English    Türkçe    فارسی   

2
2770-2819

 • That disappointment and grief would have been (as) a hundred prayers: what is (ritual) prayer in comparison with the (spiritual) glow of humble supplication?” 2770
 • آن غبین و درد بودی صد نماز ** کو نماز و کو فروغ آن نیاز
 • The excellence of the remorse felt by one who was sincere (in his devotion) for having missed the congregational prayers.
 • فضیلت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت نماز جماعت‏
 • A certain man was going into the mosque (when) the people were coming out of the mosque.
 • آن یکی می‏رفت در مسجد درون ** مردم از مسجد همی‏آمد برون‏
 • He began to ask (one of them), saying, “What ails the congregation that they are coming out of the mosque (so) soon?”
 • گفت پرسان که جماعت را چه بود ** که ز مسجد می‏برون آیند زود
 • That person said to him, “The Prophet has prayed with the congregation and finished (his) communion.
 • آن یکی گفتش که پیغمبر نماز ** با جماعت کرد و فارغ شد ز راز
 • How art thou going in, O foolish man, when the Prophet has given the blessing?”
 • تو کجا در می‏روی ای مرد خام ** چون که پیغمبر بداده ست السلام‏
 • He cried, “Ah!” and smoke issued from that (burning) sigh: his sigh was giving forth the smell of blood from his heart. 2775
 • گفت آه و دود از آن اه شد برون ** آه او می‏داد از دل بوی خون‏
 • A certain man said, “Give (me) that sigh and may this (ritual) prayer of mine be (bestowed) on thee as a gift!”
 • آن یکی از جمع گفت این آه را ** تو به من ده و آن نماز من ترا
 • He answered, “I give the sigh and accept the prayers.” He (the other) took that sigh with a hundred yearnings (towards God).
 • گفت دادم آه و پذرفتم نماز ** او ستد آن آه را با صد نیاز
 • At night, whilst (he was) asleep, a Voice said to him, “Thou hast bought the Water of Life and salvation.
 • شب به خواب اندر بگفتش هاتفی ** که خریدی آب حیوان و شفا
 • In honour of this choice and this appropriation the prayers of all the people have been accepted.”
 • حرمت این اختیار و این دخول ** شد نماز جمله‏ی خلقان قبول‏
 • Conclusion of the confession made by Iblís to Mu‘áwiya of his deceit.
 • تتمه‏ی اقرار ابلیس به معاویه مکر خود را
 • Then ‘Azázíl said to him, “O noble Amír, I must lay my deceit before (you). 2780
 • پس عزازیلش به گفت ای میر راد ** مکر خود اندر میان باید نهاد
 • If you had missed the prayers, you would then from heartache have uttered sighs and lamentations,
 • گر نمازت فوت می‏شد آن زمان ** می‏زدی از درد دل آه و فغان‏
 • And that regret and that lamentation and that (sorrowful) yearning would have exceeded (in value) two hundred litanies and prayers.
 • آن تاسف و آن فغان و آن نیاز ** در گذشتی از دو صد ذکر و نماز
 • I awakened you in fear lest such a sigh might burn the veil (of formality),
 • من ترا بیدار کردم از نهیب ** تا بسوزاند چنان آهی حجاب‏
 • In order that such a sigh should not be yours; in order that you should not have any way to it.
 • تا چنان آهی نباشد مر ترا ** تا بدان راهی نباشد مر ترا
 • I am envious: from envy I acted thus. I am the enemy: my (proper) work is deceit and malice.” 2785
 • من حسودم از حسد کردم چنین ** من عدویم کار من مکر است و کین‏
 • He (Mu‘áwiya) said, “Now you have told the truth, you are veracious. This (deceit) comes (naturally) from you: to this you are adapted.
 • گفت اکنون راست گفتی صادقی ** از تو این آید تو این را لایقی‏
 • You are a spider, you have flies as your prey; O cur, I am not a fly, (so) do not worry.
 • عنکبوتی تو مگس داری شکار ** من نیم ای سگ مگس زحمت میار
 • I am a white falcon: the King hunts me. How should a spider weave his web about me?
 • باز اسپیدم شکارم شه کند ** عنکبوتی کی بگرد ما تند
 • Go now, continue to catch flies as far as you can: invite the flies to (partake of) some buttermilk;
 • رو مگس می‏گیر تا تانی هلا ** سوی دوغی زن مگسها را صلا
 • And if you call (them) to honey, that too will certainly be lies and buttermilk (fraud). 2790
 • ور بخوانی تو به سوی انگبین ** هم دروغ و دوغ باشد آن یقین‏
 • You awakened me, (but) it (that awakenment) was (really) slumber: you showed (me) a ship, (but) that was (really) a whirlpool.
 • تو مرا بیدار کردی خواب بود ** تو نمودی کشتی آن گرداب بود
 • You were calling me to good for the purpose that you might drive me away from the better good.”
 • تو مرا در خیر ز آن می‏خواندی ** تا مرا از خیر بهتر راندی‏
 • How a thief escaped because some one gave the alarm to the master of the house, who had nearly overtaken and caught the thief.
 • فوت شدن دزد به آواز دادن آن شخص صاحب خانه را که نزدیک آمده بود که دزد را دریابد و بگیرد
 • This (behaviour of Iblís) is like that (which is told in the following story), how a certain man saw a thief in the house and ran after him.
