English    Türkçe    فارسی   

2
2827-2876

 • Saying, “Let us build a mosque for the glory of the Mohammedan religion”; and that was (really) apostasy (on their part).
 • کز برای عز دین احمدی ** مسجدی سازیم و بود آن مرتدی‏
 • Such a crooked game were they playing: they built a mosque other than his mosque.
 • این چنین کژ بازیی می‏باختند ** مسجدی جز مسجد او ساختند
 • They constructed (well) its floor and roof and dome, but they desired to disunite the (Moslem) community.
 • فرش و سقف و قبه‏اش آراسته ** لیک تفریق جماعت خواسته‏
 • They came to the Prophet with (guileful) entreaty: they knelt as camels before him, 2830
 • نزد پیغمبر به لابه آمدند ** همچو اشتر پیش او زانو زدند
 • Saying, “O Messenger of God, wilt thou for kindness' sake give thyself the trouble (to walk) to that mosque,
 • کای رسول حق برای محسنی ** سوی آن مسجد قدم رنجه کنی‏
 • To the end that it may be made blessed by thy approach— may thy days flourish until the Resurrection!
 • تا مبارک گردد از اقدام تو ** تا قیامت تازه باد ایام تو
 • It is a mosque for muddy and cloudy days, a mosque for days of sore distress in times of poverty,
 • مسجد روز گل است و روز ابر ** مسجد روز ضرورت وقت فقر
 • That a (poor) stranger may get charity and room (to shelter) there, and that this house of service may be frequented,
 • تا غریبی یابد آن جا خیر و جا ** تا فراوان گردد این خدمت‏سرا
 • So that the rites of the Religion may be multiplied and abound; because a bitter plight is sweetened (by being shared) with friends. 2835
 • تا شعار دین شود بسیار و پر ** ز انکه با یاران شود خوش کار مر
 • Honour that place (by thy presence) for a short while: declare us to be sincere, and give a good account of us.
 • ساعتی آن جایگه تشریف ده ** تزکیه‏ی ما کن ز ما تعریف ده‏
 • Show favour to the mosque and its founders. Thou art the moon, we are the night: comply with us for a moment,
 • مسجد و اصحاب مسجد را نواز ** تو مهی ما شب دمی با ما بساز
 • In order that by thy beauty night may be made like day, O thou whose beauty is a soul-illumining sun.”
 • تا شود شب از جمالت همچو روز ** ای جمالت آفتاب جان فروز
 • Alas! would that those words had been from the heart, so that the desire of those folk might have been accomplished!
 • ای دریغا کان سخن از دل بدی ** تا مراد آن نفر حاصل شدی‏
 • Courtesy that comes to the tongue without (sincerity of) heart and soul is like herbs on the ash-heap, O friends. 2840
 • لطف کاید بی‏دل و جان در زبان ** همچو سبزه‏ی تون بود ای دوستان‏
 • Look at them from afar and pass on: they are not fit for eating or smelling, O son.
 • هم ز دورش بنگر و اندر گذر ** خوردن و بو را نشاید ای پسر
 • Beware, do not go (incline) towards the courtesy of the faithless, for it is a ruined bridge: heed well (my warning).
 • سوی لطف بی‏وفایان هین مرو ** کان پل ویران بود نیکو شنو
 • If a fool set foot on it, the bridge will break, and will shatter that foot of his.
 • گر قدم را جاهلی بر وی زند ** بشکند پل و آن قدم را بشکند
 • Wherever an army is routed, it is because of two or three effeminate weaklings.
 • هر کجا لشکر شکسته می‏شود ** او دو سه سست مخنث می‏بود
 • He (the poltroon) comes armed into the battle-line, like a man: they (the soldiers) put their trust in him, saying, “Here's the Comrade of the Cave.” 2845
 • در صف آید با سلاح او مردوار ** دل بر او بنهند کاینک یار غار
 • He turns his face (in flight) when he sees wounds: his going breaks your back.
 • رو بگرداند چو بیند زخمها ** رفتن او بشکند پشت ترا
 • This (topic) is long and is expanding, and that which is aimed at is becoming hidden (from sight).
 • این دراز است و فراوان می‏شود ** و آن چه مقصود است پنهان می‏شود
 • How the Hypocrites cajoled the Prophet—God bless and save him!—that they might take him to the Mosque of Opposition.
 • فریفتن منافقان پیغامبر را تا به مسجد ضرارش برند
 • They chanted spells over (spoke deceitful words to) the Messenger of God: they were driving (hard) the steed of cunning and craft.
 • بر رسول حق فسون‏ها خواندند ** رخش دستان و حیل می‏راندند
 • The kind and compassionate Messenger proffered (in reply) nothing but smiles, nothing but “Yes.”
 • آن رسول مهربان رحم کیش ** جز تبسم جز بلی ناورد پیش‏
 • He expressed (his) thanks to that company (deputation): he gladdened the envoys in (by) assent. 2850
 • شکرهای آن جماعت یاد کرد ** در اجابت قاصدان را شاد کرد
 • Their deceit was apparent to him, point by point, in the same way as hairs in milk.
 • می‏نمود آن مکر ایشان پیش او ** یک به یک ز آن سان که اندر شیر مو
 • That courteous one feigned not to see the hairs: that polite one said “Bravo!” to the milk.
