English    Türkçe    فارسی   

2
2603-2652

 • If the vile fleshly soul desire thee to earn what is noble, there is some trick and plot behind it.
 • نفس خس گر جویدت کسب شریف ** حیله و مکری بود آن را ردیف‏
 • How Iblís awakened Mu‘áwiya—may God be well-pleased with him!—saying, “Arise, it is time for prayer.”
 • بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است‏
 • ’Tis related in Tradition that Mu‘áwiya was asleep in a nook of the palace.
 • در خبر آمد که آن معاویه ** خفته بد در قصر در یک زاویه‏
 • The palace-door was fastened from the inside, for he was fatigued by people's visits. 2605
 • قصر را از اندرون در بسته بود ** کز زیارتهای مردم خسته بود
 • Suddenly he was awakened by a man, (but) when he opened his eyes the man vanished.
 • ناگهان مردی و را بیدار کرد ** چشم چون بگشاد پنهان گشت مرد
 • He said (to himself), “No one had entrance to the palace: who is he that has shown such impudence and boldness?”
 • گفت اندر قصر کس را ره نبود ** کیست کاین گستاخی و جرات نمود
 • Then he went round and searched in order to find the trace of that one who had become hidden (from sight).
 • گرد برگشت و طلب کرد آن زمان ** تا بیابد ز آن نهان گشته نشان‏
 • Behind the door he espied a luckless man who was hiding his face in the door and the curtain.
 • از پس در مدبری را دید کاو ** در در و پرده نهان می‏کرد رو
 • “Hey,” he cried, “who are you? What is your name?” “(To speak) plainly,” said he, “my name is Iblís the damned.” 2610
 • گفت هی تو کیستی نام تو چیست ** گفت نامم فاش ابلیس شقی است‏
 • He (Mu‘áwiya) asked, “Why did you take pains to awaken me? Tell the truth, don't tell me what is reverse and contrary (to the fact).”
 • گفت بیدارم چرا کردی به جد ** راست گو با من مگو بر عکس و ضد
 • How Iblís gave Mu‘áwiya, may God be well-pleased with him, a fall, and practiced dissimulation, and how Mu‘áwiya answered him.
 • از خر افکندن ابلیس معاویه را و رو پوش و بهانه کردن و جواب گفتن معاویه او را
 • He said, “The time for prayer is (all but) come to an end: you must run quickly to the mosque.
 • گفت هنگام نماز آخر رسید ** سوی مسجد زود می‏باید دوید
 • Mustafá (Mohammed) said, boring the pearl of the idea, ‘Make haste to perform your devotions before the time is past.’”
 • عجلوا الطاعات قبل الفوت گفت ** مصطفی چون در معنی می‏بسفت‏
 • He (Mu‘áwiya) said, “Nay, nay; ’tis not thy purpose to be my guide unto any good.
 • گفت نی نی این غرض نبود ترا ** که به خیری رهنما باشی مرا
 • (If) a thief come secretly into my dwelling-place and say to me, ‘I am keeping watch,’ 2615
 • دزد آید از نهان در مسکنم ** گویدم که پاسبانی می‏کنم‏
 • How shall I believe that thief? How should a thief know the recompense and reward for good works?”
 • من کجا باور کنم آن دزد را ** دزد کی داند ثواب و مزد را
 • How Iblís again made answer to Mu‘áwiya.
 • باز جواب گفتن ابلیس معاویه را
 • He said, “At first I was an angel: I traversed the way of obedience (to God) with (all my) soul.
 • گفت ما اول فرشته بوده‏ایم ** راه طاعت را به جان پیموده‏ایم‏
 • I was the confidant of them that follow the path (of devotion): I was familiar with them that dwell by the Throne of God.
 • سالکان راه را محرم بدیم ** ساکنان عرش را هم دم بدیم‏
 • How should (one's) first calling go out of (one's) mind? How should (one's) first love go forth from (one's) heart?
 • پیشه‏ی اول کجا از دل رود ** مهر اول کی ز دل بیرون شود
 • If in travel you see Anatolia or Khutan, how should love of your own country go from your heart? 2620
 • در سفر گر روم بینی یا ختن ** از دل تو کی رود حب الوطن‏
 • I too have been one of those drunken with this wine: I have been a lover at His court.
 • ما هم از مستان این می بوده‏ایم ** عاشقان درگه وی بوده‏ایم‏
 • They cut my navel in (predestined me from birth to) love of Him: they sowed love of Him in my heart.
 • ناف ما بر مهر او ببریده‏اند ** عشق او در جان ما کاریده‏اند
 • I have seen good days from Fortune: I have drunk the water of (Divine) Mercy in (my) spring-time.
 • روز نیکو دیده‏ایم از روزگار ** آب رحمت خورده‏ایم اندر بهار
 • Was it not the hand of His bounty that sowed me? Was it not He that raised me up from non-existence?
 • نه که ما را دست فضلش کاشته ست ** از عدم ما را نه او برداشته ست‏
 • Oh, many is the time I have received kindness from Him and walked in the rose-garden of (His) approval. 2625
 • ای بسا کز وی نوازش دیده‏ایم ** در گلستان رضا گردیده‏ایم‏
 • He would lay the hand of mercy on my head, He would open (let flow) from me the fountains of grace.
