English    Türkçe    فارسی   

2
3182-3231

 • “For wisdom's sake,” said he, “pour half the wheat of that pannier into the other,
 • گفت نیم گندم آن تنگ را ** در دگر ریز از پی فرهنگ را
 • So that the sacks may be lightened, and the camel too.” He (the Arab) cried, “Bravo! O clever and noble sage!
 • تا سبک گردد جوال و هم شتر ** گفت شاباش ای حکیم اهل و حر
 • Such subtle thought and excellent judgement! And you so naked, (journeying) on foot and in fatigue!”
 • این چنین فکر دقیق و رای خوب ** تو چنین عریان پیاده در لغوب‏
 • The good man took pity on the philosopher and resolved to mount him on the camel. 3185
 • رحمتش آمد بر حکیم و عزم کرد ** کش بر اشتر بر نشاند نیک مرد
 • He said to him again, “O fair-spoken sage, explain a little about your own circumstances as well.
 • باز گفتش ای حکیم خوش سخن ** شمه‏ای از حال خود هم شرح کن‏
 • (With) such intelligence and talent as you have, are you a vizier or a king? Tell the truth.”
 • این چنین عقل و کفایت که تراست ** تو وزیری یا شهی بر گوی راست‏
 • He answered, “I am not (either of) these two: I am of the common folk. Look at my appearance and dress.”
 • گفت این هر دو نیم از عامه‏ام ** بنگر اندر حال و اندر جامه‏ام‏
 • He asked, “How many camels have you? How many oxen?” “I have neither these nor those,” he replied: “do not dig at me.”
 • گفت اشتر چند داری چند گاو ** گفت نه این و نه آن ما را مکاو
 • He said, “At any rate, what goods have you in your shop?” He answered, “Where have I a shop, and where a dwelling-place?” 3190
 • گفت رختت چیست باری در دکان ** گفت ما را کو دکان و کو مکان‏
 • “Then,” said he, “I will ask about money. How much money (have you)?—for you are a solitary wanderer and one whose counsel is prized.
 • گفت پس از نقد پرسم نقد چند ** که تویی تنها رو و محبوب پند
 • With you is the elixir which changes the copper of the world (into) gold: your understanding and knowledge are inlaid with pearls.”
 • کیمیای مس عالم با تو است ** عقل و دانش را گهر تو بر تو است‏
 • “By God,” he replied, “O chief of the Arabs, in my whole property there is not the means of (buying) food for the night.
 • گفت و الله نیست یا وجه العرب ** در همه ملکم وجوه قوت شب‏
 • I run about with bare feet and naked body. If any one will give me a loaf of bread—thither I go.
 • پا برهنه تن برهنه می‏دوم ** هر که نانی می‏دهد آن جا روم‏
 • From this wisdom and learning and excellence (of mind) I have got nothing but phantasy and headache.” 3195
 • مر مرا زین حکمت و فضل و هنر ** نیست حاصل جز خیال و درد سر
 • Then the Arab said to him, “Begone far from my side, so that your ill-luck may not rain upon me.
 • پس عرب گفتش که شو دور از برم ** تا نبارد شومی تو بر سرم‏
 • Take far away from me that unlucky wisdom of yours: your speech is unlucky for (all) the people of the time.
 • دور بر آن حکمت شومت ز من ** نطق تو شرم است بر اهل زمن‏
 • Either go you in that direction, and I will run in this direction; or if your way be forwards, I will go back.
 • یا تو آن سو رو من این سو می‏دوم ** ور ترا ره پیش من واپس روم‏
 • One sack of wheat and the other of sand is better for me than these vain contrivings.
 • یک جوالم گندم و دیگر ز ریگ ** به بود زین حیله‏های مرده‏ریگ‏
 • My foolishness is a very blessed foolishness, for my heart is well furnished (with spiritual graces) and my soul is devout.” 3200
 • احمقی‏ام بس مبارک احمقی است ** که دلم با برگ و جانم متقی است‏
 • If thou desire that misery should vanish (from thee), endeavour that wisdom should vanish from thee—
 • گر تو خواهی کت شقاوت کم شود ** جهد کن تا از تو حکمت کم شود
 • The wisdom which is born of (human) nature and phantasy, the wisdom which lacks the overflowing grace of the Light of the Glorious (God).
 • حکمتی کز طبع زاید وز خیال ** حکمتی بی‏فیض نور ذو الجلال‏
 • The wisdom of this world brings increase of supposition and doubt; the wisdom of the Religion bears (one) above the sky.
 • حکمت دنیا فزاید ظن و شک ** حکمت دینی برد فوق فلک‏
 • The ingenious rascals of (this) latter time have aggrandised themselves over the ancients;
 • زوبعان زیرک آخر زمان ** بر فزوده خویش بر پیشینیان‏
 • The (apt) learners of cunning have burnt (consumed) their hearts (in study) and have learned feints and tricks; 3205
 • حیله آموزان جگرها سوخته ** فعل‏ها و مکرها آموخته‏
 • They have thrown to the winds patience and altruism and self-sacrifice and generosity—(qualities) which are the elixir of (spiritual) profit.
 • صبر و ایثار و سخای نفس و جود ** باد داده کان بود اکسیر سود
 • The (right) thought is that which opens a way: the (right) way is that on which a (spiritual) king advances.
