English    Türkçe    فارسی   

3
3700-3749

 • Before the slipping away of your possessions, say to the form (of created things), like Mary, “(I take) refuge from thee with the Merciful (God).” 3700
 • همچو مریم گوی پیش از فوت ملک ** نقش را کالعوذ بالرحمن منک
 • Mary in her chamber saw a form that gave increase of life— a life-increasing, heart-ravishing one.
 • دید مریم صورتی بس جان‌فزا ** جان‌فزایی دلربایی در خلا
 • That trusted Spirit rose up before her from the face of the earth, like the moon and the sun.
 • پیش او بر رست از روی زمین ** چون مه وخورشید آن روح الامین
 • Beauty unveiled rose up from the earth (in) such (splendour) as the sun rises from the East.
 • از زمین بر رست خوبی بی‌نقاب ** آنچنان کز شرق روید آفتاب
 • A trembling came over Mary's limbs, for she was undressed and was afraid of evil.
 • لرزه بر اعضای مریم اوفتاد ** کو برهنه بود و ترسید از فساد
 • (’Twas) such a form that if Joseph had beheld it plainly, he would have cut his hand in amazement, like the (Egyptian) women. 3705
 • صورتی که یوسف ار دیدی عیان ** دست از حیرت بریدی چو زنان
 • It blossomed from the earth like a rose before her—like a phantasy which lifts its head from the heart.
 • همچو گل پیشش برویید آن ز گل ** چون خیالی که بر آرد سر ز دل
 • Mary became selfless (beside herself), and in her selflessness she said, “I will leap into the Divine protection,”
 • گشت بی‌خود مریم و در بی‌خودی ** گفت بجهم در پناه ایزدی
 • Because that pure-bosomed one had made a habit of betaking herself in flight to the Unseen.
 • زانک عادت کرده بود آن پاک‌جیب ** در هزیمت رخت بردن سوی غیب
 • Since she deemed the world a kingdom without permanence, she prudently made a fortress of that (Divine) Presence,
 • چون جهان را دید ملکی بی‌قرار ** حازمانه ساخت زان حضرت حصار
 • In order that in the hour of death she should have a stronghold which the Enemy would find no way to attack. 3710
 • تا به گاه مرگ حصنی باشدش ** که نیابد خصم راه مقصدش
 • She saw no better fortress than the protection of God: she chose her abiding-place near to that castle.
 • از پناه حق حصاری به ندید ** یورتگه نزدیک آن دز برگزید
 • When she beheld those amorous reason-destroying glances whereby hearts were ever being pierced (as) by arrows—
 • چون بدید آن غمزه‌های عقل‌سوز ** که ازو می‌شد جگرها تیردوز
 • King and army are enthralled by Him, the sovereigns of wit (intelligence) are made witless by Him;
 • شاه و لشکر حلقه در گوشش شده ** خسروان هوش بیهوشش شده
 • Hundreds of thousands of kings are held in servitude by Him; hundreds of thousands of full-moons He hath given over to (love's) wasting fever;
 • صد هزاران شاه مملوکش برق ** صد هزاران بدر را داده به دق
 • Zuhra hath not the courage to breathe (a word); Universal Reason, when it sees Him, humbles itself. 3715
 • زهره نی مر زهره را تا دم زند ** عقل کلش چون ببیند کم زند
 • What shall I say? for He has sealed my lips: His furnace has consumed the place (channel) of my breath.
 • من چگویم که مرا در دوخته‌ست ** دمگهم را دمگه او سوخته‌ست
 • “I am the smoke of that fire, I am the evidence for it”—far from that King be their false interpretation!
 • دود آن نارم دلیلم من برو ** دور از آن شه باطل ما عبروا
 • Verily, there is no evidence for a sun except the light of the lofty sun.
 • خود نباشد آفتابی را دلیل ** جز که نور آفتاب مستطیل
 • Who (what) is the shadow that it should be an evidence for Him? ’Tis enough for it that it should be abased before Him.
 • سایه کی بود تا دلیل او بود ** این بستش کع ذلیل او بود
 • This majesty (which I have attributed to Him) in (the matter of) evidence declares the truth: all perceptions are behind (Him), He is outstripping (them). 3720
 • این جلالت در دلالت صادقست ** جمله ادراکات پس او سابقست
 • All perceptions are (mounted) on lame asses; He is mounted on the wind that flies like an arrow.
 • جمله ادراکات بر خرهای لنگ ** او سوار باد پران چون خدنگ
 • If He flee, none (of them) finds the dust of the King; and if they flee, He bars the way in front (of them).
 • گر گریزد کس نیابد گرد شه ** ور گریزند او بگیرد پیش ره
 • All the perceptions are unquiet: it is the time for battle, not the time for the (festal) cup.
 • جمله ادراکات را آرام نی ** وقت میدانست وقت جام نی
 • One perceptive faculty is flying like a falcon, while another, (swift) as an arrow, is tearing its place of passage;
 • آن یکی وهمی چو بازی می‌پرد ** وآن دگر چون تیر معبر می‌درد
 • And another is like a ship with sails, and another is turning back every moment. 3725
 • وان دگر چون کشتی با بادبان ** وآن دگر اندر تراجع هر زمان
 • When an object of chase appears to them from afar, all those birds (the perceptions) increase (the speed of) their onset.
