk,” the Inspector said. “Get up and come to prison.”
 • گفت رو تو از کجا من از کجا ** گفت مستی خیز تا زندان بیا
 • Said the drunken man, “O Inspector, let me alone and go away. How is it possible to carry off pledges from one that is naked?
 • گفت مست ای محتسب بگذار و رو ** از برهنه کی توان بردن گرو
 • If indeed I had had the power to walk, I should have gone to my house—and (then) how would this (affair between us) have occurred?
 • گر مرا خود قوت رفتن بدی ** خانه‏ی خود رفتمی وین کی شدی‏
 • Were I (still) possessed of understanding and of contingent (unreal) existence, I should be on the bench, (giving instruction) like the Shaykhs.”
 • من اگر با عقل و با امکانمی ** همچو شیخان بر سر دکانمی‏
 • How the inquirer, for the second time, drew that eminent (saint) into conversation, in order that his condition might be made better known (to the inquirer).
 • دوم بار در سخن کشیدن سایل آن بزرگ را تا حال او معلوم تر گردد
 • That seeker said, “O thou mounted on the cane, pray, ride thy horse this way for one moment.” 2400
 • گفت آن طالب که آخر یک نفس ** ای سواره بر نی این سو ران فرس‏
 • He rode towards him, crying, “Hark, say as quick as you can (what you want), for my horse is very restive and fierce-tempered.
 • راند سوی او که هین زوتر بگو ** کاسب من بس توسن است و تند خو
 • Be quick, lest he kick you: explain clearly what you are asking about.”
 • تا لگد بر تو نکوبد زود باش ** از چه می‏پرسی بیانش کن تو فاش‏
 • He (the inquirer) saw no opportunity to tell his heart's secret: he at once made an evasion and drew him into jesting talk.
 • او مجال راز دل گفتن ندید ** زو برون شو کرد و در لاغش کشید
 • He said, “I wish to marry a woman in this street: who is suitable for one like me?”
 • گفت می‏خواهم در این کوچه زنی ** کیست لایق از برای چون منی‏
 • “There are three kinds of women in the world,” said he: “two of those are a sorrow, and one is the soul's treasure. 2405
 • گفت سه گونه زن‏اند اندر جهان ** آن دو رنج و این یکی گنج روان‏
 • The first, when you marry her, is wholly yours; and the second is half yours and half separate (from you);
 • آن یکی را چون بخواهی کل تراست ** و آن دگر نیمی ترا نیمی جداست‏
 • And the third, know she is not yours at all. You have heard this. Away (with you)!—I start in a trice—
 • و آن سوم هیچ او ترا نبود بدان ** این شنودی دور شو رفتم روان‏
 • Lest my horse let fly a kick at you, so that you fall and never rise up (again).”
 • تا ترا اسبم نپراند لگد ** که بیفتی بر نخیزی تا ابد
 • The Shaykh rode off amongst the children, (but) the young man shouted to him once more,
 • شیخ راند اندر میان کودکان ** بانگ زد بار دگر او را جوان‏
 • “Come, prithee declare the exposition of this. Thou hast said that these women are of three kinds: pick (them) out.” 2410
 • که بیا آخر بگو تفسیر این ** این زنان سه نوع گفتی بر گزین‏
 • He rode towards him and said to him, “The virgin of your choice will be wholly yours, and you will gain freedom from sorrow;
 • راند سوی او و گفتش بکر خاص ** کل ترا باشد ز غم یابی خلاص‏
 • And she that is half yours is the (childless) widow; and she that is nothing (to you) is the married woman with a child:
 • و انکه نیمی آن تو بیوه بود ** و انکه هیچست آن عیال با ولد
 • When she has a child by her first husband, her love and whole heart will go to that quarter.
 • چون ز شوی اولش کودک بود ** مهر و کل خاطرش آن سو رود
 • (Now) get away, lest my horse launch a kick, and the hoof of my restive horse land upon you.”
 • دور شو تا اسب نندازد لگد ** سم اسب توسنم بر تو رسد
 • The Shaykh gave a loud cry of jubilation and rode back: he again called the children to him. 2415
 • های و هویی کرد شیخ و باز راند ** کودکان را باز سوی خویش خواند
 • That inquirer shouted to him once more, “Come (hither), I have one question left, O sovereign king.”