 • موی را نادیده می‏کرد آن لطیف ** شیر را شاباش می‏گفت آن ظریف‏
 • Myriad hairs of deceit and fraud (he beheld), and at that time he closed his eyes to it all.
 • صد هزاران موی مکر و دمدمه ** چشم خوابانید آن دم ز ان همه‏
 • That ocean of bounty spoke truly (when he said), “I am kinder unto you than you (yourselves are).
 • راست می‏فرمود آن بحر کرم ** بر شما من از شما مشفق‏ترم‏
 • I am seated at the edge of a fire with an exceedingly unpleasant blaze and flame; 2855
 • من نشسته بر کنار آتشی ** با فروغ و شعله‏ی بس ناخوشی‏
 • Ye are hastening towards it like moths, (while) both my hands have become moth-flaps (to beat you off).”
 • همچو پروانه شما آن سو دوان ** هر دو دست من شده پروانه ران‏
 • When the Prophet had resolved to set out (to the Mosque), the jealousy of God cried, “Do not hearken to the ghoul!
 • چون بر آن شد تا روان گردد رسول ** غیرت حق بانگ زد مشنو ز غول‏
 • For these wicked men have used deceit and cunning: what they have put forward is entirely the reverse (of the truth).
 • کاین خبیثان مکر و حیلت کرده‏اند ** جمله مقلوب است آنچ آورده‏اند
 • Their intent was nothing but (to bring) black shame (upon thee): when have Christians or Jews sought the welfare of the (true) Religion?
 • قصد ایشان جز سیه رویی نبود ** خیر دین کی جست ترسا و جهود
 • They (the Hypocrites) have built a mosque upon Hell's bridge: they have played the game of trickery with God. 2860
 • مسجدی بر جسر دوزخ ساختند ** با خدا نرد دغاها باختند
 • Their aim is to cause disunion amongst the Companions of the Prophet: how should any vain fool understand the grace of God?
 • قصدشان تفریق اصحاب رسول ** فضل حق را کی شناسد هر فضول‏
 • (They have built the Mosque) in order that they may fetch hither a Jew from Syria, with whose preaching the Jews are intoxicated.”
 • تا جهودی را ز شام اینجا کشند ** که به وعظ او جهودان سر خوشند
 • The Prophet said (to the Hypocrites), “Yes (I will do as ye wish), but (just now) we are intending to march and starting on a campaign.
 • گفت پیغمبر که آری لیک ما ** بر سر راهیم و بر عزم غزا
 • As soon as I return from this expedition, I will then set out to that Mosque at once.”
 • زین سفر چون باز گردم آن گهان ** سوی آن مسجد روان گردم روان‏
 • He (thus) put them off and hurried to the field of war: he played a game of trickery with the tricksters. 2865
 • دفعشان کرد و به سوی غزو تاخت ** با دغایان از دغا نردی بباخت‏
 • When he came back from the campaign, they returned and laid hold of (demanded the fulfilment of) the past promise.
 • چون بیامد از غزا باز آمدند ** چنگ اندر وعده‏ی ماضی زدند
 • God said to him, “O Prophet, proclaim the excuse (pretence and dissimulation), and if war be (the consequence), say, ‘Let it be!’”
 • گفت حقش ای پیمبر فاش گو ** غدر را ور جنگ باشد باش گو
 • He (the Prophet) said, “Ye are exceedingly bad-hearted and hostile. Hush, lest I tell your secret thoughts.”
 • گفت ای قوم دغل خامش کنید ** تا نگویم رازهاتان تن زنید
 • When he had declared (to them) a few indications of their inmost thoughts, they were in evil plight.
 • چون نشانی چند از اسرارشان ** در بیان آورد بد شد کارشان‏
 • Thereupon the envoys turned back from him crying, “God forfend! God forfend!” 2870
 • قاصدان زو باز گشتند آن زمان ** حاش لله حاش لله دم زنان‏
 • Every Hypocrite, by way of fraud, brought a Qur’án under his arm to the Prophet,
 • هر منافق مصحفی زیر بغل ** سوی پیغمبر بیاورد از دغل‏
 • In order to take oaths—for oaths are a shield; (this they did) because (taking) oaths is a custom followed by the wicked.
 • بهر سوگندان که ایمان جنتی است ** ز انکه سوگندان کژان را سنتی است‏
 • Since the wicked man does not keep faith in (matters of) religion, he will break (his) oath at any time.
 • چون ندارد مرد کژ در دین وفا ** هر زمانی بشکند سوگند را
 • The righteous have no need of (taking) oath, because they have two clear (discerning) eyes.
 • راستان را حاجت سوگند نیست ** ز انکه ایشان را دو چشم روشنی است‏
 • Breach of compacts and covenants is (the result) of stupidity; keeping of oaths and faithfulness (to one's word) is the practice of him that fears God. 2875
 • نقض میثاق و عهود از احمقی است ** حفظ ایمان و وفا کار تقی است‏
 • Said the Prophet, “Shall I take your oaths as true, or the oath of God?”
 • گفت پیغمبر که سوگند شما ** راست گیرم یا که سوگند خدا