 • چون شکاری می‌نمایدشان ز دور ** جمله حمله می‌فزایند آن طیور
 • When it vanishes from sight, they become lost: like owls, they go to every wilderness,
 • چونک ناپیدا شود حیران شوند ** همچو جغدان سوی هر ویران شوند
 • Waiting, with one eye closed and one eye open, that the delectable prey may appear.
 • منتظر چشمی به هم یک چشم باز ** تا که پیدا گردد آن صید به ناز
 • When it tarries long, they say (from weariness), “We wonder whether it was a (real) prey or a phantom.”
 • چون بماند دیر گویند از ملال ** صید بود آن خود عجب یا خود خیال
 • The right course is that, for a short while, they should gather come strength and vigour by (taking) a rest. 3730
 • مصلحت آنست تا یک ساعتی ** قوتی گیرند و زور از راحتی
 • If there were no night, on account of cupidity all people would consume themselves by the agitation (of pursuit).
 • گر نبودی شب همه خلقان ز آز ** خویشتن را سوختندی ز اهتزاز
 • From desire and greed of amassing gain, every one would give his body to be consumed.
 • از هوس وز حرص سود اندوختن ** هر کسی دادی بدن را سوختن
 • Night appears, like a treasure of mercy, that they may be delivered from their greed for a short while.
 • شب پدید آید چو گنج رحمتی ** تا رهند ازحرص خود یکساعتی
 • When a feeling of (spiritual) contraction comes over you, O traveller, ’tis (for) your good: do not become afire (with grief) in your heart,
 • چونک قبضی آیدت ای راه‌رو ** آن صلاح تست آتش دل مشو
 • For in that (contrary state of) expansion and delight you are spending: the expenditure (of enthusiasm) requires an income of (painful) preparation (to balance it). 3735
 • زآنک در خرجی در آن بسط و گشاد ** خرج را دخلی بباید زاعتداد
 • If it were always the season of summer, the blazing heat of the sun would penetrate the garden
 • گر هماره فصل تابستان بدی ** سوزش خورشید در بستان شدی
 • And burn up from root and bottom the soil whence its plants grow, so that the old (withered) ones would never again become fresh.
 • منبتش را سوختی از بیخ و بن ** که دگر تازه نگشتی آن کهن
 • If December is sour-faced, (yet) it is kind; summer is laughing, but (none the less) it is burning (destroying).
 • گر ترش‌رویست آن دی مشفق است ** صیف خندانست اما محرقست
 • When (spiritual) contraction comes, behold expansion therein: be fresh (cheerful) and do not let wrinkles fall on your brow.
 • چونک قبض آید تو در وی بسط بین ** تازه باش و چین میفکن در جبین
 • Children are laughing, and sages are sour: sorrow appertains to the liver, and joy arises from the lungs. 3740
 • کودکان خندان و دانایان ترش ** غم جگر را باشد و شادی ز شش
 • The eye of the child, like (that of) the ass, is (fixed) on the stall; the eye of the wise man is (engaged) in reckoning the end.
 • چشم کودک همچو خر در آخرست ** چشم عاقل در حساب آخرست
 • He (the child) sees the rich fodder in the stall, while this (wise man) sees his ultimate end to be death by (the hand of) the Butcher.
 • او در آخر چرب می‌بیند علف ** وین ز قصاب آخرش بیند تلف
 • That fodder is bitter (in the end), for this Butcher gave it: He set up a pair of scales for our flesh.
 • آن علف تلخست کین قصاب داد ** بهر لحم ما ترازویی نهاد
 • Go, eat the fodder of wisdom which God hath given (us) disinterestedly from pure bounty.
 • رو ز حکمت خور علف کان را خدا ** بی غرض دادست از محض عطا
 • O slave (to your lusts), you have understood bread, not wisdom, (to be meant) in that (text) which God hath spoken unto you—Eat ye of His provision. 3745
 • فهم نان کردی نه حکمت ای رهی ** زانچ حق گفتت کلوا من رزقه
 • God's provision in the (present) stage (of your existence) is wisdom that will not choke you at the last (in the world hereafter).
 • رزق حق حکمت بود در مرتبت ** کان گلوگیرت نباشد عاقبت
 • (If) you have closed this (bodily) mouth, another mouth is opened, which becomes an eater of the morsels of (spiritual) mysteries.
 • این دهان بستی دهانی باز شد ** کو خورنده‌ی لقمه‌های راز شد
 • If you cut off your body from the Devil's milk, by (thus) weaning it you will enjoy much felicity.
 • گر ز شیر دیو تن را وابری ** در فطام اوبسی نعمت خوردی
 • I have given a half-raw (imperfect) explanation of it, (like) the Turcomans' ill-boiled meat: hear (it) in full from the Sage of Ghazna.
 • ترک‌جوشش شرح کردم نیم‌خام ** از حکیم غزنوی بشنو تمام