 • باز بانگش کرد آن سایل بیا ** یک سؤالم ماند ای شاه کیا
 • He rode back in this direction. “Say what it is,” he cried, “as quick as you can, for yonder child has enraptured my heart.”
 • باز راند این سو بگو زودتر چه بود ** که ز میدان آن بچه گویم ربود
 • Said the other, “O king, with such intelligence and erudition (as thou hast), what dissimulation is this? What acting is this? Oh, ’tis a marvel!
 • گفت ای شه با چنین عقل و ادب ** این چه شیداست این چه فعل است ای عجب‏
 • Thou transcendest the Universal Intellect in (thy power of) elucidation. Thou art a sun: how art thou hid in madness?”
 • تو ورای عقل کلی در بیان ** آفتابی در جنون چونی نهان‏
 • He replied, “These rascals are proposing to make me Cadi in this their city. 2420
 • گفت این اوباش رایی می‏زنند ** تا در این شهر خودم قاضی کنند
 • I raised objections, (but) they said to me, ‘Nay, there is none so learned and accomplished as thou.
 • دفع می‏گفتم مرا گفتند نی ** نیست چون تو عالمی صاحب فنی‏
 • Whilst thou art in existence, it is unlawful and wicked that any one inferior to thee should cite Prophetic Traditions in the office of Cadi.
 • با وجود تو حرام است و خبیث ** که کم از تو در قضا گوید حدیث‏
 • Permission is not (given) in the Law, that we should appoint one less than thee as (our) prince and leader.’
 • در شریعت نیست دستوری که ما ** کمتر از تو شه کنیم و پیشوا
 • By this necessity I was made distraught and mad (in appearance), but inwardly I am just the same as I was.
 • زین ضرورت گیج و دیوانه شدم ** لیک در باطن همانم که بدم‏
 • My intelligence is the (hidden) treasure, and I am the ruin (which covers it); if I display the treasure, (then) I am mad (indeed). 2425
 • عقل من گنج است و من ویرانه‏ام ** گنج اگر پیدا کنم دیوانه‏ام‏
 • The (real) madman is he that has not gone mad, he that has seen this night patrol and has not gone home.
 • اوست دیوانه که دیوانه نشد ** این عسس را دید و در خانه نشد
 • My knowledge is substantial, not accidental; and this precious (thing) is not for (the purpose of gaining) every (worldly) interest.
 • دانش من جوهر آمد نه عرض ** این بهایی نیست بهر هر غرض‏
 • I am a mine of candy, I am a plantation of sugar-canes: it is growing from me, and at the same time I am eating (of it).
 • کان قندم نیستان شکرم ** هم ز من می‏روید و من می‏خورم‏
 • Knowledge is conventional and acquired (not real), when he (its owner) laments because the hearer is averse to (hearing) it.
 • علم تقلیدی و تعلیمی است آن ** کز نفورش مستمع دارد فغان‏
 • Since it is (learned) as a bait (for popularity), not for the sake of (spiritual) enlightenment, he (the seeker of religious knowledge) is just as (bad) as the seeker of vile worldly knowledge; 2430
 • چون پی دانه نه بهر روشنی است ** همچو طالب علم دنیای دنی است‏
 • (For) he is seeking knowledge on account of the vulgar and the noble, not in order that he may win release from this world.
 • طالب علم است بهر عام و خاص ** نی که تا یابد از این عالم خلاص‏
 • Like a mouse, he has burrowed in every direction, since the light drove him (back) from the door (the entrance to the hole) and said, ‘Away!’
 • همچو موشی هر طرف سوراخ کرد ** چون که نورش راند از در گشت سرد
 • Inasmuch as he had no way (of getting out) to the open country and the light, he continued to make (such) an exertion even in that darkness.
 • چون که سوی دشت و نورش ره نبود ** هم در آن ظلمات جهدی می‏نمود
 • If God give him wings, the wings of Wisdom, he will escape from mousiness and will fly like the birds;
 • گر خدایش پر دهد پر خرد ** برهد از موشی و چون مرغان پرد
 • But if he seek not wings, he will remain underground with no hope of traversing the path to Simák. 2435
 • ور نجوید پر بماند زیر خاک ** ناامید از رفتن راه سماک‏