English    Türkçe    فارسی   

2
2792-2841

 • You were calling me to good for the purpose that you might drive me away from the better good.”
 • تو مرا در خیر ز آن می‏خواندی ** تا مرا از خیر بهتر راندی‏
 • How a thief escaped because some one gave the alarm to the master of the house, who had nearly overtaken and caught the thief.
 • فوت شدن دزد به آواز دادن آن شخص صاحب خانه را که نزدیک آمده بود که دزد را دریابد و بگیرد
 • This (behaviour of Iblís) is like that (which is told in the following story), how a certain man saw a thief in the house and ran after him.
 • این بدان ماند که شخصی دزد دید ** در وثاق اندر پی او می‏دوید
 • He ran after him (the length of) two or three fields, till the fatigue threw him into a sweat.
 • تا دو سه میدان دوید اندر پیش ** تا در افگند آن تعب اندر خویش‏
 • At the moment when, rushing on, he had come so near to him that he might spring upon him and seize him, 2795
 • اندر آن حمله که نزدیک آمدش ** تا بدو اندر جهد دریابدش‏
 • The second thief cried out to him, “Come, that you may see these signs of calamity.
 • دزد دیگر بانگ کردش که بیا ** تا ببینی این علامات بلا
 • Be quick and turn back, O man of (prompt) action, that you may see (how) very pitiable (is) the state of things here.”
 • زود باش و باز گرد ای مرد کار ** تا ببینی حال اینجا زار زار
 • He (the householder) said (to himself), “Maybe a thief is yonder: if I do not return at once, this (fate) will befall me.
 • گفت باشد کان طرف دزدی بود ** گر نگردم زود این بر من رود
 • He may lay hands upon my wife and child, (and in that case) how would it profit me to bind this thief (whom I am pursuing)?
 • در زن و فرزند من دستی زند ** بستن این دزد سودم کی کند
 • This Moslem is calling me in kindness: unless I return quickly, repentance will befall (me).” 2800
 • این مسلمان از کرم می‏خواندم ** گر نگردم زود پیش آید ندم‏
 • In (confident) hope of the compassion of that well-disposed (friend), he left the thief and again set off (in another direction).
 • بر امید شفقت آن نیک خواه ** دزد را بگذاشت باز آمد به راه‏
 • “O good friend,” said he, “what is the matter? By whose hand (violence) is this lamentation and outcry of yours (caused)?”
 • گفت ای یار نکو احوال چیست ** این فغان و بانگ تو از دست کیست‏
 • “Look here,” said (the other). “See the thief's footprints! The pimping thief has gone this way. [ “Look here,” said (the other). “See the thief's footprints! The thief whose wife is for hire (who prostitutes his wife to other men) has gone this way.]
 • گفت اینک بین نشان پای دزد ** این طرف رفته ست دزد زن بمزد
 • Look at the cuckold thief's footprints! Follow him by means of these marks and traces.”
 • نک نشان پای دزد قلتبان ** در پی او رو بدین نقش و نشان‏
 • He answered, “O fool, what are you telling me? Why, I had (as good as) caught him, 2805
 • گفت ای ابله چه می‏گویی مرا ** من گرفته بودم آخر مر و را
 • (But) at your cry I let the thief go. I deemed you, ass (as you are), a (reasonable) man.
 • دزد را از بانگ تو بگذاشتم ** من تو خر را آدمی پنداشتم‏
 • What silly gabble and nonsense is this, O fellow? I (had) found the reality: what (use to me) is the clue?”
 • این چه ژاژست و چه هرزه ای فلان ** من حقیقت یافتم چه بود نشان‏
 • He replied, “I am giving you a clue to the real (thing). This is the clue; I am acquainted with the reality.”
 • گفت من از حق نشانت می‏دهم ** این نشان است از حقیقت آگهم‏
 • He (the householder) said, “You are an artful knave or else you are a fool; nay, you are a thief and cognisant of this affair.
 • گفت طراری تو یا خود ابلهی ** بلکه تو دزدی و زین حال آگهی‏
 • I was (on the point of) dragging my adversary along, (when) you let him escape, saying (to me), ‘Here are (his) traces.’” 2810
 • خصم خود را می‏کشیدم من کشان ** تو رهانیدی و را کاینک نشان‏
 • You speak of (external) relations, (but) I transcend (all) relations. In union (with God) where are signs or evidences?
 • تو جهت گو من برونم از جهات ** در وصال آیات کو یا بینات‏
 • The man that is debarred (from the Essence) sees the (Divine) action (as proceeding) from the Attributes: he that has lost the Essence is in (confined to) the Attributes.
 • صنع بیند مرد محجوب از صفات ** در صفات آن است کاو گم کرد ذات‏
 • Inasmuch as those united (with God) are absorbed in the Essence, O son, how should they look upon His Attributes?
 • واصلان چون غرق ذاتند ای پسر ** کی کنند اندر صفات او نظر
 • When your head is at the bottom of the river, how will your eye fall on the colour of the water?
 • چون که اندر قعر جو باشد سرت ** کی به رنگ آب افتد منظرت‏
 • And if you come back from the bottom to the colour of the water, then you have received a coarse woollen garment and given (fine) fur (in exchange). 2815
 • ور به رنگ آب باز آیی ز قعر ** پس پلاسی بستدی دادی تو شعر
 • The piety of the vulgar is sin in the elect; the unitive state of the vulgar is a veil in the elect.