 • فکر آن باشد که بگشاید رهی ** راه آن باشد که پیش آید شهی‏
 • The (true) king is he that goes into the presence of the King, and is not made king by treasuries and armies;
 • شاه آن باشد که از خود شه بود ** نه به مخزنها و لشکر شه شود
 • So that his kingship remains unto everlasting, like the glory of the empire of the Mohammedan Religion.
 • تا بماند شاهی او سرمدی ** همچو عز ملک دین احمدی‏
 • The miracles of Ibráhím son of Adham on the seashore.
 • کرامات ابراهیم ادهم بر لب دریا
 • Thus, it is related of Ibráhím son of Adham that after a journey he sat down (to rest) by the edge of the sea. 3210
 • هم ز ابراهیم ادهم آمده ست ** کاو ز راهی بر لب دریا نشست‏
 • (Whilst) that spiritual king was stitching his mantle, an Amír suddenly came to that spot.
 • دلق خود می‏دوخت آن سلطان جان ** یک امیری آمد آن جا ناگهان‏
 • That Amír had been one of the Shaykh's servants; he recognized the Shaykh and at once bowed low.
 • آن امیر از بندگان شیخ بود ** شیخ را بشناخت سجده کرد زود
 • He was astounded at the Shaykh and at his dervish garb— (for) his nature and outward guise had become transformed—
 • خیره شد در شیخ و اندر دلق او ** شکل دیگر گشته خلق و خلق او
 • (Marvelling) that he gave up such a grand kingdom, and chose that very pettifogging (spiritual) poverty;
 • کاو رها کرد آن چنان ملک شگرف ** بر گزید آن فقر بس باریک حرف‏
 • (And why) he renounced the sovereignty of the Seven Climes, and plies the needle on his dervish-cloak, like a beggar. 3215
 • ترک کرد او ملک هفت اقلیم را ** می‏زند بر دلق سوزن چون گدا
 • The Shaykh became aware of his thought: a Shaykh is as the lion, and (people's) hearts are his jungle.
 • شخ واقف گشت از اندیشه‏اش ** شیخ چون شیر است و دلها بیشه‏اش‏
 • He is entering, like hope and fear, into (their) hearts: not hid from him are the secrets of the world.
 • چون رجا و خوف در دلها روان ** نیست مخفی بر وی اسرار جهان‏
 • Keep watch over your hearts, O fruitless ones, in the presence of the majesty of the men of heart (saints).
 • دل نگه دارید ای بی‏حاصلان ** در حضور حضرت صاحب دلان‏
 • Before the men of body (worldings), respect is (shown) outwardly, for God is veiling the occult from them.
 • پیش اهل تن ادب بر ظاهر است ** که خدا ز ایشان نهان را ساتر است‏
 • Before the men of heart (saints), respect is (shown) inwardly, because their hearts have insight into the secret thoughts. 3220
 • پیش اهل دل ادب بر باطن است ** ز انکه دلشان بر سرایر فاطن است‏
 • Thou art contrariwise: for the sake of (worldly) position thou comest with reverence before them that are blind (to spiritual things), and sittest in the vestibule;
 • تو بعکسی پیش کوران بهر جاه ** با حضور آیی نشینی پایگاه‏
 • (But) before the seers thou behavest disrespectfully: hence thou hast become fuel for the fire of lust.
 • پیش بینایان کنی ترک ادب ** نار شهوت را از آن گشتی حطب‏
 • Since thou hast not (spiritual) perception and the light of (Divine) guidance, continue to polish (cleanse and brighten) thy face for the sake of the blind!
 • چون نداری فطنت و نور هدی ** بهر کوران روی را می‏زن جلا
 • Before the seers, daub thy face with dirt! Act haughtily (towards them) notwithstanding such a stinking state (as thou art in)!
 • پیش بینایان حدث در روی مال ** ناز می‏کن با چنین گندیده حال‏
 • The Shaykh quickly threw his needle into the sea, and with a loud voice called for the needle. 3225
 • شیخ سوزن زود در دریا فگند ** خواست سوزن را به آواز بلند
 • Myriads of Divine fishes—in the lips of each fish a needle of gold—
 • صد هزاران ماهی اللهیی ** سوزن زر در لب هر ماهیی‏
 • Lifted their heads from God's sea, saying, “Take, O Shaykh, God's needles.”
 • سر بر آوردند از دریای حق ** که بگیر ای شیخ سوزنهای حق‏
 • He turned his face towards him (the Amír) and said to him, “O Amír, is the kingdom of the heart (spirit) better, or such a despicable kingdom (as I once possessed)?”
 • رو بدو کرد و بگفتش ای امیر ** ملک دل به یا چنان ملک حقیر
 • This (miracle) is the outward sign, this is nothing: wait till you enter the inward (shrine and) see (what is there)!
 • این نشان ظاهر است این هیچ نیست ** تا بباطن در روی بینی تو بیست‏
 • From the garden they bring to town (only) a branch: how should they carry thither the (whole) garden and orchard?— 3230
 • سوی شهر از باغ شاخی آورند ** باغ و بستان را کجا آن جا برند
 • Especially, a Garden whereof this heaven is (but) one leaf; nay, that is the kernel, and this world) is as the husk.
 • خاصه باغی کاین فلک یک برگ اوست ** بلکه این مغز است وین عالم چو پوست‏