 • بر سر ما دست رحمت می‏نهاد ** چشمه‏های لطف از ما می‏گشاد
 • Who found milk for me in the season of my infancy? Who rocked my cradle? He.
 • وقت طفلی‏ام که بودم شیر جو ** گاهوارم را که جنبانید او
 • From whom did I drink milk other than His milk? Who nourished me except His providence?
 • از که خوردم شیر غیر شیر او ** کی مرا پرورد جز تدبیر او
 • The disposition which has entered with the milk into (their) being—how can it be discharged (expelled) from folk?
 • خوی کان با شیر رفت اندر وجود ** کی توان آن را ز مردم واگشود
 • If the Sea of Bounty has given (me) a rebuke, (yet) how have the doors of Bounty been shut? 2630
 • گر عتابی کرد دریای کرم ** بسته کی گردند درهای کرم‏
 • Giving and grace and favour are the fundamental substance of His coin: wrath is (only) as a speck of alloy on it.
 • اصل نقدش داد و لطف و بخشش است ** قهر بر وی چون غباری از غش است‏
 • He made the world for kindness' sake: His sun caressed the motes (in its beams).
 • از برای لطف عالم را بساخت ** ذره‏ها را آفتاب او نواخت‏
 • If separation (from Him) is big with His wrath, ’tis for the sake of knowing the worth of union with Him,
 • فرقت از قهرش اگر آبستن است ** بهر قدر وصل او دانستن است‏
 • So that separation from Him may give the soul chastisement, (and that) the soul may know the value of the days of union.
 • تا دهد جان را فراقش گوشمال ** جان بداند قدر ایام وصال‏
 • The Prophet has declared that God said, ‘My purpose in creating was to do good: 2635
 • گفت پیغمبر که حق فرموده است ** قصد من از خلق احسان بوده است‏
 • I created to the intent that they (My creatures) might draw some gain from Me, and that they might smear their hands with My honey;
 • آفریدم تا ز من سودی کنند ** تا ز شهدم دست‏آلودی کنند
 • Not to the end that I might draw some gain (from them), and that I might tear off a coat from one (who is) naked.’
 • نی برای آن که تا سودی کنم ** و ز برهنه من قبایی بر کنم‏
 • During the short while since He drove me from His presence, mine eye hath remained (fixed) upon His beauteous face;
 • چند روزی که ز پیشم رانده است ** چشم من در روی خوبش مانده است‏
 • (And my thought has always been), ‘Such wrath from such a face! Oh, wonderful!’ (whereas) every one (else) has become occupied with (considering) the (secondary) cause (His wrath).
 • کز چنان رویی چنین قهر ای عجب ** هر کسی مشغول گشته در سبب‏
 • I do not look at the cause (His wrath), which is temporal, inasmuch as the temporal (only) produces something temporal (like itself). 2640
 • من سبب را ننگرم کان حادث است ** ز انکه حادث حادثی را باعث است‏
 • I am regarding (His eternally) precedent mercy: whatsoever is temporal I rend in twain.
 • لطف سابق را نظاره می‏کنم ** هر چه آن حادث دو پاره می‏کنم‏
 • Grant that my declining to worship (Adam) was from envy; (yet) that envy arises from love (of God), not from denial (of obedience to His command).
 • ترک سجده از حسد گیرم که بود ** آن حسد از عشق خیزد نز جحود
 • ’Tis certain, all envy arises from love, (for fear) lest another become the companion of the beloved.
 • هر حسد از دوستی خیزد یقین ** که شود با دوست غیری همنشین‏
 • Brooding jealousy is the necessary consequence of love, just as saying ‘Live long!’ must follow the sneeze.
 • هست شرط دوستی غیرت پزی ** همچو شرط عطسه گفتن دیر زی‏
 • Since there was no play but this on His board, and He said, ‘Play,’ what more can I do? 2645
 • چون که بر نطعش جز این بازی نبود ** گفت بازی کن چه دانم در فزود
 • I played the one play (move) that there was, and cast myself into woe.
 • آن یکی بازی که بد من باختم ** خویشتن را در بلا انداختم‏
 • Even in woe I am tasting His delights: I am mated by Him, mated by Him, mated by Him!
 • در بلا هم می‏چشم لذات او ** مات اویم مات اویم مات او
 • How shall any one, O noble sir, in (this world of) six directions deliver himself from the shashdara (the place with six doors)?
 • چون رهاند خویشتن را ای سره ** هیچ کس در شش جهت از شش دره‏
 • How shall the part of the six escape from the whole of the six, especially when the Unconditioned sets it wrong?
 • جزو شش از کل شش چون وارهد ** خاصه که بی‏چون مر او را کژ نهد
 • Whoever is in the six is in the fire; (only) He that is the creator of the six will deliver him. 2650
 • هر که در شش او درون آتش است ** اوش برهاند که خلاق شش است‏
 • Truly, whether it be infidelity or faith in Him (to which he is predestined), he is the hand-loom (instrument) of the Lord and belongs to Him.”
 • خود اگر کفر است و گر ایمان او ** دست باف حضرت است و آن او
 • How Mu‘áwiya again exposed the deceitfulness of Iblís.
 • باز تقریر کردن معاویه با ابلیس مکر او را
 • The Amír said to him, “These things are true, but your share in these things is wanting.
 • گفت امیر او را که اینها راست است ** لیک بخش تو ازینها کاست است‏