 • طاعت عامه گناه خاصگان ** وصلت عامه حجاب خاص دان‏
 • If the king make a vizier a police inspector, the king is his enemy, he is not his friend.
 • مر وزیری را کند شه محتسب ** شه عدوی او بود نبود محب‏
 • Also, that vizier will have committed some offence: necessarily change (for the worse) is not (does not occur) without cause.
 • هم گناهی کرده باشد آن وزیر ** بی‏سبب نبود تغیر ناگزیر
 • He that has been a police inspector from the first—to him that (office) has been fortune and livelihood from the beginning;
 • آن که ز اول محتسب بد خود و را ** بخت و روزی آن بده ست از ابتدا
 • But he that was first the king's vizier—evil-doing is the cause of making him a police inspector. 2820
 • لیک آن کاول وزیر شه بده ست ** محتسب کردن سبب فعل بد است‏
 • When the King has called you from the threshold into His presence, and again has driven you back to the threshold,
 • چون ترا شه ز آستانه پیش خواند ** باز سوی آستانه باز راند
 • Know for sure that you have committed a sin and in folly have brought forward (pleaded) compulsion (as the cause),
 • تو یقین می‏دان که جرمی کرده‏ای ** جبر را از جهل پیش آورده‏ای‏
 • Saying, “This was my (predestined) portion and lot.” (But) then, why was that good luck in your hands yesterday?
 • که مرا روزی و قسمت این بده ست ** پس چرا دی بودت آن دولت به دست‏
 • Through folly you yourself have cut off your lot. The worthy man augments his lot.
 • قسمت خود خود بریدی تو ز جهل ** قسمت خود را فزاید مرد اهل‏
 • The story of the Hypocrites and their building the Mosque of Opposition.
 • قصه‏ی منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان‏
 • It is fit if you will hearken to another parable concerning perversity (taken) from the narrative in the Qur’án. 2825
 • یک مثال دیگر اندر کژروی ** شاید ار از نقل قرآن بشنوی‏
 • The Hypocrites played against the Prophet (just) such a crooked game at odd and even (as was played by Iblís against Mu‘áwiya),
 • این چنین کژ بازیی در جفت و طاق ** با نبی می‏باختند اهل نفاق‏
 • Saying, “Let us build a mosque for the glory of the Mohammedan religion”; and that was (really) apostasy (on their part).
 • کز برای عز دین احمدی ** مسجدی سازیم و بود آن مرتدی‏
 • Such a crooked game were they playing: they built a mosque other than his mosque.
 • این چنین کژ بازیی می‏باختند ** مسجدی جز مسجد او ساختند
 • They constructed (well) its floor and roof and dome, but they desired to disunite the (Moslem) community.
 • فرش و سقف و قبه‏اش آراسته ** لیک تفریق جماعت خواسته‏
 • They came to the Prophet with (guileful) entreaty: they knelt as camels before him, 2830
 • نزد پیغمبر به لابه آمدند ** همچو اشتر پیش او زانو زدند
 • Saying, “O Messenger of God, wilt thou for kindness' sake give thyself the trouble (to walk) to that mosque,
 • کای رسول حق برای محسنی ** سوی آن مسجد قدم رنجه کنی‏
 • To the end that it may be made blessed by thy approach— may thy days flourish until the Resurrection!
 • تا مبارک گردد از اقدام تو ** تا قیامت تازه باد ایام تو
 • It is a mosque for muddy and cloudy days, a mosque for days of sore distress in times of poverty,
 • مسجد روز گل است و روز ابر ** مسجد روز ضرورت وقت فقر
 • That a (poor) stranger may get charity and room (to shelter) there, and that this house of service may be frequented,
 • تا غریبی یابد آن جا خیر و جا ** تا فراوان گردد این خدمت‏سرا
 • So that the rites of the Religion may be multiplied and abound; because a bitter plight is sweetened (by being shared) with friends. 2835
 • تا شعار دین شود بسیار و پر ** ز انکه با یاران شود خوش کار مر
 • Honour that place (by thy presence) for a short while: declare us to be sincere, and give a good account of us.
 • ساعتی آن جایگه تشریف ده ** تزکیه‏ی ما کن ز ما تعریف ده‏
 • Show favour to the mosque and its founders. Thou art the moon, we are the night: comply with us for a moment,
 • مسجد و اصحاب مسجد را نواز ** تو مهی ما شب دمی با ما بساز
 • In order that by thy beauty night may be made like day, O thou whose beauty is a soul-illumining sun.”
 • تا شود شب از جمالت همچو روز ** ای جمالت آفتاب جان فروز
 • Alas! would that those words had been from the heart, so that the desire of those folk might have been accomplished!
 • ای دریغا کان سخن از دل بدی ** تا مراد آن نفر حاصل شدی‏
 • Courtesy that comes to the tongue without (sincerity of) heart and soul is like herbs on the ash-heap, O friends. 2840
 • لطف کاید بی‏دل و جان در زبان ** همچو سبزه‏ی تون بود ای دوستان‏
 • Look at them from afar and pass on: they are not fit for eating or smelling, O son.
 • هم ز دورش بنگر و اندر گذر ** خوردن و بو را نشاید ای پسر