 • این بدان ماند که شخصی دزد دید ** در وثاق اندر پی او می‏دوید
 • He ran after him (the length of) two or three fields, till the fatigue threw him into a sweat.
 • تا دو سه میدان دوید اندر پیش ** تا در افگند آن تعب اندر خویش‏
 • At the moment when, rushing on, he had come so near to him that he might spring upon him and seize him, 2795
 • اندر آن حمله که نزدیک آمدش ** تا بدو اندر جهد دریابدش‏
 • The second thief cried out to him, “Come, that you may see these signs of calamity.
 • دزد دیگر بانگ کردش که بیا ** تا ببینی این علامات بلا
 • Be quick and turn back, O man of (prompt) action, that you may see (how) very pitiable (is) the state of things here.”
 • زود باش و باز گرد ای مرد کار ** تا ببینی حال اینجا زار زار
 • He (the householder) said (to himself), “Maybe a thief is yonder: if I do not return at once, this (fate) will befall me.
 • گفت باشد کان طرف دزدی بود ** گر نگردم زود این بر من رود
 • He may lay hands upon my wife and child, (and in that case) how would it profit me to bind this thief (whom I am pursuing)?
 • در زن و فرزند من دستی زند ** بستن این دزد سودم کی کند
 • This Moslem is calling me in kindness: unless I return quickly, repentance will befall (me).” 2800
 • این مسلمان از کرم می‏خواندم ** گر نگردم زود پیش آید ندم‏
 • In (confident) hope of the compassion of that well-disposed (friend), he left the thief and again set off (in another direction).
 • بر امید شفقت آن نیک خواه ** دزد را بگذاشت باز آمد به راه‏
 • “O good friend,” said he, “what is the matter? By whose hand (violence) is this lamentation and outcry of yours (caused)?”
 • گفت ای یار نکو احوال چیست ** این فغان و بانگ تو از دست کیست‏
 • “Look here,” said (the other). “See the thief's footprints! The pimping thief has gone this way. [ “Look here,” said (the other). “See the thief's footprints! The thief whose wife is for hire (who prostitutes his wife to other men) has gone this way.]
 • گفت اینک بین نشان پای دزد ** این طرف رفته ست دزد زن بمزد
 • Look at the cuckold thief's footprints! Follow him by means of these marks and traces.”
 • نک نشان پای دزد قلتبان ** در پی او رو بدین نقش و نشان‏
 • He answered, “O fool, what are you telling me? Why, I had (as good as) caught him, 2805
 • گفت ای ابله چه می‏گویی مرا ** من گرفته بودم آخر مر و را
 • (But) at your cry I let the thief go. I deemed you, ass (as you are), a (reasonable) man.
 • دزد را از بانگ تو بگذاشتم ** من تو خر را آدمی پنداشتم‏
 • What silly gabble and nonsense is this, O fellow? I (had) found the reality: what (use to me) is the clue?”
 • این چه ژاژست و چه هرزه ای فلان ** من حقیقت یافتم چه بود نشان‏
 • He replied, “I am giving you a clue to the real (thing). This is the clue; I am acquainted with the reality.”
 • گفت من از حق نشانت می‏دهم ** این نشان است از حقیقت آگهم‏
 • He (the householder) said, “You are an artful knave or else you are a fool; nay, you are a thief and cognisant of this affair.
 • گفت طراری تو یا خود ابلهی ** بلکه تو دزدی و زین حال آگهی‏
 • I was (on the point of) dragging my adversary along, (when) you let him escape, saying (to me), ‘Here are (his) traces.’” 2810
 • خصم خود را می‏کشیدم من کشان ** تو رهانیدی و را کاینک نشان‏
 • You speak of (external) relations, (but) I transcend (all) relations. In union (with God) where are signs or evidences?
 • تو جهت گو من برونم از جهات ** در وصال آیات کو یا بینات‏
 • The man that is debarred (from the Essence) sees the (Divine) action (as proceeding) from the Attributes: he that has lost the Essence is in (confined to) the Attributes.
 • صنع بیند مرد محجوب از صفات ** در صفات آن است کاو گم کرد ذات‏
 • Inasmuch as those united (with God) are absorbed in the Essence, O son, how should they look upon His Attributes?
 • واصلان چون غرق ذاتند ای پسر ** کی کنند اندر صفات او نظر
 • When your head is at the bottom of the river, how will your eye fall on the colour of the water?
 • چون که اندر قعر جو باشد سرت ** کی به رنگ آب افتد منظرت‏
 • And if you come back from the bottom to the colour of the water, then you have received a coarse woollen garment and given (fine) fur (in exchange). 2815
 • ور به رنگ آب باز آیی ز قعر ** پس پلاسی بستدی دادی تو شعر
 • The piety of the vulgar is sin in the elect; the unitive state of the vulgar is a veil in the elect.
 • طاعت عامه گناه خاصگان ** وصلت عامه حجاب خاص دان‏
 • If the king make a vizier a police inspector, the king is his enemy, he is not his friend.
 • مر وزیری را کند شه محتسب ** شه عدوی او بود نبود محب‏
 • Also, that vizier will have committed some offence: necessarily change (for the worse) is not (does not occur) without cause.
 • هم گناهی کرده باشد آن وزیر ** بی‏سبب نبود تغیر ناگزیر
 • He that has been a police inspector from the first—to him that (office) has been fortune and livelihood from the beginning;
 • آن که ز اول محتسب بد خود و را ** بخت و روزی آن بده ست از ابتدا